שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 6

 

מסכת בבא בתרא, פרק ראשון (ג.)

 

בענין חצר שאין בה כדי חלוקה (הרב עמיטל)

 

ג., גמ' במאי אוקימתא למתני' וכו'.

יא., משנה.

רי"ף (ז. באלפס) על הגמ' והני מילי וכו' והג' חו"י שם.

רא"ש פ"ק סי' לז.

רמב"ם פ"א מהל' שכנים ה"א ובמ"מ ולח"מ.

שו"ע חו"מ סי' קעא מ"ב; שם, סמ"ע ס"ק ד.

שם שו"ע מע' י"א.

מרדכי פ"ק סי' תקט (עמ' 172) בא"ד פסק רבנו מאיר וכו'.

מרדכי פ' המוכר פירות סי' תקסט (צא. במרדכי) בא"ד ואם יש לאחד חלק וכו'.

יג:, גמ' תנאי היא דתניא טול וכו'.

נדרים מה:, משנה ור"ן שם ד"ה ראב"י אומר.

בעל המאור ב"מ פ"ק טו:, (עמ' 14 באלפס), ד"ה והיכא דלא מסיק.

שם מלחמות ד"ה ועוד והיכא דלא מסיק.

רמב"ם שכנים י"ב, ה; מ"מ סוף הל' שכנים.

שו"ת הרשב"א ח"א סי' תתקנו.