שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 5.2

 

מסכת בבא בתרא, פרק ראשון (ג.)

 

בענין קניין דברים (הרב ליכטנשטיין)

 

ג., "במא אוקימתא... והחזיק"; רש"י ב: ד"ה וטעמא; ג., תד"ה כי רצו, ובר"י מיגש שם;
"יד רמה", סי' כ"ו (יסודי).
  א.
קמ:, "האומר אם ילדה... נוטלת מאתים", וברשב"ם, ד"ה האומר; ר"י מיגש, ד"ה האומר
"יד רמה" סי' ג', "הא מתני'... קמן"; רשב"א, ד"ה האומר (בעיקר המחצית השניה, "גם
מה שאמר... כנ"ל").
  ב.
עבודה זרה עב., "ההוא גברא... מנהר פקוד".   ג.
גיטין מ:, "ת"ר האומר... וכולן בשטר".   ד.
בבא מציעא עה., "אומר אדם... ברביעה".   ה.
רמב"ם, פ"ה הל' מכירה הל' יא-יד; שם פ"ח הל' ז-ח; פ"ד הל' שלוחין ושותפין הל' ב
[ובראב"ד]; פי"א הל' שכנים הל' ד (בסופה).
  ו.
כתובות נד:, תד"ה ואע"פ.   ז.
שו"ת הרי"ף, סי' י"ד (מהדורת הרב לייטר); שו"ת הרשב"א, א: אלף ל"ג ואלף קמ"ב;
"בעל העיטור", מאמר שני "קנין", "ודוקא דמקני... ולא נהירא לי"; נמוקי יוסף (ב.
באלפס), "וכתב הראב"ד... בית כור".
  ח.
ש"ך חו"מ, של"ג, יד; שו"ע חו"מ רמ"ה, א ובקצוה"ח ס"ק א.   ט.