שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 29

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (ל.)

 

בענין הבא משום ירושה אינו צריך טענה (הרב עמיטל)

 

מא. משנה וגמ' עד קמ"ל.

מא: ההוא גברא דדר בקשתא... .

כג. אר"פ ואיתימא רב זביד עד איצטריכא ליה.

כח: אלא מעתה חזקה שאין עמה טענה..., וברבנו גרשום שם.

ל. תוד"ה לאו בא"ד ובעובדא דידן וכו'.

מז. אר"י אומן אין לו חזקה..., וברשב"ם שם עד לא צריכא.

שם עליות דרבנו יונה ד"ה ה"ד.

נב. איתמר אחד מן האחין עד דלא טען להו אבוהון.

מלחמות פ' המוכר את הבית (לז. בדפי הרי"ף), עד ראיה של כלום.

רמב"ם פי"ד מה' טוען ונטען הל' יב-יד.

רא"ש פ"ב דכתובות סוף סי' א.

שם שיטה מקובצת טו, ד"ה ורש"י.

ב"ק מו. תוד"ה דאפילו עד במילי דאבוהון.

ס' התרומות שער ל"ח ח"ג אות ד.

קצות ס' עה, ס"ק טז.

קצות סי' קמו, ס"ק יב, בא"ד ובעיק הקושי.

שם נתיבות ס"ק כב.