שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 21

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (כח.)

 

בענין חזקת ג' שנים (הרב עמיטל)

 

עיין קצוה"ח סי' קמ ס"ק ב., שם סי' קלה ס"ק ב.

ריטב"א כח. ד"הו כל שצריך, ושם ד"ה וכן יש שאומר, שם כט. ד"ה אלא אמר רבא, שם לה: ד"ה
והני בתוך ג'.

רשב"ם לב. ד"ה מהימנא, שם תוד"ה מיגו.

רמב"ן מב. ד"ה הא דתניא, שם לה. ד"ה והני מילי, שם לד: ד"ה אמאי... עד ומיהו, שם לד. ד"ה זה
אומר בסוף הקטע בא"ד וכל הנך דיני וכו', שם כג. ד"ה אין חזקה בסוף הקטע בא"ד והדבר ידוע
וכו'.

ב"מ קי. תוד"ה א"ל... עד לאכלה שני חזקה.

שם תוס' הרא"ש, שטמ"ק ד"ה כתוב בתוס'.

להלן סוע"א "ההוא דא"ל" וכו' וברשב"ם שם.

ב"מ קי. תוד"ה וליחזי... עד חזקתו מספק.

קצות סי' פב ס"ק יג, שם סי' רפ ס"ק ב בא"ד ועמ"ש שם (שם שמעתא).

קונטרס הספקות כלל ו' אות יא, שם כל ח' אות ה.