שיעור כללי / תשמ"ח דף מס' 7

 

מסכת בבא בתרא, פרק ראשון (ג:)

 

בענין קדושת בית הכנסת (הרב ליכטנשטיין)

 

ג: תוס' ד"ה ועייליה; ובמקביל מגילה כח: תוס' ד"ה בתי כנסיות.   א)
מגילה כח. המשנה. ראבי"ה מגילה סי' תק"צ (עמ' 318) "ואפילו לנתוץ... בבית הכנסת".
מנין המצוות להרמב"ם לא תעשה ס"ה; ובספר המצוות לא תעשה ס"ה; (הגהת רע"א,
ריש סי' ק"נ). שו"ע אורח חיים סי' קנ"א סעיף י' ובט"ז ס"ק ג' וסימן קנ"ב סעיף א' ובמגן
אברהם ס"ק ו'.
  ב)
רמב"ן, מגילה כה: ד"ה לפי; ר"ן מגילה (ח. באלפס) ד"ה ומאן דשרי, ורמב"ם הל' תפילה
פרק י"א הל' כ'.
  ג)
מגילה כו: "אמר רבא האי בי כנשתא... וליכא למאן דאמר"; (ראבי"ה שם, "מסקינן...
מסתפקים בה"; או"ז חלק ב' סי' שפ"ה (לקראת הסוף) "אמר רבא האי בי כנישתא...
למיצר ביה פשיטי"); רא"ש מגילה פרק ד' סי' א' "אמר רב זירא... ס"ת וכו'".
  ד)
שו"ע אורח חיים סי' קנ"א סעיף א' ובמגן אברהם שם; סימן קנ"ד סעיף ח' ובט"ז ס"ק ז'.   ה)

[ו) או"ז שם סי' שפ"ו "שאלני ה"ר אביגדור... ומצי נמי למיסריה"].