שיעור כללי / תשמ"ח דף מס' 34

 

מסכת, בבא בתרא, פרק שלישי (לא.)

 

בענין חזרה מהודאת בעל דין עם או בלי מיגו (הרב ליכטנשטיין)

 

 

א) גיטין יד. "הנהו גינאי... חוזר" ובתוס' ד"ה ולא ; רי"ף שם (ו. באלפס) "הא מילתא...
ותריצא הוא" ובר"ן שם ; [ רצוי הראב"ד שם "ודין זה.. חשיב ליה" וברמב"ן בספר הזכות בעיקר
"ולפי דעתינו... אין לנו" ] ; בבא בתרא קסה. "אלא אי איתמר... תנו" ובתוס' ד"ה חזר ; [ מרדכי
בבא בתרא סי' תקכד ].

 

ב) שבועות מא: "ההוא דאמר... לא פרעתי דמי" (לקראת סוף העמוד).

 

ג) רמב"ם פרק ו' הל' טוען ונטען הל' ג' ובראב"ד שם ; שם פרק ז' הל' ז' ובמגיד משנה ; כסף
משנה שם ; שם הל' ח'.

 

ד) בבא מציעא ג: "אלא מה לפיו שכן אינו בהכחשה" ; נמוקי יוסף שם (ב. באלפס) "מהא
שמעינן.. לפי שמכחיש דבריו".

 

ה) שו"ע חושן משפט סי' פא סעיף כג ובש"ך ס"ק נט וס"ק ס.