שיעור כללי / תש"מ דף מס' 2.1

 

מסכת בבא בתרא, פרק ראשון (ב.)

 

בענין מחיצת הכרם (הרב עמיטל)

 

קונטרס דינא דגרמי לרמב"ן (בהתחלת בא"ד תו איכא למידק וכו'... "ממונו הוא דאזיק וכו' עד
כדברי ר' יצחק הצרפתי ז"ל")

חי' הרמב"ן ד"ה הכי גרסינן

בבא קמא דף ק. "הי ר' מאיר"

פסחים דף כה.; "ולפרוק מה לכלאי הכרם" ברש"י, ר"ח ותוד"ה מה לערלה

מנחות דף ו.; תוד"ה דו

מיא

בבא מציעא דף נג.; תוד"ה ועולה