שיעור כללי / תש"מ דף מס' 20

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (כח.)

 

בענין חזקת ג' שנים (הרב ליכטנשטיין)

 

א) כח. - כט. ; רשב"א ד"ה אלא אמר רבא ; ריטב"א ד"ה אלא אמר רבא ; רמב"ם פרוש
המשניות "עד חברא חברא אית ליה" ; רמב"ם הל' טוען פי"א ה"א - ה"ג ;נמוקי יוסף (יד. בדפי
האלפס ד"ה טפי).

 

ב) לח. המשנה ; מא. "רב ענן ... כוותיהו" ; לה: "חזקתן לאלתר הוי חזקה".

 

ג) מב. "אכלה האב... הרי זו חזקה" ; רמב"ן ד"ה "הא דתניא... עד כדאמרן".

 

ד) קצות החושן סי' ק"מ סק"ב.

 

ה) נו. המשנה.