שיעור כללי / תש"מ דף מס' 25

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (כט.)

 

בענין שיטת הר"ח בעדות שוכרין בענין מיגו והפה שאסר (הרב עמיטל)

 

כט. תוד"ה הני נוגעין בעדותם ותוד"ה אמר מר זוטרא.

כח: הרמב"ן ד"ה הני בא"ד וא"ת לוקמה.

ל. גמ' "מפלניא זבינתיה" ; והרמב"ן (שם) ד"ה הכי גרסינן והוא יודע.

טור חושן משפט סי' ק"מ אות י' בב"י ובב"ח שם.

לג. גמ' "קריביה דרב אידי" ותוד"ה הכי גרסינן.

לג: "ההוא דא"ל... דאכלה תרתי שני" ; רמב"ן ד"ה רב זביד.

כתובות פד: "ההוא בקרא" ; ר"ן (שם) ; ריטב"א (שם).