שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 1

 

מסכת בבא בתרא, פרק ראשון (פתיחה)

 

בענין הרחקת נזיקין ביחס להיזק ראיה (הרב ליכטנשטיין)

 

כה:, המשנה; בגמ', "אמר רב יהודה... דידיה", וברש"י ד"ה בגירי   א.
יז., השמנה; יז:, "איתמר הבא לסמוך... לארעאי"   ב.
כב:, "מרחיקין... אסור", ובתד"ה לימא; [רמב"ן, ד"ה לימא]   ג.
ו., "דבי בר מריון... מסייעתו", ובתד"ה מאי שנא; ["יד רמה", סי' ק"ז, עד "אלא בדשנין"
(באמצע הטור הראשון, נד., מדפי הספר)]
  ד.
ו:, "אמר אביי... אשיתאי", ובר"י מיגש, "ושמעינן מיהא דאביי... בגירי" (הובא ביתר
הרחבה ב"שיטה מקובצת")
  ה.

[ו. רמב"ן נט:, באמצע ד"ה הא דתנן, "וכיון שלא נתקיימה... תדיר"]

ז. ז: המשנה

ח. רמב"ם, פ"י הל' שכנים הל' ה; הל' יב-יד