שיעור כללי / תש"מ דף מס' 14

 

מסכת בבא בתרא, פרק ראשון (ח:)

 

בענין רשאין בני העיר לתקן וכו' (הרב ליכטנשטיין)

 

ח: "ת"ר קופה... על קיצתן"; ט. "הנהו תרי טבחי"; יד רמה (צא, קג); רמב"ן ד"ה הני.   א)
בבא קמא קטז: "רשאין החמרין... דבי תרי"; תוס' ד"ה ורשאים; במרדכי בבא בתרא
סי' תפ.
  ב)
רמב"ם פי"ב מהל' גזלה הי"ב; פי"ד הל' מכירה הל' ט-יא.   ג)
שו"ע חו"מ סי' רלא סעיף כח ובפתחי תשובה ס"ק ו.   ד)