שיעור כללי / תש"מ דף מס' 24

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (כט.)

 

בענין חזקה ג' שנים רצופות (הרב עמיטל)

 

גמ' (כט.) ג' שנים שאמרו הוא שאכלן רצופות.

עליות ר' יונה ד"ה אמר רב הונא, וד"ה אר"ח

נמוקי יוסף שם.

ריטב"א ד"ה קמ"ל

שטמ"ק ד"ה אם איתא

יד רמה אות א'.

רא"ש סימן ו'.

עליות דר' יונה כט: ד"ה א"ל רבא.

קצות החושן סי' קמ"ג סק"ב, ו-קמ"ו סק"ב.

כח. תוד"ה חזקת הבתים וברמב"ן שם.