שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 18

 

מסכת בבא בתרא, פרק שלישי (פתיחה)

 

בענין נאמנות מחזיק בקרקע ובמטלטלין (הרב ליכטנשטיין)

 

כח., המשנה; כט., "אלא אמר רבא... חברא אית ליה".   א.
לג:, "ההוא דאמר... לא עבדי אינשי".   ב.
לו., "העבדים "לאחר ג' שנים", וברשב"ם, ד"ה ומשני, וב"יד רמה", סי' ע"ה.   ג.
שבועות מו. (בסופו), "אמר רב יהודה... להשאיל ולהשכיר" ובתוספות (מו:), "בקונטרס...
אאינו נאמן".
  ד.
ב"ב מב., "האומנין... אין להם חזקה" וברשב"ם, ד"ה אין.   ה.
רמב"ם, פ"ח הל' טוען ונטען הל' א, ג-ה, ט-י; שם, פ"ט הל' ד-ה, ובראב"ד שם; שם, פ"י
הל' א.
  ו.

[ז. ב"מ ק., "המחליף ?עליו הראיה", ובתד"ה וליחזי (בעיקר, עד "שלא תועיל" חזקתו
מספק")]

ח. ב"ב מא., המשנה; מרדכי שם, ס' תקל"ד.

שו"ע חו"מ, קלג: א, ובקצוה"ח ונתה"מ שם; קלה: א, ובש"ך ס"ק א'.   א.