שיעור כללי / תש"מ דף מס' 5.1

 

מסכת בבא בתרא, פרק ראשון (ג.)

 

בענין קנין דברים (הרב ליכטנשטיין)

 

ג. "במאי אוקימתא... והחזיק" רש"י ב: ד"ה וטעמא, תוד"ה כי רצו (ג.), ר"י מיגש ד"ה וכי
רצו, רשב"א ד"ה וכי; יד רמה (סימן כו) [יסודי].
  א)
רמב"ם פ"ה מהל' מכירה הל' י"א-י"ד, פי"א מהל' שכנים הל' ז' (בסופה), פ"ד מהל' שלוחין
ה"ב, ובראב"ד שם; (ש"ך סי' שלג ס"ק יד).
  ב)
כתובות נד: תוד"ה ואע"פ.   ג)
בבא בתרא קמ: המשנה והר"י מיגש (שם).   ד)
בעל העיטור מאמר שני קנין; "ודוקא דמקני... ולא נהירא לו"; נמוקי יוסף (ב. באלפס)
"וכתב הראב"ד... בית כור".
  ה)

[ו) שו"ת הרי"ף סי' י"ד (הוצ' לייטר), שו"ת הרשב"א חלק א' סי' אלף ל"ג, ואלף קמ"ב].