שיעור כללי / תשמ"ח דף מס' 19

 

מסכת בבא בתרא, פרק ראשון (כח.)

 

בענין ראיות המערער שהשדה היתה שלו (הרב עמיטל)

 

כתובות טו: משנה "ומודה רבי יהושע".

שם יז: גמ' וליתני.

חי' הריטב"א ריש פרק חזקת הבתים.

עליות דרבנו יונה ריש פרק חזקת הבתים.

יד רמה פרק ג' אות לח.

רי"ף עמ' טו. ברב אלפס "הכין פירושא וכו'".

רמב"ם הל' טוען ונטען פרק יא הל' א ופרק טו הל' א.

להלן מא: "ההוא גברא דדר בקשתא בעיליתא".

נמוקי יוסף שם ד"ה "אי אית לך".

חושן משפט סי' קמ סעיף א' ; באר הגולה ובאור הגר"א שם.

תשובות הרשב"א חלק ד' סי' קפד או חלק ה' סי' קלט מובא בב"י

סי' קמו אות ב', תשובה זהה מיוחסת לריטב"א מובא ב"ב (שם) אות כו, ועיין תשובות הריטב"א
מהדורת הרב קאפח סי' קפג.

לב: תוס' ד"ה אמאי בשם הריב"ם ובעליות דר"י שם.

רא"ש פ"ג סי' כב, ועיין בדה"ב בטור סי' קמו אות לד.

חו"מ סי' קלט, ש"ך ס"ק ב' ; חו"מ סי' קלז ס"ו.

חי' הרי"ם על חו"מ סי' קמ אות ב'.