שיעור כללי / תשמ"ח דף מס' 4

 

מסכת בבא בתרא, פרק ראשון (ב.)

 

בענין שותפין לא קפדי אהדדי (הרב עמיטל)

 

תוד"ה לפיכך, ובמהרש"א שם ד"ה בא"ד ובמהר"ם ד"ה בא"ד והא

להלן ד. גמ' פשיטא וברש"י שם בשם הר"ח

שם, רי"ף ושמעינן מהא

רא"ש סי' ו' עד וכן בגינה

שם הר"י מיגש ד"ה לפיכך

שם רשב"א ד"ה ויש מי שפירש

שם יד רמה אות לח עד "אלא מיהו מסתברא"

שם תוס' רי"ד הוצאת הרבזקש ד"ה גרסינן

רמב"ם הל' שכנים פ"ב הי"ח ובמ"מ ולח"מ שם

בבא מציעא קטז: גמ' "וליחזי ברשותא" וכו' וברש"י שם

שם נמוקי יוסף על הרי"ף ד"ה לא קפדי

רמב"ם הל' טוען ונטען פ"ח ה"ט