שיעור כללי / תש"מ דף מס' 16

 

מסכת בבא בתרא, פרק ראשון (יג.)

 

בענין גוד או איגוד (הרב ליכטנשטיין)

 

ב"ב יג. "ולא את הטרקלין... בשרצו"; תוד"ה אית, שמע, אבן, ואי; רמב"ן ד"ה רב, שאני,
גוד, לא; יד רמה על אתר.
  א)
רי"ף, בעה"מ, רמב"ן במלחמות; ר"י מיגש ד"ה אמר ליה רבא; [השגות בעל העיטור על
הרי"ף כאן (נמצא ב"מאה שערים" ק: באלפס]; בעה"מ ורמב"ן להלן (עט: באלפס) [ר' יונה
ד"ה עשאן].
  ב)
רמב"ם פ"א הל' שכנים הלכה ב' ובראב"ד (שם).   ג)

[ד) ספר העיטור, חלוקת קרקעות (כה.) "זה הכלל... אית דינא"; מרדכי סי' תקט; ר' יונה ד"ה
עלה בידינו].

ה) בבא מציעא (קה.) "הני בי תרי... עדיף"; רמב"ם פ"ד מהל' שותפין ה"ד.

[ו) קידושין (מב.) "יתומין שבאו... יפה"; תוס' ד"ה ובוררין].