שיעור כללי / תש"מ דף מס' 13

 

מסכת בבא בתרא, פרק ראשון (ח.-ט.)

 

בעניין חובת נתינת צדקה; כפייה על צדקה; שינוי בצדקה (הרב ליכטנשטיין)

 

חובת הנתינה:   א)
ח. "וכמה יהיה בעיר... אפילו לפדיון שבויים"; רמב"ם פרק ז' הל' מתנות עניים
הל' יב; יד רמה על אתר סי' פח (בהשמטת המאמר המוסגר); שו"ע יורה דעה
סי' רמח סעיף ג'.
  1.
ט. "לעולה ימנע... תביא בית" ובתוס' ד"ה שנאמר; רמב"ם פרק ז' הל' מתנות
עניים הל' א'.
  2.
כפייה על צדקה:   ב)
ח: תוד"ה אכפיה; כתובות מט: תוד"ה אכפיה; ריטב"א שם "אבל היכא... ידיך"
אור זרוע הל' צדקה סי' ד; מרדכי סי' תצ.
  1.
כתובות מח. "מי שנשתטה... דתינוול"; רשב"א שם מט: ד"ה כי הוה; ר"ן על
הרי"ף שם יח. באלפס "בעל כרחיה... אפילו אמיד"; רמב"ם פ"ז הל' מתנות
עניים הל' י' ופרק י"א הל' נחלות הל' י"א וכסף משנה; שם קצות החושן סי' רצ
ס"ק ג' (מחנה אפרים הל' צדקה סי' א-ב).
  2.

(נ.ב. יש להשלים ע"י דברי "בעל המאור" והרמב"ן ריש פרק ד' דבבא קמא המצויינים
להלן); תשובות מיימוניות קנין סי' כ"ז (שייך למרדכי הנ"ל).

שינוי בצדקה:   ג)
ח: "ת"ר קופה... על קיצתן"; שם "אמר אביי... יהיבנא ליה"; ערכין ו. "האומר
סלע זו... דמקרי ואתי"; תוספתא מגילה פ"ב ה"ט; ירושלמי מגילה פ"א ה"ד
"מגבת פורים... לשנותן"; שקלים פרק ב' משנה ה' ובירושלמי שם עד "ביד
פרנסים לכך".
  1.
תוספות בבא בתרא ח: ד"ה ולשנות; ערכין ו. ד"ה משבאת וד"ה עד; ב"ב ח:
ר"י מיגש ד"ה ולשנות; רמב"ן ד"ה ולשנותן; רשב"א "ולשנותן... אי אפשר בלא
תנאי"; יד רמה סי' צ (המחצית השניה); [ריטב"א "ורשאין... וכן הלכה"].
  2.
רמב"ם פרק ח' הל' מתנות עניים הל' א-ו; אור זרוע שם ה, יא ו- כג; [מרדכי
סי' תפה-תפז, תפט, תצא ("פרק קמא דערכין..."], תצב; רא"ש בבא בתרא פרק
א' סי' כט; שו"ת הרשב"א חלק א' סי' תרד וסי' תריז.
  3.
תוספתא כפשוטה מגילה עמ' 1155‎-57.   4.
מהרי"ק סי' ה; מחנה אפרים שם סי' י ו- יא; שו"ע יורה דעה סי' רנט סעיפים
א-ג.
  5.
בבא קמא לו: "תנן התם... אנן" ובתד"ה יד; רי"ף, בעה"מ ורמב"ן על אתר; רמב"ם פכ"ב
הל' מכירה הל' טו-יז, ובראב"ד שם ופרק ו' הל' ערכין הל' לא-לג; חי' ר' חיים הלוי פכ"ב
הל' מכירה הל' יז.
  ד)