שיעור כללי / תש"מ דף מס' 3

 

מסכת בבא בתרא, פרק ראשון (ב.)

 

בענין הרחקת נזיקין בכלאים (הרב ליכטנשטיין)

 

ב. "מחיצת הכרם... באחריותו", ובתוס' ד"ה אומר; בבא קמא ק. "אלא הא ר' מאיר דתנן
המסכך... באחריותו"; רמב"ן כאן, ד"ה נפרצה; ר' יונה; [רשב"א ד"ה נתיאש]; רבינו
יהונתן ויד רמה הובאו בשטמ"ק; בבא קמא ק.
  א)
תוס' רי"ד ב. ד"ה הושתפין   ב)
כלאים פרק ז' משנה ז'; [מנחות טו. "בעא מיניה ר"א מרב... לא קנסוה דרבנן"; שנות
אליהו בכלאים שם]
  ג)
פסחים כה. "א"ר אדא בא אהבה... לא הוסיף לא".   ד)

רמב"ן בבא בתרא ב: ד"ה הכי גרסינן בעיקר "וי"א התם... ונעור"