שיעור כללי / תשמ"ח דף מס' 30

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (ל.)

 

בענין מיגו למפרע (הרב ליכטנשטיין)

 

א) ל. "ההוא דאמר ( בסוף העמוד)... קאמר ליה" ; ובתוס' ד"ה לאו עד "הכי איירי בשאכלה
שני חזקה".

 

ב) כתובות פה. "ההיא איתתא דהוו מיפקדי... לא כלום הוא" ; תוס' ד"ה אי אית [ ביתר
הרחבה בתוס' הרא"ש ] ; רא"ש סי' ה' עד "להביא ראיה" ובקרבן נתנאל שם.

 

ג) כתובות כב. המשנה והגמרא עליה עד "וקדשתי את עצמי" ; רבינו יונה בשיטה מקובצת
שם ; טור אבן העזר סימן קנב "לא היתה בחזקת אשת איש... אחרון".

 

[ ד) סנהדרין לא. "ההיא איתתא ... תיובתא" ; נמוקי יוסף שם (ט: באלפס) "ואחרים פירשו... בלא
מיגו שמע מינה" ; ש"ך סי' נו ס"ק א' "אלא נראה לפי עניות דעתי... מעיקרא עכ"ל" ].

 

[ ה) שבועות מא. "מנה לי בידך... נאמן" ובתוס' שם ; ר"ן (כ: באלפס) "זוהי הצעה... שמועתנו" ].

 

ו) ש"ך כללי מיגו סוף סימן פב, אות ח' ואות יז ; [ ש"ך סי' נו ס"ק לד ; תומים סי' ס"ב
קיצור כללי מיגו ס"ק קט - קי ].