שיעור כללי / תש"מ דף מס' 8

 

מסכת בבא בתרא, פרק ראשון (ד:)

 

בענין קם דינא והדר דינא (הרב עמיטל)

 

רש"י ד"ה דת"ק, עליות ר' יונה אב"ע ראשון, בעה"מ ומלחמות.

מאירי ד"ה ומאחר שפסקו.

יבמות לז: "ספק ובני יבם... מי איכא למימר הכי נמי" ובעל המאור ומלחמות (שם).

רשב"א ד"ה והא, ונמי בא"ד "ולפיכך פרשו הם ז"ל וכו'".

ים של שלמה יבמות פ"ד סי' ט' בא"ד ותימה לי על פה קדוש.

בבא בתרא קו: "איתמר שני אחים...", תרומת הדשן סי' שי.

(תמצית המחלוקת בין תרומת הדשן והש"ך מבוארת בקונטרס הספיקות כלל ו' אות י"ב וע"ש גם
אות י"ג וי"ד).