שיעור כללי / תש"מ דף מס' 15

 

מסכת בבא בתרא, פרק ראשון (ח:)

 

בענין כפיה על הצדקה (הרב ליכטנשטיין)

 

ח: "ת"ר קופה של צדקה... לצדקה"; תוס' ד"ה אכפיה; כתובות מט: תודה אכפיה;
ריטב"א (שם) ד"ה הא "אבל היכי... ידיך"; [אור זרוע הל' צדקה סי' ד'; מרדכי סי' תצ].
  א)
ירושלמי בבא בתרא פ"ה ה"ה "כתיב... נענשין עליה".   ב)
כתובות מח. "מי שנשתטה... דתינוול"; רשב"א (שם) מט: ד"ה כי הוה; רמב"ם פי"ב הל'
אישות הל' יד-טו והי"ז; [ר"ן על הרי"ף כתובות (יח. באלפס) "בעל כרחיה... בפיך זו
צדקה" (אם אפשר עד "אפילו אמידי")].
  ג)
רמב"ם פ"ז הל' מתנות עניים הל' י; פי"א הל' נחלות הל' יא ובכסף משנה שם; (קצות
החושן סי' רצ ס"ק ג').
  ד)

[ה) בעה"מ בבא קמא (יח. באלפס) "וזו היא התשובה... גאון ז"ל", ורמב"ן במלחמות ד"ה
ומה "אין לדקדק... כלל"].