שיעור כללי / תש"מ דף מס' 17

 

מסכת בבא בתרא, פרק ראשון (כו.)

 

בענין זורה ורוח מסייעתו (הרב ליכטנשטיין)

 

בבא בתרא כו. "דבי בר מריון... דליזל".   א)
בבא קמא נט: "אחד הביא... כולן פטורין"; שם ס. "לבתה... פטור"; תוס' ד"ה לבתה,
ד"ה רבא, ד"ה רב אשי; תוס' רבינו פרץ ד"ה לבתה; רא"ה (בשטמ"ק) ד"ה רב אשי;
רא"ש (ס"י).
  ב)
בבא בתרא כו. תוד"ה זיקא; רי"ף על אתר; קונטרס דינא דגרמי להרמב"ן "ולבה ולבתו
הרוח... ולכל בעלי דעתי"; ר' יונה (ד"ה אמרוה); רשב"א ד"ה ה"ג; [יד רמה סי' קז];
ראב"ד ותוס' (בשטמ"ק).
  ג)
רמב"ם פי"א הל' שכנים הל' א [ר' חיים שם]; פי"ד מהל' נזקי ממון הל' ז ובמגיד משנה
(שם).
  ד)