שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 2.2

 

מסכת בבא בתרא, פרק ראשון (ב.)

 

בענין מחיצת הכרם שנפרצה (הרב עמיטל)

 

רש"י, תוס' ורמב"ן על אתר.

פסחים כה. גמ' "ולפרוך מה לכה"כ", ברש"י ור"ח שם.

חולין קטז. גמ' "ולפרוך מה לכה"כ", רש"י ותוס' ד"ה והיתה.

ב"ק ק. "אלא ה"א ר"מ דתנן המסכך".

מנחות ו. תוס' ד"ה דומיא.

רמב"ם הל' מאכלות אסורות פט"ו הל' יג-טז.

ט' החינוך מצוה תקמט, בא"ד מדיני המצוה, וע"ש במנ"ח על "הא דזרוע ובא".

יראים מצוה שפט.

קונטרס דיני דגרמי לרמב"ן, בא"ד "תו איכא למידק וכו' ממונו הוא דאזיק וכו'" עד "כדברי ר' יצחק
הצרפתי" (במהדורה הרגילה בעמוד ראשון סוף עמודה שניה, ובמהדורת הרב הרשלר עמ' קט).