שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 26

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (כט.)

 

בענין דיוק בעדות (הרב ליכטנשטיין)

 

כט., "אמר רב הונא שלש... ובלילה טענתיה טענה", וברשב"ם, ד"ה אמר מר זוטרא
תוס', ד"ה אמר (עד "שבודאי לא דר"); ר"י מיגש ד"ה אמר (עד "עד דטעין האיך"); רמב"ן,
סוף ד"ה הני, "אבל הפי'... דגמרא"; רבינו יונה, ד"ה אמר; רשב"א, ד"ה גירסת; רמב"ם,
פי"ב הל' טוען ונטען הל' ב' (עד "או הסתלק").
  א.
פסחים יא:, "תנן התם... שלש שעות חסר משהו", ובתוס', ד"ה זה וד"ה אלא; [רבינו
דוד, ד"ה ורחמנא; מהר"ם חלאווה, ד"ה דיהבי, "דיהבי... כן פירשו בתוספות"].
  ב.
סנהדרין לב., "אחד... לכם"; שם, "דיני ממונות מי... לוין".   ג.

[ד. סנהדרין ל. "דתניא לעולם... בזה אחר זה"; שם ל: "אמר רב יוסף אנא אמינא... וצירף
עדותן"].

{ה. טור חו"מ סי' ל, "ואע"פ שאין צריך... שהמוציא מחבירו עלו הראיה" (מקור דברי הרמב"ן
ב"ספר התרומות", ס"ו, ב, ד); שו"ע חו"מ ל', ז; שם, ל', ה, ובט"ז שם; נתיבות המשפט
שם, ס"ק ה; "ישועות ישראל" שם, ס"ק ח].