שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 10

 

מסכת בבא בתרא, פרק ראשון (ה:)

 

בענין שבועה בבא ליפרע תוך זמן (הרב ליכטנשטיין)

 

שבועה בבא ליפרע עם שטר   א.
שבועות מא., "אמר רב פפא האי מאן... לדיניה" [וברי"ף שם (כ: באלפס)];
רמב"ם, פי"ד הל' מלוה ולוה הל' ג.
  1.
כתובות פז., "הפוגמת... בשבועה" וברש"י שם ד"ה מנכסים; שבועות מא.,
תד"ה וכי.
  2.
ב"ב ה:, "והלכתא כר"ל... בגו ומניה", ובתד"ה אע"ג; רמב"ן, ד"ה ואיפסיקא (בעיקר,
לקראת הסוף, "והאי מאן... מזה"); רא"ש, סי' ח, "ושטר הבא בתוך זמנו... מספק",
וב"הגהות אשרי" שם, ד"ה ומהרי"ח; מרדכי, סי' תסט "חזקה דלא עביד... טוען ונטען
"יד רמה", ד"ה רב פפא.
  ב.

ג. כתובות פו:, המשנה השניה; שם פז., "אמר רב נחמן אמר שמואל משום... כבן אימא
מרים"].