שיעור כללי / תש"מ דף מס' 27

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (כט:)

 

בענין ספק וחובת בירור חזקת ג' שנים (הרב ליכטנשטיין)

 

א) כט: - ל. "ההוא דאמר... הוה טרידנא" ורשב"ם על אתר.

 

ב) תוד"ה בשכוני ; רמב"ן ד"ה אנא (יסודי) ; ר' יונה ד"ה א"ל וד"ה הכא ; ריטב"א ד"ה א"ל
(עד "כדי להחזיק בו") ; קצו"ח סי קמג ס"ק ג' ; מרדכי סי' תקכג "בשכונה... למחות".

 

ג) רי"ף על אתר ; ראב"ד (בשטמ"ק) ד"ה ואי אפשר וד"ה ובסוף ;(יד רמה סי' כח) ; רא"ש
סי' ד-ה (בסופו).

רמב"ם פט"ו מהל' טוען ונטען הלכה י ובמ"מ (שם).