שיעור כללי / תש"מ דף מס' 28

 

בבא בתרא, פרק שלישי (ל.)

 

בענין טענינן ליורש וללוקח (הרב עמיטל)

 

כג. גמ' "זאת אומרת וכו'".

ל. תוס' ד"ה לאו מחלוקת רשב"א וחידושי הרמב"ן שם.

מא: גמרא "ההוא דדר בקשתא" ונמוקי יוסף שם.

עליות דר' יונה שם ד"ה ההוא עד "טענה אחרת" ; תוס' רי"ד שם.

ע. גמ' "בעא מינה רב עמרם" וכו'.

שם ע"ב תוס' ד"ה מ"ד עד "ואין להקשות".

שם מלחמות לרמב"ן.

גיטין ב. תוס' ד"ה ואם יש עד "ועוד יש לדקדק".

כתובות פה: גמ' "ההוא גברא דאפקיד שב מרגניתא".

רמב"ם הל' טוען ונטען פרק יד הל' יד.

חושן משפט סי' קמ"ו ; נתיבות ס"ק כ"א.

שו"ת מהרי"ט חלק א' סי' ל"ט ד"ה ועדיין.