שיעור כללי / תשמ"ח דף מס' 22

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (כח.)

 

בענין חזקה בקרקעות (הרב ליכטנשטיין)

 

 

א) המשנה, כח. ; מב. ראשית המשנה וברשב"ם ד"ה אין.

 

ב) לג: "האי מאן דנקיט... לא עבדי אינשי" ; [ ריטב"א כט. ד"ה "אלא אמר רבא" ].

 

ג) בבא קמא מו: "מנין להמוציא... אסיא" ; [ בבא בתרא נב. "איתמר אחד מן האחין... על
האחין להביא ראיה" ; כתובות עו. "המחליף... משיכת פרה" ; טו: " אלא כי אתא... עליו הראיה" ].

 

ד) כח. עד "אנן ליטען ליה" וברמב"ן ד"ה משור עד "נמצאת ברשותו של ראשון" ; [ ריטב"א
ד"ה "משור המועד" ].

 

ה) מרדכי סימן תקל"ד ; [ מגיד משנה פרק א' הל' זכיה ומתנה הל' ז' ד"ה "החזיק בה" ].

 

[ ו) נז. "אלו דברים... בנכסי הגר לא קנה" ; רשב"ם ד"ה "אמר עולא" וד"ה "בנכסי חבירו" ; רמב"ם
הלכות זכיה הל' ג' - ד' ].