שיעור כללי / תש"מ דף מס' 11

 

מסכת בבא בתרא, פרק ראשון (ו:)

 

בענין כל האומר לא לוויתי כאומר לא פרעתי (הרב עמיטל)

 

שבועות מא: (בסופו); ותוס'; ורא"ש (שם).

להלן לא.; ר"י מיגש ד"ה והלכתא.

תשובות הרשב"א חלק ו' סי' רל"ח מובא בב"י סי' ע,ט.

רמב"ם פרק ו' מהל' טוען הלכה א' ו- ג'.

יד רמה להלן לא. ד"ה הדר בא"ד נפקא מינה.

טור סי' פ' וכתב הרמ"ה עד הסוף.

קצות החושן סי' פ' ס"ק ג'; תשובות ר' עקיבא איגר סי' קמ"ט; ראשונים על אתר.