שיעור כללי / תש"מ דף מס' 12

 

מסכת בבא בתרא, פרק ראשון (ז:)

 

בענין חיובי אנשי העיר (הרב ליכטנשטיין)

 

בבא בתרא ז: המשנה ובגמ' "בעא... מסמרות"; ח. "הכל לאגלי... נינהו"; תוס' על
אתר; רי"ף על אתר; ר"י מיגש ד"ה בעא מיניה; רמב"ם פ"ו הל' שכנים הי"ב, ובמ"מ; יד
רמה סי' עז לפחות ד"ה תניא, וכי, וכיון, ברם; [רא"ש סי' כב; מאירי סוף ד"ה כשגובין
"מכאן למדנו... נראין"].
  א)
בבא קמא קטז: "ת"ר שיירא... ממנהג"; ראב"ד ור' יהונתן בשטמ"ק; רמב"ם פי"ב הל'
גזילה הל' יא [ובמשנה למלך שם]; [מרדכי סי' תעה, ותשובת המהר"ם].
  ב)
שו"ע חו"מ סי' קסג סעיף ג' (עד "הן דל והן עשיר" וברמ"א).   ג)

 

(סיכום כללי של הענין ודיון בכמה היבטים הלכה למעשה ניתן למצוא בכתר אפרים לרב כ.פ.
טכורש עמ' קנד-קטו).