שיעור כללי / תש"מ דף מס' 23

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (כח.)

 

בענין מוחזק ותפיסה בקרקעות וביאור שיטות הראשונים בהולכי אושא

(הרב עמיטל)

 

רמב"ן ; עליות דר' יונה, חי' הר"ן, וריטב"א על לימוד משור מועד עד "השתא איהו לא טעין".

בבא מציעא ק. "אמאי... סומכוס הוא".

רשב"ם קה: סוף ד"ה דהתם.

בבא מציעא קג. תוס' ד"ה פרדיסי.

קונטרס הספיקות כלל ח' אות ה' כלל ב' אות א' בסופו ; רמב"ן שם כלל א' סוף אות ז'.

קצות החושן סי' פ"ב ס"ק י"ג.

רמב"ם הל' טוען ונטען פרק ח' הל' א', ג'.

רשב"א לב: ד"ה א"ל, בא"ד ר"י מיגש עד משור המועד.

לב: תוס' ד"ה והלכתא.

כתובות כ: אלא אמר רב נחמן וכו'.

יבמות לא: ותו וכו'.

כתובות עו. תוס' ד"ה על (עד "וליכא למימר").

שם עב. "ונראה לריב"א וכו'.

צב. רשב"ם ד"ה יכול

סא: תוס' ד"ה ארעתא , בא"ד ואין לומר.