שיעור כללי / תש"מ דף מס' 9

 

מסכת בבא בתרא, פרק ראשון (ה:)

 

בענין שבועת הבא ליפרע מנכסי יתומים (הרב ליכטנשטיין)

 

שבועות מא. "אמר רב פפא האי מאן... לדיניה" רי"ף (שם) "ואיכא מ"ד... שטרי" תוד"ה
וכי.
  א)
כתובות פז. ראשית המשנה עד "ושלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה" רש"י ד"ה
מנכסים.
  ב)
גיטין לד: "מאי איריא... קמ"ל"; רמב"ם פט"ז הל' אישות ה"ד.   ג)
בבא בתרא ה: תד"ה אע"ג; חידושי הרמב"ן ד"ה ואיפסיקא "והאי מאן... בעי שבועה".   ד)
גיטין נ. "והלכתא... לזיבורית"; רמב"ם פי"ד הל' מלוה ולוה הל"א.   ה)
כתובות פו: המשנה השניה עד "הבאים ברשותה"; פז. אמר רבא אמר ר"ח... מרים"
רי"ף "והני מילי... גובה בלא שבועה"; ובר"ן ד"ה תניא; רמב"ם פט"ז מהל' אישות הלכה
כ'; ופי"ח הי"ט.
  ו)