פרשה בראשית

# כותרתהמחברתקציר
1 פרשת בראשית  חטא דתי, חטא מוסרי ועונש גלות לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק בחטא אדם הראשון כאב טיפוס לחטא הדתי, בחטא קין כאב טיפוס לחטא המוסרי ובהשוואה בין שניהם. 
2 פרשת בראשית  וישע... לא שעה, מדוע? לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מדוע לא שעה הקב"ה למנחתו של קין, ואילו למנחתו של הבל - כן? הפגם של קין נובע מבחירת עיסוקו - עובד אדמה. עיון בדברי הרב הירש והלל צייטלין. 
3 פרשת בראשית  תיאור בריאת העולם לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  הבריאה מתוארת במקרא בשתי צורות, אשר - במידת מה - סותרות זו את זו. האם יש פה סיפור אחד או שניים? מה המשמעות של הסיפור הכפול? 
4 פרשת בראשית  המשבר האקולוגי של דורנו לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  התורה 'הואשמה' בכך שציוויי הקב"ה לאדם בנוגע ליחסיו עם הטבע הביאו למשבר האקולוגי. האם כך הם פני הדברים? עיון בסיפור הבריאה ובפירושים השונים מעלה שדווקא ההיפך הוא הנכון. 
5 פרשת בראשית  מאכלי האדם והחיות לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  עיון בפירוט המאכלים המותרים לאדם ולחיות מעלה שגם בשלב הראשון, לפני היתר אכילת הבשר, היה הבדל בין מאכלי האדם לבין מאכלי החיות. המאמר מתחקה אחר השלבים השונים בדרגתו של האדם על פי המאכלים העולים על שולחנו. על פי ההבחנה הזו, ניתן גם להסביר אירועים נוספים: חטאו של קין, חטא האדם הראשון ועוד. 
6 פרשת בראשית  חטאו ועונשו של הנחש לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  במה חטא הנחש? חז"ל והמפרשים הציעו תשובות שונות לשאלה זו: אולי היה מסית, אולי סיפר לשון הרע, ואולי בא על חווה ("הטיל בה זוהמה"). מחטאו של הנחש לומדים הלכות רבות מדיני המסית: אין מהפכין בזכותו והוא נענש אף בלי התראה. נראה, שההבדל בין עונשו של הנחש לבין עונשו של האדם מלמדנו גם על מותר האדם - "צלם א-לוהים" - על פני חיות הטבע. 
7 פרשת בראשית  למך אבי נח לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  כיצד ידע למך שבנו עתיד לנחם את העולם? ייתכן שהתשובה לכך נעוצה בהקבלה שבין נח למשה, או אולי בתקוותו של למך לכפרת קללתו של האדם הראשון. עוד ייתכן, שיש להשוות בין למך אבי נח לבין למך בן-בנו של קין: זה - אחד מ"בני האלוהים", בני דור המבול, שבעוונם נשחתה הארץ; וזה - אבי האחד ששרד, המבטא תקווה ובקשה לנחמה מאת הקב"ה. 
8 פרשת בראשית  "ויתהלך חנוך את הא-לוהים" לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  בין הדמויות השונות שבפרשת בראשית, מתואר חנוך בן ירד אך בקצרה, ורב הסתום מן הגלוי אודותיו. ברור כי זהו אדם מיוחד, שהכתוב מעיד עליו כי התהלך את הא-לוהים; ברם, מה משמעות הביטוי "ואיננו כי לקח אותו א-לוהים"? למה לקח אותו א-לוהים? מדוע קצרו חיי חנוך יחסית לשאר הדורות שבפרשה? ומה משמעותה של פרשה קצרה זו? השיעור מבקש לשרטט קו העובר בין ארבע הדמויות המרכזיות בתחילת חומש בראשית - אדם, חנוך, נח ואברהם - בשאלת מקומו של האדם מול א-לוהיו ומול סביבתו. 
9 פרשת נח  בין העולם הראשון לשני לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  אם באמת 'התאכזב' הקב"ה מהעולם והביא עליו מבול - מדוע נתן לו להתפתח מחדש? מי ערב שמצב זה לא יחזור על עצמו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ההבדל המהותי בין העולם לפני המבול לבין העולם לאחריו: היתר אכילת הבשר. 
10 פרשת נח  החטא ועונשו בסיפור על בבל ומגדלה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  סיפור מגדל בבל ודור הפלגה נראה כסיפור על חטא ועונשו. אולם מה טיבו של חטא זה, והיכן בדיוק הוא מתואר בסיפור? עיון בשיטות השונות, ובהצעת הסבר המתבססת על הרקע התרבותי -היסטורי של אותה תקופה. 
11 פרשת נח  פרשיות התולדות לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  פרשיות התולדות השונות מחלקות את חומש בראשית לכמה חלקים. חלוקה זו מלמדת אותנו על עיקר המשמעות של חומש בראשית: הבחירה באברהם ובזרעו. 
12 פרשת נח  פרשת המבול - בין שתי בריתות לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  על פי פשט הכתובים, נראה שהקב"ה כרת ברית עם עולמו בזמן הבריאה. ברית זו באה לידי ביטוי בציווי הכפול אל נח בנוגע לתיבה ולמבול. אך מדוע, אם כן, היה צורך בברית נוספת לאחר המבול? מה מוסיפה ברית הקשת בענן? 
13 פרשת נח  התגלות הקב"ה לנח לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע לא התגלה הקב"ה לנח לבשר לו על סופו של המבול? התשובה לשאלה זו טמונה בהבנת הבעייתיות שבהתגלות הקב"ה במים: במקום שיש מים - יש פחות השראת שכינה. יחס זה מבאר, מלבד את פרשתנו, גם את בריאת העולם וגם את קריעת ים סוף. 
14 פרשת נח  נח, יונה ועורב לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מה משמעותה של פרשת שילוח העורב והיונה לראות הקלו המים? מדוע נזקק נח לשלחם אם בסופו של דבר ממילא יצא מן התיבה רק בעקבות דבר ה' אליו לעשות כן? ומה פשר יחסי הקרבה והחיבה שיש לו עם היונה, לעומת הניכור והריחוק השוררים בינו ובין העורב? השיעור מנתח את פרשיית שילוח העופות שלב אחר שלב, ועומד על משמעויותיה על רקע ההקבלה בין חידוש העולם לאחר המבול לבין בריאת העולם בפרק א'. 
15 פרשת לך-לך  כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מדוע בחר ה' באברם? המדרש מספר שני הסברים המשיבים על שאלה זו. סיפור הנפילה לכבשן האש מקביל לסיפורם של חנניה, מישאל ועזריה; וסיפור ניתוץ הפסילים מקביל לסיפורו של גדעון הנותץ את פסילי אביו. עיון בשתי ההקבלות הללו עשוי ללמדנו על הקבלה רחבה בין אברהם לבין גדעון, ועל חטאם של נמרוד ושל אנשי דור הפלגה (שיבוא על תיקונו באחרית הימים, ב"שירת הכרם" של ירמיהו). 
16 פרשת לך-לך  אברהם אבינו - ראשית של אמונה ותורה לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  המגמה הבולטת בתיאור אברהם אבינו בספר בראשית היא להציג אותו בפותח דרך חדשה, המנותק מהעולם הקודם אך מנסה להתחבר אליו כדי לקרבו לאמונה, לתורה וליראת ה'. 
17 פרשת לך-לך  ליישוב סכסוכים משפחתיים לגרסת Word לגרסת html אריאל שופר  מהו ההבדל המהותי בין אברהם לבין לוט? מדוע הם נאלצו להיפרד איש מרעהו? 
18 פרשת לך-לך  שעבוד הגר ושעבוד מצרים לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  ההשוואה בין דברי הקב"ה לאברהם לבין דברי המלאך להגר לאחר בריחתה, בין שעבוד הגר לשעבוד מצרים, מלמדת אותנו על יחס התורה להתנהגותה של שרה להגר. 
19 פרשת לך-לך  האם חטאה אמנו בעינוי הגר? לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  חלק מהמפרשים רואים בעינוי הגר חטא של שרה אמנו, אך עיון מדוקדק בסיפור, על רקע התקופה ועל רקע פשט הפסוקים, מעלה שהתורה מצדיקה את מעשיה של שרה. 
20 פרשת לך-לך  הבטחת הזרע והארץ לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  ארבע פעמים חוזר הקב"ה ומבטיח לאברהם את הבטחת הזרע והארץ. מדוע עשה זאת הקב"ה מספר כה רב של פעמים? 
21 פרשת לך-לך  ניסיון כפול לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  כהקדמה, עוסק המאמר בנושא התיחום של סיפור המופיע בתורה, ומציע מספר קריטריונים כדי לתחם סיפור כזה. בהמשך, עוסק המאמר בסיפור ירידת אברהם למצרים. לכאורה, נראה שהסיפור מסתיים לפני סיפור פרידת לוט. בעיון נוסף, ניתן לראות ששני הסיפורים הם בעצם סיפור אחד, והפרידה של לוט החלה במצרים. כל זה מהווה ניסיון כפול לאברהם: הן בלקיחת אשתו, והן בעזיבת לוט. 
22 פרשת לך-לך  פשרה של מלחמת המלכים לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מה החשיבות הגדולה של הסיפור המפורט על מלחמת המלכים? מה הקשר בינו לבין ברית בין הבתרים? נראה, שהברית וגזירת השעבוד באו בעקבות הכרעתו המוסרית של אברהם להציל את לוט ואת אנשי סדום, למרות המחיר הרב שהוא וזרעו עתידים לשלם. 
23 פרשת לך-לך  ברית בין הבתרים לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מדוע גזר ה' על בני אברהם גלות ושעבוד במצרים? לדעת שמואל, אברהם חטא בחוסר-אמונה. ר' אבהו ור' יוחנן, לעומתו, הזכירו חטא אחר שאברהם חטא בו. מסתבר, שמחלוקת זו משקפת גם שיפוט להתנהגותו של אברהם במלחמת ארבעת המלכים ולאופן הכריתה של הברית בין הבתרים. 
24 פרשת לך-לך  אברהם והפסילים: בבואה מדרשית לסיפור מקראי לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  בשיעור זה נבחן מדרש מפורסם – הסיפור על שבירת הפסילים בידי אברהם, באמצעות השיטה הספרותית של 'הסיפור המרומז'. מדרש זה מזכיר את סיפורו של גדעון, ומטרתו להסביר מדוע בחר הקב"ה דווקא באברהם. האמנם השיפוט המקראי כלפי אברהם וכלפי גדעון הוא זהה? 
25 פרשת וירא  הצלת לוט מסדום לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  בקריאה פשוטה נראה שהמלאכים המגיעים לסדום ממלאים שני תפקידים: הצלת לוט והחרבת העיר. למעשה, יש להם תפקיד ראשוני יותר: בחינת ובדיקת העיר, אם יימצאו בה עשרה צדיקים אם לאו. זוהי הסיבה לכך שהם מסרבים בתחילה להתארח אצל לוט: וכי כיצד יוכלו לבחון את העיר ואת מספר הצדיקים שבה מתוך ביתו של לוט?! אמנם, אנשי העיר דאגו, באופן אירוני, ללמד את המלאכים על תרבות העיר גם בהיותם בביתו של לוט. מעתה, מדוע ניצל לוט? הלא ה' אמר לאברהם שאם לא יימצאו עשרה צדיקים בתוך העיר - תיחרב כל העיר?  
26 פרשת וירא  אברהם אבינו - ראשית של אמונה ותורה לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  המגמה הבולטת בתיאור אברהם אבינו בספר בראשית היא להציג אותו בפותח דרך חדשה, המנותק מהעולם הקודם אך מנסה להתחבר אליו כדי לקרבו לאמונה, לתורה וליראת ה'. 
27 פרשת וירא  בשורת לידת יצחק לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  הבשורה על לידת יצחק מופיעה במקרא פעמיים ברצף. מדוע הכפילות? אברהם ושרה זוכים בבן בשני מישורים נפרדים: במישור הפרטי, ובמישור הלאומי-היסטורי. 
28 פרשת וירא  הולדת יצחק ושילוח הגר וישמעאל לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק בהיבט המוסרי של שילוח הגר וישמעאל: משמעות שילוח ישמעאל ביחס ליצחק, פירוש המונח 'שילוח' ופשר סיפור סכנת חייו של ישמעאל והצלתו. 
29 פרשת וירא  תכונותיו של זרע אברהם לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  סיפורה של סדום, על כל הכלול בה, מלמד אותנו, בין השאר, אילו תכונות צריכות להיות בזרעו של אברהם. 
30 פרשת וירא  האם בראש פרשתנו מתחיל סיפור חדש? לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  נראה שהסיפור בתחילת פרשת וירא הוא המשך של הסיפור שבפרשת לך-לך, בעיקר בגלל המילה "אליו" שבפתיחת הפרשה. האם כך הדבר? האם היו האנשים מלאכים או אנשים רגילים? עיון בפרשנותו של הרשב"ם על פרשת וירא. 
31 פרשת וירא  בין שילוח הגר לשילוח הפילגשים לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע שילח אברהם את הגר וישמעאל בחוסר כל, ולא נתן להם כלום, שלא כמו לבני הפילגשים? מה פשר התנהגותה של הגר בהשליכה את ישמעאל תחת אחד השיחים? נראה, שהקב"ה העמיד את הגר בניסיון הדומה במקצת לעקדת יצחק, אלא שבניגוד לאברהם, שעמד בניסיון, הגר סירבה להשתתף בו. 
32 פרשת וירא  דרך ה' ודרך הצדקה והמשפט לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מהו היחס בין האמונה לבין החסד בעולמו הרוחני של אברהם אבינו? המאמר בוחן את סיפור ברית המילה, את הכנסת האורחים של המלאכים, את הויכוח עם הקב"ה בעניין סדום, את עקדת יצחק ואת מצוַת ידיעת ה' כדי לתת מענה לשאלה זו. 
33 פרשת חיי-שרה  "תנו לי אחוזת קבר עמכם" לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  בתחילת הפרשה אנו קוראים על פטירתה וקבורתה של שרה אמנו. עצם אזכור מיתתה של שרה הוא יוצא דופן, משום שככלל אין התורה מציינת את פטירתן של האימהות. ואכן, פטירת שרה אינה נזכרת לשם עצמה, כי אם כסיפור רקע לסיפור העיקרי - קניין מערת המכפלה. מה חשיבותו של סיפור זה, על המשא ומתן הארוך המתואר בו? באמצעות ניסוח ראשוני עמום של בקשתו, הצליח אברהם ליצור רושם ראשוני חיובי על בני חת וכך להביא לתוצאה הרצויה לו, וכן להעביר מסר חשוב לצאצאיו הלומדים את הסיפור. 
34 פרשת חיי-שרה  ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם... לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  בכל מקום שהמקרא מתאר קרקע בארץ ישראל העוברת מיד ליד - הוא מאריך בתיאור המכירה ופרטיה. מה פשר אריכות זו? מדוע קנו ישראל דווקא ארבעה מקומות - ירושלים, חברון, שכם ושומרון? 
35 פרשת חיי-שרה  מעמדו של ישמעאל לגרסת Word לגרסת html הרב יוני גרוסמן  נראה, כי בצד בחירת יצחק לממשיכו של אברהם אביו, יש בכל זאת מעמד מיוחד לישמעאל. מהו מעמד מיוחד זה, ובזכות מה הוא זכה בו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ההשוואה בין גירוש הגר לבין בריחתה. 
36 פרשת חיי-שרה  מעמדו של ישמעאל לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  נראה, כי בצד בחירת יצחק כממשיכו של אברהם אביו, ישנו בכל זאת מעמד מיוחד לישמעאל. מהו מעמד מיוחד זה ובזכות מה הוא זכה בו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ההשוואה בין גירוש הגר לבין בריחתה. 
37 פרשת חיי-שרה  יפה שתיקתן של עבדי אבות לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  אחד הכלים הספרותיים המקובלים הוא שימוש בכינויים שונים לאדם במקום בשמו. על ידי השינויים בכינוי ניתן ללמוד על השינויים ביחס לאותו אדם. בפרשתנו, משתמשת התורה בכלי זה ביחס לעבד אברהם. מה ניתן ללמוד מכך על העבד ועל שתיקתו בבית רבקה? 
38 פרשת חיי-שרה  תולדות אברהם לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מדוע מתעקש אברהם לקחת אישה ליצחק דווקא מצאצאי תרח? מדוע לא מפורטים בתורה "תולדות אברהם"? 
39 פרשת חיי-שרה  קבורת שרה במערת המכפלה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מה התרחש בדיון בין אברהם לבין בני חת? מי מכר בסופו של דבר את המערה - עפרון או בני חת? ובשביל מה בכלל נכתבו כל חילופי הדברים בנוגע למכירה? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע המציאות של אותם ימים, ועל רקע ההקבלות והמילים המנחות בסיפור מכירת המערה ובסיפור מותו של אברהם. 
40 פרשת חיי-שרה  ניסיון ופשרו לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מה מטרת ניסיונו של אליעזר על הבאר? האם אברהם שלח את עבדו דווקא למשפחת בתואל? אם כן - מדוע הוא ניסה את כל בנות חרן? מדוע לא ציווה אליעזר על אחד מהאנשים בשיירתו לעזור לרבקה להשקות את גמליו? 
41 פרשת חיי-שרה  קטורה לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  לשם מה נשא אברהם את קטורה? אפשר שהתשובה לשאלה זו מהווה מפתח להבנת היחס שבין יצחק לבין שאר בניו של אברהם. מי הוא זה שאמור לרשת את ארץ ישראל מהפרת עד החידקל? 
42 פרשת תולדות  בין אברהם ליצחק לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  רבים מציירים את דמותו של יצחק כמקבילה לחלוטין לזו של אברהם, כעולה ממדרש הגדול : "כל מה שאירע לאברהם אירע ליצחק". מתוך כך הסיקו רבים שיצחק לא חידש דרך מיוחדת, וכי גדולתו היא בעיקר ביכולתו לשמר ולייצב את דרכו של אברהם. האמנם כך הדבר? ייתכן שכל נקודות ההשוואה רק מחדדות את ההבדלים הקיימים ביניהם ואת דרכו המיוחדת של יצחק. 
43 פרשת תולדות  יצחק לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  מהי דמותו של יצחק? מדוע, למרות הפסיביות הבולטת שלו, הוא נחשב לאחד מאבות האומה? 
44 פרשת תולדות  רבקה - אם האימהות לגרסת Word לגרסת html אריק נמט  מה פשר דמותה של רבקה? המאמר עורך השוואה בינה לבין תמר. 
45 פרשת תולדות  אברהם הוליד את יצחק לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  נראה שמעשיו של יצחק אבינו דומים מאוד למעשיו של אביו אברהם. עיון מדוקדק יותר, בעיקר בפרשת היחסים של אברהם ויצחק עם אבימלך, מראה שיצחק בעצם מכריע בשאלות מוסריות שנותרו פתוחות מימי אברהם. 
46 פרשת תולדות  ברכות יצחק לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  סיפור ברכות יצחק ליעקב ולעשו מעלה מספר תמיהות: האם היה זה מעשה ראוי? מדוע רבקה לא דיברה עם יצחק ופעלה מאחורי גבו? מה יחסו של יצחק למעשהו של יעקב? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע המסגרת הספרותית של הסיפור. 
47 פרשת תולדות  ברכת יצחק לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  האם התכוון יצחק שהבחירה תעבור לעשיו? נראה, שיצחק קיווה ששני בניו יהיו ההתחלה של עם ישראל, ולכן ייעד לכל אחד תפקיד אחר. 
48 פרשת תולדות  ויתרוצצו הבנים לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  בחלקו הראשון, עוסק המאמר בתיחום הסיפור המופיע בתחילת פרשתנו. המסקנה היא שהסיפור עוסק בלידתם, ומכוח זה - גם בנערותם של יעקב ועשיו. בחלקו השני, המאמר עוסק בהשפעתו של הסיפור הזה על המשך השתלשלות העניינים, ובעיקר על גניבת הברכות. 
49 פרשת תולדות  ברכת האבות, בחירת יעקב ומהלך ההיסטוריה לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  גניבת הברכות ע"י יעקב נבע מ'מחלוקת' שהתגלעה בין יצחק לרבקה בנוגע להמשכיות עם ישראל. לעיתים, הקב"ה נותן לאדם לבחור בין שני דרכים, ובבחירתו הוא קובע כיצד יתקדם העולם. 
50 פרשת תולדות  על המאבק שבין יעקב לעשו לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  האם טעה יצחק כאשר ביקש לתת את הברכה לעשו? מה הייתה כוונתו של יצחק, ומה הייתה כוונתה של רבקה? 
51 פרשת תולדות  זכותו של עשו לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  עם כל עוינותם לעשו, חז"ל שמרו לו זכות אחת גדולה: כיבוד האב שקיים כלפי יצחק. מה חשיבותה של מצווה זו? מעיון בפסוקים, מתברר שעשו נמנע מלהרוג את יעקב רק בשל מצוֹת כיבוד האב שקיים. השבטים לא קיימו את כיבוד האב, ולכן הגיעו לידי (כמעט) רצח יוסף. מה בין עשו לדוד המלך? 
52 פרשת ויצא  "וימצא דודאים בשדה" לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  הרצף של תיאור לידות בני יעקב נקטע פעמיים: על ידי דו-שיח קשה בין רחל ויעקב לאחר לידת יהודה, וע"י סיפור הדודאים, לאחר לידת בני השפחות. שיחתם של יעקב ורחל אכן השפיעה באופן ניכר על בניית משפחת יעקב - בעקבותיה לקח יעקב את בלהה ואת זלפה; אך מהי משמעותו של סיפור הדודאים? 
53 פרשת ויצא  סולם המקדש, באר שבע ובית אל לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  המדרש מביא שתי דעות בנוגע למקומו של סולם יעקב: באר שבע ובית אל. מה הקשר בין שני המקומות הללו לבין חלום יעקב? 
54 פרשת ויצא  מה' יצא הדבר לגרסת Word לגרסת html הרב ראובן טרגין  בתוך מסגרת הסיפור העוסק ביציאת יעקב מארץ כנען ובחזרתו אליה, מספרת התורה על גלותו של יעקב. מטרת המאמר היא להבליט את הקשרים שבין הסיפורים השונים שבמסגרת. הבנת קשרים אלו מאפשרת לגלות את המסר של הסיפור כולו. 
55 פרשת ויצא  יעקב כאברהם לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  עזיבת יעקב את הארץ מעלה תמיהה גדולה, ודאי על רקע האיסור ליצחק. המאמר מקביל בין קורות יעקב לבין קורות אברהם, הן הקבלה תוכנית והן הקבלה ספרותית. יעקב נדרש לבנות מחדש את עם ישראל לאחר משבר דחייתו של עשו, שהיה ממש בנו של יצחק. 
56 פרשת ויצא  שיבה מאוחרת לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מיוחדת היא פרשת ויצא, שכולה פרשת מסורה אחת ובה 148 פסוקים הכתובים ברצף, ללא כל הפסקה של פרשה סתומה או פתוחה ביניהם. האם ישנה משמעות לעובדה זו? המאמר בודק נקודה זו על ידי העיקרון של חציית הסיפור באמצעו, והקבלה בין שני חצאיו. 
57 פרשת ויצא  נדרו של יעקב לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  יש להניח, שאם ה' הבטיח משהו - הוא יקיים. מדוע, אם כן, נשבע יעקב אבינו לעבוד את ה' רק אם יקיים ה' את הבטחתו? יתירה מזו: מדוע בכלל נודר יעקב נדר בעקבות ההבטחה שקיבל? במאמר זה נבחן את התגלות ה' ליעקב וננסה לענות על שאלות אלו. 
58 פרשת ויצא  המפגש על הבאר לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מה עניינו של סיפור מפגש יעקב עם הרועים על הבאר? המאמר בוחן מפגש זה כסיפור מַטרים לשאר חייו של יעקב, ובמשמעותה של הבאר על רקע ההשוואה בין אישה לבין באר, ועל רקע סיפורי הזיווג האחרים שהתחילו במפגש על הבאר. 
59 פרשת ויצא  מפתח של חיה לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע לא זכתה רחל לפרי בטן? מה פשר טענתה ליעקב ומהי סיבת התפרצותו? המאמר עוסק בנשים העקרות שבמקרא, ובעיקר ברחל, בלאה וביחסים בתוך משפחת יעקב. 
60 פרשת ויצא  בית אל לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  כיצד היה נראה סולם יעקב? מה היה מבנהו, היכן הוא עמד ולהיכן הגיע שיפועו? 
61 פרשת וישלח  יחסה של התורה לפרשת שמעון ולוי בשכם לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  מעשה שכם המתואר בפרשתנו מעמיד בפנינו אתגר רציני: הריגת כל אנשי שכם ע"י שמעון ולוי בשל חטיפת דינה היא מעשה בעל השלכות מוסריות רבות, אך קשה מאוד לזהות את עמדת התורה כלפיו. השיעור מנסה לעמוד על הערכת מעשה שכם לאור האמור בפרשייה עצמה ולאור השוואה לפרשיות אחרות במקרא. 
62 פרשת וישלח  לדמותה של רחל לגרסת Word לגרסת html יהודה ראק  דמותה רחל, כמו דמויות רבות במקרא, היא דמות של תשובה. בתחילת דרכה, רחל חטאה באבק עבודה זרה, אך לפני מותה זכתה לשוב בתשובה והפכה למליצת יושר על ישראל לעתיד לבוא. 
63 פרשת וישלח  בין שכם לנבו - מנהיגות, מלכות, קינאה לגרסת Word לגרסת html חיים נבון  מדוע נשתנו גורלו ותפקידו של לוי מגורלו ומתפקידו של שמעון? המאמר עוסק בשאלה זו, וכן בתפקידי המלך והכוהן ובהשתקפותם אצל משה ואהרן. 
64 פרשת וישלח  נדר ושינוי שם לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  התורה מספרת פעמיים על שינוי שמו של יעקב. מה הצורך בכפילות זו? 
65 פרשת וישלח  המפגש הכפול בין יעקב לעשו לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  הפער בין ההכנות של יעקב למפגש עם עשו לבין המפגש בפועל הוא עצום. נראה שסצינת המאבק עם המלאך, הממוקמת במרכזו של סיפור המפגש עם עשו, מהווה חלק אינטגרלי מעלילתו, ומסבירה את אותו הפער. 
66 פרשת וישלח  שינוי שמו של יעקב לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  שינוי שמו של יעקב הוא שינוי משמעותי יותר מאשר השינוי מ'אברם' ל'אברהם'. מהי המשמעות העמוקה של שינוי זה? 
67 פרשת וישלח  מותה של רחל בעת לדתה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  במקרים אחרים - מודגשות מאוד רגשותיו של יעקב, אך דווקא במות אשתו האהובה - קולו של יעקב אינו נשמע. מדוע? מדוע בכלל מתה רחל בדמי ימיה? המפתח לשאלות הנ"ל נמצא בבן שנולד ובשני שמותיו: בן-אוני ובנימין. 
68 פרשת וישלח  נדרו של יעקב לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מפשט הכתובים עולה שמעשה דינה אירע כדי לגרום ליעקב לקיים את נדרו - להקים מזבח בבית אל. מדוע לא מילא יעקב את נדרו כבר שהגיע לארץ? 
69 פרשת וישלח  כל האומר ראובן חטא... לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  לחטאו של ראובן עם בלהה ניתנו פירושים רבים. אנו, ננסה לבחון את מעשה ראובן בשני אופנים: ראשית - אם חטא גילוי עריות ועשה על כך תשובה; ושנית - אם רק בלבל את יצועי אביו. תוך כדי עיון, נבחן גם את נבואתו של הושע בן אלה, הנביא שעמד משבט ראובן. 
70 פרשת וישב  שני חלומות ושני פתרונות לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מה תפקיד פתרון חלומו של שר האופים בקורותיו של יוסף במצרים? מה היה נגרע מהעלילה אלמלא היה שר האופים חולם? הלא שר המשקים שכח, בסופו של דבר, את יוסף ואת פתרונו, וגם כשנזכר בו אחרי שנתיים - סביר שהוא נזכר בפתרון חלומו, ולא בפתרון חלום שר האופים. מהו, אפוא, תפקידו של חלום זה ושל פתרונו? 
71 פרשת וישב  הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן-נון  מפני מה לא שלח יוסף שליחים אל אביו, להודיעו כי עודנו חי? שאלה זו עמדה במוקד מחלוקת פרשנית מעל דפי "מגדים", בין הרב יואל בן-נון לבין הרב יעקב מדן. 
72 פרשת וישב  מהותו של יוסף לגרסת Word לגרסת html הרב אוריאל ציפסר  בתורת הסוד, יוסף מכונה "יוסף הצדיק". גם מעיון בפשוטו של מקרא, ניתן להראות שתפקידו של יוסף הוא להביא את השפע לעולם, ולהוסיף טוב למציאות. 
73 פרשת וישב  מכירת יוסף ומיתת בני יהודה לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מיקומו של סיפור יהודה ותמר מלמד אותנו על משמעותו. ירידת יהודה הייתה תוצאה של מכירת יוסף, וכן מה שאירע לו היה עונש על מעשיו. בסופו של דבר, יהודה חזר בתשובה ותיקן את מעשיו. 
74 פרשת וישב  פשרם של חלומות יוסף לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מה פשרם של חלומות יוסף? מהי תכליתם? מדוע היה צריך לחלום שני חלומות? האם חלומות אלו התגשמו? מה המשמעות של ההשתחוויה בחלום - האם זה בדווקא או זה מבטא משהו אחר? מה תכליתם של חלומות בכלל? 
75 פרשת וישב  מכירת יוסף לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מי באמת מכר את יוסף - האחים או המדיינים? מה הייתה תוכניתו של ראובן? המאמר עוסק בשאלות אלו ובעוד שאלות העולות מפרשת מכירת יוסף. 
76 פרשת וישב  סיפור יהודה ותמר לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  סיפור יהודה ותמר נראה כסיפור-משנה בתוך הסיפור של מכירת יוסף. מה משמעות מיקומו של סיפור זה? האם סיפור זה קשור לסיפור המכירה? מתי התרחש סיפור זה? 
77 פרשת וישב  למי ניתנה הבכורה לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מיהו הבכור בין השבטים? נראה שתפקיד זה התחלק לשלושה: ראובן הוא גדול האחים, יהודה הוא המנהיג והבכורה ניתנה ליוסף. המאמר עוסק בחלוקה זו על רקע ניתוח אופיים ומעשיהם של השלושה. 
78 פרשת וישב  מעמק חברון לעמק דותן לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מסעו של יוסף מעמק חברון לאחיו שבעמק דותן מעלה קשיים פרשניים רבים. יש שהציעו שהמדרשים על פרשה זו אינם עולים בקנה אחד עם התיאור הריאליסטי של האיזור; אך למעשה - המדרשים רק עוזרים לנו להבין את הרקע של הסיפור המצומצם המתואר בפסוקים. 
79 פרשת מקץ  "אין נבון וחכם כמוך" לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  כל החלומות הקשורים בדמותו של יוסף הם צמדי-חלומות: צמד החלומות שחלם הוא עצמו, חלומות שר המשקים ושר האופים וצמד החלומות של פרעה. בין הצמדים ניתן לראות התפתחות בכמה היבטים, המלמדת כי יש לראות את שלושת צמדי החלומות כמערכת אחת. כפי שנראה, שני הצמדים הראשונים הכינו את יוסף לקראת עמידתו מול פרעה, והעניקו לו את היכולת לפתור נכונה את חלומו. 
80 פרשת מקץ  הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן-נון  מפני מה לא שלח יוסף שליחים אל אביו, להודיעו כי עודנו חי? שאלה זו עמדה במוקד מחלוקת פרשנית מעל דפי "מגדים", בין הרב יואל בן-נון לבין הרב יעקב מדן. 
81 פרשת מקץ  פרשת מקץ לגרסת Word לגרסת html עוזי פוקס  המסר המרכזי של פרשת מכירת יוסף הוא שעם כל ההכנות והנסיונות האנושיים לנהל את העולם - בסופו של דבר, הקב"ה הוא המנהל היחיד של העולם. זוהי גם הסיבה לכך שיוסף לא שלח אות-חיים לאביו. 
82 פרשת מקץ  פתרון חלום פרעה לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מדוע קיבל פרעה דווקא את פתרונו של יוסף לחלומותיו, למרות שפותרי החלומות הרשמיים שלו הציעו לו פתרונות אחרים? נראה, שהפתרון טמון ב'חוצפתו' של יוסף - להציע דרך להתמודד עם הרעב. 
83 פרשת מקץ  מתי אמר ראובן "אל תחטאו בילד"? לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  כיצד ראובן אומר לאחים "אל תחטאו בילד", והרי הוא הציע להם לזרוק אותו אל הבור? מעיון מדוקדק בפרשת המכירה, ניתן להבין שראובן ניסה גם לומר לאחיו לא לחטוא בילד. המאמר עוסק גם במושג הספרותי 'הבטה לאחור'. 
84 פרשת מקץ  התנהגותו של יוסף בצרים לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מדוע מכרו האחים את יוסף? מדוע יוסף, לאחר שעלה לגדולה במצרים, לא שלח שליחים לאביו לספר לו שהוא חי במצרים? 
85 פרשת מקץ  סיפור יוסף ואחיו - מה בא ללמדנו? לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מהו המסר של סיפור מכירת יוסף? מהי מטרתו מבחינת השתלשלות העניינים? האם זהו רק ריב בין האחים, או שהוא מייצג את תחילת התגשמותה של ברית בין הבתרים? בשאלות אלו ואחרות עוסק המאמר על פרשתנו, המציע ניתוח ספרותי של סיפור של מכירת יוסף ושל האירועים שבאו בעקבותיו. כן עוסק המאמר במשמעות הפתיחה "ואלה תולדות...", המופיעה רבות בחומש בראשית. 
86 פרשת מקץ  על חלומות ופתרונם לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  בחינת החלומות השונים שפתר יוסף מעלה שפתרונותיו היו סבירים בהחלט, וקשה להאמין שאף אחד אחר לא פתר כך את החלומות. אם כן, מה הייחודיות של יוסף כפותר חלומות? 
87 פרשת מקץ  פשר ההתנכרות לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מדוע התנכר יוסף לאחיו, ומדוע לא שלח שליחים להודיע לאביו כי הוא חי? ניתן להציע, שיוסף ידע שחלומותיו אינם אלא נבואות, ופעל במרץ להגשמתם. כמו כן, יוסף פעל להחזיר את אחיו בתשובה על מכירתו. מה ההבדל בין תשובתו של ראובן לבין תשובתו של יהודה? מה מקומה של התשובה בספר בראשית? מדוע חטאיהם של אבות האומה הם מינוריים, ודווקא בניו של יעקב חוטאים לפתע חטאים הזוקקים תשובה גדולה? 
88 פרשת ויגש  ערבונו של יהודה לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  בפרשת ויגש מגיע סיפור יוסף ואחיו לשיאו. בעמידתו מול יוסף ובניסיונו לשכנע את יוסף לאפשר לבנימין לשוב לאביו, מתגלה יהודה כבעל תעצומות נפש מיוחדות במינן. בשיעור נראה כיצד סיפור יהודה ותמר מהווה רקע לעמידתו של יהודה מול יוסף, הן כחלק מן המבנה הכיאסטי של סיפור יוסף ואחיו, והן בדמיון הגדול שבין שתי הסיטואציות - שבשתיהן עומד בסופו של דבר על הפרק 'עירבון' של יהודה. 
89 פרשת ויגש  הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (ח"ג) לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן-נון  מפני מה לא שלח יוסף שליחים אל אביו, להודיעו כי עודנו חי? שאלה זו עמדה במוקד מחלוקת פרשנית מעל דפי "מגדים", בין הרב יואל בן-נון לבין הרב יעקב מדן. 
90 פרשת ויגש  ואלה שמות בני ישראל - הרהורים על מספרים לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  כיצד נמנו יורדי מצרים? כיצד הגיעה התורה למניין של 70 אנשים? 
91 פרשת ויגש  כהני מצרים וכהני ישראל לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק במדיניותו של יוסף כלפי המצרים כהכנה לחיי עם ישראל שם, על רקע ההבדל המהותי שבין כוהני מצרים לבין כוהני ישראל. 
92 פרשת ויגש  נאום יהודה ואפשרות הרֵשומון בסיפור המקראי לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  רֵשומון הוא מצב שבו מקרה מסוים מתואר על ידי מספר אנשים הסותרים זה את זה. האם בתורה ייתכן מצב שסיפור מסוים יסופר רק מנקודת מבטם של אנשים מסויימים, ולא מפי המספר ה'יודע כל'? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ניתוח של נאום יהודה, על ההבדלים הרבים והמהותיים שבין התיאור בנאום לבין תיאור המקרים בעת התרחשותם. 
93 פרשת ויגש  ירידת יעקב ובניו למצרים לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  האם תכנן יעקב ביקור קצר במצרים, או שתכנן להשתקע שם? מדוע תכנן כך? מה המשמעות של תפילתו בבאר שבע? מדוע הקריב שם זבחים? 
94 פרשת ויגש  בשבעים נפש לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  בחלקו הראשון, עוסק המאמר במשמעותה של רשימת האנשים מבית יעקב שירדו מצרימה. בחלקו השני, הוא דן במספר שאלות העולות מרשימה זו: מדוע יש חוסר עקביות במניית בני לאה? לפי החשבון יוצא שיש רק שישים ותשעה אנשים, ולא שבעים? האם מונים נשים או לא? 
95 פרשת ויגש  מעשיו של יוסף לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע לא הודיע יוסף לאביו שהוא חי? מדוע התנכר יוסף לאחיו? כיצד ייתכן שאף אחד מהאחים לא הכיר את יוסף, אפילו אחרי כל הסימנים שיוסף נתן להם? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובניתוח נאומו של יהודה. 
96 פרשת ויגש  יוסף ויהודה לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מה המשותף ומהם ההבדלים בין יוסף ליהודה? שני השבטים הללו הם עיקר תולדותיו של יעקב, ומשניהם עתידים לעמוד לנו משיחים. 
97 פרשת ויגש  ואלה שמות בני ישראל - הרהורים על מספרים לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  בפרשתנו, התורה מונה את בני יעקב שירדו למצרים. מניין בני יעקב הוא 69, ובכל זאת התורה מסכמת את המניין במספר 70. זאת ועוד: כיצד לא נולדו בנות בבית יעקב? וכיצד הצליח יהודה להקים כל כך הרבה צאצאים בזמן כל כך קצר? מסתבר, שהמספר 70 אינו מספר אמיתי, ומטרתו להשוות בין יורדי מצרים, נוחלי הארץ, לבין אומות העולם: "בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם - יצב גבולות עמים למספר בני ישראל". 
98 פרשת ויחי  תשובתו של יוסף לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  במחצית השנייה של ספר בראשית אנו קוראים על תהליך התשובה של בני יעקב. ראשון השבים הוא ראובן, שניסה למנוע את מכירת יוסף, ובכך תיקן את חטאו בפרשת בלהה; אחריו - יהודה, מהתנהגותו בפרשת תמר ועד לנכונותו לשבת כעבד תמורת בנימין; וכך גם האחים כולם, שהכו על חטא מכירת יוסף באמרם "אבל אשמים אנחנו". נראה שגם יוסף עבר תהליך של תשובה: בפרשת מכירת הארץ למצרים, ובכך שלא סיפר לאביו על חטאם של אחיו. 
99 פרשת ויחי  עלי היו כולנה לגרסת Word לגרסת html הרב חנן שלזינגר  עלי היו כולנה - בגללי היו כולנה. יעקב מבין שבגלל שבועתו ללבן נגזרה מיתתה של רחל. עם תחושה זו הוא חי עד סוף ימיו, והיא באה לידי ביטוי בהתנהגותו לאורך השנים ובדבריו לבניו לפני מיתתו. 
100 פרשת ויחי  ויחי יעקב - ויחי יוסף לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מיהם השבטים המנהיגים על פי ברכת יעקב? האם יוסף הוא אב בפני עצמו? 
101 פרשת ויחי  פרידה מיעקב אבינו לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  נראה שלכל אורך חייו של יעקב - כל מעשיו נעשים תמיד משני מניעים: מניע מקומי ומניע אלוקי. אלא שיש הבדלים ביניהם. מדוע זהו המצב? מה פשר ההבדלים הנ"ל? 
102 פרשת ויחי  ברכות יעקב לבניו לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מהו מעמדו המיוחד של יוסף ושל שני בניו? האם מעמד זה זהה ל'בחירה', או שמא הוא מעמד מסוג אחר? האם כוונת יעקב בברכותיו הייתה לברך בלבד, או שמא היו לו גם כוונות נוספות? 
103 פרשת ויחי  אפרים ומנשה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  בדרך כלל, נהוג להסביר את דברי יעקב ליוסף בדבר קבורתה של רחל, בכך שיעקב ביקש מיוסף לקבור אותו בארץ כנען. המאמר דן בהסבר זה, מקשה עליו מספר קושיות מפשט הכתובים ומביא את פירושו של הרס"ג על הקשיים שבו ועל פירוקם. הסבר זה גם מבהיר את הקשר בין שלושת נושאי דבריו של יעקב: ההתגלות בבית אל, מעמדם של אפרים ומנשה ומותה של רחל. 
104 פרשת ויחי  הבחירה בספר בראשית לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מקובל לחשוב שלכל אורך ספר בראשית, הקב"ה בוחר תמיד בבן הצעיר. עיון בפרשיות השונות מעלה שזה אינו המצב לאורך כל הדרך. אם כן, מהו הקריטריון לבחירה? 
105 פרשת ויחי  מות רחל וקבורתה לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  היכן נקברה רחל? מדוע דווקא היא מבכה על בניה, והקב"ה נענה לתפילתה? התשובה לשאלה זו היא מסע מרתק, העובר דרך תולדות יוסף ובנימין (מהולדת בנימין ומכירת יוסף ועד לפילגש בגבעה, חורבן שילה וגלות עשרת השבטים) ודרך מלחמות האחים לאורך ההיסטוריה (ממכירת יוסף, דרך רצח גדליה ועד לחורבן הבית השני ומרד בר כוכבא). זכותה הכפולה של רחל - מסירת נפשה על הולדת בנימין ומסירת הסימנים לאחותה - עמדה לה, כדי שהקב"ה ישמע לתפילתה בכל דור ודור. 

פרשה שמות

# כותרתהמחברתקציר
106 ספר שמות  מבוא לספר שמות לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מהו הציר המרכזי של ספר שמות? המאמר עוסק בשאלה זו, וטוען כי הנושא המרכזי של הספר הוא קיום ההבטחה שניתנה לאבות. 
107 פרשת שמות  משה... כי מן המים משיתיהו לגרסת Word לגרסת html הרב דוד טי  מדוע נקרא משה בשם זה? האם משמעות השם רחבה יותר מציון המאורע ההיסטורי של משיית משה מן המים? 
108 פרשת שמות  וידעתם / וידעו מצרים כי אני ה' לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  ניתן לפצל את שליחותו של משה לשתי שליחויות שונות: הצלת ישראל וחינוכו של פרעה. כך, ניתן להבין חלק מהתמיהות על התנהגותו של משה. 
109 פרשת שמות  רשימת היורדים למצרים כמבוא לספר שמות לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  בתחילת ספר שמות מובאת שוב רשימת היורדים למצרים, אך ישנו הבדל מהותי בין רשימה זו לבין הרשימה שבפרשת ויגש. הבדל זה מלמד אותנו על שינוי התפישה שבספר שמות: מעם למשפחה. 
110 פרשת שמות  סיפור השעבוד וגזירת המתת הבנים לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  עיון מדוקדק בתחילת ספר שמות, בפרשת שעבודו של עם ישראל, תוך כדי חלוקת הסיפור לשניים והקבלה בין שתי סוגי הגזירות. 
111 פרשת שמות  דרישת משה מפרעה לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  לפי פשט הכתוב, וכך גם טוענים חלק מהמפרשים, משה לא מדבר אף פעם על יציאה מוחלטת של עם ישראל, אלא רק על שהות של שלושה ימים במדבר. מדוע? האם הקב"ה לא יכול להוציא את עם ישראל בלי ה'רמאות' הזו? 
112 פרשת שמות  לידתו הכפולה של משה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק בסיפורו המופלא של משה בילדותו, בבחינת רמז למצבו של עם ישראל באותה שעה. כיצד התמודדו בני ישראל עם גזירותיו של פרעה? מדוע דווקא בת-פרעה היא זו שהצילה את משה? מדוע גדל משה דווקא בבית המלוכה? האם יש בכך 'לידה מחודשת' של משה? 
113 פרשת שמות  מנהיגותו של משה לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע סירב משה להנהיג את ישראל? האם לסירוב זה היו תוצאות משמעותיות? נראה, שסירובו של משה הביא לפיצול הסמכויות בינו ובין אהרן, וכך גם לדורות. רמז לפיצול זה ניתן למצוא בשלושת האותות שעשה משה לעיני בני ישראל. 
114 פרשת שמות  מעט על ראשית מעשיו של משה לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  המאמר מכיל שלושה חלקים. א. במה כה גדלה זכותן של המיילדות, עד שקבעו חז"ל ש"בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים"? מהיכן שאבו חז"ל את ההשראה למדרש על הויכוח בין מרים לבין עמרם? במה היה משה בנה של יוכבד? ב. מה המשותף ומהם ההבדלים בין משה לבין שאול? מה מקורו של המדרש על משה הרודף אחרי הגדי? ג. מה פשר האותות - הנחש והצרעת - שנתן ה' למשה? כיצד הם מוכיחים את נבואתו של משה? 
115 פרשת שמות  "פרו וישרצו וירבו ויעצמו" לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  כמה זמן ארכה גלות מצרים, 420 שנים או רק 210? כמה דורות עברו מהירידה למצרים עד לגאולה? כיצד ייתכן שבני ישראל ירדו למצרים בשבעים נפש, ויצאו משם שישים ריבוא? 
116 פרשת שמות  משה: מבית פרעה לארץ מדין לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  מקובל לראות את ספר בראשית כמתאר היסטוריה של יחידים, ואילו את ספר שמות כסיפורו של עם. עם זאת, ברור שבמוקד סיפור יציאת מצרים עומדת דמותו של משה, שהתפתחותו האישית מתוארת בפרשתנו. בפרק ב' מתוארים ארבעה אירועים שונים (מלבד לידתו): האיש המצרי המכה את האיש העברי; שני העברים הניצים; ניסיונו של פרעה להרוג את משה; והצלת בנותיו של כהן מדיין. מה משמעויותיהם של אירועים אלו? 
117 פרשת וארא  בין "שמעתי" ו"אזכור" לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  גאולת עם ישראל ממצרים מתחייבת מצד הצדק והמוסר האנושיים, אך גם מצד הברית שכרת הקב"ה עם עם ישראל. כיצד שני הפנים האלו באים לידי ביטוי בפרשת שמות? 
118 פרשת וארא  מתחיל בגנות ומסיים בשבח - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מדוע נצרך משה לשקר לפרעה? מדוע ביקש ממנו לשחרר את ישראל רק לשלושה ימים, כאשר התכוון לברוח לתמיד? בחלקו הראשון של המאמר, מוסברים שני הפנים של גאולת ישראל: זכות אבות וחילול השם. 
119 פרשת וארא  מתחיל בגנות ומסיים בשבח - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  בחלקו השני, מביא המאמר תשובה לשאלת השקר של משה לפרעה. המאמר מעמיק לעיין בגאולה מהטעם של חילול השם, ומבהיר ששלושת הימים מהווים סמל לכוחו ולאלוקיותו הבלעדיים של הקב"ה. 
120 פרשת וארא  הקדשה שניה לגאולה שניה לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  לשם מה היה צריך משה להקדשה שנייה? בהקדשה זו נוסף מרכיב חשוב - הברית שבין הקב"ה לאבות. הברית נזכרה דווקא פה בגלל השינוי בהתייחסות משה לגאולת עם ישראל: מהתייחסות מוסרית בלבד להתייחסות לאומית-היסטורית. 
121 פרשת וארא  נאום ה' בראש הפרשה - מבנהו ומשמעותו לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  בתחילת פרשתנו ישנו פסק זמן בתהליך היציאה ממצרים, ובו מופיע נאום ה'. עיון מדוקדק בנאום זה, תוך חלוקתו לשני חצאים ועיון בהקבלה ביניהם ובהקבלה הכיאסטית, מלמד שפסק הזמן הזה נועד לרומם את השליחות של משה משליחות מוסרית-פרטית לשליחות היסטורית-לאומית. 
122 פרשת וארא  גאולת ישראל לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  פשטי הכתובים מורים, לכאורה, שגאולת ישראל ממצרים לא הייתה תלויה במעשיהם של ישראל. האם כך הוא הדבר? מעיון מדוקדק בפרשה, עולה שהמצב הוא שונה לחלוטין, ובני ישראל נדרשים לחזור בתשובה. 
123 פרשת וארא  ההבטחה שקוימה וזו שלא קוימה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מה כוונת המילים "ושמי ה' לא נודעתי להם"? הרי הקב"ה התגלה לאבות גם בשם הוי"ה? המאמר עוסק בשאלה זו ובתשובות השונות שניתנו לה. העקרון המנחה הוא שלא מדובר על שמו של הקב"ה, אלא על הבטחות מסויימות הקשורות לשמות השונים. 
124 פרשת וארא  אותות ומכות לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  במכות הדם והשחין יש שיתוף פעולה בין משה ואהרן, וכן יש כפילות מסויימת בציווי ובעשייה. נראה, שמכות אלו הן שתיים מהאותות שנתן הקב"ה למשה - הדם והצרעת. ואכן, שתי המכות הללו פותחות קבוצות חדשות של מכות. על פי זה, ייתכן שמספר המכות כלל לא היה עשר אלא דווקא שתים עשרה. 
125 פרשת וארא  "ואני אקשה את לב פרעה" לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מה פשר הקשיית לבו של פרעה? כיצד אפשר להעניש אותו, אם הוא לא אשם בחטאיו? כיצד הקשה ה' את לבם של סיחון ושל עמי כנען? 
126 פרשת וארא  קורות משה עד יציאת מצרים לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  משה ברח למדין בגיל 20, והחל לדבר לפני פרעה בגיל 80. מה עשה משה בששים השנים שבאמצע? האם רעה את צאן יתרו? האם מלך על ארץ כוש? ואולי ניסה לשחרר את בני ישראל? מדוע סירבו ישראל לשמוע אליו? 
127 פרשת וארא  איך מושיעים את ישראל לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  שני הפרקים הראשונים של פרשת וארא מתמיהים למדי מבחינת הרצף הסיפורי. התורה חוזרת כמה פעמים על הציווי למשה (או למשה ולאהרן) ללכת לפרעה ולהוציא את בני ישראל ממצרים. ניכר אמנם שמשה מגלה חוסר רצון מובהק, אך טיבה של החזרה המשולשת על תיאורים הנראים כזהים אינו ברור. 
128 פרשת בא  בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים - מעמד בני ישראל בסיפור יציאת מצרים לגרסת Word לגרסת html הרב ראובן טרגין  מכות מצרים לא נועדו רק לשכנע את פרעה ואת מצרים לשלח את בני ישראל, אלא גם כדי לחנך את עם ישראל עצמו. 
129 פרשת בא  פסח - קרבן או סעודה? לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מצד אחד - לפסח מצרים יש מרכיבים של קרבן, אך מאידך - הוא מוקרב אפילו ללא מזבח! האם ייתכן לומר שבתיהם של בני ישראל במצרים הפכו להיות מזבח? ראייה כזו שופכת אור על תפקידו של קרבן הפסח בפרשתנו ובשאר התנ"ך. 
130 פרשת בא  ההונאה במשא ומתן עם פרעה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מדוע ציווה ה' להונות את פרעה בדרישה לשחרר את בני ישראל לשלושה ימים בלבד? במאמר מובאים כמה הסברים הנכנסים לקטגוריה של הפרשנות האפולוגטית, ופירוש אחר הקשור לטבעו של משא ומתן. 
131 פרשת בא  קרבן הפסח במצרים לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  המאמר עוסק במהותו של קרבן הפסח, בקשר שבין חג הפסח לבין פגישת לוט עם המלאכים ובמשמעותו של "יום ה'" 
132 פרשת בא  שאילת הכלים לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  כיצד יכלו בני ישראל "לשאול" כלים מהמצרים, הרי הם מעולם לא התכוונו להחזיר להם אותם? המאמר מביא הן את הפתרונות האפולוגטיים שהוצעו במהלך הדורות, והן את הפתרונות מהכיוון השני. 
133 פרשת בא  חג הפסח לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מהו התאריך של חג הפסח - י"ד בניסן או "חודש האביב"? מדוע מצווה הקב"ה למשה בערב פסח מצרים על פסח דורות? 
134 פרשת בא  הפסח לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מה פירוש המילה "פסיחה" בפרשתינו, בסיפור אליהו בהר הכרמל ובמצור סנחריב על ירושלים בימי חזקיהו? האם הקב"ה היכה את בכורי מצרים בעצמו, או שעשה זאת על ידי שליח או מלאך? מה היחס בין ארבע המצוות המזכירות את יציאת מצרים ואת קבלת עול מלכות שמיים: התפילין, המזוזה, הפסח וברית המילה? מצוות אלו מסמלות את שמירת ביתו של היהודי ממזיקים חיצוניים, כדרך שאנו עושים מדי שנה בהגדה של פסח. 
135 פרשת בא  "החודש הזה לכם" - לדרך מניין התאריך לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  התורה מצווה למנות את ימי השבוע לשבת, ואת החודשים והשנים ליציאת מצרים. כיום - אין אנו נוהגים כך, אלא מציינים את החודשים בשמות בבליים ופרסיים, ומונים את השנים לבריאת העולם. שמא הגיע הזמן להחזיר את החודשים ואת השנים למניין הראוי להם? 
136 פרשת בא  "וידעתם כי אני ה'" לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  מהי החשיבות של התיאור החוזר ונשנה של ביאת משה לפרעה והליכתו ממנו? האם העימות בין משה לפרעה הוא אישי, בין שני המנהיגים, או לאומי - בין עם ישראל למשעבדיהם? 
137 פרשת בשלח  אמונת חובה ואמונת רשות לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא שבט  מייד לאחר קריעת ים סוף ושירת האמונה הגדולה החותמת אותה, בני ישראל מלינים על ה'. מה היה הפגם באמונת ישראל לאחר קריעת הים? 
138 פרשת בשלח  המן וקרבן פסח לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק בתלונת בני ישראל במדבר סין ובתגובתו החינוכית של הקב"ה, על רקע ההשוואה בין המן לבין קרבן פסח. 
139 פרשת בשלח  סיפור בקיעת הים לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  לסיפור בקיעת הים יש שתי מטרות: המטרה המוצהרת כלפי מצרים, והמטרה הנסתרת כלפי ישראל. קביעה זו נובעת מניתוח ספרותי של הפרשה, הכולל חצִייה של הסיפור והקבלה בין שתי מחציותיו. 
140 פרשת בשלח  המלחמה בעמלק לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מה כל כך נורא במעשיו של עמלק? המאמר מתמודד עם שאלה זו, ומסביר שתלאותיהם של בני ישראל בין יציאת מצרים לבין מתן תורה הם אירועים חינוכיים, שבהם הקב"ה מחנך את עם ישראל שלא להרגיש תלות במצרים. 
141 פרשת בשלח  המלחמה בעמלק לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מה היה חטאו הנורא של עמלק? מה המשמעות של הרמת ידיו של משה? המאמר עוסק בשאלות אלו, כאשר הקו המנחה הוא שיש פה ערבוב של הנהגות: הנהגה אלוקית, המיוצגת ע"י משה, והנהגה טבעית, המיוצגת ע"י יהושע. פתרון השאלות נעשה ע"י השוואה בין מלחמת עמלק לבין קריעת ים סוף. 
142 פרשת בשלח  מעבדות לחירות לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע 'שיקר' משה לפרעה ואמר לו שהם רוצים ללכת רק לשלושה ימים? מדוע הקב"ה הביא כל כך הרבה מכות על מצרים, כאשר ניתן היה לשחרר את בני ישראל ביתר קלות? מדוע נאלצו בני ישראל לקבל את שכרם במרמה? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע ההשוואה בין יציאת מצרים לבין בריחת יעקב מלבן. המסקנה היא שמטרת הקב"ה הייתה שחרור מלא של עם ישראל ממצרים, מרצון ולא מכפייה. 
143 פרשת בשלח  איפה ואיפה - עיון בפרשיות נדודי ישראל במדבר לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  לארבעים שנות הנדודים במדבר היו מטרות רבות, ואחת מהן - גיבוש עם העבדים שיצא ממצרים לעם הנושא את דגל השוויון, המשפט והצדק החברתי. מוקד שינוי זה מצוי בפרשתנו: במצוות הדינים, השבת (מלאכת ההוצאה מרשות לרשות) וכיבוד אב ואם (בן סורר ומורה) שניתנו לישראל במרה, ובציווי על החלוקה הצודקת של המן ושל השליו. כאשר עם ישראל נטש את המשפט והצדק וביקש ברפידים מים ללא גבולות - הגיע עמלק ונלחם בו. 
144 פרשת בשלח  המן לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  המן הוא מזון של אמונה וביטחון בקב"ה, ומכאן נגזר גם הקשר המהותי בינו לבין השבת. משמעותו של השליו היא שונה, וההבדל ביניהם הוא מפתח להבנת הפרשייה כולה. 
145 פרשת יתרו  בואו של יתרו אל משה ואל ישראל לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מהו המוקד של סיפור הגעת יתרו? האם זהו סיפור משפחתי או סיפור בעל מימד רוחני? מתוך ניתוח ספרותי, הכולל חלוקת הסיפור לשני חלקים והשוואה בין שניהם, עולה שחלקו הראשון של הסיפור הוא אכן סיפור משפחתי, אלא שאז חל שינוי והסיפור מקבל משמעות רוחנית. 
146 פרשת יתרו  מעמד הר סיני לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  בחלקו הראשון, עוסק המאמר במשמעות הסדר בתורה באופן כללי. בחלקו השני, מתעסק המאמר באי-הבהירות המופיעה במעמד הר סיני: האם הקב"ה נגלה ממש לבני ישראל, או רק נתגלה אליהם בענן? 
147 פרשת יתרו  הדיבר העשירי - לא תחמוד וטעמו לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  האם "לא תחמוד" ו"לא תתאווה" הם שני איסורים שונים, או איסור אחד? מהו טעמו של האיסור לא לחמוד? כיצד אפשר לצוות ציוויים בתחום הרגש? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובעיקר בשיטת פילון והרס"ג, המדגישים את הפגיעה באדם החומד עצמו. 
148 פרשת יתרו  מעמד הר סיני לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  עיון במעמד הר סיני מעלה מספר שאלות ותמיהות. המאמר עוסק בניתוח המטרה של מעמד הר סיני, בתוצאות שהיו לו ובהשלכותיו לעתיד. 
149 פרשת יתרו  יתרו לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  לשם מה בא יתרו למחנה ישראל? האם הוא צדק בעצתו למשה, והאם משה ציית לעצה זו? מתי אירעה פרשת יתרו, ומתי אירעו הפרשיות המקבילות לה - מינוי הזקנים ומינוי השופטים? מדוע עונשם של ישראל בקברות התאווה היה כה חמור, ומהו ההבדל בין בקשת הבשר שבפרשת בהעלותך לבין בקשת הבשר שבפרשת בשלח? 
150 פרשת יתרו  אימתי היו שלושת ימי ההגבלה? לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מתי ניתנה התורה? מפשט הכתובים עולה שהתורה ניתנה בג' בסיוון, אך מסורת חז"ל מלמדת שהיא ניתנה בו' בו. האם הקב"ה אמר את עשרת הדברות לעם ישראל במישרין, או באמצעות תיווכו של משה? מהי ההקבלה בין מעמד הר סיני לבין מות נדב ואביהו ביום השמיני למילואים? 
151 פרשת יתרו  אחרית הדבר' של מעמד הר סיני לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  לאחר מתן תורה מצווה התורה כמה ציוויים: עשיית מזבח אדמה, איסור סיתות אבני המזבח ואיסור עלייה למזבח במעלות. מצוות אלו קשורות באופן ישיר למעמד הר סיני, ודווקא דרכן מתבארת המשמעות העמוקה של נתינת התורה לישראל. 
152 פרשת משפטים  הרכושנות לאור פרשיות הממון בתורה לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  מהו ההבדל בין דיני הממונות שבפרשת משפטים לבין דיני הממונות שבפרשת בהר? מהי תפיסתה החברתית של התורה? 
153 פרשת משפטים  פרשת משפטים לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  חז"ל דרשו שהקרבן שהוקרב בסוף פרשת משפטים היה קרבן תמיד. המאמר עומד על פשר דרשה זו בעזרת בחינת מהותו ואופיו של קרבן התמיד. 
154 פרשת משפטים  דיני נזיקין – מגילת זכויות האדם לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  לכאורה נראה שהסדר של דיני הנזיקין בפרשה כלל לא הגיוני. למעשה, סודרו הנזיקין לפי סדר הניזקים ולא לפי סדר המזיקים. מדוע בחרה התורה בסדר זה? מתברר, שהתורה ביקשה להעביר מסר על חשיבות זכויות האדם, ולכן סידרה בהתחלה את הפגיעות השונות האפשריות בו, ורק אחריהן את הפגיעות בבהמות וברכוש. 
155 פרשת משפטים  נעשה ונשמע לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מתי אמרו בני ישראל "נעשה ונשמע", במתן תורה או לאחריו? מה המשמעות של המצוות המוזכרות בפרשת משפטים, והמפסיקות את הרצף הסיפורי? האם יש מבנה וסדר הגיוניים לכל המצוות שבפרשתנו? 
156 פרשת משפטים  עבדות לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  המאמר בוחן את יחסה של התורה למוסד העבדות בהשוואה ליחסם של אומות העולם בתקופה זו. ההשוואה נעשית לפי דיני העבד הכנעני דווקא: העונש על הריגתו, והחיוב לשלחו תחת עינו או שינו. 
157 פרשת משפטים  פשטי המקראות לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  הפער בין פשטי המקראות בפרשתינו לבין ההלכות שקבעו חז"ל הוא גדול מאוד. המאמר מתחקה אחר פער זה, ומנתח את התפיסה המקראית של דיני הנזיקין אל מול תפיסתם של חז"ל. 
158 פרשת משפטים  הרוצח בעורמה לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מיהו הרוצח שנאמר עליו "מעם מזבחי תיקחנו למות"? חז"ל דרשו פסוק זה על הרוצח במזיד, אך בפשט הפסוקים - פרט לרוצח במזיד ולרוצח בשוגג, קיים גם סוג שלישי של רוצח: רוצח בעורמה, המסתיר את מעשיו, את זדונו או את המניעים האמיתיים למעשהו. דוגמאות לרוצח בעורמה מצויות לאורך כל התנ"ך: החל מקין הרוצח את הבל, דרך יואב בן צרויה הרוצח את אבנר, עשאל ואוריה עד לישמעאל בן נתניה הרוצח את גדליה בן אחיקם. 
159 פרשת משפטים  אני ולא מלאך לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  "הנה אנכי שולח מלאך לפניך..." - מיהו המלאך המתואר בפרשה? מהו היחס בינו לבין המלאך המופיע בפרשייה שלאחר חטא העגל? דמותו של המלאך קשורה להנהגות השונות בהן מנהיג הקב"ה את עם ישראל, ולאופי הזיקה שנוצרה שבין ה' וישראל מכח מעמד הר סיני. 
160 פרשת תרומה  בחזרה לגן עדן לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  ישנן נקודות דמיון רבות בין בניית המשכן לבין בריאת העולם. מהי משמעותה של השוואה זו? 
161 פרשת תרומה  המשכן והכהנים - הנצחה אנושית של מעמד אלוקי לגרסת Word לגרסת html הרב ראובן טרגין  המאמר עוסק בבעייתיות שבבנייה אנושית של מקום המיועד להשראת שכינה. יש במשכן פן אלוקי, המוכתב מלמעלה, לצד פן אנושי. כך גם בעבודת ה': יש בה פן של הזדהות לצד פן של קבלת עול מלכות שמיים. 
162 פרשת תרומה  הארון ובדיו וכפורת הכרובים לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק בעיון בתפקידו המיוחד של ארון העדות, וביחס בין הארון לכפורת, על פי ניתוח ספרותי של פרשת הארון והכפורת. 
163 פרשת תרומה  המשכן מול חטא העגל לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  נחלקו רש"י והרמב"ן האם הציווי על המשכן הוא תוצאה של חטא העגל או לא, והאם "אין מוקדם ומאוחר בתורה" או שיש . האם מחלוקת זו משליכה גם על השאלה אם הציווי על המשכן הוא "לכתחילה" או "בדיעבד"? 
164 פרשת תרומה  מזבח העולה ומעמדו לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מעמדו של מזבח העולה לאור מבנה פרשת תרומה ולאור ה'פזמון החוזר' והמסכם של כל חלק. 
165 פרשת תרומה  מבנה המשכן לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  האם יש קשר בין פרטי מבנה המשכן? נראה, שלמשכן יש אופי כפול: המשך למעמד הר סיני, ומקום ההתוועדות של בני ישראל עם ה'. אופי כפול זה מתבטא בפרטים השונים של מבנה המשכן. 
166 פרשת תרומה  ענייני משכן לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  למונחים המשמשים אותנו בדרך כלל לתיאור מבנה המשכן והמקדש יש גם משמעויות ספציפיות. ה"מקדש" הוא שמו של ארון העדות, ה"משכן" הוא יריעות המשכן, ו"האוהל" הן יריעות העיזים העליונות. הנחת יריעות העיזים מעל יריעות המשכן רומזת לדימוי המשכן לעם ישראל ולקב"ה, וליחסים ביניהם הרמוזים במגילת שיר השירים. המאמר מסתיים בביאור השאלה מדוע הרחיבה התורה כל כך לפרט את מידות המשכן והמקדש, ולא קיצרה בהן. 
167 פרשת תרומה  הכפורת לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  הכפורת היא אחת מכלי המשכן. דרך העיסוק במהותה של הכפורת, מתבררת משמעותם של שני הכרובים ושל ארון העדות. מתוך הדברים, נשפך אור על מטרתו וייעודו של המשכן בכללותו. 
168 פרשת תצוה  מזבח הקטורת- מקומו במשכן ומיקומו בפרשה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מיקומה המפתיע של פרשת מזבח הקטורת בציווי על המשכן הביא את הפרשנים לשתי גישות שונות: 'הקטנה' בערכו מחד, ו'הגדלה' בערכו מאידך. המאמר עוסק בשאלה זו ומציע אפשרות ביניים המתבססת על הבנת משמעותה של מצוַת הקטרת הקטורת. 
169 פרשת תצוה  מזבח הקטורת לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  נראה שבניית מזבח הקטורת הוצאה מפרשת תרומה והועברה לסוף פרשת תצוה, לאחר הציווי על עשיית הבגדים. מדוע? מה עובדה זו מלמדת על תפקידו של מזבח הקטורת? 
170 פרשת תצוה  פרשת עולת התמיד לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  המאמר דן בשאלת מעמדו של מזבח העולה, על רקע פרשת עולת התמיד, שנראית כמצויה לא במקומה. פרשה זו נראית גם כמיותרת, שהרי התורה חוזרת עליה בפרשת פינחס. האם יש קשר בין עולת התמיד לבין הציווי להקטיר קטורת "תמיד"? 
171 פרשת תצוה  בין כהן גדול לכהן הדיוט לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מה פשר ההבדלים בין בגדי הכהן הגדול לבין בגדי הכהן ההדיוט? מה בדיוק תפקידו של הכהן ההדיוט? האם הוא רשאי לעבוד בהיכל? מפשט הכתובים עולה שכוהנים הדיוטות לא היו רשאים לעבוד בהיכל. מדוע, אם כן, הם עבדו בו? 
172 פרשת כי-תשא  לולי משה בחירו עמד בפרץ לגרסת Word לגרסת html הרב דוד נוימן  מהם מרכיביה של תפילת משה לקב"ה לאחר חטא העגל? 
173 פרשת כי-תשא  לימוד זכות על חטא העגל לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  מדוע חטאו ישראל בחטא העגל? האם הבנת מניעי חטאם של ישראל זהה ללימוד זכות על החוטאים? 
174 פרשת כי-תשא  הודיעני את דרכיך לגרסת Word לגרסת html אופיר סעדון  מדוע דרך רשעים צלחה? מדוע יש צדיק שרע לו, ורשעים שטוב להם? המאמר עוסק בתשובה שנתן הקב"ה למשה על שאלה זו, המבוססת על ההנחה שהעונש גלום כבר בתוך החטא. 
175 פרשת כי-תשא  תפילתו הכפולה של אליהו כמפתח למשמעות האירוע לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  אליהו הנביא, במעמד בהר הכרמל, נושא תפילה הכוללת שתי תפילות שונות. הבנת משמעותן של שתי התפילות מלמדת אותנו על שתי המטרות של אליהו במעמד זה: הכחשת נבואות הבעל מזה, והתפקיד הרגיל של הנביא - המשך הברית בין הקב"ה לבין עם ישראל - מזה. 
176 פרשת כי-תשא  חטא העגל לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  האם בני ישראל באמת האמינו שהעגל הוציאם ממצרים? מדוע החליטו לעשות עגל? למה דווקא עגל? מדוע אהרן משתף איתם פעולה? על מה חרה אף ה' - על עצם עשיית העגל או על האירועים שאירעו אחר כך? 
177 פרשת כי-תשא  השבת והמשכן לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מדוע מופיעה פרשת השבת בסוף הציווי על המשכן? מאיפה למדו המפרשים שיש איסור לבנות את המשכן בשבת? מהו הקשר המהותי בין השבת למשכן? 
178 פרשת כי-תשא  השלכותיו של חטא העגל לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  חטא העגל נמנה על החטאים החמורים ביותר של עם ישראל, אך לא תמיד שמים לב לאחת מההשלכות שלו: מעמדו של עם ישראל השתנה מ'עמו של הקב"ה' ל'עמו של משה'. המאמר עוסק בשינוי זה על רקע השינוי שחל גם במשה, וכן בתיקון המלא בדורו של שמואל. 
179 פרשת כי-תשא  יסודותיו הרעיוניים של חטא העגל לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  כיצד יכלו ישראל לחטוא בעגל מייד אחרי קבלת התורה? עיון במעשה המרכבה מלמד שהכרובים המצויים מעל הארון ועליהם עומדת המרכבה הם למעשה שוורים. אהרן התכוון 'להוריד' את השכינה לאחר שמשה 'נעלם', אך ישראל לא הבינו כראוי את כוונתו וחשבו שהעגל מחליף את ה'. אותה טעות עצמה הייתה גם, מאות שנים מאוחר יותר, טעותו של ירבעם. 
180 פרשת ויקהל  המשכן - לכתחילה או בדיעבד לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מקובל לטעון שלדעת רש"י, הקב"ה ציווה לבנות את המשכן רק לאחר חטא העגל, ואלמלא חטא זה המשכן לא היה מוקם. האם אמנם כך הדבר? 
181 פרשת ויקהל  המבוא לתיאור עשיית המשכן לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  המבוא הארוך לבניית המשכן בנוי על שני 'עמודים': התרומה והעשייה. המאמר עוסק בעיון במבוא זה, ובמשמעות שני ה'עמודים' הללו. 
182 פרשת ויקהל  פרשת ויקהל מול פרשת תרומה לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  במבט ראשון נראית פרשת ויקהל כחזרה פשוטה על פרשת תרומה, אך עיון נוסף מגלה הבדלים משמעותיים בין שתי הפרשיות, בעיקר על רקע חטא העגל המופיע בין הציווי בפרשת תרומה לבין העשייה בפרשת ויקהל. 
183 פרשת ויקהל  המשכן לאחר חטא העגל לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  אחת ההשלכות של חטא העגל הייתה השינויים שחלו בפרטי מבנה המשכן: מזבח הקטורת, הכהן העובד בשבעת ימי המילואים, הציווי על מחצית השקל והאחראים על בניית המשכן. המאמר עוסק בהבדלים אלו ובקשר ביניהם לבין חטא העגל. 
184 פרשיות ויקהל-פקודי  לפרשות ויקהל-פקודי לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  מדוע התורה מאריכה כל כך בפרטי ציווי המשכן, וחוזרת על פרטי הבנייה גם בציווי וגם בעשייה? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע נסיונו של דוד לבנות את המקדש. 
185 פרשיות ויקהל-פקודי  שבת סיני ושבת המשכן לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מדוע חוזרת התורה על ציווי השבת ביחד עם הציווי על המשכן? בציווי זה מתחדשים כמה חידושים, וביניהם הקדושה האימננטית של השבת ומשמעותה. 
186 פרשיות ויקהל-פקודי  תפקידם הכפול של הכוהנים לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מדוע לא מבצע משה את מה שצווה ביחס למשיחת הכלים והכוהנים, כפי שביצע את הציוויים אודות הקמת המשכן, והמתין עד לחומש ויקרא? נראה, שלמשכן יש תפקיד כפול: התוועדות ה' עם משה והקרבת קרבנותיהם של ישראל. במקביל, קיים גם תפקיד כפול לכוהנים. 
187 פרשת פקודי  מה בין פרשת ויקהל לפרשת פקודי? לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  האם פרשיות ויקהל ופקודי, מבחינה ספרותית, הן פרשה אחת או שתי פרשיות? מדוע ה'דין וחשבון' שמשה מוסר מופיע בין תיאור עשיית הכלים לבין תיאור עשיית הבגדים, ולא אחר כך? עיון בפרשת פקודי מראה שהיא אכן נבדלת מפרשת ויקהל, וכך ניתן להסביר גם את מיקומה של פרשת עשיית הבגדים. 
188 פרשת פקודי  השראת השכינה במשכן לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  נימה מרירה במקצת מלווה את סיומו של ספר שמות: למרות חזרת השכינה, משה רבנו אינו יכול להיכנס למשכן. האם משהו איננו כשורה? האם משה אינו ראוי לכך? על מנת לענות על שאלה זו, בוחן המאמר הקבלה טקסטואלית בין פרשת פקודי לבין פרשת משפטים, אשר תסייע בהבנת הקשר התוכני שבין ספר שמות, ספר ויקרא וספר במדבר. 
189 פרשת פקודי  בגדי הכהונה לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע הקב"ה לא הראה למשה את בגדי הכהונה בהר סיני, כמו שהראה לו את שאר הכלים? מדוע השרשראות נעשו מזהב טהור ולא מזהב רגיל? התשובות לשתי השאלות קשורות זו בזו, וטמונות בהבנת השילוב שבין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה. 

פרשה ויקרא

# כותרתהמחברתקציר
190 פרשת ויקרא  מנחת העומר לגרסת Word לגרסת html הרב צבי שלוה  מהן מהותה ומשמעותה של מנחת העומר? מדוע היא מופיעה שלא בהקשרה, בפרשת ויקרא? המאמר משווה בין מנחת העומר לבין המן, שאותו אכלו בני ישראל במדבר. 
191 פרשת ויקרא  תורת כהנים ותורת ישראל לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק במעמדו של האדם מישראל ביחס לעבודת הכוהנים בבית המקדש, על רקע הכפילות הקיימת בין פרשת ויקרא לבין פרשת צו. 
192 פרשת ויקרא  הקרבן לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  הקרבת הקרבנות איננה טקס טכני בלבד, אלא מקדמת את המטרה המרכזית של המשכן. המאמר עוסק בנקודה זו על פי מבנה פרשת ויקרא. 
193 פרשת ויקרא  החטאת והאשם לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  המאמר דן בעבירות שעליהם חייבים להביא חטאת או אשם, במשותף ובמייחד כל קבוצת עבירות. 
194 פרשת ויקרא  הקרבנות העולים והיורדים לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  גם החטאת וגם האשם הם, במידה מסויימת, קרבן עולה ויורד. בחטאת - סוג הקרבן נקבע לפי מעמדו של החוטא, ובאשם - לפי גילו. המאמר מנתח את ההבדלים הללו ואת תפקידם של החטאת והאשם. 
195 פרשת ויקרא  קרבן המנחה לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  בין שני קרבנות הנדבה המובאים מהבהמה - העולה והשלמים - מביאה התורה את דיני קרבן המנחה. מה אופיו של קרבן המנחה. מה הקשר בינו לבין קרבן העולה, ומהם ההבדלים בין שניהם? 
196 פרשת צו  זמן אכילת שלמים לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  זמן אכילת שלמי התודה הוא יום ולילה, בעוד זמן אכילת שאר השלמים הוא שני לילות והיום שביניהם. מהו טעמו של ההבדל? מה משמעותו של קרבן השלמים? 
197 פרשת צו  פרשת צו מול פרשת ויקרא לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מדוע התורה חוזרת שוב על דיני הקרבנות בפרשת צו, והלא הם כבר הוזכרו בפרשת ויקרא? מדוע סדר הקרבנות בפרשתנו שונה מהסדר שבפרשת ויקרא? מה משמעות הפתיחה: "זאת התורה"? 
198 פרשת צו  מנחת חינוך ומנחת חביתין לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  משפט הכתובים, נראה שהפרשה העוסקת במנחת החינוך ובמנחת החביתין עוסקת בעצם רק במנחה אחת. בשל סתירות בפרשה זו, למדו חז"ל שהתורה מצווה על שתי מנחות שונות. המאמר סוקר את שיטות המפרשים השונות בהבנת פשוטו של המקרא. 
199 פרשת צו  בין פרשת צו לפרשת ויקרא לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  ישנם מספר הבדלים בין תיאור הקרבנות בפרשתינו לבין תיאורם בפרשת ויקרא: סדר הקרבנות, הדינים המוזכרים ועוד. המאמר עוסק בהבדל המהותי שבין שתי הפרשיות: פרשת ויקרא מתארת את דיני הקרבנות מנקודת מבטו של מביא הקרבן, ואילו פרשת צו מתארת אותם מנקודת מבטו של הכהן המקריב. 
200 פרשת צו  רציפות ותמורה במשכן לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  בניגוד לפרשות החטאת, האשם והשלמים, אחרי הכותרת "זאת תורת העולה" התורה אינה מפרטת את פרטי קרבן העולה, אלא דנה (פעמיים) בפינוי המזבח מהדשן שעליו ובאש התמיד שעל המזבח. לדעת רש"י, יש הבדל בין פינוי הדשן מהמזבח לבין תרומת הדשן, אך בפשוטו של מקרא נראה שהיה רק פינוי אחד של הדשן. בפרשיית "תורת העולה", התורה רומזת לכך שבמקביל לכוהנים האוכלים חלק מהקרבנות האחרים, אש המזבח זוכה 'לאכול' את קרבן העולה. 
201 פרשת שמיני  היום השמיני וחטא נדב ואביהו לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מה היה חטאם של נדב ואביהו? מאמר זה מציע הסבר הקשור לתפקידם של הכוהנים ולמעמדם של ישראל ביחס להשראת השכינה. 
202 פרשת שמיני  דיני בעלי החיים: הטמא והטהור לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  כאשר בוחנים את מבנה הפרק, נראה שהתורה מערבבת בין איסורי האכילה לבין ענייני הטומאה. האם יש קשר בין איסורי האכילה לבין הטומאות? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע הרמיזות הספרותיות שבפרק. 
203 פרשת שמיני  שבעת ימי המילואים והיום השמיני לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  לכאורה, סיפור שבעת ימי המילואים היה צריך להופיע בחומש שמות. ממיקומו בספר ויקרא, ניתן ללמוד פרטים חשובים על תפקיד המשכן. מה ההבדל בין שבעת ימי המילואים לבין יום השמיני? מהו הקשר בין היום השמיני לבין יום הכיפורים ושבועות? 
204 פרשת שמיני  בין החיה הנאכלת לבין החיה אשר לא תאכל לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מה משמעותו של סדר החיות האסורות באכילה? מה דינם של חיות שאיסורם לא הוזכר במפורש, אבל אין להם סימני טהרה? מה דינו של בשר אדם? מדוע לא נזכר דינו בתורה במפורש? 
205 פרשת שמיני  חטאם של בני אהרן לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע חטאו נדב ואביהו דווקא ביום השמיני לימי המילואים? נראה, חטאם נבע מטעות בהבנת מעמדם. לכהן הגדול יש אופי כפול: כהן גדול וכהן משוח. בני אהרון היו כהנים הדיוטות, אבל הם נמשחו. עובדה זו - היא שגרמה לטעותם של נדב ואביהו. 
206 פרשת שמיני  היום השמיני - ההפתעה שבגילוי לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  למרבה הפלא, בציווי על ימי המילואים שבספר שמות - היום השמיני אינו נזכר כלל. השיעור בוחן את היחס שבין שבעת ימי המילואים הראשונים לבין היום השמיני לאור מבנים אחרים של 'שבעה ושמונה' בספר ויקרא. נראה, שכוונת התורה לרמוז לכך שבספר שמות - לא היה הכרח שהיום השמיני אכן יתרחש, וממילא לא ניתן היה לצוות עליו. התגלות שכינה היא תמיד אירוע המתרחש באופן לא-צפוי, ואי אפשר לחזותו מראש. 
207 פרשת תזריע  חיוב נשים בטבילה לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  בחינה מדוקדקת של פרשיות הטהרה מגלה שהתורה אינה מצווה לעולם על נשים לטבול. מהו פשר עובדה מפתיעה זו? 
208 פרשת תזריע  טומאת יולדת ומילה לשמונה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  עיונים במיקומה של פרשת טומאת היולדת, בטעם המילה דווקא ביום השמיני ובקשר שבין שניהם. 
209 פרשת תזריע  משמעותו המקראית של המספר שמונה לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  המאמר בוחן את משמעותו של המספר שמונה במקרא. בחינה זו נעשית על רקע ברית המילה, טהרתו של המצורע, היום השמיני למילואים ושמיני עצרת. למסקנה, המספר שבע מייצג את הטבע, והמספר שמונה - את מה שמעבר לטבע. 
210 פרשת תזריע  טהרת המצורע לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  התורה מצווה לשלח את כל הטמאים מהמחנה, אבל בפרשתינו נאמר ציווי זה רק לגבי המצורע, מדוע? מה המיוחד בטהרתו של המצורע? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ניתוח תהליך טהרתם של כל הטמאים. 
211 פרשיות תזריע-מצורע  טעמי טומאת הצרעת ושאר טומאות לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מה מלמד אותנו המבנה של פרשת הצרעת? מהי הצרעת? מה המשמעות של טומאת הצרעת? המאמר דן בשאלות אלו על רקע הדיון בשאלת משמעות כל הטומאות שבתורה, ובפרט - טומאת הצרעת. 
212 פרשת מצורע  הטבילה לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בתהליכי הטהרה של הטמאים השונים, ובעיקר בתפקידה של הטבילה - המופיעה גם במקומות שאין בהם טומאה. 
213 פרשת אחרי-מות  עבודת יום הכיפורים וספר בראשית לגרסת Word לגרסת html   מה פשר השעיר שנשלח לעזאזל? מהו הקשר בין שעיר זה לבין פרשת שחוטי חוץ, המובאת בסמוך? 
214 פרשת אחרי-מות  מה בין כרת לבין מיתה בידי שמים? לגרסת Word לגרסת html הרב יצחק גוטמן  מה ההבדל בין עונש הכרת לבין עונש המיתה בידי שמיים? המאמר דן בשיטות הראשונים השונות העוסקות בשאלה זו. 
215 פרשת אחרי-מות  המאבק בין טוב לרע בעבודת יום הכיפורים לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  בתחילת חומש ויקרא מפרטת התורה איזה קרבן צריך האדם להביא על כל חטא. לאור זאת - מדוע בכלל נצרכת עבודת יום הכיפורים? הרי האדם כבר הביא קרבן כדי לכפר על עוונו? התשובה לשאלה זו טמונה בעובדה שהחטא לא רק מחייב אלא גם מטמא, וטומאה זו מועברת רק ביום כיפור. 
216 פרשת אחרי-מות  בזאת יבא אהרן אל הקודש לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  מה טיבה של כניסתו של אהרן אל הקודש ביום הכיפורים? עיון בפירוש הגר"א לפרשה זו. 
217 פרשת אחרי-מות  טעמם של איסורי העריות לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  כבר בחז"ל ובראשונים מצאנו מחלוקת בטעמו של איסור גילוי עריות: האם הוא נחשב לחוק או למשפט. המאמר דן בשיטות המגדירות את איסור גילוי העריות כמשפט, ומביא טעמים שונים לאיסור זה. 
218 פרשת אחרי-מות  פרשת העריות לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בניתוח פרשת העריות: סדר האיסורים, מבנה הפרשה, הנשים הכלולות בה ואלו שאינן כלולות בה, וחלות האיסור על האישה. 
219 פרשת אחרי-מות  בגדי הלבן בעבודת יום הכיפורים לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מדוע לובש הכהן הגדול בגדי לבן ("בגדי בד") בעבודת יום הכיפורים? הרמב"ן הסביר שהדבר מסמל מעלה מיוחדת של הכהן הגדול ביום זה, אולם השוואה למקומות אחרים שבהם נדרש הכהן ללבוש בגדי בד(תרומת הדשן ומכנסי הכהן) מלמדת שבגדי הבד מסמלים דווקא ירידה ממעלתו הרגילה של הכהן. נראה, שיום הכיפורים (במקביל ליום השמיני למילואים) הוא יום של 'התחלה מחדש'. הכהן, ביחד עם המקדש כולו, חוזר למצבו שלפני לבישת הבגדים, כדי שיוכל לשוב וללבוש את בגדי הקודש בטהרה ובקדושה. 
220 פרשיות אחרי-קדושים  דם ורצח בעלי חיים לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מהו יחסה של התורה לאכילת בשר? המאמר עוסק בשאלה זו תוך עיון באיסור שחוטי חוץ, באיסור אכילת דם וחלב, ובציווי על כיסוי הדם בחיה ובעוף. 
221 פרשיות אחרי-קדושים  ואשה אל אחותה לא תקח לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  המאמר דן בהסבר האיסור של שתי אחיות, כולל הסברים של כתות שפרשו מהיהדות. המאמר גם דן בסיבת האיסור, ובהסבר מעשהו של יעקב, שנשא שתי אחיות. 
222 פרשת קדושים  קדושים תהיו – "רוב גופי תורה תלויים בה" לגרסת Word לגרסת html הרב ראובן טרגין  תחילת פרשת קדושים מעלה מספר תמיהות: מהו הבסיס לסדרם של פרקי הפרשה? מה ההיגיון העומד מאחורי סדר הציוויים? מדוע בא פרק י"ט בין פרקים י"ח וכ', למרות ששניהם עוסקים באותו נושא? בשאלות אלו עוסק המאמר, באמצעות הבנת המבנה של פרק י"ט. 
223 פרשת קדושים  ולפני עור לא תתן מכשל לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  עיון מדוקדק בהבנתם המטפורית של חז"ל ושל הראשונים את הפסוק "ולפני עיוור לא תתן מכשול", על רקע דיון עקרוני בהבנה מטפורית במקרא. 
224 פרשת קדושים  פרשת קדושים מול אחרי מות לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מדוע חוזרת התורה בפרשת קדושים על הציוויים שנאמרו כבר בפרשת אחרי מות? ישנם כמה הבדלים קטנים, המסבירים חזרה זו. 
225 פרשת קדושים  ה"יום" ההלכתי לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  האם היממה מתחילה מהלילה או מהיום? בתורה נראה ששתי האפשרויות נכונות. המאמר עוסק בנקודה זו, ומסביר על פיה את ציוויי קרבן הפסח השונים. 
226 פרשת אמור  שתי בחינות בחג הסוכות לגרסת Word לגרסת html הרב אברהם שאמע  התורה חותמת את פרשת המועדות פעמיים. מדוע מופיעה חתימה כפולה זו? 
227 פרשת אמור  פרשת אמור לגרסת Word לגרסת html יעקב דון  בתוך פרשיות של חוקים ומשפטים, הוראות והנהגות, מופיעה פתאום פרשת המקלל, השונה באופייה מהפרשיות שלפניה ושלאחריה. המאמר עוסק בסמיכות הפרשיות שבין פרשת המקלל לפרשיות שלפניה. 
228 פרשת אמור  ממחרת השבת לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן- נון  כידוע, חז"ל דרשו את הביטוי "ממחרת השבת" כמתייחס למחרת יו"ט הראשון של פסח. המאמר בוחן דרשה זו לאור כפילות פרשת המועדות ולאור לוח השנה הכפול של העם היהודי. 
229 פרשת אמור  זמן קדוש לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  בפרשתינו, מתוודעים אנו לחידוש חשוב: ישנם זמנים קדושים. המאמר עוסק בחידוש זה, ובהבהרת הבדל שבין השבת לבין שאר הימים הטובים. 
230 פרשת אמור  יום הכיפורים לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מהו "מקרא קודש"? מדוע פרשיית יום הכיפורים שבפרשת המועדות כתובה בצורה כפולה? מהו היחס בין יום הכיפורים במשכן לבין יום הכיפורים בגבולין? מהו הקשר בין יום הכיפורים לבין חג השבועות? 
231 פרשת אמור  ממחרת השבת לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  עיון ודיון בשיטת רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי בפירוש הפסוק "ממחרת השבת", שיוחס ע"י חז"ל, כידוע, למחרת יו"ט הראשון של פסח. 
232 פרשת אמור  החגים בתורה לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  בחלקו הראשון, סוקר המאמר את הופעת החגים בתורה. בחלקו השני, הוא עוסק בתיארוך הכפול - השמשי והירחי - של החגים, ובמשמעות שני התיארוכים הללו. 
233 פרשת אמור  פרשת המועדות לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  פרשת המועדות מעלה מספר שאלות: מה הקשר בין השבת לבין המועדות? מדוע מזכירה התורה באמצע פרשת המועדות את מצוות הפאה והלקט? מה פשר הסיכום הכפול בחג הסוכות? המאמר דן בשאלות אלו על רקע דיון במבנה הפרשה, ובאמצעות חלוקתה לשתי מחציות מקבילות. 
234 פרשת אמור  פרשת המקלל לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע בחרה התורה לשזור את פרשת המקלל עם פרשה העוסקת בדיני נזיקין? את מי בדיוק קילל המקלל? מה הקשר בין פרשת המקלל לבין הפרשה שלפניה ושאחריה? המאמר עוסק בניתוח פרשת המקלל, תוך השוואתה לפרשת הכאת המצרי על ידי משה. 
235 פרשת בהר  פרשת בהר ופרשת בחוקותי לגרסת Word לגרסת html   האם יש קשר בין פרשת בהר לבין פרשת בחוקותי? 
236 פרשת בהר  פרשת בהר לגרסת Word לגרסת html הרב זאב ויטמן  מתי נאמרה פרשת בהר? 
237 פרשת בהר  עבד עברי - אחד או שניים? לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  ההבדלים הרבים בין דיני עבד בפרשת משפטים לבין דיני עבד בפרשתנו מעלים את השאלה: האם מדובר על אותו סוג של עבד, או שאלו הם שני סוגים שונים? אם אכן שני סוגים של עבד לפנינו - מהו טעם ההבדלים שביניהם? 
238 פרשת בהר  מיקומה של פרשת בהר לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מדוע ציוויים שנאמרו בהר סיני מופיעים רק בסוף ספר ויקרא? המאמר עוסק בשאלה זו, ומציע מבנה כיאסטי העוטף את ספר ויקרא ואת רובו של ספר שמות. 
239 פרשת בהר  היובל והשמיטה לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מפשטי המקראות נראה שדיני השמיטה והיובל דומים, אך בעצם הטעמים העומדים ביסוד הדינים הללו - שונים. החלוקה בין היובל לבין השמיטה מסבירה גם את דיניהם השונים וגם את צורת הספירה הייחודית של כל אחד מהם. 
240 פרשיות בהר-בחוקותי  בעלותם של אדם ואלוקיו לגרסת Word לגרסת html הרב ראובן טרגין  מה פשר מיקומן של פרשיות בהר ובחוקותי? מה מייחד את העניינים הנידונים בהן? המאמר טוען, שפרשיות אלו עוסקות בעניינים המדגישים את ההגבלה של בעלות ה' על בעלות האדם. 
241 פרשיות בהר-בחוקותי  ברית בחוקותי ומצוַת השמיטה לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מדוע הפרשה פותחת בציון מקום אמירת הדברים ("בהר סיני")? מדוע הציוויים שבפרשתנו - ובעיקר מצוות השמיטה והיובל - נזכרו דווקא בסוף חומש ויקרא? 
242 פרשיות בהר-בחוקותי  'נספח אחרון' למעמד הר סיני לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  ניתן להביא ראיות רבות לכך שהברכות והקללות מתייחסות באופן ישיר למצוות השמיטה והיובל: סמיכות הפרשיות, המספר שבע החוזר בפרשיית הקללות, הקשר בין הגלות לבין ריצוי שנות השמיטה שישראל לא שמרו, הקבלות לשוניות שונות ומועד אמירת פרשות בהר ובחוקותי - במעמד הר סיני. מתי נצטוו ישראל במצוות אלו? נראה, שמצוות השמיטה והיובל ופרשת הברכות והקללות הם "ספר הברית", שקרא משה באוזני העם במהלך ברית האגנות שנכרתה בהר סיני. פרשת בחוקותי, אם כן, מכילה את הסנקציות המובנות בברית סיני, במקביל לתפקיד פרשת התוכחה שבכי-תבוא בברית ערבות מואב. 
243 פרשיות בהר-בחוקותי  סיום מרומם לספר ויקרא לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  האם פרשיות בהו ובחוקותי הן פרשה אחת או שתי פרשיות? "מה עניין שמיטה להר סיני" - מדוע באמת נזכר הר סיני בפתיחת פרשת בהר? מדוע נבחרו דווקא פרשיות אלו לסיים את ספר ויקרא? מה הקשר בין הברכות והקללות לבין מצוות השמיטה והיובל? 
244 פרשיות בהר-בחוקותי  ארבע מצוות הספירה שבתורה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  האם דיניהם של כל מצוות הספירה שווים? האם זבה צריכה לספור את ימיה כמו ספירת העומר? אם לא - מדוע לא? מהי המשמעות של ספירת העומר? מדוע אין בתורה תאריך לחג השבועות? 
245 פרשת בחוקותי  הארץ והברית לגרסת Word לגרסת html הרב חנוך גמליאל  המאמר עוסק במשמעותה של ארץ ישראל, בעקבות הזכרת מעמדה בפרשת הקללות, ובעקבות הביטוי "ריצוי הארץ" המוזכר בפרשה. 
246 פרשת בחוקותי  סיומו של ספר ויקרא לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מדוע לא סיימה התורה את ספר ויקרא בפרשת התוכחה, ובמקום זאת הוסיפה את פרשת הערכים? איזו יחידה חותם הפסוק: "אלה החוקים והמשפטים והתורות"? 
247 פרשת בחוקותי  עשרת הדברות לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  נראה ששלוש הפרשיות האחרונות של ספר ויקרא - קדושים, בהר ובחוקותי - הן חזרה על עשרת הדברות. מדוע חזרה התורה על עשרת הדברות פעם נוספת? ומדוע ניסוח עשרת הדברות שונה מניסוחן בפרשת יתרו ובפרשת ואתחנן?, העיקרון המנחה את ההסבר הוא שפרשיות אלו ניתנו בין הלוחות הראשונים לבין הלוחות השניים. 

פרשה במדבר

# כותרתהמחברתקציר
248 פרשת במדבר  עיונים בהפטרת השבוע לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  הפטרת פרשת במדבר מתארת את תקופת המדבר כתקופה של אירוסין בין הקב"ה לבין עם ישראל. מה פשר הפטרה זו? 
249 פרשת במדבר  פקידת הלויים לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק במנייתם הכפולה של הלויים, ובמינוים הכפול: מצד עצמם, ובתור שליחים של עם ישראל. 
250 פרשת במדבר  המפקדים במדבר לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  המפקדים המוזכרים בחומש במדבר מעלים מספר שאלות. מאמר זה מתמקד בשתי שאלות: איך יכול להיות שמספר בני ישראל זהה למספרם במפקד המוזכר בסוף ספר שמות? ומה הצורך בשני מפקדים כאשר ההפרש ביניהם הוא כשבעה חודשים בלבד? 
251 פרשת במדבר  סדר הופעתם של השבטים לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  רשימות השבטים מופיעות בפרשתנו שלוש פעמים, ובכל פעם בהבדלים מסויימים. מדוע סדר השבטים שונה בכל פעם? 
252 פרשת במדבר  שיטת עיגול המספרים במפקדי בנ"י לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מהי שיטת מסירת המספרים בתורה? האם התורה מעגלת למאות שלמות, לעשרות שלמות, או שמא היא אינה מעגלת כלל? 
253 פרשת במדבר  כיסויי המשכן לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בניתוח מדוקדק של הפרטים השונים הנוגעים לסוגים השונים של כיסויי הכלים ובמשמעותם. 
254 פרשת במדבר  "מה טובו אוהליך יעקב" - על ארגון מרכבת השכינה לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מדוע סודרו השבטים בחנייתם על פי סדר השבטים? מדוע המשכן שכן באמצע המחנה, ולא בראשו? העובדה שדווקא בתוך המדבר, מקום חסר גבולות וסדר, עם ישראל חונה בסדר מופתי מבטאת את ייחודו של העם ואת חשיבות המבנה המשפחתי-שבטי שלו. הציורים שצוירו על דגלי השבטים הם פני החיות הנושאות את מרכבת השכינה, וכך מבטא הכתוב את העובדה שעם ישראל מהווה מרכבה לשכינה על הארץ, במקביל למרכבה השמיימית של הכרובים. 
255 פרשת נשא  ברכת כהנים - מיהו המברך? לגרסת Word לגרסת html דוד טי  מיהו המברך בברכת כהנים? האם זה הכהן, או שמא הקב"ה הוא המברך והכהן הוא רק כלי המעביר את הברכה? המאמר דן בשאלות אלו לאור מדרשי חז"ל בנושא ולאור הלכות ברכת הכהנים. 
256 פרשת נשא  דיבור ושתיקה לגרסת Word לגרסת html איתמר אלדר  'דור המדבר' - 'מדבר' מלשון דיבור. כל חטאי עם ישראל נעשו כי הם לא ידעו להשתמש בכוח הדיבור שהיה להם. ארבעים שנות הנדודים במדבר לימדו את בני ישראל כיצד להשתמש בכוח הדיבור, וכך התעלו משירת הים של משה אל שירת הבאר של כל ישראל. 
257 פרשת נשא  משכן ונזיר לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מהי משמעותם של קובץ המצוות שבפרשתנו? משמעות מצוות אלו ותפקיד המשכן בתוכם הוא להראות את תפקידו החשוב והיומיומי של המשכן. 
258 פרשת נשא  מפקדי הלוויים ומספר הבכורות לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מפקד הלוויים בספר במדבר מעלה מספר שאלות, ובעיקר את השאלה מדוע מספרם של בני לוי קטן בהרבה ממספרם של כל שאר השבטים. המאמר עוסק בשאלה זו על רקע דברי המפרשים, ועל רקע מודל מדעי שנבנה כדי לאמת את הנתונים הללו. 
259 פרשת נשא  הפרשיות בפרשת נשא לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  המאמר עוסק במבנהו של ספר במדבר, הנראה במבט ראשון כחסר מבנה משמעותי בגלל השילוב בין סיפורים לבין מצוות. השילוב הזה נועד להדגיש את ההשפעה הרוחנית של המצוות של חייו של היהודי. 
260 פרשת נשא  פרשת סוטה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  פרשת סוטה מעלה מספר תמיהות: כיצד מבטיחה התורה נס קבוע, כאשר מהותו של הנס מבוססת על זמניוּת? כיצד מתערב הקב"ה בעניין הנתון לדיינים, והלא נאמר "לא בשמים היא"? מדוע נמחק שם ה' על המים? המאמר עוסק בפרטי הדינים של פרשת הסוטה, ובכך שופך אור חדש על ההבנה הרגילה של הפרשה: מטרת הבדיקה אינה לברר את האמת, אלא להעניק לזוג דרך לתקן את חייו. על פי הבנה זו, ניתן גם לענות על השאלות שהוזכרו לעיל. 
261 פרשת נשא  ההסתכלות האלוקית מול זו האנושית לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בשלוש נקודות: מבנה המשכן, סדר חניית השבטים וסדר האבנים על האפוד. שלוש הנקודות האלו קשורות אחת לשנייה, שכן בא בהן לידי ביטוי ההבדל שבין ההסתכלות האלוקית לבין ההסתכלות האנושית. 
262 פרשת נשא  "למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה?" לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  מדוע סמכה התורה את פרשיות הסוטה והנזיר לענייני הקדשת הלויים? נראה, שהתורה מבקשת להשוות בין קדושת הכהנים לבין קדושת הנזיר, ולרמוז שכל אדם מישראל יכול להגיע, לזמן מסויים, לקדושתם המיוחדת של הכוהנים. פרשת הסוטה באה כהשוואה ניגודית: מטרתה להדגיש את הניגוד החריף הקיים בין הנזיר לבין הסוטה. על רקע זה, יש להבין ציוויים שונים כמו איסור התספורת לנזיר, חובת התספורת לכהן הגדול ופריעת ראש האישה הסוטה. השיער הוא נזר, והיחס אליו משתנה לפי קדושתו היחסית של האדם. 
263 פרשת בהעלותך  משה ויהושע -דמותו של יהושע בתורה לגרסת Word לגרסת html הרב דוד נתיב  מה היה היחס בין שני מנהיגיהם של ישראל - בין משה ליהושע? 
264 פרשת בהעלותך  משה ויהושע -דמותו של יהושע בתורה (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html הרב דוד נתיב  מה היה היחס בין שני מנהיגיהם של ישראל - בין משה ליהושע? 
265 פרשת בהעלותך  והאיש משה עניו מאוד לגרסת Word לגרסת html מיכאל שפרבר  המאמר עוסק במשמעות הענווה של משה, וביחס בינה לבין מנהיגותו. 
266 פרשת בהעלותך  משה ומרים לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מדוע משה 'נשבר' דווקא בקברות התאווה? מה ההבדל המהותי בין התלונות שבפרשתינו לבין כל שאר התלונות של בני ישראל? 
267 פרשת בהעלותך  מנהיגות במשבר לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  עיון מדוקדק בפרשיות המתאוננים והמתאווים: מהות התלונות, טענתו של משה ופתרונו של הקב"ה בדמות שבעים הזקנים ובהתנבאותם של אלדד ומידד. 
268 פרשת בהעלותך  ויהי בנסוע הארון לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מה משמעות חלוקת ספר במדבר לשלושה ספרים? מדוע הוסיף ה' את שבעים הזקנים להנהגת בני ישראל? מדוע הגיב לכך כפי שהוא הגיב? 
269 פרשת בהעלותך  משה, אהרן ומרים והאישה הכושית לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מי היא האישה הכושית שלקח לו משה? מה בדיוק טענו אהרן ומרים? המאמר דן בפרשה סבוכה זו תוך ניתוח המבנה שלה, חלוקתה לשתי מחציות, ועיון בדברי המפרשים השונים. 
270 פרשת בהעלותך  חטאם של בני ישראל לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מה פשר טענתם של בני ישראל? מדוע הקב"ה נותן בשר לעם ובסוף מעניש אותם? מהי משמעות ההתנבאות של אלדד ומידד? 
271 פרשת בהעלותך  "והיית לנו לעינים" לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מדוע מכניסה התורה את פניית משה לחובב חותנו להצטרף לעם ישראל במסעם במדבר באמצע פרשיות המסע? מדוע לא מוזכרת בתורה תשובתו של חובב? 
272 פרשת שלח-לך  האם נענש משה בשל חטא המרגלים, ומדוע? לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מה היה החטא שבגללו נגזר על משה שלא להיכנס לארץ? האם היה זה חטא המרגלים, אולי חטא מי מריבה, ואולי אף אחד משניהם? 
273 פרשת שלח-לך  ויהיו בני ישראל במדבר לגרסת Word לגרסת html מוטי ספראי  פרשת שלח-לך מכילה סיפורים רבים, שהקשר ביניהם אינו ברור. מהו הקשר בין פרשיות המרגלים, הנסכים, החלה, חטאת עבודה זרה, המקושש והציצית? 
274 פרשת שלח-לך  ריגול צבאי וריגול מדיני לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  השוואה מדוקדקת בין המרגלים ששלח משה לבין המרגלים ששלח יהושע, מלמדת אותנו על תפקידם של המרגלים ששלח משה: ריגול מדיני ולא ריגול צבאי. 
275 פרשת שלח-לך  חטא התרים את הארץ לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  במה בדיוק חטאו המרגלים? האם היה תפקידם לרגל או לתור? מהי המשמעות של "לתור את הארץ"? 
276 פרשת שלח-לך  חטא המרגלים לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מה בדיוק היה תפקידם של המרגלים - לרגל את הארץ או לתור אותה? מה בדיוק היה חטאם? נראה, שחטאם היה בחוסר מנהיגות ובחוסר אמונה בעם. 
277 פרשת שלח-לך  המעפילים לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק בניתוח פרשת המעפילים: מבנה הפרשה, משמעות המילה 'מעפילים', ומטרתם של המעפילים. 
278 פרשת שלח-לך  עם ישראל וארץ ישראל לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בקשר בין שלוש המצוות שבסוף הפרשה - נסכים, חלה וקרבן חטאת - לבין חטא המרגלים. הקשר נובע מהקשר המיוחד שבין עם ישראל לארצו, בהקשר של עבודת ה'. 
279 פרשת שלח-לך  "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  מה הקשר בין מצוַת הציצית לבין פרשת המרגלים שלפניה? מה הקשר בין פרשיות אלו לבין הפרשיות שבסוף פרשת בהעלותך - מסע המחנה, משה וחובב והתלונות על המן? נראה, שמטרתה של מצוַת הציצית היא להזכיר לבני ישראל שעליהם להתבונן על המציאות במבט אמונה, ולא במבט ריאלי-חילוני. חטא המרגלים היה שהם פירשו את מה שראו עיניהם בצורה חילונית, ובכך זנו מאחרי ה' ותרו אחרי לבם. ייתכן ששורש חטאם נעוץ עוד בבקשתו של משה מחובב, "אל נא תעזוב אותנו... והיית לנו לעיניים". 
280 פרשת קרח  מחלוקתו של קרח לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  מדוע קבעו חז"ל שמחלוקת קרח ועדתו הייתה שלא לשם שמיים? כיצד קביעה זו באה לידי ביטוי בפשט הפסוקים? 
281 פרשת קרח  מעשר דגנך תירושך ויצהרך, ובכורות בקרך וצאנך לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך קץ  עיונים במצוות המעשר והבכורות על רקע הסתירות הרבות הקיימות בין הפרשיות השונות העוסקות במצוות אלו. 
282 פרשת קרח  שתי תלונות העם ובחירה חוזרת של אהרן לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  פרשת קרח מעלה כמה תמיהות לגבי התלונות השונות וסדרן. מאמר זה מנתח את התלונות ואת ה'מבחנים' שנעשו כתגובה לאותם תלונות. 
283 פרשת קרח  מנהיגות במבחן ההתמודדות בשתי חזיתות לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  בפרשת קרח נראה שנשזרו שני סיפורים שאינם קשורים זה בזה: תלונתו של קרח מצד אחד ותלונתם של דתן ואבירם מצד שני. האם אלו באמת שני סיפורים, או רק סיפור אחד המתרחש בשני מקומות? המאמר עוסק בשאלה זו ובקשיים אחרים, הן לפי התוכן והן לפי האמצעים הספרותיים השונים. 
284 פרשת קרח  התיאור החסר בפרשת קרח לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  בחינה מדוקדקת של פרשת קרח מעלה שהיא מזכירה שתי קבוצות נפרדות, שהורכבו מאנשים שונים וטענו טענות שונות. למרות זאת, הכתוב בוחר לשזור את שתי הקבוצות ביחד. מדוע? כדי לענות על שאלה זו צריך לבחון את תפקידו של קרח, שכנראה איגד את שתי הקבוצות הללו. לכך, כנראה, כיוונו חז"ל בדבריהם על מחלוקת קרח ועדתו - למניעיו הנסתרים של קרח, ולא למניעים הגלויים, הנראים לגיטימיים לחלוטין. 
285 פרשת קרח  דתן ואבירם לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  המאמר דן בדבריהם של דתן ואבירם אודות בקשת משה אליהם לעלות אליו. אם נחלק את דבריהם לשתי מחציות, נוכל להבין אותם ביתר דיוק, ולהכריע בשאלה מתי התרחשו המאורעות המתוארים בפרשתנו. 
286 פרשת קרח  טענותיו של קרח לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  כיצד הציע משה לעדת קרח הצעה שהיא אסורה ותגרום למותם? המאמר עוסק בשאלה זו ובעוד שאלות העולות בפרשתינו. התשובה להן נובעת מניתוח השתלשלות המאורעות על רקע עמדתו של משה, ועל רקע הטענות השונות הנטענות בחלקים השונים של הפרשה. 
287 פרשת קרח  "ותפתח הארץ את פיה" לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מדוע נענשו דתן ואבירם דווקא בבליעתם בארץ? האם בכלל יש טעם לחפש סיבה לכך שנבחר עונש זה ולא אחר? בניגוד לאסוציאציה הטבעית, המדמה את עונשם של דתן ואבירם לקבורה באדמה, התורה מדמה אותו דווקא ל'היבלעות' או ל'היאכלות' באדמה. ייתכן שיש כאן מידה כנגד מידה: הם פערו פיהם על משה, והאדמה פערה פיה ובלעה אותם; הם ביקשו שלא לעלות אל משה ושלא לעלות לארץ ישראל, ולבסוף - ירדו חיים שאולה; הם התחברו למרגלים, כינו את מצרים "ארץ זבת חלב" ואת ארץ ישראל "ארץ אוכלת יושביה", ולבסוף הם עצמם נאכלו באדמה. 
288 פרשת חוקת  חטא מי מריבה לגרסת Word לגרסת html הרצל רוזנברג  מה היה חטאו של משה במי מריבה? פרשנים רבים עסקו בכך, אך אנו ננסה לארוג את השיטות המרכזיות לשיטה אחת כוללת. 
289 פרשת חוקת  זהב ואפר - בין המשכן והעגל לפרה האדומה לגרסת Word לגרסת html הרב משה ליכטנשטיין  אחד מהדילמות המרכזיות בעבודת ה' היא המתח המתמיד הקיים בין ההמחשה לבין ההפשטה. המאמר עוסק בהשלכות של דילמה זו על אירועי החצי השני של ספר שמות, לאור פרשת פרה. 
290 פרשת חוקת  נדרו של יפתח לגרסת Word לגרסת html יהונתן יעקבס  מתי נדר יפתח את נדרו? מה בדיוק הייתה כוונתו? מדוע נקט בלשון מיוחדת? 
291 פרשת חוקת  חטא משה ואהרן לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מה היה חטאם של משה ואהרן במי מריבה? המאמר מנסה להציע הסבר לחטאם של אבות האומה, על רקע השוואה לפרשת בשלח בכלל ולתלונת בני ישראל על צמאונם בפרט. 
292 פרשת חוקת  פרשת דרכים בספר במדבר לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  האירועים המתוארים בפרשת חקת אירעו בשנה הארבעים. בשנה זו, עם ישראל הורכב מדור הבנים של חוטאי חטא המרגלים. עובדה זו מאירה באור אחר את מעשיהם, ובעיקר את תלונותיהם ואת חטאם של משה ואהרן. 
293 פרשת חוקת  חטא מי מריבה לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  לא משנה בדרכו של איזה פרשן נלך, עונשם של משה ואהרן נראה מוגזם. המאמר עוסק בשאלה זו, ומציע שהעונש הוא על תהליך ארוך, ולא על מעשה חד פעמי. בתהליך זה, התברר שמשה ואהרן אינם האנשים המתאימים להנהיג את עם ישראל ולהכניסו לארץ המובטחת. 
294 פרשת חוקת  מי מריבה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  הרבה קולמוסים נשברו על השאלה במה חטאו משה ואהרן. המאמר דן בשאלה מדוע לא זכו משה ואהרן להכניס את עם ישראל לארצו, על רקע ההבחנה בין דור המדבר, יוצאי מצרים, לבין הדור החדש הנכנס לארץ. האם התאימו משה ואהרן לדור החדש, לדור באי הארץ? 
295 פרשת חוקת  חטאם של משה ואהרן לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  במה חטא משה? מדוע נענש גם אהרן? המאמר סוקר את היחלשות מנהיגותו של משה, החל מחטא המרגלים ועד פרשת מי מריבה. 
296 פרשת חוקת  בני ישראל - הדור החדש לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  מדוע תגובתם של משה ואהרן על חטא מי מריבה חורגת מדפוסי התגובה הרגילים, על שאר התלונות שהתלוננו בני ישראל? נראה, שמשה ואהרן ציפו שהדור החדש, שנולד במדבר, יתנהג בצורה אחרת מדור יוצאי מצרים, שהרבו להתלונן במדבר. כתגובה על תלונות בני הדור החדש, מביא עליהם ה' נחשים ומצווה להקים את נחש הנחושת. ואכן, השימוש בנחש מצשיג את מטרתו: בני ישראל לומדים להאמין בה' - יראת העונש המביאה לידי אהבה. לראשונה הם שרים בעצמם (את שירת הבאר), ואף פועלים בעצמם כדי לכבוש את ארצו של סיחון. 
297 פרשת בלק  הקללה לברכה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  מה ייחודה של פרשת בלק ובלעם, עד שהתורה והנביאים מזכירים את עצת בלק כניסיון חמור לפגוע בעם ישראל? 
298 פרשת בלק  מבן בעור עד מול פעור לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב פישר  המאמר עוסק במושג הראייה: מה היו יכולותיו של בלעם בן ציפור, ומה צריכה להיות דרכינו? 
299 פרשת בלק  נבואתו הרביעית של בלעם לגרסת Word לגרסת html ראובן גפני  הנבואה הרביעית של בלעם מעלה מספר שאלות: היא שונה מאוד מקודמותיה, אף אחד לא אמר לבלעם להגיד אותה, לא ברור מה היא העצה שבלעם נתן בה לבלק, ועוד. מה פשרה של נבואה זו? 
300 פרשת בלק  מה יעץ בלק ומה ענה אותו בלעם לגרסת Word לגרסת html הרב מרדכי סבתו  בחינה מדוקדקת של פרשת בלק מעלה שיש בה התמודדות כפולה: בין ה' לבלק, ובין ה' לבלעם. 
301 פרשת בלק  פרשת האתון לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  נראה שפרשת האתון אינה תורמת דבר לעלילה שבפרשתנו, אלא רק מעלה מספר תמיהות. מה תפקידה של פרשת האתון? מה היא באה ללמד? המאמר מציע שפרשה זו נועדה ללמד את בלעם מה צפוי לו בהמשך, ומדוע כך הם הדברים. 
302 פרשת בלק  בלעם הרשע לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מדוע אמרו חז"ל שבלעם היה רשע, והרי מפשט הפסוקים עולה שהוא היה מאוד ממושמע לדברי ה'? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע עצת בלעם להחטיא את ישראל בערבות מואב. 
303 פרשת בלק  סיפור החטא בבעל פעור כחתימת פרשת בלק לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מה ראו מחלקי הפרשות לכלול בפרשת בלק את מחציתו הראשונה של סיפור החטא בבעל פעור, ובכך לחלק את הסיפור בין שתי פרשיות? עיון בפרשה זו מגלה את המשמעות העמוקה של החטא, את הקשר בינה לבין בלק ובלעם, ואת ההנהגה החדשה האמורה להתמודד עם המצב הזה. 
304 פרשת בלק  סיפור האתון לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע מנסה בלעם לקלל את ישראל, והרי הוא הבין שהקב"ה איננו מעוניין בכך? מה פשר סיפור האתון? המאמר עוסק בשאלות אלו תוך כדי ניתוח דברי בלעם וכוונותיו, ובאמצעות הקבלה לסיפור האתון. 
305 פרשת בלק  קנאות משה, קנאות נדב ואביהוא וקנאת פינחס לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  קיים קשר ענייני בולט בין חטא בעל פעור לבין חטא העגל. בשני המקרים, החטא (הכרוך בעבודה זרה ובגילוי עריות) נעשה אחרי גילוי שכינה המוני, בשניהם מתחוללת מגפה בעם ובשניהם אחד ממנהיגי העם - משה או פינחס - עוצר את חרון ה' בפעולה קנאית. כך, נוצר ניגוד בין פעולתו של פינחס בבעל פעור לבין אי-פעולתו של משה באותו אירוע. במקביל, קיים קשר בין קנאותו של פינחס בבעל פעור לבין קנאותם של נדב ואביהוא ביום השמיני לחנוכת המשכן; קשר המלמד אותנו על גבולות הקנאות ועל ההבדל שבין קנאות ראויה לבין קנאות פסולה. 
306 פרשת פינחס  בעניין קרבנות המועדים שבפרשת פינחס לגרסת Word לגרסת html נח חכם  האם ניתן ללמוד מקרבנות כל חג על אופיו של החג? 
307 פרשת פינחס  צלפחד בן חפר - חייב או זכאי לגרסת Word לגרסת html עזרא קהלני  על צלפחד נאמר בתורה "כי בחטאו מת". מה היה חטאו של צלפחד? 
308 פרשת פינחס  קרבנות המוספים לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  אם נתבונן בדקדוק בפירוט קרבנות המוספים, נגלה שמסתתרת מאחוריהם השקפה כוללת על מהות החגים וסדרם. במאמר זה, ננסה לקלף מעט את הקליפות המסתירות את המסרים הטמונים ברשימת קרבנות המוספים של כל מועד. 
309 פרשת פינחס  האם היו בנות צלפחד פמיניסטיות? לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  האם דרישת בנות צלפחד נבעה ממניעים פמיניסטיים? מעיון בפרשה עולה שהמניע כלל לא קשור לפמיניזם, אלא להעמדת 'שמו' של צלפחד. אמנם, מתשובת הקב"ה אפשר אולי ללמוד קצת על השוויון בין המינים. 
310 פרשת פינחס  פרשת פנחס לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  הרצף בין חטאם של בני ישראל בערבות מואב לבין מלחמת מדין נקטע בכמה עניינים שאינם קשורים למלחמת מדין. מדוע סודרו כך האירועים במקרא? המאמר עונה על שאלה זו בהתבסס על כך שזהו החטא האחרון של בני ישראל במדבר, ומי ששרד עד כה - יהיה מבאי הארץ. 
311 פרשת פינחס  הציווי אל משה לעלות אל הר העברים וסמיכת יהושוע לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  בפרשתנו מופיע הציווי למשה לעלות אל הר העברים, ולהיאסף שם אל עמיו. בפועל, עד מיתתו של משה אירעו עוד מאורעות רבים. מדוע הציווי מוזכר דווקא פה? המאמר עוסק בדברי המפרשים השונים, ומציע שציווי זה נאמר על העתיד, כהקדמה לפרשת מינויו של יהושע. 
312 פרשת פינחס  המועדות לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בניתוח ההבדלים שבין החגים השונים: הן מצד פרטי הדינים, והן מצד יחס התורה אליהם. 
313 פרשת פינחס  "מדי חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו" לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  מהו מעמדם של השבת ושל ראש החודש? בפרשיות המועדות והמוספים שבפרשת פינחס ובפרשת אמור הם מופיעים בין המועדים, ואף נתייחד להם קרבן מוסף בדומה לשאר החגים. נראה, שהשבת נחשבת ל"מקרא קודש" ול"שבת שבתון" למרות שהיא אינה מועד, וקרבן המוסף המוקרב בה מלמד על מעמדה הייחודי. ראש חודש, לעומתה, אינו נחשב "מקרא קודש" אך נמנה על המועדות, ולכן מעמדו הוא מעמד ביניים - בין ימי החול והשבת לבין המועדים. 
314 פרשת מטות  ולארץ לא יכופר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו - שתי בחינות בערי מקלט לגרסת Word לגרסת html יעקב גנק  לערי המקלט יש מטרה כפולה: הגנה על הרוצח בשוגג מחד, וכפרה על הרציחה מאידך. מהי ההשלכה של מטרה כפולה זו על פרשיות ערי המקלט? 
315 פרשת מטות  מדוע דין נדרי נשים פותח את פרשת מטות? לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  בין חטא בעל פעור, מעשה פינחס והציווי על מלחמת מדין לבין המלחמה עצמה מפרידים שש פרשיות שנראות לכאורה לא-קשורות: מפקד בני ישראל, סיפור בנות צלפחד, צו ה' למשה לעלות להר העברים, מינוי יהושע, קרבנות המוספים ופרשת נדרי האישה והבת. שש הפרשיות האלו מתחלקות לשלושה צמדי-פרשיות, שאת כולם חורז יסוד אחד משותף: המתח שבין הצו האלוקי לבין היוזמה האישית. למעשה, קיים קשר אמיץ בין חטא בעל פעור לבין פרשיות אלו, והמתח הנזכר מאפיין גם את פרשת מלחמת מדין. 
316 פרשיות מטות-מסעי  רוצח בשגגה ועיר המקלט לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  לערי המקלט תפקיד כפול: בשלב הראשון - הן מהוות מקום מקלט לרוצח מפני גואל הדם; ובשלב השני - אם מתברר שהרוצח הוא רוצח בשגגה, השהות בעיר מהווה מעין עונש גלות עד מות הכהן הגדול. 
317 פרשיות מטות-מסעי  דברי משה לבני גד ולבני ראובן לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  תגובתו החריפה של משה לנוכח בקשתם של בני גד ובני ראובן, ותשובתם של בני גד ובני ראובן, מעלות את השאלה הבאה: האם הייתה פה אי-הבנה בין משה לבין שני השבטים, או שמא שינו השבטים את דעתם לאחר התגובה החריפה? 
318 פרשיות מטות-מסעי  גבולות הארץ לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מדוע גבולות הארץ מובאים בצורה מעורפלת? האם הארץ היא מהנילוס לפרת, או מדן ועד באר שבע? המאמר עוסק בשאלה זו, ומחלק בין הפן הלאומי לבין הפן האישי. 
319 פרשיות מטות-מסעי  היחיד והשבט בנחלות הארץ לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  בפרשתנו מוזכרת בעייתם של בני שבט מנשה עם הירושה של בנות צלפחד. ניתוח ספרותי מראה שפרשה זו היא חציה השני של פרשת בקשתן של בנות צלפחד. אם כן - מדוע הפרידה התורה בין שני הסיפורים, ודחתה את המחצית השנייה עד פרשתנו? 
320 פרשיות מטות-מסעי  דיני הנחלות לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  האם חולקו הנחלות לפי מספר האנשים או לפי הגורל? המאמר עוסק באופן חלוקת הארץ לנחלות, ובמשמעות ההחלטה לתת לבנות צלפחד נחלה. 

פרשה דברים

# כותרתהמחברתקציר
321 פרשת דברים  משה: מוכיח ולא היסטוריון לגרסת Word לגרסת html משה צדוק  עיון בדברי הפרידה של משה מהעם מראה שמשה לא עסק בסיפור ההיסטוריה של עם ישראל, אלא העביר להם עקרונות חינוכיים ערב כניסתם לארץ המובטחת. 
322 פרשת דברים  מינוי שופטים ושליחת מרגלים - פער היסטורי ופער מגמתי לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  ישנם מספר הבדלים בין תיאורי אירועים בספר דברים לבין תיאורם בזמן התרחשותם בשאר החומשים. מאמר זה עוסק בשני אירועים: עצת יתרו בעניין השופטים וחטא המרגלים. ההבדלים שבין תיאורי האירועים מהווים אב-טיפוס לשני סוגים של פערים: פער היסטורי ופער מגמתי. 
323 פרשת דברים  על חילופי לשון רבים ויחיד בספר דברים לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן-נון  אחת התופעות הקיימות בספר דברים (במידה רבה יותר מאשר בשאר החומשים) היא מעבר בין לשון יחיד ללשון רבים באותו דיבור, ואפילו באותו פסוק עצמו. מהי המשמעות של מעבר זה? ומהי משמעות הופעתו דווקא בספר דברים? 
324 פרשת דברים  משנה תורה לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מקובל לחשוב שספר דברים, המכונה 'משנה תורה', הוא בעצם חזרה על שאר החומשים. מעיון בכתובים, עולה שספר דברים בקושי חוזר על דברים שנאמרו כבר, וודאי לא חוזר על כל מה שנאמר. אם כן - מה ענינו של ספר דברים? מה פירוש הכינוי 'משנה תורה'? 
325 פרשת דברים  חטא המרגלים לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מפורסמת היא הסתירה בין סיפור המרגלים בחומש במדבר לבין תיאור המרגלים בחומש דברים. המאמר עוסק בסתירה זו, ובעיקר בשאלה מי יזם את שילוח המרגלים ומה היה תפקידם. להצעתו, שני הסיפורים אירעו במקביל, ובכל מקום נדרשה התורה להדגיש פן מסויים. 
326 פרשת דברים  עבר הירדן המזרחי לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  לכאורה, עבר הירדן המזרחי נחשב לחלק מארץ ישראל עוד לפני מותו של משה. יוצא, אם כן, שמשה אכן נכנס לארץ. מה ההבדל בין עבר הירדן המזרחי לבין עבר הירדן המערבי? האם יש קשר בין הבדל זה לבין השבטים השונים שהתנחלו בכל חלק? המאמר עוסק גם בחשיבות הסיפור של מינוי השופטים. 
327 פרשת דברים  "איכה אשא לבדי" לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  קיימים קווי דמיון רבים, אך גם הבדלים רבים, בין תיאור מינוי השופטים בפרשתנו לבין תיאור מינוי השופטים בפרשת יתרו. ייתכן שמטרת שני המינויים הייתה שונה: בפרשת יתרו נתמנו שופטים, ואילו בפרשתנו - מנהיגים. בצורה דומה, יש לבאר את היחס בין מינוי המנהיגים בפרשתנו לבין מינוי הזקנים אחרי פרשת המתאווים: בפרשת המתאווים פנה משה לה' וזכה להנהגה נבואית, ואילו בפרשתנו פנה משה לעם וזכה לעזרה בהנהגה הגשמית. 
328 פרשת ואתחנן  הטעם העליון והטעם התחתון בעשרת הדיברות לגרסת Word לגרסת html יוסף עופר  חכמי המסורה ייחדו לעשרת הדברות מערכת כפולה של טעמים. מה משמעות כל מערכת? 
329 פרשת ואתחנן  עשרת הדברים לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מה פשר ההבדלים שבין עשרת הדברות בפרשת יתרו לבין עשרת הדברות שבפרשתינו? המאמר מתייחס בעיקר להבדל בציווי השבת, על רקע הפן הכפול של השבת: זכר לבריאת העולם וזכר ליציאת מצרים. 
330 פרשת ואתחנן  השפע החומרי לסוגיו ולסכנותיו לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  גם בתחילת פרשת ואתחנן וגם בתחילת פרשת עקב, משה עוסק במפגש של עם ישראל עם הארץ. האם משה חוזר על דבריו פעמיים, או שישנו הבדל מהותי בין שני הנאומים? 
331 פרשת ואתחנן  ההר הטוב הזה והלבנון לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מה עניין יש לו למשה בלבנון? לשם מה הוא צריך להביט לכיוון מזרח? נראה, שבבקשת משה ובתשובת הקב"ה, מסתתרות משמעויות עמוקות יותר, הבאות לידי ביטוי במדרש חז"ל: ההר - הר הבית; הלבנון - בית המקדש. 
332 פרשת ואתחנן  זיכרון ההתגלות בהר חורב לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  סיפור מעמד הר סיני מוזכר בפרשתנו בשלושה מקומות שונים. מדוע הפריד משה בין שלושת המקומות? המאמר עוסק בשאלה זו תוך חלוקת הספר לחטיבות, על פי הנאומים השונים, ותוך ניתוח המבנה של פרשתנו. מה אופי האיסור לשכוח את מעמד הר סיני? האם הוא מתייחס לכל המצוות, או רק לאיסור עבודה זרה? 
333 פרשת ואתחנן  עשרת הדברות לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  כיצד יש לחלק את עשרת הדברות? מה משמעות ההבדלים שבין הדברות הכתובות בפרשת יתרו לבין הדברות שבפרשתינו? 
334 פרשת ואתחנן  "קול א-לוהים מדבר מתוך האש" לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  מעמד הר סיני מופיע שלוש פעמים בפרשת ואתחנן. שלוש האיזכורים של מעמד זה נועדו ללמד שלושה עקרונות יסוד של האמונה בקב"ה: איסור ההגשמה, איסור עבודה זרה ואמיתות נבואתו של משה. מסרים אלו מתווספים על מטרתו העיקרית של מעמד הר סיני - לימוד יראת ה' מתוך דברי התורה וציווייה. במעמד הקהל חוזר כל עם ישראל על מעמד הר סיני, ולומד שנית את המטרה המרכזית של מעמד הר סיני. 
335 פרשת עקב  פרשת "שמע" ופרשת "והיה אם שמוע" לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  למרות העובדה שפרשת "שמע" ופרשת "והיה אם שמוע" אינן פרשיות צמודות, אנו רגילים לאומרם כמקשה אחת. ואכן, שתי הפרשיות הללו הן התוחמות את הנאום המרכזי של משה בספר דברים. מהו הקשר ביניהן? 
336 פרשת עקב  ואמרת בלבבך: כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן- נון  חלק מהמפרשים פירשו את הפסוק "כוחי ועוצם ידי" כבעל משמעות חיובית. המאמר בוחן פירושים אלו, ועורך סקירה היסטורית של מעמד הממלכה היהודית בתקופת המלוכה. 
337 פרשת עקב  ברית אהבה בין ה' וישראל לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  פתיחתה של פרשת עקב היא בעצם אמצעה של יחידה ספרותית המתחילה בתחילת פרשת ואתחנן. היחידה הזו מהווה פתיחה והקדמה לכריתת הברית בין ישראל לבין ה', ובאים בה לידי ביטוי העקרונות המרכזיים של הברית. 
338 פרשת עקב  שבחה הכפול של הארץ בפרשה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  בפרשת עקב מופיעות שתי פרשיות המלמדות על שבחה של ארץ ישראל. מדוע הכפילות? הפרשה הראשונה מתארת את שבח הארץ כהנגדה למדבר, ואילו הפרשה השנייה מתארת את שבח הארץ כהנגדה למצרים. 
339 פרשת עקב  ארץ ישראל וארץ מצרים לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מההשוואה בין ארץ ישראל לבין מצרים בפרשתנו, לא ברור מי עדיפה. מהי בדיוק עדיפותה של ארץ ישראל? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע סיפור פרידת לוט מאברהם. 
340 פרשת עקב  מעשי ה' ובריתו עם ישראל לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  כריתות הברית בפרשתנו מעלות שתי שאלות: ראשית - מהזכרת נסי מצרים משמע שהברית נכרתה רק עם יוצאי מצרים, ולא עם כל הדורות. שנית - בכריתת הברית נאמר "לא את אבותינו כרת ה' את הברית הזאת", והרי יודעים אנו שהקב"ה כרת ברית גם עם אבותיהם? המאמר עוסק בשאלות אלו באמצעות ניתוח לשוני של תבניות דקדוקיות: "לא... כי אם" ו"לא... כי". 
341 פרשת עקב  פרשיות שמע ו"והיה אם שמוע" לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע תיקנו חז"ל לומר פעמיים ביום דווקא את פרשיות "שמע" ו"והיה אם שמוע"? המאמר עוסק בניתוח פרשיות אלו ובמשמעות מיקומן בתוך נאום ההקדמה לנאום המצוות. המאמר גם עוסק בשאלת הזכרת מיתתו של אהרן בפרשת עקב. 
342 פרשת עקב  תפילת משה - לפני הירידה מההר או אחריה? לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  לאחר חטא העגל, משה התפלל וביקש מהקב"ה לסלוח לעם ישראל. על פי פרשת כי-תשא, משה התפלל תפילה זו לפני שירד מההר. לעומת זאת, על פי פרשת עקב, תפילה זו התרחשה אחרי שמשה ירד מההר, ראה את העגל, שבר את הלוחות ועלה להר שנית. מתי התפלל משה תפילה זו? מדוע מתארת התורה אירוע זה בשני אופנים שונים? האם היה רגע שבו הקב"ה גמר בדעתו לכלות את ישראל ולהשמידם? 
343 פרשת ראה  לא תבשל גדי בחלב אמו לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  מהו טעם איסור הבשר בחלב? 
344 פרשת ראה  שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  חז"ל דרשו שהקרבן שהקריבו נערי בני ישראל בסוף פרשת משפטים היה קרבן ראיה. מה פשרו של קרבן זה? מה פירוש הביטוי "לראות את פני ה"? 
345 פרשת ראה  שילוח עבדים ויציאת עבדים לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מהי משמעות ההבדלים בין הציווי על עבד עברי בפרשת משפטים לבין הציווי בפרשתינו? 
346 פרשת ראה  שמיטת כספים ושמיטת קרקעות לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  האם יש קשר בין שתי המצוות של שנת השמיטה - שמיטת הקרקעות ושמיטת הכספים? אם כן, מהי משמעות הקשר? האם שמיטת הכספים היא ביטול החוב לגמרי, או רק דחייתו למועד אחר? 
347 פרשת ראה  ירושלים לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מדוע לא נזכרה ירושלים בתורה? על העיר ירושלים - תפקידה, משמעותה ומשמעות אי-הזכרתה בתורה. 
348 פרשת ראה  מצוות המסתעפות מאיסור עבודה זרה בפרשתנו לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק במצוות הנגזרות מאיסור עבודה זרה, ובעיקר במסית ועיר הנידחת: פרטי האיסורים ודיניהם, ומשמעות מיקומם ומיקומו של האיסור העקרוני של עבודה זרה. 
349 פרשת ראה  פרשת בשר תאווה לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  פרשת היתר בשר התאווה מחלוקת לשלוש חטיבות, העוסקות בהיבטים שונים של היחס בין הבאת קרבן לבין שחיטת בשר חולין: חובת הבאת הקרבנות מצד קדושת המקדש, חובת ההבאה מצד דיני הקרבן, ופירוט דיני בשר התאווה והאיסור לאכול את הדם. 
350 פרשת ראה  קדושת עם ישראל בספר דברים לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  מדוע קרבנות החובה אינם מוזכרים בספר דברים? נראה, שקיימת הבחנה יסודית בין משמעותו של מושג הכפרה בספר ויקרא לבין משמעותו של אותו מושג בספר דברים. בספר ויקרא - הקדושה היסודית היא קדושת המקדש, וכפרת העם נעשית באמצעות הכהנים דרך הכפרה על המקדש. בספר דברים - הקדושה היסודית היא קדושת עם ישראל, והוא מתכפר באמצעות תשובה ותפילה. הבדל זה בא לידי ביטוי בפרשיות שונות המופיעות בשני הספרים: הקרבנות, איסור אכילת דם, האיסור לקרוח קרחה, איסור אכילת נבלה וטרפה ופסולי החיתון השונים. 
351 פרשת שופטים  דמותו של המלך לפי התורה לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  מה תפקידו של המלך? האמנם עליו רק לעסוק בצרכי ציבור? 
352 פרשת שופטים  עגלה ערופה לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  פרשת עגלה ערופה מעלה מספר תמיהות. הבולטת מביניהן היא כיצד התורה מצווה על שחיטה מחוץ למשכן? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע המונח המיוחד - "עריפה", ועל רקע ההשוואה לפרשת פרה אדומה. 
353 פרשת שופטים  מצוות מינוי מלך לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מצוַת מינוי המלך - האם היא מצווה חיובית או מצווה המותנית ברצון העם? המאמר מעיין בשיטות השונות על רקע הפסוקים שבפרשת שופטים ועל רקע מינוי שאול, המלך הראשון, על ידי שמואל. 
354 פרשת שופטים  מנהיגות בעם ישראל לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  על סדרי המנהיגות בעם ישראל ועל מרכיביה: השופט, שבט לוי, הנביא והמלך. 
355 פרשת שופטים  כי לא נחש ביעקב לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק במחלוקת בין הרמב"ם לבין הראב"ד ושאר חכמי פרובנס בנושא הגדרת איסור הניחוש. לכאורה נראה שהמחלוקת היא הלכתית גרידא, אך בעיון מעמיק נגלה שהמחלוקת היא עקרונית בנושא עבודת ה'. 
356 פרשת שופטים  מידה כנגד מידה לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בשני מקרים בהם בא לידי ביטוי העיקרון של 'מידה כנגד מידה': עדים זוממים ורוצח בשגגה. מדוע נענשים העדים כאשר לא קרה דבר לניזק? מדוע נענש הרוצח בשגגה לנוס אל עיר המקלט? מדוע עונש הגלות הוא עד מותו של הכהן הגדול? 
357 פרשת שופטים  ערי מקלט וערי מנוסה לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  מהו אופיין של ערי המקלט? מפרשת מסעי נראה שיש להן תפקיד משפטי (להגן על הרוצח עד עומדו למשפט ולהעניש אותו בגלות אם רצח בשגגה), ואילו מפרשתנו עולה שיש להן תפקיד הגנתי - להגן על הרוצח מפני גואל הדם המבקש להורגו. האם מותר לגואל הדם להרוג את הרוצח בשגגה? האמנם שתי הפרשיות עוסקות ברוצחים דומים? מה פשר ההבדל בין שתיהן? 
358 פרשת כי-תצא  אשת יפת תואר לגרסת Word לגרסת html הרב מרדכי סבתו  עיון בשיטות המפרשים בנוגע לטעמו ולמהותו של היתר 'אשת יפת תואר'. 
359 פרשת כי-תצא  איש בחטאו יומתו לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  נראה שציווי התורה "איש בחטאו יומתו" מיותר. וכי יעלה על דעתנו להעניש בן על חטאי אביו?! המאמר עוסק בכמה הסברים שניתנו לשאלה זו, ומציע הסבר נוסף על רקע התרבות המקובלת באותה תקופה. 
360 פרשת כי-תצא  מיקומה של פרשתנו לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  המאמר עוסק בעניינן של המצוות הכתובות בפרשתנו, ובהשוואת נאום המצוות של משה לעשרת הדברות על פי דרכו של הרד"צ הופמן. 
361 פרשת כי-תצא  עמלק לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  נראה שמצוות מחיית עמלק היא מן המצוות ה'מבוארות' - כלומר, מצווה שכבר הוזכרה בעבר, ורק ביאורה ניתן כאן. אך מדוע המתינה התורה וכתבה את דיני מצווה זו רק בפרשתנו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ניתוח ספרותי של איסור שכחת מעשה עמלק, ועל רקע ההקבלה הניגודית שבין שתי מחציות הפרשה. 
362 פרשת כי-תצא  דין הגירושין לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בכמה נקודות מרכזיות העולות מעיון בדין הגירושין: האם לאחר הגירושין קיימת עדיין זיקה כלשהי בין הבעל לבין אשתו לשעבר? מה משמעות נתינת ספר הכריתות לרשותה של האישה? מה פשר ההקבלה בין הנישואין לבין הגירושין? מאילו סיבות רשאי אדם לגרש את אשתו? 
363 פרשת כי-תצא  פשט ודרש בפרשת "והיה אם בִּן הכות הרשע" לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  פרשיית המלקות מהווה מוקד לדיון אודות ההפרש בין הפשט לבין הדרש. לפי הפשט, אדם שחטא - לוקה, ומספר המלקות נתון לשיקול דעתו של בית הדין, ובלבד שלא יעלה על ארבעים מלקות. ההלכה, לעומת זאת, הגבילה את המלקות לחטאים שבין האדם למקום, ביטלה את שיקול הדעת של בית הדין בקביעת מספר המלקות וקבעה שמספר המלקות הוא תמיד שלושים ותשע. כל השינויים ששינה המדרש מפשוטו של מקרא מצביעים על המגמה לשמור על כבודו של הלוקה, ולהימנע מפגיעה בכבודו אפילו בטעות. 
364 פרשת כי-תבוא  פרשת כי-תבוא לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  הפרשה פותחת בשתי מצוות - ביכורים ווידוי מעשרות - שלמעשה נועלות את רשימת הציוויים של ספר דברים. מדוע נבחרו דווקא מצוות אלו לתפקיד זה? האם ישנו קו חינוכי ורעיוני, העובר כחוט השני בין כל המצוות של ספר דברים? 
365 פרשת כי-תבוא  ברית ערבות מואב לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מדוע יש צורך בכריתת ברית בערבות מואב נוסף על הברית שנכרתה בהר סיני? מה היחס בין בריתות אלו לבין הברית שנכרתה לאחר כניסת ישראל לארץ? 
366 פרשת כי-תבוא  ביכורים לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מצד אחד, נראה שמצוַת הביכורים היא אחת ממצוות ה'ראשית': תרומה, ראשית הגז וכו'. מצד שני, יש במצווה זו הרבה הלכות המייחדות אותה: מקרא ביכורים, החובה להביאה דווקא משבעת המינים, ועוד. מהו טעמה המיוחד של מצוַת הביכורים? 
367 פרשת כי-תבוא  מקרא בכורים לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מהי משמעות מצוות הבאת הביכורים ווידוי המעשרות? מדוע הן נזכרות בפרשת כי-תבוא, שאינה עוסקת - ככלל - בהזכרת מצוות? 
368 פרשת כי-תבוא  הברית משני צדי הירדן לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק ביחס בין הבריתות השונות המוזכרות בפרשתנו: ברית הקללות והברכות והברית של תחילת פרשת ניצבים מחד, והברית שנכרתה בהר גריזים והר עיבל מאידך. 
369 פרשת כי-תבוא  מעמד הברכה והקללה לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מעמד הברכה והקללה והציווי על הקמת מצבת האבנים מעלים מספר שאלות: האם נצטוו ישראל להקים מצבה אחת או שתיים? מה נצטוו לכתוב על האבנים? מדוע צוו לטוח אותם בסיד? 
370 פרשת כי-תבוא  הברכה והקללה ורשימת ה'ארורים' לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  מה היו ה"ברכה" וה"קללה" שניתנו על הר גריזים? האם היו אלה רשימת ה'ארורים' שבתחילת הפרשה, או השכר והתוכחה שבסופה? מהו היחס בין שתי הפרשיות הדומות הללו? האם המחוייבות לקיום המצוות נובעת רק מהשכר המובטח לנו אם נקיימן ומהעונש המאיים עלינו אם נעבור עליהן? 
371 פרשת ניצבים  גן עדן והעולם הזה לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  האם לאחר החטא הקדמון, גן עדן אבד ממנו בעולם הזה? מעיון בפרשת ניצבים, עולה שיש דמיון בין החיים בארץ ישראל, מבחינה רוחנית, לבין החיים בגן העדן. 
372 פרשת ניצבים  תפקידה של פרשת ניצבים לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בתפקידה הכפול של פרשת ניצבים: סיום לתוכחה של פרשת כי תבוא, וחתימה לנאום המצוות. המאמר עוסק גם בהבדלים שבין התוכחה של פרשת כי תבוא לבין התוכחה של פרשת בחוקותי, וכן בקשר שבין הגאולה לתשובה. 
373 פרשיות ניצבים-וילך  פרשת ניצבים וילך לגרסת Word לגרסת html אהוד רוסט  עיון בפרשת התשובה מגלה שאין בה את הסדר הרגיל של חטא, תשובה וגאולה, אלא ערבוב של הנושאים. המאמר מנסה לעמוד על מבנה פרשה זו בעזרת חלוקה לשני סוגים של תשובה: תשובה מיראה ותשובה מאהבה. 
374 פרשיות ניצבים-וילך  תשובת ישראל ותשובת ה' לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  פרשת ניצבים נראית המשך ישיר של פרשת כי תבוא, אך מפתיע לגלות שפרשת התשובה מופיעה בנפרד, ולא כחלק מהברית. עיון בפרשת התשובה. 
375 פרשיות ניצבים-וילך  פרשת התשובה והגאולה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  האם הגאולה תלויה בתשובה, או שהיא מובטחת לעם ישראל גם בלי תשובה? ניתוחה הספרותי של פרשת התשובה מעלה תשובה לשאלה זו. 
376 פרשיות ניצבים-וילך  הקהֵל לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מדוע הזכירה התורה את מצוַת הקהֵל רק ביומו האחרון של משה? מהו טעמה של מצוַת הקהֵל? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובעיקר בשיטת הרמב"ם. המאמר גם דן בחלוקות השונות של הסדרים והפרשיות שנהגו מקדמא דנא, ועל הקשר בין החלוקה לבין מצוַת הקהֵל. 
377 פרשיות ניצבים-וילך  התורה, השירה, השמיים והארץ לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  מהי ה"תורה" - כלל התורה, או רק חלק ממנה? ומהי ה"שירה"? מדוע הקב"ה מצווה על משה למנות את התורה ואת השירה לעדים לבני ישראל, ואינו מסתפק בעד אחד בלבד? ומדוע משה מוסיף על שני העדים האלו שני עדים נוספים - השמיים והארץ? 
378 פרשת וילך  מצוַת הקהל לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מדןע מצוַת הקהל מופיעה רק אחרי כל הסיכומים של משה, ולא עם שאר המצוות? מה מיוחד במצווה זו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ההשוואה בין מצוַת הקהל לבין מעמד הר סיני, בעקבות ביטויים דומים המופיעים בשתי הפרשיות. 
379 פרשת האזינו  תורה, שירה וגאולתם של ישראל לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  לפי פסוקי פרשתינו, נראה שהשירה משמשת כ'עֵד' לעם כמו התורה. אם כן - מדוע צריכים ישראל שני עדים? כיצד יכול להיות הבדל בין השירה לבין התורה בנוגע לסיבת הגאולה; הרי שניהם 'מעידים' על אותו דבר? 
380 פרשת האזינו  לאיזו תקופה מכוונת עדותה של השירה? לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  הדעה המקובלת בפרשנים היא שפרשת האזינו סוקרת את כל האירועים בחייו של עם ישראל. קביעה זו מעלה מספר תמיהות: מדוע לא הוזכרו יציאת מצרים, מעמד הר סיני ותקופת האבות? מדוע אין אזכור מפורש של עונש הגלות? נראה, שפרשת האזינו עוסקת רק בתקופת הישיבה בארץ לאחר הכיבוש וההתנחלות. 
381 פרשת האזינו  סיומו של ספר דברים לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  בחלקו הראשון, עוסק המאמר במשמעות מיקומה של שירת האזינו בסוף ספר דברים. בחלקו השני, הוא עוסק במשמעותה של שירת האזינו על פי תבניתה, ובהשוואתה לשירות אחרות בתנ"ך. 
382 פרשת האזינו  מבוא לשירת האזינו לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מדוע נאמרה שירת האזינו דווקא בצורת שירה? מי כתב את השירה הזו? מיהו המדבר בגוף ראשון בשירה? המאמר עוסק במהותה של תופעת השירה על רקע ההבדל בינה לבין ה'הלל', ועל רקע ההבדל בינה לבין שאר השירות שבמקרא. 
383 פרשת האזינו  וילך משה - לאן הלך? לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  פרשת וילך פותחת ב"וילך משה". לאן הלך משה? פרשת האזינו מסתיימת ב"ויבוא משה". מהיכן הוא בא? ייתכן, שזמנן הכרונולוגי של פרשיות וילך-האזינו הוא לפני פרשת דברים. 
384 פרשת האזינו  ייחודה של שירת האזינו לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  בכמה נקודות מתייחדת שירת האזינו: היא מתארת שהקב"ה מצא את עם ישראל במדבר ומתעלמת מהאבות, מיציאת מצרים וממעמד הר סיני; היא מעלה אפשרות שהקב"ה ימחה את עם ישראל כולו; והיא מספרת שהקב"ה לא יעניש את עם ישראל בשל החשש לחילול השם בלבד. שירה זו מתארת את הרובד הנמוך והבסיסי ביותר ביחסים שבין עם ישראל לקב"ה, שאין מאחוריו סיבה הגיונית-ערכית, והוא מגובה בחשש מחילול השם. רובד זה מתממש כאשר אין לעם ישראל זכויות משל עצמו ולאחר שתמה זכות אבות, כמו בימי ירבעם בן יואש ויחזקאל. רמז לרבדים השונים שביחסים בין עם ישראל לקב"ה ניתן למצוא במשנה המתארת את ט"ו באב ואת יום הכיפורים - "שבו היו בנות ישראל יוצאות בכלי לבן וחולות בכרמים". 
385 פרשת וזאת-הברכה  בין שירת האזינו לברכת משה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  ישנם קשרים בולטים בין שירת האזינו לבין הברכות בפרשת "וזאת הברכה", הן מבחינת הסגנון והן מבחינת התוכן והעניין. המאמר עוסק בהשוואה זו, בנקודות הדומות ובעיקר בהבדלים שבין הפרשיות. 
386 פרשת וזאת-הברכה  סדר השבטים לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  עיון בברכות משה לשבטים, ובסדר השבטים שלהם ניתנו ברכותיו האחרונות של משה. 
387 פרשת וזאת-הברכה  סיפור מיתתו של משה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  סיפור מיתתו של משה נחלק לשניים: חלק אחד בסוף האזינו, וחלק שני בסוף פרשתנו, מדוע? המאמר עוסק בשאלה זו ובניתוח של סיפור מיתתו של משה על אופיו, סגנונו ומשמעויותיו. בחתימתו, עוסק המאמר בשאלה המפורסמת: מי כתב את שמונת הפסוקים האחרונים של התורה? 
388 פרשת וזאת-הברכה  סיומה של התורה לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  התורה - סיפור חייו של משה - אכן מסתיימת במותו, אך בלי לסגור את המעגל שנפתח בפרשת בראשית: הגירוש מגן עדן. המאמר עוסק בנקודה זו על רקע ההקבלות שבין משה לבלעם. 
389 פרשת וזאת-הברכה  "וזאת הברכה אשר ברך משה" לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  מדוע ברכותיהם של שבטי לוי ויוסף ארוכות במידה ניכרת מברכותיהם של שאר השבטים? מדוע משה לא ברך את שמעון? אם הסיבה לכך היא מעשה שכם - מדוע הוא ברך, ועוד באריכות, את שבט לוי? מדוע מזכיר משה בברכתו ללוי דווקא את מעשיהם במעשה העגל? הייתכן שמשה חש קרבה יתירה דווקא ליוסף, בגלל קורות חייהם הדומים? 

פרשה מועדים

# כותרתהמחברתקציר
390 פסח  סיבת גלות מצרים (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב ניר וינברג  ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה. על איזה עוון נגזר עונש זה? מהרמב"ן, דרך האר"י והמהר"ל ועד הרב קוק, דנו בשאלה זו גדולי הדורות. 
391 פסח  סיבת גלות מצרים (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html הרב ניר וינברג  ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה. על איזה עוון נגזר עונש זה? מהרמב"ן, דרך האר"י והמהר"ל ועד הרב קוק, דנו בשאלה זו גדולי הדורות. 
392 פסח  קרבן הפסח וחג המצות לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  הציווי על חג המצות מופיע באמצע הציווי על פסח מצרים, ואילו הציווי על קרבן הפסח מופיע לאחריו. מדוע? מה המשמעות של אכילת המצה? מדוע המצווה המרכזית של חג הפסח היא איסור אכילת חמץ? 
393 פסח  יציאת מצרים לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מתי בדיוק התחילה יציאת מצרים? מתי היא הסתיימה? מדוע חז"ל בחרו דווקא את ההסבה כמנהג המבטא את החירות? המאמר עוסק בשאלות אלו תוך ניתוח של התיאור הכפול של הפסח בתורה: התיאור מצדו של פרעה, והתיאור מצדו של הקב"ה. 
394 פסח  ארבעת הבנים לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מדוע חילקו חז"ל את ארבע הפרשיות הדנות במצוַת "והגדת לבנך" לארבעה בנים שונים? ומדוע שינתה ההגדה את התשובה שנותנת התורה לבנים החכם והרשע? נראה, שארבעת הבנים מחולקים לשתי קבוצות: החכם והתם מחד, והרשע ושאינו יודע לשאול מאידך. החכם והתם שואלים על יסוד המצוות, ונענים בהסבר המצווה היסודית של "אנוכי ה' אלוקיך" ובאזהרה מפני העונש המגיע לעוברים על המצוות. הרשע מורד בברית שבין עם ישראל לבין הקב"ה, ושאינו יודע לשאול - נכנס אליה בבחינת "נעשה ונשמע". 
395 יום ירושלים  שלום ירושלים לגרסת Word לגרסת html ד"ר יוסף עופר  השם 'ירושלים' מורכב, בין השאר, מהמילה שלום. מהי המשמעות של המילה 'שלום' בתנ"ך? 
396 שבועות  המשכן ומתן תורה לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מאמר זה עוסק בהבנת המושג "סוד המשכן", המופיע בפירוש הרמב"ן, על רקע ההקבלה שבין פרשיות המשכן לבין מתן תורה, ועל רקע סידור המחנות סביב המשכן. 
397 שבועות  אהבה כפויה לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  מהי משמעותה של הכפייה במעמד הר סיני - "כפה עליהם הר כגיגית"? כיצד "הדור קיבלוה בימי אחשוורוש"? מאמר זה מקיף את הנושא, תוך עיון בדברי המהר"ל. 
398 שבועות  עולם חסד יבנה - בין מגילת רות לספר איוב לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  מדוע נכתבה מגילת רות? המאמר עוסק בשאלה זו לאור ההשוואה והניגוד שבין סיפור המגילה לבין סיפורו של איוב. 
399 תשעה באב  מה תנחמוני הבל - לבירור הקשר בין פסח לבין תשעה באב לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  האם יש קשר בין פסח לבין תשעה באב, או שמא העובדה ששניהם חולקים את אותו היום בשבוע היא רק עובדה מקרית? 
400 ראש השנה  השופר והחצוצרות לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בשתי מצוות: מצוַת התקיעה בשופר והמצווה לתקוע בחצוצרות. מה היחס בין שתי המצוות הללו? 
401 סוכות  ארבעת המינים לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בהקבלה שבין ארבעת המינים לבין שבעת המינים, בקרבנות חג הסוכות, ובקשר שבין הקרבנות, ניסוך המים וארבעת המינים. 
402 חנוכה  הנרות הללו לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מדוע הגמרא שואלת "מאי חנוכה", וכי היא אינה מכירה את החג? מדוע התשובה מתייחסת רק לנס פך השמן, ולא לנצחונות הגדולים? מדוע נס פך השמן אינו מופיע באף מקור קדום מתקופת החשמונאים? 
403 ט"ו בשבט  נטיעה (א) לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  המאמר מתחקה אחר מקורות מנהג הנטיעות בראש השנה לאילנות. חלקו הראשון של המאמר עוסק במשמעות העמוקה של מעשה הנטיעה, ובקשר שבינה לבין עבודת ה' והדבקות בו. 
404 ט"ו בשבט  נטיעה (ב) לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  בחלקו השני, המאמר עוסק בעיקר במשמעות מצוַת הנטיעה בארץ ישראל. 
405 ט"ו בשבט  השקד לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  גאולתם של ישראל ממצרים הייתה מעין השקד - העץ שממנו נעשה מטהו של משה, והוא מסמל אותו: ממהר לפרוח וממהר לנבול. בדומה לכך, אף גלות העם וחורבן בית המקדש בימי ירמיהו הייתה מעין השקד: ממהר לנבול, אך ממהר גם לשוב ולפרוח מחדש. זאת משנת החורבן והגאולה של ר' עקיבא. 
406 פרשת פרה  וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  משמעות הפטרת פרשת פרה היא השוואה בין גאולת מצרים לבין הגאולה העתידית. מהם האמצעים הספרותיים בהשוואה זו? מהי משמעות ההשוואה? 
407 פרשת זכור  עמלק לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  שאלת המוסריות של מצוַת מחיית עמלק מעסיקה רבות את הוגי היהדות. מדוע נצטווינו למחות את זכר עמלק, ומדוע הכריז הקב"ה מלחמה דווקא על עם זה? המאמר מנתח את פרשיות עמלק שבספרי שמות, במדבר ודברים, ומנסה לעמוד על אופיו על עמלק, על מגמותיו ועל טעם השנאה הנצחית כלפיו. 
408 פורים  מלחמה לה' בעמלק - יוסף, יהושע, מרדכי לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף-צבי רימון  היכן נעוץ שורש חטאו של עמלק? מדוע דווקא יוסף ויהושע הם המתאימים להילחם בעמלק ובבניו? 
409 פורים  משגיא לגויים - ויאבדם לגרסת Word לגרסת html הרב מרדכי סבתו  מה משמעותו של סיפור הסוס במגילת אסתר? טענתו של הרב סבתו היא שהסיפור מהווה את נקודת המפנה של כל המגילה, והוא הסיבה להצלת היהודים. 
410 פורים  המבוכה המוסרית לנוכח מצוַת מחיית עמלק לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מצוַת מחיית עמלק מעלה תהיות מבחינה מוסרית. עיון מדוקדק במצווה זו מעלה שהיא אינה משקפת כלל עיוות מוסרי. המצווה נבחנת על רקע התקופה המקראית, ועל פי דברי הראשונים על מצווה זו. 
411 פרשת החודש  ייחודו של קרבן הפסח לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  האם הפסח הוא קרבן? מדוע ציווה הקב"ה עוד לפני יציאת מצרים לאכול את הפסח על מצות ולא לאכול עמו חמץ? אם הוא קרבן - איזה קרבן הוא: עולה, מנחה או שלמים? המאמר מנתח את אופיו של קרבן הפסח, ומסיק שבפסח הבית כולו הופך למזבח, ושקרבן הפסח הוא שילוב אידיאלי בין שלושת קרבנות הנדבה, המבטא הכנה להשראת שכינה. כך, ניתן להסביר גם חלק מדיניו של קרבן הפסח: מצוַת אכילתו, אכילתו על השובע ואכילתו עם מרור. 
412 שבת הגדול  הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  המאמר מתחקה אחר המנהג של שבת הגדול, ובעיקר על קריאת ההפטרה המיוחדת בשבת זו. בהמשך, מתמקד המאמר בסוף ההפטרה, העוסק בבואו של אליהו הנביא. השאלה הנידונה היא פשר הסתלקותו של אליהו. 

שיחות בראשית

# כותרתהמחברתקציר
413 פרשת בראשית  חטאו של קין לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  המדרש שם בפי קין והבל ויכוחים בנושאים רוחניים, אך סופו של הסיפור מלמד אותנו על המניעים האמיתיים של קין, אשר נבעו מעמדה אגוצנטרית. גם אנו צריכים להיזהר בזה, ולבחון את מניענו בעבודת ה'. 
414 פרשת בראשית  חטאו של קין לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  המדרש שם בפי קין והבל ויכוחים בנושאים רוחניים, אך סופו של הסיפור מלמד אותנו על המניעים האמיתיים של קין, אשר נבעו מעמדה אגוצנטרית. גם אנו צריכים להיזהר בזה, ולבחון את מניענו בעבודת ה'. 
415 פרשת בראשית  עלה תאנה וכותנות עור לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  משמעות כותנות העור היא כפולה: ראשית - הם מלמדים על כוחה של התשובה; ושנית - הם מעידים על שינוי מהותי בצורת החיים של האדם. 
416 פרשת בראשית  "כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרעם לא הושיעה למו" לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מדוע פתחה התורה דווקא במעשה בראשית? התשובות השונות שנותנים לשאלה זו רש"י ורמב"ן יכולות ללמד אותנו על היחס הראוי למאורעות תש"ס ('אינתיפאדת אל-אקצא'). האם הן מהוות סכנה מהותית לקיום המדינה? האם יש משמעות לתפילה גם בימינו, כאשר יש לנו מדינה וצבא חזק? כיצד עלינו לתקן את דרכינו? 
417 פרשת נח  דמותו של נח לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מדוע חז"ל הרבו כל כך לבקר את נח, שמתואר בתורה כ"איש צדיק תמים"? נח התמודד בהצלחה עם גורמים חיצוניים שהתנגדו לדרכו, אולם נכשל בנסיונו לקבוע לעצמו גבולות וסדרי עדיפויות ראויים. 
418 פרשת נח  הוציאה ממסגר נפשי לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  כיצד יכול היה נח להתפלל על בני דורו? הרי הם היו רעים וחטאים? 
419 פרשת נח  מבשרי אחזה א-לוה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מה היה חטאם של בני דור הפלגה? האם הם לא ידעו שהקב"ה מצוי בשמיים? 
420 פרשת נח  נח ואברהם לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  ישנם מספר הבדלים בין אברהם לנח. העיקרי שבהם הוא התייחסותם לסביבה. מדוע לא ניסה נח להציל את סביבתו? מה ניתן ללמוד מכך על הדור שלנו? 
421 פרשת נח  צדיק בדורותיו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  התפתחות הטכנולוגיה, הציביליזציה והתורה. 
422 פרשת נח  דמותו של נח לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מה גרם לחז"ל לסלוד מהתנהגותו של נח ולא לראות בו דמות להערצה? מה הייתה טעותו בנטיעת הכרם? 
423 פרשת נח  אדם לעמל יולד לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  על חשיבות העבודה כגורמת ליישובו של עולם, ועל השיקולים המנחים בבחירת מקצוע. 
424 פרשת נח  דור המבול ודור הפלגה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  על ההבדלים שבין דור המבול ודור הפלגה, ועל הזהירות שעלינו להיזהר מהגישות הנהנתניות ומהגישות המגדילות את כוחו של האדם יתר על המידה. 
425 פרשת נח  מה בין נח למשה? לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מה גרם להבדל שבין נח למשה? האם הפער ביכולת, או שמא הפער ברצון? 
426 פרשת נח  איש האדמה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מהי משמעות כינויו של קין בשם "איש האדמה"? אדם צריך להיזהר שעיסוקו לא יהפוך לזהותו, אלא שיהיה "איש צדיק" העוסק בדברים חשובים. 
427 פרשת לך-לך  ברית המילה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מה הקשר בין ברית המילה לבין שינוי שמו של אברהם ל"אב המון גויים"? היאך היא הדרך להשפיע על העולם? איזה מסר משדרת ברית המילה לעולם כולו? 
428 פרשת לך-לך  בחירת אברהם לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  פרשתינו מלמדת אותנו שלושה יסודות חשובים בעניין בחירת עם ישראל: הבחירה איננה תלויה במעשי עם ישראל; ארץ ישראל היא חלק בלתי נפרד מהבחירה; ויד ה' מכוונת את עם ישראל גם בלי ידיעתו. 
429 פרשת לך-לך  פדיון שבויים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  על חשיבותה של מצוַת פדיון השבויים, ועל הביקורות שהתעוררו על מעשהו של אברהם. 
430 פרשת לך-לך  מצוַת המילה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מטרת האדם היא לקדש את הטבע, ולא לקבל כל דבר טבעי כדבר חיובי. 
431 פרשת לך-לך  אברהם העברי לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מהיכן צמח אברהם? כיצד הופיע לפתע על בימת ההיסטוריה? כיצד התמודד מול הסביבה שבה גדל? 
432 פרשת לך-לך  איש הרוח ואיש המעשה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  פרשת לך לך מגלה בפנינו שתי בחינות בדמותו של אברהם: איש המעשה מחד, ואיש הרוח מאידך. 
433 פרשת לך-לך  קיומה של ההבטחה האלוקית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  האם חטא יכול להשפיע על הבטחה של הקב"ה? מה ניתן ללמוד מכך על השפעת מעשינו על התוכנית האלוקית? 
434 פרשת וירא  דרך ה' לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  "דרך ה'" היא דרך האמצע של הרמב"ם. מתוך דרך חיים מובנית כזו ניתן להגיע בצורה נשלטת להתעלות ולדבקות ברגעים מיוחדים.  
435 פרשת וירא  אברהם אברהם לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  המלאך קורא לאברהם ומצווה עליו: חזור לאישיותך! אל תבטל את עצמיותך מפני המשימה שהוטלה עליך! 
436 פרשת וירא  המסר של העקידה לפי שיטת הרמב"ם לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  שלושה מסרים יש לפרשת העקידה: אמיתות הנבואה, עד היכן יכולה להגיע אהבת ה' ויראתו, וחשיבותה של האמונה התמימה והמופשטת. 
437 פרשת וירא  מסריה של פרשת העקידה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  לפרשת העקידה יש כמה מסרים. המרכזי שבהם הוא שלא צריך אמצעי מוחשי-אלילי כדי להצליח להתקשר לריבונו של עולם. 
438 פרשת וירא  שמיים וארץ שחוברו להם יחדיו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  בראשית הפרשה אנו מתוודעים לאחד מהאמונות הייחודיות ליהדות: השמיים והארץ אינם נפרדים, ולעיתים הם מתערבים זה בזה. 
439 פרשת וירא  תתן אמת ליעקב חסד לאברהם לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  גם רצון לעשות חסד צריך להגיע ממקור תורני, כדי שלא יסטה ויהפוך לחוסר-חסד מוחלט. 
440 פרשת וירא  הסתכלות כללית והסתכלות פרטנית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  בחינה מוסרית של מעשים נעשית הן בצורה כללית על המעשה כולו, והן בצורה פרטנית על כל פרט ופרט מהמעשה. 
441 פרשת וירא  בין יצחק לישמעאל לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  לדעת הרמב"ם, מטרתו של ניסיון העקידה הייתה לפרסם בקרב האומות שאמונת ה' היא אמונה אמיתית, ואברהם מוכן להקריב את בנו למענה כשם שהגויים עובדי האלילים היו מוכנים להקריב את בניהם למען אלוהיהם. גם כיום, רק הדת היהודית נותרה מזוקקת לחלוטין מגילויי גשמיות שונים. הנצרות קיבלה את אמונת השילוש, והמוסלמים מעודדים רצח בני אדם בשם התאווה לגן העדן הגשמי. הבנה זו מדגישה את ההבדל שבין מקדשי השם בכל הדורות לבין השאהידים המוסלמים של ימינו. 
442 פרשת חיי-שרה  אישה כנענית ליצחק לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מדוע התעקש אברהם שלא לקחת אישה כנענית לבנו יצחק? על הזהירות ותשומת הלב הדרושות בחינוך ילדים 
443 פרשת חיי-שרה  ויהיו חיי שרה מאה שנה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  כדי להיות רצוי לפני ה', לא צריך בהכרח לעשות מהפכות, אלא מספיק להיות אדם השלם באמונתו ובמעשיו. 
444 פרשת חיי-שרה  דמותה של רבקה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  דמותה של רבקה לאור מעשיה, ולאור חזרת הניסים שהתרחשו באוהלה של שרה. 
445 פרשת חיי-שרה  בחירת רבקה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  על הדגשים בבניית הבית היהודי, על רקע בחירת רבקה על ידי אליעזר. 
446 פרשת חיי-שרה  גר ותושב אנכי עמכם לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  שתי תחושות מלוות את היהודי באופן תמידי: מחד - הוא "גר" בארץ, כביכול אינו שייך אליה, אך מאידך - הוא גם "תושב" בה. 
447 פרשת חיי-שרה  יפה שיחתן של עבדי אבות לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  לעיתים, יכולה התבוננות אחת בחייה של אישיות נערצת לעמוד במקומן של אלף תוכחות מוסר. 
448 פרשת חיי-שרה  תפילת המנחה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  חשיבותה של תפילת המנחה נובעת מהיותה באמצע היום, ולכן דווקא היא מבטאת את השילוב בין החיים הרוחניים לבין חיי היומיום. שילוב זה מתבטא בחייו של יצחק, וממנו נלמד כיצד עלינו לנהוג בימינו. 
449 פרשת תולדות  ברכותיו של יצחק ליעקב לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  בפרשתנו מברך יצחק את יעקב פעמיים. מה ההבדל בין שתי הברכות? מדוע דמותו של יצחק מצטיירת באופן שונה כל כך בכל אחת מהן? 
450 פרשת תולדות  אברהם הוליד את יצחק לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מדרש ידוע מסביר שהתורה כתבה "אברהם הוליד את יצחק" כדי להוציא מאלו שחשבו שמאבימלך נתעברה שרה. מה כוונת המדרש? 
451 פרשת תולדות  ויאהב יצחק את עשו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  יצחק אהב את תכונת הנועזות של עשיו. ואכן, עשיו אמנם לא נמנה על עם ישראל, אך זרעו - בדמותו של התנא רבי מאיר - מכניס את תכונת העזות לעם הנבחר. 
452 פרשת תולדות  ויתן לך אלוקים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מה המשמעות של ו' החיבור בתחילת ברכתו של יצחק? 
453 פרשת תולדות  ראה ריח בני לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  יצחק הריח את ריח הבגדים. מדוע, אם כן, נאמר "ריח בני"? התשובה מבוססת על ההבדל שבין עשייה חיצונית של מצוות לבין עשייה פנימית שלהן. 
454 פרשת תולדות  רבקה ויעקב ומידת האמת לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  על מעשיהם של רבקה ויעקב, ועל הזהירות בביקורת על אבות האומה. 
455 פרשת ויצא  האבנים שהתחברו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  סיפור האבנים שהתחברו הוא משל לעם ישראל, שצריך לשלב בתוכו יסודות וכוחות שונים. 
456 פרשת ויצא  המלכות בעם ישראל לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  על חשיבותה של המלוכה בעם ישראל, ועל הסכנות הרבות הטמונות בה. 
457 פרשת ויצא  ויצא יעקב לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מה היו חששותיו של יעקב ביוצאו לחרן? כיצד הם באים לידי ביטוי בחלום ובדברי ה' אליו? 
458 פרשת ויצא  וישא את קולו ויבך לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  על הבעת רגשות כחלק אינטגרלי מחיינו, ועל הפסול הגדול שבגאווה. 
459 פרשת ויצא  ויאהב יעקב את רחל לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  על חשיבות הרגשות בחייו של היהודי. 
460 פרשת ויצא  בית א-לוהים ו"שער השמים" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מהו ההבדל בין "בית" לבין "שער"? הבית והשער - שניהם מבטאים את רעיון הצמצום מחד, ואת 'מלוא כל הארץ כבודו' מאידך. 
461 פרשת ויצא  ויצא יעקב מבאר שבע לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  בתודעתו של יעקב היה שילוב ייחודי בין הצרכים היומיומיים לבין העקרונות הרוחניים הנשגבים. 
462 פרשת וישלח  "קח נא את ברכתי" לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  חז"ל מתחו ביקורת על יעקב, שהתרפס בפני עשו. יש לשים לב שחז"ל לא נמנעו מלבקר את גדולי האומה, אך בכל זאת יש להבין: מה הביא את יעקב לנהוג כך? 
463 פרשת וישלח  מעשה אבות סימן לבנים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  על המשמעות של "מעשה אבות סימן לבנים", ועל ההימנעות ממלחמה שמא יגרום החטא. 
464 פרשת וישלח  משמעות דברי יעקב לעשו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  דברי יעקב לעשיו אינם מסתכמים בדין וחשבון ממוני, אלא טומנים בחובם ראייה היסטורית של יעקב, הבא בכוחה של ראייה זו נגד עשיו. 
465 פרשת וישלח  בין תורת אבות לתורת משה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מהו היחס בין המצוות שניתנו בשל אירועים היסטוריים לבין המצוות שניתנו בסיני? 
466 פרשת וישלח  דמותו של יעקב - בשבח ההבלגה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  פעמים רבות, יעקב מבליג על אירועים שונים כדי לשמור על אחדות המשפחה. 
467 פרשת וישלח  קטנתי מכל החסדים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  שני מסרים חשובים יכולים אנו לשאוב מדברי יעקב בפרשתינו: הכרת הטוב על כל מה שקורה לנו, והמחויבות שהכרת הטוב הזו יוצרת. 
468 פרשת וישלח  יעקב וישראל לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מהי משמעות השמות יעקב וישראל? על השילוב שבין האיש התם יושב האוהלים לבין האיש הנלחם כאשר יש צורך. 
469 פרשת וישב  מלכות בישראל לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מלכות אינה מתאימה לעם ישראל, ולכן הוא מגיע אליה בדרך שאינה טבעית ובסיוע אומות העולם 
470 פרשת וישב  למהלכה של ההשגחה הא-לוהית בפרשתנו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  רק לאחר תקופה ארוכה ניתן להבין באופן מלא אירועים המתרחשים בהווה, אך גם אירועים אלו מתרחשים בהשגחה מלאה של הקב"ה ותלויים במעשינו. 
471 פרשת וישב  בעל החלומות לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  חשיבות החלום במובן של שאיפה, הן ברמה הלאומית והן ברמה האישית. 
472 פרשת וישב  והיה בית יעקב אש לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  כנסת ישראל נמשלה לאש. מחד - היא עלולה להיות הרסנית כלפי אומות העולם, אבל מאידך - עליה להפנות את כוחה להתעלות רוחנית. 
473 פרשת וישב  והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  על היחס שבין עם ישראל לבין אומות העולם, על רקע הדימוי לאש והשניות הקיימת בה. 
474 פרשת מקץ  החומריות לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  ה'חומר' הוא אחד הדברים הטובים שניתנו לנו, אם רק נדע להשתמש בו כראוי. 
475 פרשת ויגש  "ויבך על צואריו עוד" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  חז"ל קובעים שיעקב אמר קריאת שמע בשעה שפגש את יוסף. עוצמה אדירה של יראת שמיים נחוצה כדי להמשיך בקיום המצווה בשעה שהאדם מוצף ברגשות עזים כל כך. מאידך, הטענה כאילו רגשנות היא חולשה שיש לדכאה מנוגדת להשקפת היהדות.  
476 פרשת ויגש  גזירה על הכלל וגזירה על הפרט לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  המעבר מעמדת ההתגוננות של יהודה להתקפה נובעת מהבנתו את נושא ההשגחה. 
477 פרשת ויגש  פגישת יעקב ויוסף לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  על הנצחיות והרלוונטיות של התורה בכל דור, ועל שלטונו של הקב"ה המתבטא בהשגחתו. 
478 פרשת ויגש  וירא את העגלות לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  פרשת עגלה ערופה מלמדת אותנו על החשיבות של מתן תשומת לב לכל אדם ואדם. 
479 פרשת ויגש  האב מלמד את בנו תורה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  לכתחילה, הבן צריך ללמוד תורה מאביו דווקא. מערכת החינוך היא פתרון של בדיעבד בלבד. 
480 פרשת ויגש  להורות לפניו גושנה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  ממה חשש יעקב אבינו? מדוע שלח לפניו את יהודה? מה צריך להיות יחסו של היהודי לחייו הרוחניים כאשר הוא בגלות? 
481 פרשת ויחי  "ויבך יוסף בדברם אליו" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מעקב מדוקדק אחרי תיאורי הבכי השונים של יוסף יכול ללמד אותנו הרבה על מערכת היחסים בינו לאחיו. יוסף נכשל בנסיונו לשקם את הקשר שלו עם האחים, והפך להיות תלוי בהם. 
482 פרשת ויחי  לדון לכף זכות לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  אחת הבעיות היום היא שאנשים לא דנים לכף זכות, כשם שנהגו השבטים לאחר מות יעקב. 
483 פרשת ויחי  לדון לכף זכות לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  אחת הבעיות היום היא שאנשים לא דנים לכף זכות, כשם שנהגו השבטים לאחר מות יעקב. 
484 פרשת ויחי  ישימך א-לוהים כאפרים ומנשה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מדוע זכו אפרים ומנשה למעמד מיוחד? על ההבדל שבין חיי אברהם ויצחק לבין חייו של יעקב, ועל משמעות ההבדל הזה כלפי כל ישראל. 
485 פרשת ויחי  מנשה ואפרים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מדוע מתברכים ילדי ישראל בכל ערב שבת שיהיו כמנשה וכאפרים, ולא כאברהם, יצחק ויעקב? 
486 פרשת ויחי  איש אשר כברכתו ברך אותם לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  על חשיבות דרכו המיוחדת של כל אדם ואדם, ומצד שני - על חשיבות הבסיס המשותף, המתהווה על ידי עיסוק בתורה שבעל פה. 

שיחות שמות

# כותרתהמחברתקציר
487 פרשת שמות  גאולה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  הגאולה השלימה תהיה רק כאשר עם ישראל יגיע למעלת אבותיו. 
488 פרשת שמות  כי מן המים משיתיהו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  על פי שמו, משה משוי מן החומריות, וכולו נתון לרוחניות. 
489 פרשת שמות  אל תקרב הלום לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  הציווי למשה במעשה הסנה מלמד על הזהירות הנדרשת לפני ההתקרבות לקב"ה. 
490 פרשת שמות  משעבוד לגאולה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  ספר שמות מבהיר את חשיבות השיעבוד, היוצר אפשרות להגיע לגאולה ולייחוד שם ה' על ציבור, ולא רק על יחידים כמו בספר בראשית. 
491 פרשת שמות  שלח נא ביד תשלח לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  לעיתים אנשים משתמשים בענווה שלא במקומה, וכך מתחמקים מתפקידם ההיסטורי. 
492 פרשת שמות  שלושה סימנים באומה זו לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  שנות השעבוד של בני ישראל במצרים עיצבו אותם והפכו אותם לעם, באמצעות הדגשת הערכים של ערבות הדדית, סולידריות חברתית וגמילות חסדים. כיום נדמה שמידות אלו נשחקו, בעקבות הפיחות בקצבאות הנכים, הילדים, המובטלים והשכבות החלשות. עלינו לזכור שהצדקה וגמילות החסדים אפיינה מאז ומעולם את העם היהודי, בניו של אברהם אבינו. 
493 פרשת שמות  "ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל הא-לוהים" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  נחלקו חז"ל האם משה נהג כשורה כשהסתיר פניו במעמד הסנה. מסתבר, שאם הדבר נבע מפחד סתם - יש מקום לבקרו, אולם אם יסודו ביראת הרוממות - הרי שהוא ראוי לכל שבח. יראה דומה אחזה גם את עם ישראל במעמד הר סיני. מעבר חד מאהבת ה' ליראתו ובחזרה מאפיין כל אדם שחפץ להתקרב לקב"ה ולהידבק בו.  
494 פרשת וארא  דמותו של מנהיג לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מנהיג צריך לדעת שתפקידו לתת לנתיניו, ולא לקבל מהם. רק כך יוכל לזכות ליחס נאות ולהשפיע עליהם. 
495 פרשת וארא  ההשגחה האלוקית לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  הדיון בין הקב"ה למשה במעמד הסנה נסב על ההבדלים שבין ראיית האדם לבין הראייה האלוקית. 
496 פרשת וארא  למה זה שלחתני לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מטרת הדרישות החוזרות והנשנות מפרעה היא להראות שהקב"ה שולט גם על רצונותיו של האדם. 
497 פרשת וארא  ולא שמעו אל משה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מדוע לא שמעו בני ישראל אל משה? הסיבות השונות, הן הגלויות והן הסמויות, רלוונטיות גם לימינו. 
498 פרשת וארא  נבואה וחכמה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  כשם שפעלו הנביאים כדי לזכות בנבואתם, כך גם אנו נדרשים להציב שאיפות כדי לזכות בחכמה, וכדי לנצל את הכוחות הטמונים בנו. 
499 פרשת וארא  קוצר רוח ועבודה קשה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  פרשתינו נותנת את התשובה לבעיית קוצר הרוח, המתבטאת במחשבה שהגאולה היא תהליך מהיר. 
500 פרשת וארא  "וידעתם כי אני ה'" לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מטרת כל המכות ו'המשחק' בפרעה הייתה "וידעתם כי אני ה'". האדם צריך לדעת שהוא אינו קובע את מהלכי הבריאה, וכי תחום הבחירה שלו - ה'אני' שלו - מוגבל ע"י הקב"ה.  
501 פרשת וארא  שני נסיונות של גאולה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  הקב"ה רצה לגאול את עם ישראל בהנהגה של נסים נסתרים, אולם עם ישראל לא היה ראוי לכך, ולכן גאל אותו הקב"ה בהנהגה של נסים גלויים, שאינה תלויה במעשי האדם. מסתבר שגם תקומתה של מדינת ישראל חרף מצבו הרוחני של העם היא תוצאה של הנהגה זו.  
502 פרשת בא  את אשר התעללתי במצרים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מטרת ההתעללות במצרים, ובעיקר בפרעה, היתה להוכיח לפרעה את שלטונו של ה'. המסר מהסיפור הוא שצריך לדעת שכאשר מתעוות הצד המוסרי שבאדם - מתעוות גם הצד ההגיוני שבו. 
503 פרשת בא  ברכוש גדול לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מדוע נצטוו בני ישראל לשאול כלים ממצרים? מה ניתן ללמוד מכך על שיטות הלימוד כיום? 
504 פרשת בא  דבר נא באזני העם... לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  על הרכוש הגדול אתו יצאו ישראל ממצרים, ועל החשיבות שבלקיחת הטוב מכל תרבות. 
505 פרשת בא  הוצאת הניצוצות ממצרים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מה משמעות הציווי לעם ישראל לשאול כלים מהמצרים? 
506 פרשת בא  סדר הפרשיות בתפילין לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מחלוקות רבות קיימות אודות סדר הפרשיות שבתפילין. העיקרון העולה ממחלוקות אלו הוא שהאדם צריך לחשוב היטב מתי הוא כבר מוכן לצאת אל מחוץ לישיבה. 
507 פרשת בא  והיה לאות על ידכה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מדוע נאמר "ידכה" דווקא בפרשת "והיה כי יביאך"? דווקא בפרשת הכניסה לארץ, צריך העם לשעבד את לבו ולזכור "כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל". 
508 פרשת בא  עבדי הם - ולא עבדים לעבדים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  בפרשתנו, מינה הקב"ה את האדם לאדון על הזמן. 
509 פרשת בא  הוצאת הניצוצות ממצרים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מדוע ציווה ה' את בני ישראל להוציא ממצרים כלי כסף וכלי זהב? עלינו להוציא ניצוצות - גרעינים של טוב - אפילו ממצרים, אך עלינו להיזהר שלא להיגרר אחר תרבותם. 
510 פרשת בא  "וידעתם כי אני ה'" לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  עם ישראל חוזר וזוכה בבחירה החופשית שאותה איבד בזמן השעבוד, ובמקביל ניטלת מפרעה אותה בחירה והקב"ה מקשה את לבו. אמנם, עלינו לזכור שבחירתנו אינה 'חופשית' לגמרי, ועדיין הקב"ה הוא השולט על העולם. 
511 פרשת בשלח  המצוות שניתנו במרה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  המצוות שניתנו במרה מלמדות אותנו שני עקרונות חשובים: אין אנו מקיימים את המצוות כי הן טובות והגיוניות, אך מטרת המצוות היא לבנות עולם טוב וצודק יותר. 
512 פרשת בשלח  בשלח פרעה את העם לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  על חשיבות ההכרה של אומות העולם בזכויות עם ישראל ובא-לוהיו. 
513 פרשת בשלח  אל יצא איש ממקומו לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  איסור היציאה בשבת אל מחוץ לתחום - משמעותו היא לצאת שהאדם צריך למצוא לו מקום יציב בחייו הרוחניים. 
514 פרשת בשלח  ושם ניסהו לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מה הייתה מטרת הניסיון במרה? מדוע לא פירטה התורה אילו מצוות ניתנו שם? מהי המשמעות של שלוש המצוות שמנו חז"ל (כיבוד אב ואם, שבת, משפטים ופרה אדומה)? האם אנו מקיימים מצוות מתוך תחושה מוסרית בלבד? 
515 פרשת בשלח  שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מדוע אוסרת התורה בפרשתינו לצאת מהתחום בשבת? התשובה נעוצה בכך שהאדם צריך למצוא לו "מקום" רוחני יציב. 
516 פרשת בשלח  שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מטרת המצוות בכלל, והמצוות שניתנו במרה בפרט, היא להרגיל את עם ישראל לחירות מצד אחד, אך להזכיר לו שהוא נתון למרותו של הקב"ה מצד שני. 
517 פרשת בשלח  מציאות מורכבת לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מצבו הרוחני של עם ישראל בזמן יציאת מצרים לא היה חד משמעי: לעתים גילו אמונה מופלגת בקב"ה, ולעיתים מרדו בו ולא סמכו עליו. ההבחנה במורכבות המציאות מובילה לסובלנות אמיתית כלפי מי שמחזיק בדעות אחרות. 
518 פרשת יתרו  המדרש על מעמד הר סיני לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה ברין  מדוע כל העולם דמם ושתק בשעת מעמד הר סיני? 
519 פרשת יתרו  בין מחויבות להתחברות לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  המאמר עוסק בתופעת ההתחברות, בסכנותיה ובחשיבות הגדולה שבמחוייבות. 
520 פרשת יתרו  המצוות המוסריות לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  עבודת ה' השלמה כוללת את קיום כל ההלכות ביחד עם ההקפדה על כל הפרטים המוסריים, שכן המקור של שתי החובות האלו הוא אחד. 
521 פרשת יתרו  כי יבא אלי העם לדרוש א-לוהים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  העקרונות שמשה הציג בדיונו עם יתרו הם חשיבות המשפטים שבין האדם לחבירו, ולימוד הזכות על אנשים שונים, המקשים את קרבת אלוקים בצורות שונות. 
522 פרשת יתרו  "אנכי ה' א-לוהיך..." לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מדוע אין מצווה להאמין בקב"ה? 
523 פרשת יתרו  סיפור יתרו, ומעמד הר סיני לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מדוע מופיע סיפור יתרו סמוך לפרשת מתן תורה? נראה שסיפור זה בא ללמד על הפן הפרטי של נתינת התורה. 
524 פרשת יתרו  תהליך הגרות של עם ישראל לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  חשיבות החוויה של מעמד הר סיני בקשר לגרותם של ישראל. ומתוך כך - חשיבות החוויה של לימוד תורה בישיבה. 
525 פרשת יתרו  סיפור יתרו ומעמד הר סיני לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מדוע מופיע סיפור הפגישה עם יתרו דווקא בפרשת יתרו, לפני מתן תורה? מיקומו התמוה של הסיפור עשוי ללמדנו שהתורה לא ניתנה רק לכלל עם ישראל, אלא גם לכל פרט ופרט.  
526 פרשת יתרו  מקומה של פרשת יתרו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  התורה מספרת על בואו של יתרו קודם מעמד הר סיני, כדי להראות שניתן להגיע לקבלת עול מלכות שמיים בלי לראות ניסים גלויים. מינוי השופטים נזכר אף הוא קודם מתן תורה, כדי להדגיש שישנן מצוות שעלינו לקיים מתוך תחושה טבעית, ולא רק מחמת הציווי. 
527 פרשת משפטים  משפטי ה' אמת, צדקו יחדיו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  כל משפטי התורה שניתנו בסיני מהווים מערכת שלמה, המקיפה את כל העניינים הקיימים בעולמו של האדם. 
528 פרשת משפטים  אשר תשים לפניהם לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  הפירושים השונים לפסוק הראשון של פרשתינו מלמדים שכל אחד יכול להגיע לדרגה גבוהה בהבנת משפטי הקב"ה. 
529 פרשת משפטים  הפשרה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  יתרונותיה וחסרונותיה של הפשרה, הן בתחום המשפטי והן בתחום החברתי. 
530 פרשת משפטים  לימוד ומעשה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  חשיבות הלימוד והמעשה כשני עקרונות השלובים זה בזה. 
531 פרשת משפטים  שלושה סימנים יש באומה זו לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  על ייחודו של עם ישראל ועל חשיבות מצוַת הצדקה על רקע שביתת הנכים. 
532 פרשת משפטים  "משפטי ה' אמת צדקו יחדיו" לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  קיימים כמה הבדלים בין חוקי התורה לבין המשפט המודרני: התורה אין בה סתירות, היא שלמה ומושלמת, היא עוסקת בכל תחומי חייו של האדם, והיא משלבת את כל הערכים.  
533 פרשת משפטים  מקומה של פרשת משפטים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  פרשת המשפטים מופיעה באמצע תיאור מעמד הר סיני, בין מתן תורה לברית האגנות, כדי ללמד על חשיבותם המרובה של המשפטים, המבטאים זיקה מיוחדת בין עם ישראל לקב"ה. הציבור הדתי צריך להזדעק מול פגיעה בערכי מוסר ומשפט, ולא להשאיר את הדבר לציבור החילוני. 
534 פרשת תרומה  התרומות השונות לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  שלוש תרומות תרמו בני ישראל, והחשובות שבהן הן תרומות החובה, בשל מימד המחוייבות הקיים בהן. 
535 פרשת תרומה  ויקחו לי תרומה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  על היחס הראוי בין החוויה הדתית והרגש הדתי לבין יראת השמיים וקיום המצוות. 
536 פרשת תרומה  תרומת החובה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  התרומה הבסיסית למשכן הייתה דווקא תרומה מתוך חובה, ללמדך את החשיבות הגדולה של הרגשת המחוייבות. 
537 פרשת תרומה  ויקחו לי תרומה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  חשיבות התרומה היא בעצם הנתינה. כך גם בתלמוד תורה, שאינו מתקיים בלי נתינה מצד הלומד. 
538 פרשת תרומה  לחם פנים לפני תמיד לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  בחינת לימוד התורה של אדם מישראל נעשית על פי יכולותיו, ולא ביחס לאחרים. 
539 פרשת תרומה  ועשו ארון לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מעלת כתר התורה על פני כתר הכהונה והמלכות. 
540 פרשת תרומה  עשיית מצוות בדרך טבעית לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  על החובה לקיים את המצוות בצורה טבעית: לא להיות בחרדה תמידית, לא לחקות אנשים הנמצאים במדרגה אחרת ולא לדכא את התחושות הטבעיות. 
541 פרשת תצוה  משה רבנו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מדוע לא מופיע שמו של משה בכל פרשתינו? 
542 פרשת תצוה  ואתה תצוה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  משה מצווה על אהרן - ללמדך שעבודת ה' בשכל חשובה מעבודתו ית' ברגש. 
543 פרשת תצוה  האסתטיקה ביהדות לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  על היחס החיובי לאסתטיקה ביהדות, ועל הסכנות הכרוכות בה. 
544 פרשת תצוה  לקדשו לכהנו לי לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  עבודת הכוהנים במשכן מלמדת אותנו על השניות שאנו צריכים להרגיש בקיום המצוות: מחד - הן צורך הדיוט, ומאידך - צורך גבוה. 
545 פרשת תצוה  קרבן התמיד לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מהי חשיבותו הגדולה של קרבן התמיד? מדוע מופיע הציווי על קרבן זה פעמיים? 
546 פרשת תצוה  הרהורי הלב לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  ישנם כמה סוגים של הרהורי לב הטעונים כפרה. מצווה שנעשית מתוך שיקולים אישיים זרים עלולה להיחשב כעבֵרה. 
547 פרשת כי-תשא  לסדר פרשיות המשכן וחטא העגל לגרסת Word לגרסת html הרב יצחק לוי  המחלוקת הפרשנית בשאלה מתי נצטווה משה על המשכן טומנת בחובה תפיסה עקרונית בנוגע ליחס שבין הקב"ה לבין עם ישראל. 
548 פרשת כי-תשא  וראית את אחרי ופני לא יראו לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  על ההבדלים המהותיים בין יחסו של הקב"ה לעם ישראל ולטבע לפני חטא העגל, לבין יחסו אליהם לאחר חטא העגל. הבדלים אלו מתבטאים גם בדרגת נבואתו של משה. 
549 פרשת כי-תשא  מעלתו של משה רבנו לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  משה הגיע למדרגה הגבוהה ביותר רק כאשר התאמץ להגן על עם ישראל, ולא כתוצאה מהתבודדות וכד'. 
550 פרשת כי-תשא  מחצית השקל לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מצוַת נתינת מחצית השקל מוטלת אפילו על עני שבישראל, כדי שגם הוא יטול חלק במשימה של השכנת שם ה' בעולם. באופן דומה, עני מחוייב במצוות צדקה כדי שיתחנך להיות אכפתי לסביבתו. 
551 פרשת ויקהל  אנשי רוח ואנשי מעשה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  משה הוא איש הרוח, ואילו בצלאל הוא איש המעשה. עלינו להשקיע יותר באיש הרוח שבנו, כדי לקבוע את סדרי העדיפויות הרוחניים וכדי להפיח רוח במצוות. 
552 פרשת ויקהל  ויקהל משה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  הקהלת עם ישראל נועדה לתקן את היחסים שבין עם ישראל לקב"ה, אך בעיקר את היחסים שבין העם למשה. 
553 פרשת ויקהל  כל נדיב לבו יביאה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  בקיום המצוות צריך להקפיד על כל פרטי ההלכה, אבל מאידך - צריך להיזהר שלא לאבד את הצד הערכי של המצווה. 
554 פרשיות ויקהל-פקודי  וכבוד ה' מלא את המשכן לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  השראת השכינה בצורתה המוחלטת מנציחה את העובדה שכל העולם קיים רק בגלל רצונו של ה'. 
555 פרשיות ויקהל-פקודי  הקמת המשכן על ידי משה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  הקמת המשכן דווקא על ידי משה מלמדת אותנו שאדם צריך לעמול כל חייו על כל האישיות שלו, ולא רק על הצד הלימודי שבהם. 
556 פרשת ויקהל  משכן וכלים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  הקב"ה ציווה לבנות משכן ואחר כך כלים, ואילו משה אמר לבצלאל לבנות את הדברים בסדר ההפוך. מה משמעות ההבדל בין שתי הגישות? כיצד הדבר נוגע אלינו כלומדי תורה? 
557 פרשת פקודי  אנשי רוח ואנשי מעשה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  משה הוא איש רוח, ואילו בצלאל הוא איש המעשה. עלינו להשקיע יותר באיש הרוח שבנו, כדי לקבוע את סדרי העדיפויות הרוחניים וכדי להפיח רוח במצוות. 
558 פרשת פקודי  הקמת המשכן על ידי משה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  הקמת המשכן על ידי משה מלמדת אותנו שני עקרונות חשובים בעבודת ה': צריך לעסוק בכל תחומי התורה ולא 'להתמקצע' בתחום אחד, וצריך להשקיע מאמץ רב על מנת להגיע להישגים. 
559 פרשת פקודי  אדני הכסף לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן-נון  רובו של המשכן נבנה מחומרים שנתנו אנשים מתוך נדיבות לבם, אולם אדני המשכן נוצרו דווקא מסכום אחיד שהצטווה כל אחד לתת. רמז לכך שהתורה נותנת מקום לביטוי אישי, אולם זאת רק לאחר עמידה ברובד בסיסי אחיד ומחייב. 

שיחות ויקרא

# כותרתהמחברתקציר
560 פרשת ויקרא  הכנה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  קריאת ה' למשה מלמדת על חשיבות ההכנה לפני קיום המצוות. 
561 פרשת צו  כוהן ונביא לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  החלוקה בין משה הנביא לבין אהרן הכהן היא ברורה; אך בכל זאת - משה היה הכהן הראשון, והתפקידים התפצלו רק לאחר ימי המילואים. מה משמעות התפקידים של הנביא והכהן בעבודת ה'? 
562 פרשת שמיני  בשגרה ובחידוש לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  על השילוב שבין הקיום השגרתי של המצוות לבין מציאת החידוש והרעננות בהם. 
563 פרשת תזריע  מקורות ורעיונות בעניין לשון הרע לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  חשוב ללמוד את פרטי ההלכות, אך חשוב עוד יותר להבין את האמירה הערכית שבמצוות. 
564 פרשת תזריע  אחור וקדם צרתני לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  גם כאשר נמצאים בשלב מתקדם של ההתפתחות - צריך לזכור את ההתחלה. 
565 פרשת תזריע  בריאת האדם לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  היחס בין בריאת האדם לבין בריאת החיות מלמדת אותנו על מהותו ומטרתו של האדם. 
566 פרשת תזריע  קדושה וטומאה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  הקישור בין הקדושה לטומאה בספר ויקרא מלמד שלעם ישראל יש מעמד מיוחד כיוון שהוא יכול ליצור קדושה בעולם, אבל בשל אותו מעמד מיוחד - הוא יכול ליצור גם טומאה. 
567 פרשת מצורע  לימוד פרשות נגעים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  האדם אמנם צריך ללמוד תורה בנושאים המתאימים לו, אולם אל לו לומר ששאר התחומים שבתורה הם משעממים או 'יבשים'. 
568 פרשת אחרי-מות  אחרי מות שני בני אהרן לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  הלקח המרכזי של פרשתינו הוא שאדם צריך להקפיד על הפרטים הקטנים גם כאשר הוא עוסק בדברים נשגבים ונעלים. 
569 פרשיות אחרי-קדושים  וחי בהם לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  על היחס לקיום המצוות, ועל ההיבדלות מדרכי הגויים. 
570 פרשת קדושים  הסכנה הטמונה בשנאה ובענישה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  שתי מצוות מחנכות אותנו לנסות להבין את החברות השונות מאיתנו, ובראשן - את החברה החילונית: איסור השנאה וחובת ההתראה לפני הענישה. 
571 פרשת קדושים  לא תשנא את אחיך בלבבך לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  על היחס לקירוב החברה החילונית לדרך התורה. 
572 פרשת קדושים  שרוב גופי תורה תלויים בה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  הגיוון הגדול במצוות שבפרשתינו מעיד שיש לקבל וללמוד את התורה כמכלול אחד. 
573 פרשת קדושים  ושמרתם את כל חוקותי ואת כל משפטי לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  את התורה יש לקיים כיחידה אחת כוללת. אין האדם יכול "לבחור" לו מצוות מתוך המכלול. 
574 פרשת קדושים  קדושים תהיו כי קדוש אני לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  על משמעותה של חובת ההידמות לקב"ה, ועל ביטויה במצוַת נטיעת עצי המאכל. 
575 פרשת קדושים  שכל ומוסר לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  נקודה זהה למצוות רבות - בין אדם לחבירו ובין אדם למקום - וביניהם איסורי עבודה זרה והנקימה והנטירה, היא הפנייה לשכלו של האדם. 
576 פרשת קדושים  מצוַת ההידבקות בקב"ה וההליכה בדרכיו לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מהי משמעות ההליכה בדרכי ה'? כיצד מצווה זו באה לידי ביטוי? להליכה בדרכי ה' ביטויים רבים, וביניהם אף נטיעת עצים ויישובו של העולם. 
577 פרשת אמור  אמור ואמרת לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  קודם שהאדם מוכן לשמוע, עליו לפתוח את לבו. 
578 פרשת אמור  האנושיות שבמצוות לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  הציווי על הכוהנים להיטמא לקרוביהם מלמד כיצד צריך האדם להתייחס למאורעות השונים שקורים לו. במקביל לקיום המצוות, נדרש האדם גם להתנהג באנושיות. 
579 פרשת אמור  ובקצרכם את קציר ארצכם לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  החזרה על מצוות לקט, שכחה ופאה מלמדת אותנו לקבוע את סדרי העדיפויות רק על פי ההלכה, כדי שלא להגיע לכל מיני קלקולים. 
580 פרשת אמור  התורה כמכלול לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  ראיית התורה כמכלול, הכוללת הן את המצוות שבין האדם למקום, והן את המצוות שבין האדם לחברו. 
581 פרשת אמור  תמיד בכהונתו לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מדוע נכתבו דיני טומאת הכוהנים בפרשתינו, ולא ביחס עם שאר דיני הכוהנים? מסתבר, שהתורה רצתה לקשור את מעמד הכוהנים לבני ישראל, ובמקביל - גם לדורות, בני התורה צריכים להתקשר לכל עם ישראל. 
582 פרשת בהר  הלכה ורוחניות לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  על השילוב העדין בין התורה ליראה, בין ההלכה לתורת הסוד. 
583 פרשת בהר  כלל ופרט לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  אי אפשר להפריד בין הכללים שבתורה לבין פרטיה. 
584 פרשת בהר  מה עניין שמיטה אצל הר סיני לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מצוַת השמיטה היא מודל, המלמד על ההקפדה על עשיית הפרטים ועל הבנת הרעיונות הכלליים. 
585 פרשת בהר  כי עבדי הם לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מחד - אין אנו עבדים לאף אדם. מאידך - אל לנו לשכוח שאנו עבדיו של הקב"ה. 
586 פרשת בהר  כי עבדי הם לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  משמעות הביטוי "עבדי הם" בהיבט הממעט, קרי - ולא לעם אחר, ובהיבט המרבה, כלומר - מול החופש של תרבות המערב. 
587 פרשת בהר  מצוַת הצדקה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  חשיבותה של מצוַת הצדקה אינה רק בעזרה לעניים, אלא גם במניעה מהאדם (או מהציבור) להיכנס למעגל העוני. 
588 פרשת בהר  מצות הצדקה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מה עדיף - נתינת כסף לעני או מניעת עניותו? 
589 פרשיות בהר-בחוקותי  אם בחקתי תלכו - שתהיו עמלים בתורה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  לעבודת ה' אופי כפול: לעיתים אנו פועלים מתוך הסתכלות על כלל ישראל, ולעיתים - לומדים תורה בעיקר מתוך הסתכלות פנימה אל עצמנו. 
590 פרשת בחוקותי  תיקון האדם והטבע לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  כבר עידן ועידנים נלחם האדם עם הטבע ומנסה להכניעו. ליהדות יש פתרון: תיקון האדם, שיוביל בתורו גם לתיקון הטבע. 
591 פרשת בחוקותי  לסיכום ספר ויקרא לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  בספר ויקרא מופיעות מצוות ללא קשר לממד הזמן. דווקא פירוט כזה של מצוות מבטא את מהותו של הספר: התקשרות בני ישראל עם הקב"ה. 
592 פרשת בחוקותי  השלום לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  על חשיבותו של ערך השלום. 
593 פרשת בחוקותי  והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לא-לוהים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  בתקומתו של עם, מתעורר החשש שמא הוא ישכח את הקב"ה. דווקא בתקופה זו עלינו להיזהר מכך. 
594 פרשת בחוקותי  ונתתי שלום בארץ לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מה המיוחד בברכת השלום? מה אנו צריכים להרגיש היום כלפי ערך השלום? 

שיחות במדבר

# כותרתהמחברתקציר
595 פרשת במדבר  איש על מחנהו ואיש על דגלו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  המדרש על הפסוק "איש על מחנהו" מלמד שני ערכים חשובים: התייחסות יפה לאורחים, וחשיבות מציאת הייעוד של כל אחד ואחד. 
596 פרשת במדבר  באהבה ובמורא לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  היהדות דורשת נאמנות כפולה: מכפייה מחד, ומבחירה מאידך. 
597 פרשת במדבר  שם ומספר לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  שלוש ספירות הן: לידע מספר האנשים, לברר לכל אחד מהו תפקידו וייעודו, וספירה שבה כל אחד ממלא את ייעודו. 
598 פרשת במדבר  הגורמים המאחדים את עם ישראל לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  מדוע עם ישראל 'מתארגן' לדגליו רק בפרשתינו ולא מייד לאחר היציאה ממצרים? נראה, שעם ישראל היה זקוק לגורמים מאחדים לפני שהודגשו הגורמים הייחודיים. כך היה במתן תורה, וכך גם בירושלים. 
599 פרשת נשא  עבודת הלוויים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מה היה תפקידם של הלוויים? 
600 פרשת נשא  תפקיד הלוויים והנשיאים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  תפקיד הלוויים הוא לתת מענה לכל דור ודור מתוך התורה, ואילו תפקיד הנשיאים הוא להיות בעלי החזון והצפייה לעתיד. 
601 פרשת נשא  איסור שתיית יין לנזיר לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  איסור שתיית היין לנזיר נובע מעצם הגדרתו של האדם כנזיר. אופייה של שתיית היין מלמד על היחס הראוי לעולם החומר. 
602 פרשת בהעלותך  בשר ורוח לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  תלונת בני ישראל בקברות התאווה נראית גשמית לחלוטין, אך עיון מדוקדק מצביע על השורש הרוחני שלה. 
603 פרשת בהעלותך  חנוכת המזבח לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מדוע נתאווה אהרן לקרבנות הנשיאים, וכיצד הדלקת המנורה פיצתה אותו על תאווה זו? 
604 פרשת בהעלותך  מחויבות לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  על חשיבותה של המחוייבות בעולם הישיבה, ועל היצירתיות שהיא מצמיחה. 
605 פרשת בהעלותך  מחויבות והזדהות פנימית לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  הדרך האמיתית להגיע לעבודת ה' היא מתוך מחוייבות, ולא מתוך אינדיבידואליזם אישי. 
606 פרשת בהעלותך  ראשוניות בחנוכת המזבח לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  על הכוח הגדול הטמון דווקא בראשיתם של תהליכים, ובפרט - בראשית חייו של האדם. 
607 פרשת בהעלותך  בשר ורוח בסיפור המתאווים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מה הייתה תלונתם של ישראל? כיצד סביבה רוחנית יכולה לספק פתרון לבעיות גשמיות? 
608 פרשת שלח-לך  הציצית: קידוש החול לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מהי חשיבותה הגדולה של מצוַת הציצית? הציצית מבטאת את העובדה שאמנם האדם יכול לשלוט בטבע, אך עליו לעשות זאת על ידי קידוש הטבע. 
609 פרשת שלח-לך  התנהגות משה בחטא המרגלים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מדוע משה נפל על פניו כתגובה לחטא המרגלים? פה מתגלה גדולתו של משה בתור מנהיג, היודע להתאים את התגובה לכל מקרה ומקרה, ומוכן גם למחול על מעמדו במידת הצורך. 
610 פרשת שלח-לך  ועתה יגדל נא כח ה' לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  על חומרתו של חטא המרגלים, ועל בקשת משה מהקבה לסלוח לעם ישראל. 
611 פרשת שלח-לך  למשמעותה של מצות ציצית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  הציצית מזכירה לנו את גבול העשייה האנושית. על האדם להטביע את חותמו בטבע מחד, אך גם להכיר בגבולותיו ובקב"ה שמעליו מאידך. 
612 פרשת שלח-לך  משמעות הציצית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מהי השקפת היהדות על הלבוש? מה מטרתה של הציצית? 
613 פרשת שלח-לך  משה רבינו - מופת למנהיגות בעת משבר לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  למרות שהעם הביע פעמים רבות את חוסר אמונו בהנהגתו של משה, משה רבנו המשיך לתפקד כמנהיג, התפלל על עם ישראל וניסה לשקם אותו. 
614 פרשת קרח  אחדות ומחלוקת לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  המחלוקות בישראל מביאות לאחדות ולהרמוניה. קרח, במחלוקתו, רצה לשבור את ההרמוניה הזו. 
615 פרשת קרח  בקהלם אל תחד כבודי לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מה המשמעות של אי-הזכרת שמו של יעקב בייחוסם של קרח ושל זמרי? קרח וזמרי, להבדיל מיעקב, תפסו את האמת בצורה חד גוונית, ולא היו מודעים למורכבות שבמציאות. 
616 פרשת קרח  ולא יהיה כקרח וכעדתו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  על הסכנה הגדולה במחלוקת שאינה לשם שמים. 
617 פרשת חוקת  חטא מי מריבה לגרסת Word לגרסת html הרב עוזיאל פרידליך  עונשם של משה ואהרן השפיע על מדרגת עם ישראל בכניסתם לארץ. הלקח הנלמד מחטא זה הוא התייחסות שונה ורגועה לדברים מכעיסים ומלחיצים. 
618 פרשת חוקת  שירת הבאר לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מניין למדו חז"ל ששירת הבאר נאמרה כהודיה על נס הריגת אויבי ישראל במעבר ארנון? 
619 פרשת חוקת  הסתכלות שמיימית והסתכלות ארצית לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  המחלוקת בסוגיית תנורו של עכנאי נבעה מההבדל בנקודת המבט: שמיימית או ארצית. 
620 פרשת חוקת  חטא משה ואהרן - ההחמצה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  משה ואהרן לא חטאו, אלא החמיצו הזדמנות לקדש שם שמיים, ולכן נענשו. המסר לימינו הוא להיזהר, ולא לבזבז את היכולת הטמונה בנו לעבודת ה'. 
621 פרשת חוקת  את משכן ה' טמא לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  טומאת המשכן והמקדש היא טומאה הנוצרת מחטאים מסויימים. לטומאה זו יש השלכה חשובה גם בימינו, לאחר חורבן המקדש. 
622 פרשת חוקת  ותקצר נפש העם בדרך לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מה בדיוק היה חטאם של עם ישראל במי מריבה? 
623 פרשת בלק  המלחמה התמידית שלנו באידיאולוגיה של פעור לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  פולחן הפעור - פירושו קידוש ה'טבעי'. מלחמתנו בתפישה זו היא תמידית, שכן אנו מאמינים דווקא בהעלאת הטבע למצבו המושלם. 
624 פרשת בלק  מה טבו אהליך יעקב לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  הייחודיות שבברכתו של בלעם היא השילוב בין הזמנים שבהם צריך להילחם לבין הזמנים שבהם צריך להתרחק מהמלחמה. 
625 פרשת פינחס  היחס ל'טבעי' לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  על ידי מעשהו של פנחס, התורה מלמדת אותנו שלא כל דבר טבעי הוא טוב, ולכן עלינו להעלות את הטבע ולא לקדש את הטבעי. 
626 פרשת פינחס  הזכייה בכתר לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  ירושת הכהונה של פנחס מלמדת אותנו כיצד צריך 'לירש' את לימוד התורה. 
627 פרשת פינחס  הנני נותן לו את בריתי שלום לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מדוע ניתנה לפינחס דווקא ברית השלום? 
628 פרשת מטות  נדרים וחומרות לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מהו היחס לחומרות שהאדם מקבל על עצמו, מעבר למצוות ולהלכות הקבועות? 
629 פרשת מטות  עבודת ה' על ידי נדרים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  כל אדם חייב להקפיד במצוות ולעבוד את ה' במיוחד בנושאים הקרובים אליו, אולם עליו להיזהר מנדרים ומחומרות שונות. 
630 פרשת מטות  העוצמה שב'דרך' אל המטרה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מדוע פירטה התורה את כל מסעותיהם של בני ישראל? ללמדך את החשיבות של ה'דרך', של ההווה - לא רק כמכין את העתיד, אלא גם חשיבות בפני עצמו. 
631 פרשת מטות  וידבר משה אל ראשי המטות לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  על הזהירות בנדרים ובשבועות, ועל חשיבות ההתייעצות עם גדולי תורה בעיקר בעניינים אלו. 
632 פרשת מטות  ויסעו... ויחנו... לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  התורה מלמדת אותנו לשאוף ולהתקדם, אך מאידך - לא לרוץ יותר מדי. האדם צריך לבחון תמיד היכן הוא נמצא ולאן פניו מועדות. 
633 פרשיות מטות-מסעי  בני גד ובני ראובן לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  חשיבות המגורים בארץ והנשיאה בנטל, וחומרת הפרישה מן הציבור. 
634 פרשיות מטות-מסעי  הביקורת על בני גד ובני ראובן לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  שני מסרים יכולים אנו ללמוד מהביקורת שמעביר המדרש על בני גד ובני ראובן: ראשית - מקום המגורים לא אמור להיקבע על פי הרווחה הכלכלית; ושנית - כל הצלחה שאנו מצליחים, עלינו לזכור שהיא מאיתו ית'. 

שיחות דברים

# כותרתהמחברתקציר
635 פרשת דברים  פתיחה לספר דברים לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן-נון  ספר דברים מדגיש את הפן הלאומי בקיום המצוות לקראת הכניסה לארץ. 
636 פרשת דברים  בינו שנות דור ודור לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  דבריו של משה מלמדים אותנו שבתורה יש מסרים לכל תקופה ולהתמודדות מול כל הדעות. על כן, אדם תורני צריך להתייחס למסרים של התורה לפי הנסיבות ולפי התקופה. 
637 פרשת שופטים  תמים תהיה עם ה' א-לוהיך לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מיהו "תמים"? מה חשיבותה של התמימות? 
638 פרשת כי-תצא  על היחס לסביבה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  על העקרונות החינוכיים הגלומים במצוות התורה ובפרט במצוַת שילוח הקן, ועל השילוב בין השקעה בפיתוח העצמי לבין אכפתיות למה שמתרחש מסביב. 
639 פרשת כי-תצא  אשת יפת תואר לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  על פי חז"ל, פרשת אשת יפת תואר לא נאמרה לכתחילה אלא רק בדיעבד. לכן, מן הראוי לנהוג כאילו היא נאסרה לחלוטין. 
640 פרשת כי-תצא  לא יוסיף לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  האיסור על האדם לחבול בעצמו נלמד כבדרך אגב מהפסוק "לא יוסיף", שנאמר על מקרה אחר לגמרי. מדוע לא ייחדה התורה פסוק לאיסור זה? נראה, שהתורה מבקשת להדגיש עד כמה צריך האדם להקפיד על עצמו כאשר הוא מקיים ציוויים העלולים להשפיע עליו לרעה. 
641 פרשת כי-תצא  מוצא שפתיך תשמור ועשית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  פרשת נדרים כמפתח להצבת שאיפות ולהתפתחות בעבודת ה'. 
642 פרשת כי-תצא  לכל מקום שתלך המצוות מלווין אותך לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  בכל מקום שאדם נמצא בו, המצוות וההלכה צריכות להוות את מרכז חייו. חידושה של התורה הוא שהמצוות נמצאות בכל מקום, ולא רק בבית המדרש. 
643 פרשת כי-תבוא  הכרת טובה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מהי מטרת הבאת הביכורים? האם בימינו אפשר לבסס את עבודת ה' על העיקרון של הכרת הטוב? 
644 פרשת כי-תבוא  כפייה דתית לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  לכל אדם יש זיקה כלשהי ליהדות, כאשר ה'כפייה הדתית' מאפשרת לו לשמר את הפינה הזו. 
645 פרשת כי-תבוא  משמעות הברית לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  המשמעות המיוחדת של הברית בין הקב"ה לבין עם ישראל היא שבכל מצב - תמיד שומר היהודי על איזשהו קשר ליהדותו. 
646 פרשת כי-תבוא  משמעות הברית לימינו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  על הרגש היהודי המפעם בכל חלקי העם. 
647 פרשת כי-תבוא  תוך וקליפה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  בכל רעיון - יש להתמקד בתוך, ולא בקליפה המפריעה לעמוד על אמיתותו. 
648 פרשת כי-תבוא  הברית לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  משמעות הברית שנכרתה בעבר הירדן לימינו היא בתחושה העמוקה של זיקה לתורה ולמצוות של כל יהודי ויהודי. 
649 פרשת כי-תבוא  פרשת ביכורים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מצות הביכורים מזכירה לאדם שכל כולו תלוי בקב"ה, ובלעדיו אין לו כל קיום. 
650 פרשת ניצבים  עבודת ה' במחשבה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  המחשבה תופסת מקום חשוב בחייו של האדם. על כן, לומדי התורה צריכים לבחון האם התורה מהווה הכרח קיומי בעבורם. 
651 פרשת ניצבים  הבחירה החופשית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מדוע מופיעה הבחירה החופשית כחלק מהברית בפרשתינו, ואינה מופיעה בברית סיני? 
652 פרשת ניצבים  הנסתרות לה' אלוקינו... לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  חשיבותה של הפעילות להרמת קרנה של התורה בעם ישראל. 
653 פרשת ניצבים  התורה - סם חיים או סם המוות לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מהו היחס הראוי בין תלמוד תורה לבין הוספת יראת שמיים? 
654 פרשת ניצבים  זכה - נעשית לו סם חיים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  חשיבות עשיית המצוות לשמן ולשם מי שציווה עליהן, ומתוך הכרה בתועלתם ובערכם כמרכיב קיומי של עבודת ה'. 
655 פרשת ניצבים  כל ישראל ערבין זה לזה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מה משמעות הערבות בין בני ישראל? מדוע התחילה אותה ערבות רק לאחר חציית הירדן? 
656 פרשת ניצבים  הנסתרות לה' א-לוהינו לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  על גבולה של חובת הערבות של כל אדם מישראל, ועל חובתו של כל אחד לדאוג לרמתו הרוחנית של העם. 
657 פרשת וילך  וילך משה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  תפקידו של משה כמוסר התורה, אך בד בבד גם כדואג להמשכיות שלה מדור לדור. 

שיחות מועדים

# כותרתהמחברתקציר
658 פסח  בין פסח לשבועות לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מדוע לא נכתב תאריך בתורה לחג השבועות? נראה, שאין תאריך למתן התורה כי האדם צריך להרגיש את קבלת התורה בכל יום. 
659 פסח  כנגד ארבעה בנים דיברה תורה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מהו ההבדל בין שאלותיהם של ארבעת הבנים ובין התשובות שהם מקבלים? החכם שואל מתוך מסגרת ההלכה, הרשע יוצא מחוץ למסגרת זו, וקיים גם הבדל בין היחס לארץ ישראל בשאלות הבנים. המסר העולה מפרשייה זו הוא הצורך בהפרדה בין תשובות לבנים שונים ובתקופות שונות (אין תשובה אחת המתאימה לכולם), והידיעה שיש להכין מראש תשובות לבעיות הדור.  
660 יום העצמאות  מקלט מדיני והגשמת חזון לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מאז ימי אברהם, דרך הרצל ועד היום, היחס לארץ ישראל צריך להיות כפול: כאל נחלת ה' בחזון הנבואי, וכאל מקלט שניתן לברוח אליו.  
661 יום העצמאות  שלטון הצדק והאמת לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  הרמב"ם כותב שהכהן הגדול היה מתפלל ביום הכיפורים על התמדת המלוכה בישראל, ועל שלטון האמת והצדק. למדינה היהודית יש שתי משמעויות: ישועת ישראל והבטחת בטחונו, ושלטון של אמת וצדק. בחמישים השנים הראשונות של המדינה יישמנו את העצמאות המדינית, וכעת עלינו לדאוג לכך ששלטוננו יהיה שלטון של אמת וצדק - בפרט בתחומים החברתיים. ה"משך חכמה" כתב שציבור נשפט בראש ובראשונה על המצוות החברתיות-מוסריות, ולא על המצוות שבין אדם למקום. 
662 יום העצמאות  שלטון הצדק והאמת לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  ייחודו של השלטון היהודי צריך להתבטא בשלטון של צדק ואמת. האם זהו השלטון שלנו? 
663 יום העצמאות  שובנו א-להי ישענו - שיחה ליום העצמאות לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מאז הקמת המדינה אנו עדים למציאות מורכבת: מצד אחד ישנה התקדמות עצומה, אך מצד שני - הרבה שכול וכאב. על משמעותה של מדינת ישראל, ועל האנטישמיות בעולם הגורמת לחיזוק הזהות היהודית. 
664 יום ירושלים  פסח, שבועות ויום ירושלים לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מדוע אין תאריך למעמד הר סיני, ואין גם אף מצווה המזכירה את מעמד הר סיני? 
665 יום ירושלים  ירושלים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  על ההיבטים המיוחדים באופייה של ירושלים. 
666 יום ירושלים  יפה נוף משוש כל הארץ לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  ירושלים היא מצד אחד תשתית לעולם - הקיום הבסיסי של העולם נוצר ממנה, ומצד שני נובעים ממנה כל היופי וההדר של העולם. 
667 יום ירושלים  יפה נוף משוש כל הארץ - שיחה ליום ירושלים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  הקשר בין ירושלים לבין ארץ ישראל הוא דו-סיטרי: קדושתה של ירושלים נובעת מקדושתה של הארץ, ובד בבד גם משפיעה על קדושתה. זיקה כפולה זו משקפת תודעה כפולה באשר ליחס שבין ירושלים לבין ארץ ישראל. 
668 יום ירושלים  יום חפציבה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  יום ירושלים היה צריך להיקרא יום חפציבה, שכן שחרור ירושלים מבטא את חפץ הקב"ה בישראל. ניסי מלחמת ששת-הימים הדגישו את התכנון הא-לקי ואת ההשגחה (הגלויה והנסתרת) על עם ישראל. עוד יש לציין, שלא שוחררה ירושלים אלא בזכות אחדות האומה. 
669 יום ירושלים  דרישת ציון וירושלים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  הנביא ירמיהו מנבא על גאולת ירושלים, אך מציין ש"דורש אין לה". דרישת ירושלים בימינו מורכבת משלושה פנים: חיפוש וחיזור פיסיים, שמירת זיקה נפשית ותביעה בלתי פוסקת לבניינה. עלינו לדרוש את בניין ירושלים מאומות העולם, אך גם מהקב"ה. 
670 שבועות  זכירת מעמד הר סיני לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מדוע דווקא הענווה היא תנאי לקבלת התורה? 
671 שבועות  מתן תורה וחג הקציר לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מתן תורה מקביל לחג הקציר: עם ישראל קיבל 'יבול' רציני ביותר, אך יש לו עוד הרבה עבודה לעשות עם יבול זה. 
672 שבועות  נמשלה התורה לאש ולמים - שיחה לחג השבועות לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  התורה נמשלה לאש ונמשלה למים. המים מסמלים את הקמאיות של התורה, ואילו האש מסמלת את הפן היצירתי שבה. יחד עם זאת, כשם שהאש והמים הם בעלי פוטנציאל חיובי ושלילי כאחד, והשימוש בהם קובע את אופיים, כך גם התורה היא סם חיים ויכולה להפוך לסם המוות. 
673 שבועות  שבועות באספקלריה של חטא העגל לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מדוע לא מציינת התורה את העובדה ששבועות הוא חג מתן התורה? לחטא העגל היו השלכות רבות על קבלת התורה: שבירת הלוחות, ליווי המלאך במקום הקב"ה והצורך בקבלה מחודשת של התורה. לאחר שמתן התורה הוביל לחטא העגל, חג השבועות הוא יום של תשובה על חטא זה.  
674 י"ז בתמוז  תמידים כסדרם לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  המשנה בתענית מונה חמישה דברים שאירעו לישראל בי"ז בתמוז, וביטול התמיד נראה כקל שביניהם. למעשה, היהדות מדגישה את החובות המוטלות על האדם באופן קבוע, ולא רק את המוספים החריגים: "התמידים קודמים למוספים". קרבן התמיד הוא חובה יומית, אך גם חלק מהמערך הקבוע ומסגרת העבודה של המקדש. מושג התמיד מתבטא בחיי הישיבה בשלושה תחומים: באהבת התורה, בתפילות ובשבת בישיבה. 
675 י"ז בתמוז  "והאכלתיך נחלת יעקב אביך" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  י"ז בתמוז, יום פריצת חומות ירושלים, עולה לתודעתנו במיוחד כאשר מנהלים משא ומתן מדיני לויתור על חלקים מארץ ישראל, ואפילו על ירושלים. ויתור כזה מעורר טרגדיה כפולה - לאומית ואישית, ודורש מאיתנו לשמור על האידיאל של שלמות הארץ גם אם נאלץ לוותר על חלקים ממנה. דווקא ביום של תענית, שומה עלינו להתחזק בתפילה לקב"ה. 
676 חודש אלול  סדר הסליחות לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מחברי הסליחות סידרו את הסליחות כשם שסידרו אותם כדי לגרום לאדם להרגיש את הנוכחות האלוקית, וכדי להדגיש את חשיבות ההידמות לקב"ה. 
677 ראש השנה  קול השופר ושעבוד הלב לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מהו המסר העמוק הגלום באיסור לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת? המסר קשור לכך שהאדם צריך לשעבד את לבו לשמיים בזמן התקיעה, ולא לחשוב שהשופר הוא אמצעי מאגי כלשהו. 
678 ראש השנה  כי טובים דודיך מיין - שיחה לראש השנה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מהיכן שאבו חז"ל את הכח לאסור על תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת? האם הפיכת מידת הדין למידת רחמים אינה צורך חשוב דיו? כיצד פועלות תקנות חז"ל בעולם? 
679 ראש השנה  אם כבנים אם כעבדים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  על ההבדל המהותי שבין עמידה בדין כבנים לבין עמידה בדין כעבדים. 
680 ראש השנה  בין יצחק לישמעאל לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  לדעת הרמב"ם, מטרתו של ניסיון העקידה הייתה לפרסם בקרב האומות שאמונת ה' היא אמונה אמיתית, ואברהם מוכן להקריב את בנו למענה כשם שהגויים עובדי האלילים היו מוכנים להקריב את בניהם למען אלוהיהם. גם כיום, רק הדת היהודית נותרה מזוקקת לחלוטין מגילויי גשמיות שונים. הנצרות קיבלה את אמונת השילוש, והמוסלמים מעודדים רצח בני אדם בשם התאווה לגן העדן הגשמי. הבנה זו מדגישה את ההבדל שבין מקדשי השם בכל הדורות לבין השאהידים המוסלמים של ימינו. 
681 שבת שובה  שובה ישראל עד ה' א-לוהיך לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מהו מעמדו של החוטא האומר 'אחטא ואשוב'? על הקשיים בחזרה בתשובה, על רקע הברייתא המספרת את ספורו של ר' אלעזר בן דורדיא. 
682 יום הכיפורים  כפרת שעיר המשתלח ויום הכיפורים לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן-נון  ייחודיותו של יום הכיפורים נובעת ממידת הרחמים, שבה מנהיג הקב"ה את עולמו ביום הקדוש. 
683 יום הכיפורים  שתי עצות ליום הכיפורים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  על חשיבות הוויתור, ועל ההקפדה על חילול השם. 
684 סוכות  הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מדוע נבחרה דווקא הסוכה להיות משל לבית דוד ולעם ישראל? בניגוד לבית, גם אם היא הסוכה נופלת - ניתן להקימה מחדש. 
685 שמחת תורה  מורשה קהילת יעקב - שיחה לשמחת תורה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  המשמעות העמוקה של שמחת תורה היא ששמחה זו מיועדת לכל קהילת יעקב - לכל יהודי ויהודי. 
686 חנוכה  משמעות נס פך השמן לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  נס פך השמן הוא ההוכחה לכך שהשכינה שורה בעם ישראל. לכן, הוא מהווה הוכחה לצדקת המכבים במאבקם עם המתייוונים. 
687 חנוכה  חנוכת אהרן לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  ההקפדה על הפרטים היא המקדמת את היצירתיות, ולא להיפך. 
688 חנוכה  לימוד התורה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  כיצד יש ללמוד תורה? מה הבעיה בחוסר דבקות בתורה? 
689 חנוכה  פגיעתן של היוונים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  אחד מעקרונות התרבות היוונית הוא הצורך להצדיק את הכל באמצעות שכל. לימוד התורה שלנו אינו צריך להיות מושפע מרוח זו. 
690 חנוכה  יהדות ויוונות לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  ישנם מספר הבדלים בין היהדות ליוונות, אך נראה שההבדל המרכזי טמון במרכז: התרבות היוונית מעמידה את האדם במרכז, ואילו ביהדות - לאדם שמור תפקיד חשוב, אך במרכז נמצא האלוקים. 
691 חנוכה  מנורה וקטורת לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  עבודת המנורה נעשתה בד בבד עם עבודת הקטורת. ללמדך ששני העקרונות - ההבנה ההגיונית וההסתכלות הפנימית-המיסטית - צריכות לשכון בתודעתנו בצוותא. 
692 חנוכה  שמרנות וחידוש בנס חנוכה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  נס חנוכה לא רק החזיר את עם ישראל למצבו שלפני השעבוד, אלא גם קידם אותו לפיתוחה של התורה שבעל פה ולשלטון מוחלט בארצו. 
693 חנוכה  הטבת הנרות לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  חנוכה הוא הזמן שבו היטיבו לראשונה את נרות מנורת המקדש. ההטבה מתאפיינת בשתיים: מטרתה היא שיפור איכות ההדלקה והידורה, והיא פעולה מאומצת וחסרת זוהר. גם בעבודת ה' ובלימוד התורה, עלינו להשקיע ולעמול במישורים האיכותי והכמותי.  
694 חנוכה  מנורה וקטורת לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  התורה משלבת בין הדלקת המנורה לבין הקטרת הקטורת. שילוב האור הבהיר והברור עם המסתורין המעורפל של הקטורת; המאמץ האינטלקטואלי והשכלתני עם המודעות לפן המיסטי והמסתורי - זהו המאפיין של התורה.  
695 חנוכה  "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  ישנן תקופות שבהן אין כמעט סכנה של "להעבירם מחוקי רצונך", אולם ישנה סכנה גדולה של "להשכיחם תורתך". על סכנת השגרה, האפרוריות, ואובדן הקשר החי עם התורה ולימודה, במיוחד בעידן המודרני.  
696 עשרה בטבת  מטרות הצום לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מהן מטרות הצום בכלל, וצום עשרה בטבת בפרט? 
697 עשרה בטבת  צום עשרה בטבת לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  המסר של עשרה בטבת הוא שצריך לשים לב לניצני הפורענות, ולהיזהר מהם עוד לפני שהם יוצאים לפועל. 
698 פרשת פרה  לא בשמים היא לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  אפילו במצוות השמעיות, כמצוַת פרה אדומה, ההכרעה נתונה לבני האדם באמצעות שכלם. 
699 פרשת פרה  פרשת פרה אדומה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  האם למצוות יש טעם? מה אנו יכולים להשיב לאנשים שאינם מאמינים? 
700 פרשת פרה  פרטי המצוות וטעמיהן לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  חשוב לתת טעמים למצוות, אבל צריך להיזהר שלא להגזים בכך, כדי שיהיה ברור שאנו מקיימים את המצוות בגלל ציוויו של ה'. 
701 פורים  דמותו של מרדכי לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  על דמותו רבת הפנים של מרדכי, ועל החלטתו 'לסגור את הספר' ולהגן על עם ישראל בתור המשנה למלך. 
702 פורים  אסתר כמודל לחיינו לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  משימת חייו של האדם היא להרחיב את אופקיו ולבנות את אישיותו בצורה מלאה, כדי לעבוד את ה' ולהיות אדם ירא שמיים. 
703 פורים  "מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה?" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  הגמרא מביאה מחלוקת, האם אנשי שושן נתחייבו כליה כיוון ש"נהנו מסעודתו של אותו רשע" או כיוון ש"השתחוו לצלם". מהו החטא הגדול בהנאה מסעודתו של אחשוורוש? האם בזלזול בדיני הכשרות, או בהיטמעות באוכלוסייה המקומית ובשכחת הייחוד היהודי? התרבות של שושן היא תרבות של צריכה, הדוגלת בזלילה ומתנגדת לעזרה לזולת ולעבודה פרודוקטיבית. תיקון חטאם של אנשי שושן נעשה בצום - תענית אסתר - ובקידוש החול, בסעודת הפורים. 
704 פורים  אסתר - אז והיום לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  אסתר מצטיירת במגילה כנערה פסיבית, ההופכת באחת לאקטיבית ולפעילה לנוכח צרת עמה. כל אחד מאיתנו עומד לנוכח שאלתו של מרדכי: מה אני יכול לעשות למען עם ישראל. 

שיחות שונות

# כותרתהמחברתקציר
705 אקטואליה  על אחריות אישית וקולקטיבית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  פרשת עגלה ערופה מלמדת אותנו על האחריות הקולקטיבית, אך אחריות זו אינה מחליפה את אחריותו האישית של הפושע. עם זאת, כאשר מתרחש פשע (כדוגמת רצח רבין ז"ל), כל המעגלים הסובבים את הפושע צריכים לבחון את דרכם: במה פשעו? האם הפשע אירע בגלל החינוך או למרות החינוך שהפושע קיבל? האם אפשר לשלהב את בני הנוער לערכים הראויים בלי לערער את איזונם המוסרי?  
706 אקטואליה  "קולי אל ה' אזעק, קולי אל ה' אתחנן" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  ימים גורליים, שבהם עומדים להתקבל הכרעות מדיניות קשות, צריכים להשפיע על תפילותינו האישיות. עלינו להוסיף פרקי תהילים המתאימים להרגשתנו ותואמים את המציאות שאנו שואפים אליה.  
707 אקטואליה  בין חיי פיצול לחיי אחדות לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  כיצד אירועי מאורעות תש"ס ('אינתיפאדת אל-אקצא') משפיעים על השקפת העולם שלנו? עלינו לאמץ 'חיים כפולים': מחד - לשדר מסר של המשכיות ונורמליות, ומאידך - להישאר רגישים לצער הציבור, שהרי מוקד התשובה הוא בצעקה אל ה' בעקבות צרות. כך אולי נגיע ל'חיי אחדות', המשלבים בין עבודת ה' היומיומית לבין השותפות הרגשית בגורל העם. כפילות זו מקבילה להפרש בין שני צווי "פרו ורבו", שהופנו לאדם הראשון ולנח. 
708 אקטואליה  ערכם של חיי אדם לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מהו יחסנו לנסיגה מלבנון? כמו בתקופת מלחמת לבנון, עלינו לדעת שפיקוח נפש גובר על ערך הכבוד הלאומי.  
709 אקטואליה  בואו של שרנסקי לישראל לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  סיפורו של נתן שרנסקי הסעיר את המדינה, בשל מסירות הנפש האישית שהפגין ובשל אמונתו האירות הנפש הגדולה לאמונה שליוותה האיתנה בעם ישראל, בארץ ישראל ובתורת ישראל. אמנם, יש להצטער על כך שהמלחמה למענו איפיינה רק את הציבור הדתי-לאומי, ולא את כלל הציבור בארץ. 
710 אקטואליה  הפרספקטיבה ההיסטורית לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  שיחה על המצב הביטחוני על רקע מלחמת עמלק, ובראיית ההיסטוריה בפרספקטיבה מסויימת. 
711 אקטואליה  כי לא בחרבם ירשו ארץ לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  על הראייה ההיסטורית בעקבות האירועים הביטחוניים. 
712 אקטואליה  "כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרעם לא הושיעה למו" לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מדוע פתחה התורה דווקא במעשה בראשית? התשובות השונות שנותנים לשאלה זו רש"י ורמב"ן יכולות ללמד אותנו על היחס הראוי למאורעות תש"ס ('אינתיפאדת אל-אקצא'). האם הן מהוות סכנה מהותית לקיום המדינה? האם יש משמעות לתפילה גם בימינו, כאשר יש לנו מדינה וצבא חזק? כיצד עלינו לתקן את דרכינו? 
713 אקטואליה  בין יצחק לישמעאל לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  לדעת הרמב"ם, מטרתו של ניסיון העקידה הייתה לפרסם בקרב האומות שאמונת ה' היא אמונה אמיתית, ואברהם מוכן להקריב את בנו למענה כשם שהגויים עובדי האלילים היו מוכנים להקריב את בניהם למען אלוהיהם. גם כיום, רק הדת היהודית נותרה מזוקקת לחלוטין מגילויי גשמיות שונים. הנצרות קיבלה את אמונת השילוש, והמוסלמים מעודדים רצח בני אדם בשם התאווה לגן העדן הגשמי. הבנה זו מדגישה את ההבדל שבין מקדשי השם בכל הדורות לבין השאהידים המוסלמים של ימינו. 
714 אקטואליה  "והאכלתיך נחלת יעקב אביך" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  י"ז בתמוז, יום פריצת חומות ירושלים, עולה לתודעתנו במיוחד כאשר מנהלים משא ומתן מדיני לויתור על חלקים מארץ ישראל, ואפילו על ירושלים. ויתור כזה מעורר טרגדיה כפולה - לאומית ואישית, ודורש מאיתנו לשמור על האידיאל של שלמות הארץ גם אם נאלץ לוותר על חלקים ממנה. דווקא ביום של תענית, שומה עלינו להתחזק בתפילה לקב"ה. 
715 גויים  היחס לגוי בתפיסה היהודית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  בניגוד לגישה הרווחת של זלזול בגוי, היהדות מתייחס לנכרים כאל בני אדם ואף כאל חברים בקהילת המצוּוים. אף הגויים שייכים בקרבנות, בתפילה ובמידה מסויימת - אף בתורה. הגוי אף הוא עובד ה', ואף הוא מצווה בדינים שבין אדם לחבירו בכלל ובגמילות חסדים בפרט. עם זאת, כמובן שיש להבחין בין ההתייחסות לגוי כאדם לבין ההתייחסות אליו כעובד עבודה זרה וכאויב. 
716 השואה  "לולי תורתך שעשֻעי אז אבדתי בעניי" - על יחסנו לשואה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  אנו מדחיקים את השואה. הדחקה זו נעשית באמצעות שימוש בביטויי-שואה בהקשרים אחרים, ובאמצעות ניסיון לתת פשר והסברים תיאולוגיים לשואה. בציבור הציוני-דתי, הטוענים שתהליך הגאולה לא ידע נסיגות, או ההופכים את השואה לפרק בתהליך גאולת העם והארץ - מדחיקים את השואה. אחרי השואה, עבודת ה' אינה יכולה עוד להתבסס על הכרת הטוב, אלא רק על הדבקות בקב"ה למרות הספקות והתהיות. 
717 חינוך  בין מחוייבות להתחברות לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  חלק מהנוער הדתי-לאומי אימץ לעצמו לאחרונה מגמה של 'התחברות'. מגמה זו מבטאת חיפוש אחרי עבודת השם רלוונטית, היא תגובה לעדריות, ליובש, לחוסר הרוחניות ולהתחרדות החיצונית של חלק מהציבור הציוני-דתי. מאידך, עזיבת פן המחוייבות שבעבודת השם היא סכנה חמורה ביותר. במקום ההתחברות, יש להציע את ערך הנאמנות: האמון בקב"ה והנאמנות - המחוייבות - לתורתו. על ערך הנאמנות ניתן ללמוד מסיפור חולדה ובור. 
718 חינוך  "אמור ואמרת" לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  בחינוך עלינו לשאוף לשתי אמירות מקבילות: אמירה ראשונה הפותחת את הלב וגורמת לו לרצות לשמוע, ואמירה השניה המכניסה אליו תוכן. 
719 חינוך  על הדור שאינו יודע לשאול לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  דורנו הוא דור שאינו יודע לשאול. עובדה זו מושכת אותו לכל מיני כיוונים, אשר אינם בהכרח שליליים. 
720 חינוך  על אחריות אישית וקולקטיבית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  פרשת עגלה ערופה מלמדת אותנו על האחריות הקולקטיבית, אך אחריות זו אינה מחליפה את אחריותו האישית של הפושע. עם זאת, כאשר מתרחש פשע (כדוגמת רצח רבין ז"ל), כל המעגלים הסובבים את הפושע צריכים לבחון את דרכם: במה פשעו? האם הפשע אירע בגלל החינוך או למרות החינוך שהפושע קיבל? האם אפשר לשלהב את בני הנוער לערכים הראויים בלי לערער את איזונם המוסרי?  
721 ישיבות ההסדר  ישיבות ההסדר לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מה היה הרעיון שעמד ביסוד הקמתן של ישיבות ההסדר? האמנם אדם שמתגייס בצעירותו לצבא אינו יכול ללמוד תורה? ישיבות ההסדר נוסדו כדי לטפל אליטה של תלמידי חכמים בציבור הציוני-דתי.  
722 לימוד תורה  הרעב לדבר ה' לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מה עושה אדם המגלה שלימוד התורה שלו רדוד? ייתכן שהפגם בלימוד התורה מעיד על אישיות שטחית, ייתכן שהוא נובע מעצלנות וייתכן שהוא נובע מחוסר הכרה במרכזיותו של לימוד התורה. 
723 לימוד תורה  תלמוד תורה היום לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  חשיבות לימוד התורה - העיסוק בהוויות אביי ורבא - כעבודת ה' הנעשית על ידי מוחו של האדם. 
724 מדינת ישראל  האתגרים החברתיים העומדים לפני מדינת ישראל - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  אחת מהבעיות העומדות בפני תיקונה של החברה בישראל היא תופעת החופש ממחוייבות, הבאה לידי ביטוי במגוון תחומים. 
725 מדינת ישראל  האתגרים החברתיים העומדים לפני מדינת ישראל - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  תופעות בעייתיות העומדות בפני תיקונה של החברה הישראלית הן השפעת התקשורת על רדידות המחשבה של האדם והמיסטיציזם. 
726 עבודת ה'  דברים שבחובה וחובות שבהכרה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מעבר לשולחן-ערוך ולהלכה, יש מחוייבויות שאמורות לנבוע מהכרתו הפנימית של האדם. יש צורך לחנך לכך שאנשים ילמדו תורה ויתנהגו בצדקה ובחסד מתוך הכרה פנימית. תפקידנו הוא לקדש את השם, והדרך לעשות זאת היא להעלות ולצרף את המדינה היהודית, שתהיה אור לגויים. 
727 עבודת ה'  על תורת חיים וחיי תורה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מהו היחס בין התורה לבין החיים? יש הטוענים שהלימודים בישיבה אמורים להכין את התלמיד לחיים שאחריהם. למעשה, תפיסה כזו מצביעה על חוסר הבנה של הזהות בין התורה לבין החיים; של חשיבות לימוד התורה כשלעצמו. התורה היא "תורת חיים": היא נובעת מהקב"ה, מקור החיים, היא נותנת חיים ומובילה אליהם, היא מתאפיינת בחיוּת ובחיוניות, היא מקדשת את החיים בניגוד למוות, ובמידה מסויימת - היא אף מתחשבת בצורכי החיים הגשמיים. "חיים של תורה" הם חיים המושתתים על ערכי ההלכה, שמערכת הערכים של התורה עומדת במרכזם. 
728 עבודת ה'  מחוייבות - ערך ומסגרת לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  המחוייבות לעבודת השם היא ערך מחד ומסגרת מאידך. מחוייבותו של האדם היא כפולה: לעצמו מחד, ולחברה כולה מאידך. ישנם מעשים שונים שניתן לעשות כדי לחזק את תחושת המחוייבות, בפרט בשנות הלימוד בישיבה.  
729 עבודת ה'  דרכנו בעבודת ה' לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  בחינת עבודת ה' עוברת בשלושה רבדים: העבודה על בניין האישיות, רתימת כוחות האישיות לעבודת ה', ושאלת המוטיבציה - היות עבודת ה' במרכז הווייתנו. לאדם המודרני יש בעיה לחוש קשר חי עם בוראו בכלל, ולחוש "שברון לב" ולהוסיף דבר בתפילתו בפרט. אין ספק שעבודת ה' כוללת לימוד תורה, תפילה ובנייה רוחנית - חובות הלבבות. 
730 עבודת ה'  הלכה ופוליטיקה בזמן הזה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מה היחס הראוי בין ההלכה לבין הפוליטיקה? מחד - להלכה יש עמדה ברורה בשני ענפי הפוליטיקה: בצורת השלטון הרצויה ("הלכות מדינה") ובאופן ההתנהגות של אותו שלטון. יש להלכה עמדה ברורה בשאלה הערכית, של קביעת סדר העדיפויות הלאומי, גם אם הוא נחשב מבחינה הלכתית ל"דבר רשות". כיום, חובה עלינו להדגיש דווקא את הערכים המלכדים את החברה הישראלית. 
731 עבודת ה'  אני - תפילה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  מהי התפילה? האם ניתן לפנות אל הקב"ה בבקשותינו הקטנות? התפילה מהווה את הקשר בין האדם לבוראו, את ההקשבה התמידית, את ההכרח הטבוע בעולם. 
732 עבודת ה'  התפילה במשנת הגרי"ד סולוביצ'יק לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  בניגוד לרוב הרבנים משושלת בריסק, הגרי"ד עסק רבות בנושא התפילה. המאמר סוקר את עיקרי הדברים שנאמרו על ידי הגרי"ד בנושא התפילה. 

סוגיות אורח חיים

# כותרתהמחברתקציר
733 הלכות תפילין  בתי תפילין של ראש לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בניגוד לתפילין של יד, המורכבות מיחידה אחת, התפילין של ראש מורכבות מארבעה בתים. האם ארבעת הבתים הם ארבעה יחידות שונות, או שארבעתם מרכיבים יחידה אחת? 
734 הלכות תפילין  הנחת תפילין בלילה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  התנאים נחלקו האם הלילה הוא זמן הנחת תפילין. לדעת השוללים, ייתכן שקיים איסור להניח תפילין בלילה. ניתן להסביר שקיימים במצוַת תפילין שני דינים שונים, שאחד מהם דורש עלייה למדרגה רוחנית גבוהה, שאיננה אפשרית בלילה (מטעמי נקיות). מהי הגדרת ה"יום" וה"לילה" לעניין זה? 
735 הלכות תפילין  מוקף גוויל לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא במנחות כותבת שכל האותיות בתפילין צריכות להיות מוקפות גוויל מכל צדדיהן. מהו אופי הפסול של אות שאינה מוקפת גוויל? האם אות כזאת אינה נחשב ל'אות', או שהיא פסולה מחמת סיבה אחרת? 
736 הלכות ברכות השחר  הרהור בדברי תורה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  נחלקו האמוראים האם הרהור נחשב כדיבור, ונפסק להלכה ש"הרהור לאו כדיבור דמי". הגר"א הוכיח שכלל זה אינו חל על דברי תורה, שכן גם הרהור נחשב ללימוד תורה. מדוע אין מברכים ברכות התורה על הרהור בדברי תורה? מהו היקף דין "הרהור כדיבור"? מה דינו של אדם הכותב דברי תורה, פוסק הלכה או מהרהר בדברי תורה בתשעה באב? 
737 הלכות קריאת שמע וברכותיה  פטור חתן מקריאת שמע לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מדוע חתן פטור מקריאת שמע? האם הוא אינו יכול לכוון כראוי, או שיש לו פטור מהותי? 
738 הלכות קריאת שמע וברכותיה  ברכות קריאת שמע שלפניה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם הברכות שלפני קריאת שמע הן ברכות המצווה או ברכות השבח? ההשלכה של שאלה זו, בין השאר, היא האם חייבים לברך אותן בצמוד לקריאת שמע. הרמב"ן והרשב"א נחלקו בחקירה זו, וייתכן לחלק בין שתי הברכות - בין "יוצר אור" לבין "אהבה רבה" (או "אהבת עולם"). 
739 הלכות תפילה  ותן טל ומטר לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מה המקור לחובת אמירת "ותן טל ומטר"? האם זוהי הוספה חיצונית לתפילה, או חלק אינטגרלי ממנה, המגדיר את התפילה כולה כתפילה הנאמרת בזמן הגשמים? מהן ההשלכות של שאלה זו? מה מעמדה של תוספת "משיב הרוח ומוריד הגשם"? 
740 הלכות תפילה  סמיכת גאולה לתפילה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהי המטרה של סמיכת הגאולה לתפילה? לפי הירושלמי - הסמיכה מוסיפה לחוויית תפילת העמידה, ואילו לפי רבנו יונה - הדין שייך דווקא להלכות ברכת הגאולה. האם צריך לסמוך גאולה לתפילה גם בלילה? מה דינו של אדם היוצא לדרך, או כאשר דין זה עומד כנגד תפילה במניין? 
741 הלכות חזרת הש"ץ ונשיאת כפיים  תפקיד המתברך בברכת כוהנים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו תפקידו של האדם המתברך על ידי הכוהנים? האם שמור לו תפקיד פסיבי בלבד? מדוע אסור להסתכל על הכוהנים בשעת הברכה? האם ישראל יכול לברך את אחיו כאשר אין כוהנים? 
742 הלכות חזרת הש"ץ ונשיאת כפיים  השתתפות הציבור בברכת כוהנים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מן הפסוקים למדנו שיש להכריז "כוהנים" לפני ברכת כוהנים, ולהקריא לכוהנים את מילות הברכה. בהשקפה ראשונה נראה שמדובר בדינים טכניים בלבד, אך הבנה מחודשת שלפיה גם הישראלים מחויבים במצוַת ברכת כוהנים מאירה את הדינים האלה באור חדש, ולפיה הם מייצגים את דרכו של הציבור כולו להשתתף בקיום המעשי של המצווה. 
743 הלכות קריאת התורה  קריאת התורה בשחרית של פורים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מדוע כאשר קוראים בתורה, יש לקרוא לפחות עשרה פסוקים? כיצד אנו קוראים בשחרית של פורים תשעה פסוקים בלבד? האם ישנו הבדל בין הקריאה בתורה בימים טובים לבין הקריאה בתורה בשאר הימים? 
744 הלכות ברכת המזון  שיעור כזית בברכה אחרונה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהגמרא בברכות עולה שאין מברכים ברכה אחרונה על אכילת כמות של פחות מכזית. האם אכילת פחות מכזית אינה נחשבת 'אכילה', או שאוכל פחות מכזית אינו גורם להנאה ואינו נחשב ל'אוכל'? 
745 הלכות ברכות הנהנין  ברכת היין - בורא פרי הגפן לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מדוע נתייחדה ברכה מיוחדת על היין? האם יש יינות שאין מברכים עליהם "בורא פרי הגפן"? מה דינם של יין מבושל, יין חי ויין מענבי בוסר? 
746 הלכות ברכות שונות  תפילת הדרך לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם תפילת הדרך היא תפילה לשלום ההולכים בדרך, או שהיא מעין 'התייעצות' עם הקב"ה? על איזו נסיעה יש לומר תפילת הדרך? מתי צריך לאומרה? 
747 הלכות מלאכות השבת  איסור צידה בשבת לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגדרת הצֵידה כמלאכה היא בעייתית, שכן בניגוד למלאכות האחרות, הצידה אינה יוצרת שום שינוי בגוף החפץ. מהו אופייה של מלאכה זו? 
748 הלכות מלאכות השבת  צדי רשות הרבים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מה מעמדם של צדי רשות הרבים - האם הם נחשבים לרשות היחיד או לרשות הרבים? שאלה זו משיקה להבנת אופיו של קניין משיכה. 
749 הלכות מלאכות השבת  כדי שישמור שבתות הרבה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  רבי שמעון בן מנסיא התיר לחלל שבת לצורך פיקוח נפש בשל הסברה: "חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה". האם סברה זו נפסקה להלכה? ה"בית יוסף" יישם אותה גם במקרה של חשש מפני יציאה לשמד. מסתבר שקיימת גם סברה מקבילה ביחס לדיני הקרבנות. 
750 הלכות כניסת השבת ויציאתה  נרות שבת לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מדוע חייבים להדליק נרות שבת? האם חובה זו שייכת לדיני כבוד שבת או עונג שבת? לשאלה זו יש כמה נפקא-מינות: הברכה על ההדלקה, והצורך להדליק לשם נר שבת. 
751 הלכות קידוש והבדלה  זכור את יום השבת לקדשו לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהם הציוויים הכלולים בפסוק "זכור את יום השבת לקדשו"? כידוע, נחלקו הלל ושמאי כיצד יש לקיים מצווה זו. מהו יסוד המחלוקת? 
752 הלכות קידוש והבדלה  קידוש בבית הכנסת לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו יסוד המנהג לקדש בבית הכנסת? האם הקידוש בבית הכנסת אינו ברכה לבטלה, שהרי "אין קידוש אלא במקום סעודה"? האם האדם יכול להחיל קדושה על השבת? 
753 הלכות ראש חודש  הלל לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם חובת אמירת ההלל היא מן התורה, מדברי סופרים או מתקנת חכמים? בסוגיות השונות בש"ס יש התייחסויות שונות לעניין זה, ועולות כמה אפשרויות לגבי מקור הדין. גם הראשונים נחלקו בעניין, ולמחלוקתם השלכה להבנת אופי חיוב אמירת ההלל. 
754 הלכות ראש חודש  עדות קידוש החודש לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  לשיטת רש"י, הכלל "לא תהיה שמיעה גדולה מראייה" חל רק לגבי עדות קידוש החודש. נראה שלדעתו עדות זו אינה נחשבת לעדות במובן המלא של המונח. תמיכה לדבריו אפשר למצוא בדעת התנאים המתירים עדות קרובים לקידוש החודש, בשיטת הרמב"ם המכשיר עדות של עדים זוממים, ובדברי רבי עקיבא איגר שהציע שעדים המעידים עדות שקר בקידוש החודש אינם עוברים על "לא תענה ברעך עד שקר". 
755 הלכות חמץ ומצה  האם חמץ שנשרף לפני פסח מותר באכילה במועד לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  חמץ שנשרף לפני פסח - מותר ליהנות ממנו במועד. האם גם מותר לאכול אותו? מהו ההבדל בין חמץ שנשרף לפני פסח לבין חמץ שנשרף בפסח? 
756 הלכות חמץ ומצה  בל ייראה ובל יימצא לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מי חייב באיסור "בל יראה" ו"בל ימצא"? האם מוקד האיסור נעוץ בבעלות הממונית על החמץ, או גם בזיקה שאינה ממונית? מה דינו של שומר שהופקד אצלו חמץ בפסח? שאלה זו נושקת לדיני חמץ שעבר עליו הפסח, ביטול החמץ המופקד, ורמת השמירה הנדרשת. האם יש לשומר בעלות מסויימת על החפץ שהופקד אצלו? 
757 הלכות בדיקת חמץ  בדיקת חמץ לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו תפקידה של בדיקת החמץ? האם מדאורייתא די בביטול החמץ? ייתכן שהבדיקה היא חובה מדאורייתא, כקיום של מצוַת "תשביתו" או כמסלול חלופי לביטול החמץ להתמודדות עם איסורי "בל ייראה" ובל "יימצא". 
758 הלכות סדר פסח ופסח  מצוַת כרפס לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מצוַת אכילת הכרפס נועדה כדי ש"יתמהו הנערים וישאלו". מהו אופייה של מצווה זו, מהם דיניה ומהו שיעורה? האם זוהי מצווה עצמאית, או הרחבה של מצוַת המרור? מה דינו של אדם שיש לו רק ירק אחד? 
759 הלכות סדר פסח ופסח  איסור עשיית מלאכה בערב פסח לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו יסוד האיסור לעשות מלאכה בערב פסח? האם איסור זה מבוסס על חשש שהאדם לא יתכונן לליל הסדר, או שזהו איסור מהותי הקשור להקרבת קרבן הפסח? האם איסור זה חל גם בימינו? 
760 הלכות סדר פסח ופסח  ארבע כוסות לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם מצוַת ארבע הכוסות היא מצווה ייחודית לליל הסדר, או שהיא חלק מהמצווה הכללית של ברכה על הכוס? 
761 הלכות סדר פסח ופסח  הלל בליל הסדר לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם ההלל של ליל הסדר זהה להלל שאנו אומרים בדרך כלל? לפי הגאונים, ההלל של ליל הסדר אינו 'קריאה' אלא 'שירה', ולכן אין מברכים עליו. הגרי"ז מסביר את שיטתם בכך שהלל זה נקבע על חוויה ניסית ציבורית. הרמב"ן חולק על הגאונים, ופוסק שיש לברך על ההלל של ליל הסדר. ההפסקה בין שני חלקיו של ההלל אינה מהוו הפסק, שכן קיים רצף של עיסוק במצוַת סיפור יציאת מצרים. 
762 הלכות ספירת העומר  ספירת העומר - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא מספרת שאמימר מנה רק ימים ולא שבועות, זכר למקדש. מה טעם הדבר? לפי הגרי"ז מבריסק, אין הבדל מהותי בין מנייני הימים והשבועות, אך חז"ל תיקנו לקיים אחרי החורבן מצווה 'חסרה' - בלי מניית שבועות. לעומת זאת, לדעת רבנו ירוחם ספירת השבועות קשורה בקשר מהותי לבית המקדש, בעוד ספירת הימים היא מצווה עצמאית. ה"אור שמח" קישר בין שני המניינים לבין שני פנים הקיימים בחג השבועות, וה"שפת אמת" קישר בין מניין הימים לבין עולם הקרבנות. 
763 הלכות ספירת העומר  ספירת העומר - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם שני המניינים שבספירת העומר - מניין הימים ומניין השבועות - הם שתי מצוות נפרדות, או מצווה אחת בעלת שני פנים? רבנו ירוחם נטה לכיוון הראשון, בעוד הרמב"ם סבר כדעה השנייה. ההשלכות של שאלה זו מתבטאות בניסוח המדויק של הספירה, בדינו של מי שספר ימים בלבד או שבועות בלבד, ובדינו של מי ששכח לספור באחד הימים. 
764 הלכות ספירת העומר  האם ספירת העומר היא מצווה שהזמן גרמה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  לכאורה נראה שספירת העומר היא מצוַת עשה שהזמן גרמה, כיוון שחייבים לקיימה רק בלילה ורק בין פסח לשבועות. אמנם, הרמב"ן סבור שזו אינה מצווה שהזמן גרמה. מהן סיבותיו? 
765 הלכות ספירת העומר  ספירת העומר בזמן הזה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מפסוקי התורה עולה שיש קשר ברור בין ספירת העומר לבין קרבנות העומר ושתי הלחם. האם ספירת העומר בזמן הזה היא דאורייתא או רק משום זכר למקדש? 
766 הלכות ספירת העומר  ספירת העומר ושיטת בעל הלכות גדולות לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מדוע אדם ששכח לספור את ספירת העומר ממשיך לספור בשאר הלילות בלי ברכה? כיצד ייתכן האם ספירת העומר היא מצווה אחת או כמה מצוות? 
767 הלכות ספירת העומר  'תמימות' בספירת העומר לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  התורה מחייבת לספור "שבע שבתות תמימות". מה בא ללמדנו המונח "תמימות"? האם דרישה זו נוגעת לכל אחד מימי הספירה, או למכלול הספירה בלבד? האם קיים הבדל בין מניין הימים לבין מניין השבועות? האם דרישה זו מעכבת בדיעבד? לדין זה השלכה חשובה לדינו של מי ששכח לספור באחד מימי הספירה. 
768 הלכות תשעה באב  הרהור בדברי תורה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  נחלקו האמוראים האם הרהור נחשב כדיבור, ונפסק להלכה ש"הרהור לאו כדיבור דמי". הגר"א הוכיח שכלל זה אינו חל על דברי תורה, שכן גם הרהור נחשב ללימוד תורה. מדוע אין מברכים ברכות התורה על הרהור בדברי תורה? מהו היקף דין "הרהור כדיבור"? מה דינו של אדם הכותב דברי תורה, פוסק הלכה או מהרהר בדברי תורה בתשעה באב? 
769 הלכות תשעה באב  קריעה על ראיית ערי יהודה בחורבנן לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם הקריעה על ערי יהודה היא בעלת אותו אופי כמו הקריעה על מת? האם קריעה זו מבטאת את האבילות ואת הצער שמרגיש האדם, או שהיא נועדה לציין את החורבן? מדוע קורעים רק על ערי יהודה? 
770 הלכות תשעה באב  איסור תלמוד תורה כחלק מאבילות תשעה באב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהיכן נובע האיסור על האבל ללמוד תורה? האם יסוד האיסור הוא באיסור ההנאה, או שעצם הלימוד בתשעה באב הוא בעייתי? 
771 הלכות תשעה באב  אבילות תשעה באב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם אבילות תשעה באב זהה לאבילות שבעה, או שיש הבדלים מסוימים בין שתי האבילויות? מהו אופייה של האבילות בט' באב? 
772 הלכות שאר התעניות  קריאת התורה במנחה של תעניות לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו מקור החיוב לקרוא בתורה בתפילת המנחה בתענית? מהו אופייה של חובה זו? מדוע מעלים בה ארבעה קרואים? האם יום התענית הוא יום של תשובה? 
773 הלכות שאר התעניות  תקיעה בחצוצרות בימי תענית לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מתי תוקעים בחצוצרות ומתי בשופר? מהי המשמעות של התקיעה בחצוצרות בימי התענית? 
774 הלכות ראש השנה  שופר שנסדק לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מדוע שופר שנסדק - פסול? 
775 הלכות ראש השנה  שופר שניקב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  המשנה כותבת ששופר שניקב וסתמו, אם מְשנה את קולו - פסול, ואם לאו - כשר. נחלקו התנאים במקרה שהשופר ניקב וסתמו במינו של השופר. מהו יסוד המחלוקת? 
776 הלכות ראש השנה  מום בשופר לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם המושג 'מום' שייך להקשר של דיני השופר? האם יש קשר בין התקיעה בשופר לבין העבודה במקדש? האם ניתן לדבר על מימד מסויים של חיוּת בשופר? 
777 הלכות ראש השנה  ציפוי השופר לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  נחלקו הרא"ש והרמב"ן בדבר דינו של שופר שציפהו זהב. מהו יסוד מחלוקת זו? 
778 הלכות ראש השנה  ההגדרה ההלכתית של מצוַת שופר לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהי מצוַת השופר: לתקוע בשופר או לשמוע את קולו? שיעור זה עוסק בשיטת הרמב"ם, הסובר באופן עקרוני שהמצווה היא בשמיעה. 
779 הלכות ראש השנה  מבנה התקיעות בראש השנה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם קיים מושג של 'הפסק' בין התקיעות? האם יש הבדל בין הפסק בזמן לבין הפסק בתקיעה שאינה שייכת לתקיעות? האם צריך להקפיד על הסדר הנכון של התקיעות? 
780 הלכות ראש השנה  היחס בין תקיעת שופר לתפילה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  כמה מהלכות תקיעת השופר מצביעות על קשר בין השופר לבין התפילה. הגמרא הקובעת שתקיעת השופר היא 'לזיכרון'; החיוב לעשות את השופר כפוף; והפסוק המקשר בין הלל לבין שופר - כולם מצביעים על כך שתקיעת השופר מעלה את איכות התפילה. הסבר אפשרי אחד לכך הוא שהשופר מזכיר לנו את זעקת הבהמה שממנה בא; משום כך שייך לגבי שופר גם דין "אין קטגור נעשה סנגור". 
781 הלכות ראש השנה  השופר כליווי לתפילה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הסבר אפשרי לקשר שבין השופר לתפילה עולה מדברי התוספות, לפיהם תקיעת השופר היא מעין קישוט מוסיקלי לתפילה. הבנה זו קצת קשה לשיטת הרמב"ם, שראה את עיקר המצווה בקול השופר ולא בחפצא שלו, אך משתלבת היטב עם שיטת הרמב"ן, שסבר שהשופר עצמו צריך להיות כלי מהודר, כדי שיהיה קישוט נאה לתפילה. לדעת הרמב"ן, השופר צריך להיות מוגדר 'כלי' מבחינה הלכתית, וצריך לבוא דווקא מבהמה כשרה. 
782 הלכות יום הכיפורים  תפילת נעילה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו מעמדה של תפילת הנעילה? האם זוהי תפילה עצמאית, או הרחבה של שאר תפילות היום? מהו המקור לתפילה מיוחדת זו? מהו נוסח התפילה? מתי מתפללים אותה? 
783 הלכות יום הכיפורים  איסור רחיצה ביום הכיפורים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם חמשת איסורי ההנאה ביום הכיפורים הם חמישה איסורים נפרדים, או איסור אחד בעל חמישה מרכיבים? השיעור עוסק בשאלה זו באמצעות בחינת איסור הרחיצה. האם רחיצה בלא הנאה מותרת? האם מותר ליהנות מרחיצה בלי להתרחץ בפועל? 
784 הלכות יום הכיפורים  מצוַת האכילה בערב יום הכיפורים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא קובעת שיש חובה לאכול בערב יום הכיפורים. האם חובה זו היא הכנה לקראת יום הכיפורים, או שהיא ממוקדת ביום התשיעי עצמו בלי קשר ליום שאחריו? הנפקא-מינות של החקירה נוגעות לחיוב נשים במצוַת האכילה, לשאלה אם יש חיוב גם בליל ט' בתשרי, ולאופי הסעודה שיש לאכול. 
785 הלכות סוכה  חמתה מרובה מצילתה - שיטת רבי יאשיה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  ר' יאשיה סובר שהתנאי של "צילתה מרובה מחמתה" חל גם על דפנות הסוכה. מהו טעם דינו של ר' יאשיה? 
786 הלכות סוכה  היש צורך בבעלות על סוכה לקיום מצוותה? לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם אדם יוצא ידי חובת הישיבה בסוכה כאשר הסוכה אינה שייכת לו? מהי רמת הבעלות הנדרשת? מה דינה של סוכה גנובה? מהו דינם של שואל ושל שותפים? 
787 הלכות סוכה  מצוַת בניית סוכה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם בניית הסוכה היא חלק ממצוַת הישיבה בה? 
788 הלכות ארבעת המינים  חובת ה'הדר' בארבעת המינים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  התנאים נחלקו בהיקף הצורך ב'הדר': לחכמים קיים דין זה בכל ארבעת המינים, ולרבי יהודה הוא קיים באתרוג בלבד. המחלוקת משקפת כנראה שתי הבנות באופי הדין: האם זהו דין במעשה המצווה, או בהגדרת מין האתרוג. מכמה ראשונים עולה ששני הדינים קיימים להלכה. נפקא-מינות אפשריות הן פטור מהדר בשעת הדחק, ושאלת מקור הדין בפסוקים. 
789 הלכות ארבעת המינים  אופי מצוַת נטילת לולב בשבעת הימים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהסוגיות בגמרא קשה להכריע אילו פסולים פוסלים את הלולב בכל שבעת הימים, ואילו פוסלים אותו רק ביום הראשון. בראשונים ובאחרונים עולות הצעות לחלוקה בין רמות שונות של פסולים (עיקריים לעומת משניים, פסולי הגדרת המין לעומת פסולי הדר, פסולים בחפצא לעומת פסולים במעשה המצווה), בין מקומות שונים (מקדש וגבולין), ובין מצוַת נטילת ארבעת המינים לבין מצוַת שמחת החג. 
790 הלכות חנוכה  הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מצוַת הדלקת נר חנוכה קשורה קשר אמיץ עם מושג ה'בית' - "נר איש וביתו". אם כן, מדוע מדליקים נרות חנוכה גם בבית הכנסת? האם יש קשר בין נרות חנוכה לבין מנורת המקדש? 
791 הלכות חנוכה  נר חנוכה כחובת בית לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בהגדירה את מצוַת הדלקת נר החנוכה, כותבת הגמרא: "מצוַת חנוכה - נר איש וביתו". מהו מעמדו של הבית בהדלקת נרות החנוכה? האם ייתכן שהדלקת נרות חנוכה היא חובת הבית, כמו קביעת מזוזה? 
792 הלכות חנוכה  החנוכייה ומנורת המקדש לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו הקשר בין נרות החנוכה לבין הנרות שהדליקו במנורה שבמקדש? מדוע מדליקים נרות בבית הכנסת? השיעור סוקר סוגיות אלו על רקע המחלוקת אם "הדלקה עושה מצווה" או "הנחה עושה מצווה". 
793 הלכות חנוכה  האם טימאו היוונים את כלי המקדש? לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  כיצד טימאו היוונים את כלי המקדש, והרי "אין אדם אוסר דבר שאינו שלו"? 
794 הלכות חנוכה  פרסומי ניסא וברכת "שעשה נסים" - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  למצוַת הדלקת נר חנוכה יש מרכיב נוסף: פרסומי ניסא. ניתן להבין את ברכת "שעשה נסים" כברכת המצוות, או כברכת השבח. מתי צריך לברך ברכה זו? האם מי שרואה נר דולק חייב לברך אותה? 
795 הלכות חנוכה  פרסומי ניסא - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  השלכות של מרכיב 'פרסומי ניסא' בהדלקת נרות חנוכה: חיוב נשים מדין 'אף הן היו באותו הנס'; החובה להוציא ממון לקיום המצווה; הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת - רמה גבוהה של 'פרסומי ניסא', או דין של 'זכר למקדש'. 
796 הלכות חנוכה  ברכת "שעשה נסים" לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  ברכת "שעשה נסים" נתקנה, כנראה, על פרסום הנס (ה"פרסומי ניסא") שבנר חנוכה. האם הברכה תלויה במעשה הדלקה? לפי המאירי, ניתן לברך אותה אפילו כאשר אין נר חנוכה כלל. מה דינו של מי שכבר בירך "שעשה ניסים" בבית הכנסת? 
797 הלכות חנוכה  הדלקת נרות חנוכה בשמן הקדוש בקדושת שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בדרך כלל, אסור להשתמש בשמן הקדוש בקדושת שביעית לשימושים שבהם ההנאה והכילוי באים כאחד. לפיכך, לכאורה אסור להשתמש בשמן כזה להדלקת נר חנוכה. אמנם, שאלה זו זוקקת דיון באופי איסור ההנאה מנרות חנוכה, ובהגדרת השימושים המותרים והאסורים בפירות הקדושים בקדושת שביעית. 
798 הלכות חנוכה  נר חנוכה - חובת הבית לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם מצוַת הדלקת נר חנוכה היא מצווה המוטלת על כל אדם או שהיא "חובת הבית", כמו מזוזה למשל? בשאלה זו נחלקו הראשונים ויש לה השלכות רבות, למשל בדין אכסנאי ובשאלת המקום שבו יש להניח את החנוכייה. 
799 הלכות מצוות הפורים  אדר א' ופורים קטן לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם השם "אדר א'" רומז לכך שבשנה מעוברת יש שני חודשי אדר? מדוע מצוות הפורים אינן חלות באדר הראשון? מהו מעמדו של פורים קטן? האם יש קשר בינו לבין הפורים הגדול? 
800 הלכות מצוות הפורים  מתנות לאביונים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם מצוַת מתנות לאביונים היא חלק ממצוַת הצדקה, או שזוהי מצווה עצמאית? המאמר עוסק בשאלה זו ובנפקא מינות העולות ממנה. 
801 הלכות מצוות הפורים  מצוַת משלוח מנות לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם מצוַת משלוח מנות היא מצווה עצמאית, או שהיא חלק ממצוַת הסעודה? מהו זמנה של מצווה זו? מי מחוייב בה? כיצד מקיימים אותה? 
802 הלכות מצוות הפורים  היחס בין שני ימי הפורים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו היחס בין י"ד באדר לבין ט"ו בו? לפי הסבר היסטורי של הרמב"ן, יום י"ד הוא היום העיקרי ויום ט"ו משני לו. להסבר זה יש השלכות לדינם של הולכי מדבריות, לדיני בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר, ולשאלה אם פרוז יכול להוציא מוקף ידי חובתו בקריאת המגילה. 
803 הלכות מגילה  קריאת מגילה מוקדמת בכפרים - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מיוחדת היא קריאת מגילת אסתר, שמקיימים אותה במקומות שונים בתאריכים שונים. האם אין בכך בעיה של "לא תתגודדו"? 
804 הלכות מגילה  קריאת מגילה מוקדמת בכפרים - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו יסוד דין הקריאה המוקדמת של מגילת אסתר בכפרים? האם יום הקריאה נחשב בכפרים כיום הפורים, או שזוהי רק קולא שנקבעה ליושבי הכפרים? מתי מקיימים בכפרים את שאר מצוות היום? מהם דיני הקריאה בכפרים? 
805 הלכות מגילה  שתי הקריאות של המגילה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  כידוע, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום. האם שתי הקריאות של מגילת אסתר הן שתי קריאות נפרדות, או שהן שני חצאים של תהליך אחד? האם יש הבדל בין שתי הקריאות? 
806 הלכות מגילה  קריאת המגילה בשני ימי הפורים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בעניין בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר, הרי"ף סבר שדינו של האדם תלוי בדעתו, ואילו הרמב"ן פסק שדינו של האדם מבוסס על מנהג המקום. ניתן להעלות הבנה נוספת, לפיה קיימות שתי מצוות נפרדות - לקרוא את המגילה ביום י"ד וביום ט"ו. כתוצאה מהבנה זו, קיימים מקרים שבהם האדם יתחייב לקרוא את המגילה פעמיים, ומקרים שבהם האדם לא יתחייב בקריאת המגילה כלל. 
807 הלכות מגילה  מגילת אסתר ומעמדה ביחס לשאר ספרי התנ"ך לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם יש הבדל בין מעמדה של מגילת אסתר לבין מעמדם של שאר ספרי המקרא? ייתכן שלמגילת אסתר יש מעמד ביניים: היא נחשבת לתורה שבכתב, אך אינה כלולה בכ"ד ספרי התנ"ך. ייתכן שחילוק זה משתקף גם במימד ההיסטורי, ויש לו השלכה לדין מגילה שנכתבה בלשון אחרת. 

סוגיות יורה דעה

# כותרתהמחברתקציר
808 הלכות שחיטה וטריפות  שחיטה על ידי גוי לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מדוע שחיטתו של גוי פסולה? האם פסול זה נובע מחשש לקרבה בין יהודים לגויים, או שמאיסור פורמאלי כלשהו? 
809 הלכות בשר בחלב  אכילת בשר וחלב על שולחן אחד לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  פרט לאיסורי הבישול, האכילה וההנאה של בשר בחלב, יש איסור דרבנן להעלותם על אותו שולחן. מהי אופי האיסור? האם הוא נובע מחשש ערבוב, או שחז"ל הגדירו בצורה מחודשת את ה'אכילה'? 
810 הלכות תערובות  ברייה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בעניין איסורי אכילה, נפסק להלכה ש'ברייה' היא רק דבר שהיה חי. בדיני ביטול, לעומת זאת, 'ברייה' יכולה להיות גם עצם דומם. מהו ההבדל בין שתי מערכות הדינים הללו? האם ברייה אינה בטילה מחמת חשיבותה, או מפני שהיא אינה נטמעת בתערובת? 
811 הלכות תערובות  דבר שיש לו מתירין לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא קובעת שדיני הביטול בתערובת אינם חלים על מאכלים אסורים שהאיסור שבהם עתיד לפקוע. בראשונים עולות שתי גישות להבנת דין זה, ויש להן השלכה על היקפו - על השאלה מהו "דבר שיש לו מתירין". בין השאר, שאלה זו עולה ביחס למוקצה ול'נולד' בשבת ולחמץ בפסח. 
812 הלכות תערובות  דבר שיש לו מתירין - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  השלכות נוספות לשתי ההבנות בדין דבר שיש לו מתירין: איסורי דרבנן; תערובת מין בשאינו מינו; שימוש רב-פעמי. 
813 הלכות כלאיים  כלאיים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא כותבת שגידולים שהשרישו בהיתר ואחר כך נתערבבו - נאסרים מחמת כלאים רק אחרי שהוסיפו שיעור של 1/200. מהו אופיו של דין זה? האם זהו דין מדיני התערובות והביטול, או שמא תערובת בשיעור קטן יותר אינה נחשבת לחפץ של איסור? 
814 הלכות שמיטה  תוספת שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהי תוספת שביעית? מהו המקור לדין זה? האם תוספת שביעית היא הרחבה של שנת השביעית, או שהתורה אסרה עשיית מלאכות מסויימות לפני שנת השמיטה, כי הן משפיעות על האדמה בשנת השמיטה? 
815 הלכות קדושת שביעית  הדלקת נרות חנוכה בשמן הקדוש בקדושת שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בדרך כלל, אסור להשתמש בשמן הקדוש בקדושת שביעית לשימושים שבהם ההנאה והכילוי באים כאחד. לפיכך, לכאורה אסור להשתמש בשמן כזה להדלקת נר חנוכה. אמנם, שאלה זו זוקקת דיון באופי איסור ההנאה מנרות חנוכה, ובהגדרת השימושים המותרים והאסורים בפירות הקדושים בקדושת שביעית. 
816 הלכות ייהרג ואל יעבור  דין "ייהרג ואל יעבור" ומצוַת קידוש השם לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  יהודי מחויב למסור את נפשו ולא לעבור על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. האם דין זה נובע מחומרת העברות הללו, או ממצווה עצמאית של קידוש השם? לשאלה זו השלכות רבות: גוי הכופה יהודי להנאת עצמו, עבירה פסיבית ("קרקע עולם"), רפואה בעבירות אלו, דינו של אדם שעבר ולא נהרג והשאלה האם גם גויים חייבים להיהרג ולא לעבור. 
817 הלכות ייהרג ואל יעבור  מאי חזית דדמא דידיה סומק טפי לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  אם אדם מצוּוה להרוג את חבירו, עליו למסור את נפשו ולא להורגו. הגמרא לומדת דין זה מסברה: 'מה ראית שדמך אדום יותר מדמו של חברך?'. האם קיימת חוסר יכולת טכנית להכריע בין שתי הנפשות, או שיש כאן קביעה גורפת, שדיני פיקוח נפש אינם חלים ביחס לאיסור "לא תרצח" משום שבכל מקרה יינטלו חיים? ההשלכות של שאלה זו נוגעות להריגה סבילה (קרקע עולם), ולדחיית שתי נפשות מפני אחת. 
818 הלכות כישוף וחוקות עכו"ם  איסור "לא תנחשו" לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהם גדרי איסור "לא תנחשו"? האם נאסרו כל הדרכים לגילוי העתיד, או רק מה שהיה נהוג בימי קדם? מהו שורש האיסור: חוסר האמונה בה', או עבודה זרה? האם לגוי מותר לנחש? 
819 הלכות נדרים ושבועות  שבועת שווא לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהי ההגדרה של שבועת שווא? מהו היחס בין שבועת שקר לבין שבועת שווא? 
820 הלכות נדרים ושבועות  שבועת ביטוי להבא לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  ברור שמי שנשבע שלא יאכל, ועבר על שבועתו ואכל - עבר על איסור; אך מהו אופי האיסור? האם מתברר למפרע שנשבע שבועת שקר, או שמא הוא קיבל על עצמו איסור עצמאי, מעין נדר? הדים לחקירה זו אפשר למצוא במחלוקת אמוראים בעניין מקור הדין, ובכמה מחלוקות תנאים בעניין היקפו - האם גם מי שאכל פחות מכזית חייב? האם יש היקש בין שבועה על העבר לבין שבועה על העתיד? האם ניתן להתפיס שבועה אחרת בשבועה כזו? 
821 הלכות נדרים ושבועות  שבועה על המצווה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  רב גידל קובע במסכת נדרים שראוי להישבע לקיים מצווה כלשהי. לכאורה, קביעתו נסתרת משתי סוגיות הקובעות שמי שנשבע על מצווה - שבועתו בטלה. כדי לתרץ את הסתירה, בעל המאור מחלק בין שבועה לקיים את המצווה לבין שבועה לבטלה; קצות החושן מחלק בין רמות שונות של חיובי שבועה; והתוספות מסבירים שדברי רב גידל מתייחסים רק לחילול השם שייגרם מהפרת השבועה. 
822 הלכות כיבוד אב ואם  חובת כיבוד אב ואם לאישה נשואה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מדוע נשים נשואות פטורות מכיבוד אב ואם? האם הפטור הוא טכני, כי הן נמצאות בבית אחר, או מהותי, כי הן מחוייבות בכבוד הבעל? מה דינה של אישה שבעלה מתיר לה לכבד את אביה? ומה דינה של אישה שיש לה הכנסה משלה? מתי חל פטור זה? האם נשים פטורות גם ממצוַת מורא אב ואם? 
823 הלכות כיבוד אב ואם  כיבוד אב מול כיבוד אם לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא קובעת שכיבוד אב קודם לכיבוד אם. האם הסיבה היא מעשית, כי גם האם חייבת בכבוד בעלה, או שהקדימות היא עקרונית? מה יהיה הדין כאשר ההורים גרושים, או אחרי שהאב הלך לעולמו? 
824 הלכות כיבוד אב ואם  מצוַת כיבוד סב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם אדם חייב לכבד את סבו? אם כן, האם מדובר בחובה עצמאית, או בהרחבה של מצוַת כיבוד אב? האם חובה זו חלה גם אחרי פטירת האב, או במקרים שבהם האדם אינו חייב בכבוד אביו? ומהצד השני - האם הסבא חייב ללמד את נכדו תורה? 
825 הלכות כיבוד תלמידי חכמים  איסור הוראת הלכה בפני הרב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  ממה נובע האיסור על אדם להורות הלכה בפני רבו? האם יסוד האיסור הוא שמירה על כבוד הרב, או חשש מקלות ראש בפסיקת ההלכה? 
826 הלכות תוכחה  מצוַת תוכחה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם חיוב תוכחה קיים גם כאשר אין כל סיכוי שתהיה לה השפעה כלשהי? מהו אופייה של מצוַת התוכחה? 
827 הלכות חינוך ותלמוד תורה  הרהור בדברי תורה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  נחלקו האמוראים האם הרהור נחשב כדיבור, ונפסק להלכה ש"הרהור לאו כדיבור דמי". הגר"א הוכיח שכלל זה אינו חל על דברי תורה, שכן גם הרהור נחשב ללימוד תורה. מדוע אין מברכים ברכות התורה על הרהור בדברי תורה? מהו היקף דין "הרהור כדיבור"? מה דינו של אדם הכותב דברי תורה, פוסק הלכה או מהרהר בדברי תורה בתשעה באב? 
828 הלכות חינוך ותלמוד תורה  תלמוד גדול או מעשה גדול לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מה עדיף: תלמוד תורה או קיום מצוות? האם חייב האדם להפסיק מלימודו כדי לקיים מצווה שנזדמנה לו? 
829 הלכות חינוך ותלמוד תורה  לעולם ישלש אדם שנותיו לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא בקידושין קובעת כי האדם צריך לשלש את שנותיו: שליש במקרא, שליש במשנה ושליש בתלמוד. כיצד הוראה זו מתיישבת עם הנוהג כיום, להשקיע את מירב הזמן בלימוד הגמרא? 
830 הלכות צדקה  קדימות בני ירושלים בצדקה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם יש להקדים את עניי ירושלים לעניים אחרים בנתינת צדקה? השיעור סוקר את תשובת ה"חתם סופר" על שאלה זו, ועוסק בשאלה האם יש מצווה בימינו לגור בירושלים. 
831 הלכות מילה  על מי מוטלת מצוַת מילה? לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם מצוַת המילה מוטלת על הבן הנימול או על אביו? מהי משמעות הציווי לאדם שלא נימול למול את עצמו בגיל שלוש עשרה? 
832 הלכות מילה  האם מילה היא מצווה שהזמן גרמא לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מדוע יש פטור מיוחד לנשים ממצוַת המילה, והרי זו מצוַת עשה שהזמן גרמה? האם מצוַת המילה היא אכן מצוַת עשה שהזמן גרמא? האם נשים פטורות מכל מצווה כזו? 
833 הלכות מילה  מי חייב במצוַת מילה - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מי מחוייב במצוַת המילה? האם המצווה מוטלת על האב או על הבן? מדוע האם פטורה ממצוַת המילה? מי שותה את היין בברית המילה? 
834 הלכות מילה  מי חייב במצוַת מילה - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  השלכות נוספות של החקירה מי חייב במצוַת המילה: חיוב קטנים במצוות, נוסח ברכת המילה, מילה על ידי מוהל וכפיית האב למול את בנו בעצמו. 
835 הלכות מילה  הטפת דם ברית לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא קובעת שיש להטיף דם ברית מתינוק שנולד מהול ומגר שנתגייר. האם דין זה נובע מהחשש ל"ערלה כבושה", או שזהו דין מהותי? 
836 הלכות גרות  תהליך הגרות לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מילה וטבילה מהוות את לבו של תהליך הגיור. מהו היחס בין שתיהן? 
837 הלכות גרות  מקרא ביכורים של גֶּר לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  המשנה קובעת שגר יכול להביא ביכורים אך אינו יכול לקרוא את פרשת "ארמי אובד אבי". מהו היחס בין הפקעת גר ממקרא ביכורים לבין הפקעת אישה ממצווה זו? ובין הפקעת הגר ממקרא ביכורים לבין הפקעתו מוידוי מעשרות? 
838 הלכות גרות  גר קטן - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא קובעת שבית דין יכול לגייר ילד קטן בעזרת דין "זכין לאדם שלא בפניו", אך הקטן יכול לסרב לגיור כאשר הוא גדל. מהו היחס בין דין "זכין" לבין זכות הסירוב? האם תיתכן גרות בלי קבלת מצוות, או עם קבלת מצוות מאוחרת? 
839 הלכות גרות  גר קטן - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  לפי התוספות במסכת כתובות, בית הדין מקבל עול מצוות עבור גר קטן באמצעות דין "זכין". גישה אחרת מציעה שבית הדין מספק לקטן באמצעות דין "זכין" את הדעת הנחוצה לתהליך הגיור. משתי הגישות עולה שדין "זכין לאדם שלא בפניו" פועל גם בהחלטות ובדעת, ולא רק במעשים. האם רק בית הדין יכול לזכות עבור הקטן, או שכל אדם יכול לעשות זאת? 
840 הלכות כתיבת סת"ם  מוקף גוויל לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא במנחות כותבת שכל האותיות בתפילין צריכות להיות מוקפות גוויל מכל צדדיהן. מהו אופי הפסול של אות שאינה מוקפת גוויל? האם אות כזאת אינה נחשב ל'אות', או שהיא פסולה מחמת סיבה אחרת? 
841 הלכות כתיבת סת"ם  מגילת אסתר ומעמדה ביחס לשאר ספרי התנ"ך לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם יש הבדל בין מעמדה של מגילת אסתר לבין מעמדם של שאר ספרי המקרא? ייתכן שלמגילת אסתר יש מעמד ביניים: היא נחשבת לתורה שבכתב, אך אינה כלולה בכ"ד ספרי התנ"ך. ייתכן שחילוק זה משתקף גם במימד ההיסטורי, ויש לו השלכה לדין מגילה שנכתבה בלשון אחרת. 
842 הלכות כתיבת סת"ם  מצוַת כתיבת ספר תורה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו אופי המצווה לכתוב ספר תורה? האם די בכך שאדם יהיה בעלים של ספר תורה, או שהוא צריך לכתוב את הספר בעצמו? שאלה זו תלויה, בין השאר, במקור המדויק בתורה של מצווה זו. 
843 הלכות כתיבת סת"ם  דרכי מסירת התורה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא קובעת ש"דברים שבכתב - אי אתה רשאי לאומרן בעל פה". מהו אופיו של איסור זה? מה דינם של ספרים שנכתבו בלשון שאינה לשון הקודש? האם ספרים כאלו הם בכלל קדושים? האם מותר להציל אותם משריפה בשבת? האם צריך לשרטט את הגיליון לפני שכותבים אותם? ומה דינו של ספר המכיל רק חלקים מן התורה? האם דינים אלו נוהגים גם בימינו? 
844 הלכות כתיבת סת"ם  תגי האותיות לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  כשכותבים ספר תורה, צריך לעטר חלק מן האותיות בתגים. האם תגים אלו הם תוספת נפרדת, שמטרתה להדר ולפאר את הכתב, או שהם נחשבים לחלק מהכתב? חקירה זו היא בעלת השלכות רבות: האם הוספת תגים נחשבת כתיבה בשבת; האם התגים מעכבים את כשרות הספר; האם צריך להוסיף תגים בגט; צורת התגים ומקומם. 
845 הלכות מזוזה  קביעת מזוזה בפתח מקום שאינו עשוי לכבוד לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  להלכה, אסור לקבוע מזוזה במקום שיש בו דברים לא-מכובדים. מהו יסוד דין זה: כבודה של המזוזה, או שקביעתה במקום כזה פוגעת בעצם המצווה? 
846 הלכות קבורה ואבילות  קריעה על ראיית ערי יהודה בחורבנן לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם הקריעה על ערי יהודה היא בעלת אותו אופי כמו הקריעה על מת? האם קריעה זו מבטאת את האבילות ואת הצער שמרגיש האדם, או שהיא נועדה לציין את החורבן? מדוע קורעים רק על ערי יהודה? 
847 הלכות קבורה ואבילות  איסור אבל ללכת לבית שמחה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו היקפו ומהו אופיו של האיסור על אבל ללכת לבית שמחה? מה הדין אם האבל אינו משתתף בסעודה? 

סוגיות אבן העזר

# כותרתהמחברתקציר
848 הלכות נישואין וחופה  פטור חתן מקריאת שמע לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מדוע חתן פטור מקריאת שמע? האם הוא אינו יכול לכוון כראוי, או שיש לו פטור מהותי? 
849 הלכות נישואין וחופה  פנים חדשות לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא קובעת שבשבעת ימי המשתה מברכים את שבע ברכות הנישואין רק אם באו "פנים חדשות". מהו טעם הדין? האם חיוב הברכה מוטל רק על האנשים החדשים, או שמא הם גורמים לתוספת שמחה כללית ומחייבים בברכה את כל המסובים? משאלה זו נגזרים חלק מדיני הפנים החדשות: מי יכול להיות פנים חדשות, מי מוגדר 'חדש', מתי צריך פנים חדשות, האם קטנים יכולים להיות פנים חדשות, והאם יום השבת נחשב לפנים חדשות. 
850 הלכות נישואין וחופה  תשלומי מזונות מקדימים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  אם האיש לא נשא את ארוסתו שנים-עשר חודשים אחרי הקידושין, הוא מתחיל לשלם לה מזונות. האם תשלומי המזונות הללו הם קנס, או שהם מעידים על תחילת חיי הנישואין? 
851 הלכות קידושין  קידושין כקניין לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהגמרא בקידושין עולה שיש מימד של קניין במעשה הקידושין. האם הקניין הזה הוא קניין רגיל? האם יש לקידושין גם פן לא-קנייני? 
852 הלכות קידושין  נתינה על ידי אחר בקידושין לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  כיצד יכול אדם לקדש לו אישה כאשר אדם אחר נותן לה את כסף קידושיה? וכיצד יכול עבד להשתחרר כאשר אדם אחר נותן לאדוניו את כסף פדיונו? מהו הקשר בין קידושי אישה לבין שחרור עבד? 
853 הלכות קידושין  קידושי ביאה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו אופיים של קידושי ביאה? האם הביאה מסמלת את היחסים בין הבעל לאשתו, או שהיא יוצרת את הקידושין? מדוע אי אפשר לקדש אישה בביאה על תנאי? 
854 הלכות קידושין  דין אמירה בקידושין לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מה הדין כאשר האיש נותן את הכסף, והאישה אומרת את נוסח הקידושין? מהו תפקיד האמירה בתהליך קידושין? האם יש עניין מיוחד בכך שהאישה לא עושה דבר? 
855 הלכות קידושין  אפקעינו רבנן לקידושין לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא מעלה אפשרות שחכמים יכולים להפקיע רק קידושי כסף, ולא בקידושי ביאה. מהי סברת החילוק בין שני סוגי הקידושין? מהי מסקנת הגמרא? כיצד פועל דין "אפקעינהו"? 
856 הלכות קידושין  מקדש במלווה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא כותבת שאי אפשר לקדש במלווה כיוון ש"מלווה להוצאה ניתנה". מיהו הבעלים של כסף המִלווה לפני הוצאתו - המַלווה או הלווה? האם קידושין דורשים מעשה נתינה פיזי? האם האישה מפיקה הנאה מקידושין במלווה? 
857 הלכות איסורי חיתון  איסור "לא תתחתן בם" לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  ממה נובע האיסור של "לא תתחתן בם"? האם יסודו בקדושת ישראל, או בחשש מהליכה אחרי עבודה זרה? האם איסור זה חל רק על שבעת העממים, או על כל הגויים? 
858 הלכות איסורי חיתון  הגדרת קנאי לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מעמדו של הקנאי הוא מאוד בעייתי ("הלכה ואין מורין כן"). מחד - ההלכה מחייבת לפעול בקנאות במצבים מסויימים; אך מאידך - בית הדין אינו מורה לפעול כך, ולעובר העבירה מותר להגן על עצמו אפילו בהריגת הקנאי. מהו מעמדו של הקנאי? מדוע הבועל ארמית חייב מיתה? 

סוגיות חושן משפט

# כותרתהמחברתקציר
859 הלכות דיינים  תפקיד בית הדין של השבט לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  לחלוקה לשבטים יש חשיבות גדולה במקרא. האם נותרה משמעות לחלוקה זו גם אחרי תקופת המקרא? מהו מעמדו של בית הדין השבטי? 
860 הלכות דיינים  תפקיד הפשרה במערכת המשפט ההלכתית לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהי פשרה? מהו היחס בינה לבין הדין? האם פשרה מחליפה את הליכי הצדק הרגילים, או שגם היא כוללת בתוכה מרכיבים של דין? 
861 הלכות דיינים  שליח בית דין שהרג בשוגג לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  המשנה במכות כותבת ששליח בית דין שהכה אדם במצוַת בית הדין והרג אותו בשוגג - אינו גולה. מהם יסודותיו של דין זה? מהו היחס בין קביעת מספר המלקות ע"י בית הדין באומד לבין מספר המלקות הקבוע בתורה? 
862 הלכות דיינים  סמיכת הדיינים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  ההלכה קובעת שדיינים צריכים להיות סמוכים על ידי קודמיהם, ולא הדיוטות. מהו אופייה של סמיכה זו? האם הסמיכה מגדירה את המעמד האישי של כל דיין, או את מעמדו של בית הדין כולו? האם דין זה חל גם על בתי דין של התרת נדרים ושל חליצה? 
863 סדרי דין כלליים  תפקיד הפשרה במערכת המשפט ההלכתית לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהי פשרה? מהו היחס בינה לבין הדין? האם פשרה מחליפה את הליכי הצדק הרגילים, או שגם היא כוללת בתוכה מרכיבים של דין? 
864 סדרי דין כלליים  רבי חייא קמייתא לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  לדעת רבי חייא, אדם שנתבע על סכום מסוים והכחיש הכל, ובאו שני עדים והעידו שהוא חייב חלק מהסכום - חייב להישבע שבועת מודה במקצת על שאר הסכום. מהו טעם הדין? מהו יסוד דין מודה במקצת? 
865 סדרי דין כלליים  שטרות העולים בערכאות של עכו"ם ודינא דמלכותא דינא לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם ניתן, על ידי הכלל של "דינא דמלכותא דינא", להכשיר שטרות שנכתבו בבתי משפט של גויים? האם יש הבדל לעניין זה בין שטרי ראיה לבין שטרי קניין? מהי סברת הדין של "דינא דמלכותא דינא"? האם בשטרות כאלו צריך להקפיד על כל כללי השטרות הרגילים? 
866 סדרי דין כלליים  עביד איניש דינא לנפשיה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא אומרת שלפעמים אדם יכול לקחת את החוק לידיו מדין "עביד איניש דינא לנפשיה". האם דין זה הוא חוץ-משפטי, או חלק מהסמכות הרגילה של בתי הדין? 
867 סדרי דין כלליים  הגדרת גמר דין לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  אדם שחייב את עצמו לשלם או להישבע - האם הוא יכול לחזור בו מחיובו? מה פשר השלב של "גמר דין"? 
868 סדרי דין כלליים  טוען וחוזר וטוען - היכולת לחזור מטענה שנטענה בבית דין לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא מביאה מחלוקת בדינו של אדם שטען טענה מסויימת, וחזר וטען טענה אחרת. האם יש פה חשש לשקר, או רק בעיה פורמאלית של סדרי משפט? 
869 סדרי דין כלליים  שוויה אנפשיה חתיכא דאיסורא לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  לכאורה נראה שדין "שוויה אנפשיה חתיכא דאיסורא" סותר את הכלל של "אין דבר שבערווה פחות משניים". מהו אופיו והיקפו של דין זה? האם הוא נובע מגדרי העדות הרגילים, או מגדרי הנאמנות במקום שאין בו עדים? 
870 סדרי דין כלליים  ברי ושמא - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  דעה אחת בגמרא קובעת ש"ברי ושמא - ברי עדיף": אם תובע טוען טענה מסויימת בוודאות, והנתבע עונה על דרך הספק - התובע זוכה. כיצד מתיישב כלל זה עם דין "המוציא מחבירו עליו הראיה"? לדעת התוספות, הפער בין הטענות הוא ראיה לנאמנות התובע. לדעת הראב"ן אין כאן ראיה, אך המוחזקות בממון עוברת מהנתבע לתובע. נפקא-מינה לחקירה זו הם מקרה של "ברי טוב ושמא גרוע", ויישום דין "ברי ושמא" בדיני איסור והיתר (בין השאר, בעניין "שוויא אנפשיה חתיכה דאיסורא"). 
871 סדרי דין כלליים  ברי ושמא - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  כיצד ניתן להסביר את דעת הסוברים "ברי ושמא - לאו ברי עדיף"? לשאלה זו מספר יישומים, וביניהם ברי ושמא כשאין חזקת ממון, המקרה של "איני יודע אם פרעתיך", והשילוב בין ברי ושמא לבין גורמים הלכתיים אחרים (מיגו וחזקת הגוף). 
872 סדרי דין כלליים  דבר הגורם לממון לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  לדעת רבי שמעון, "דבר הגורם לממון - כממון דמי". האם דין זה מצביע על סוג חדש של בעלות? 
873 סדרי דין כלליים  תפיסה - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  כלל גדול הוא: "המוציא מחבירו - עליו הראיה". מה יהיה הדין אם אדם אחד חטף בכוח את החפץ השנוי במחלוקת מהאדם השני (כמו למשל בסוגיית "תקפו כהן")? לפי גישת התוספות, בתנאים מסוימים השתלטות כזו היא לגיטימית; מכאן עולה ההבנה שההחזקה הפיזית בחפץ היא הגורם המכריע בדין. 
874 סדרי דין כלליים  תפיסה - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  שיטת הרמב"ן היא שתפיסה חד-צדדית איננה תקיפה, והתופס אינו נחשב ל'מוחזק'. לכלל זה יש שני חריגים: כשהספק עומד להתברר, או במצב של 'תרי ותרי'. כנראה, הרמב"ן סבר שהמוחזקות הפיסית מהווה ראיה לבעלות, אך אין לה עוצמה משפטית משל עצמה. 
875 הלכות עדות  חצי דבר לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  דין "דבר ולא חצי דבר" קובע שאי אפשר לצרף שתי עדויות שונות לכלל עדות אחת. מהו היקפו של דין זה? מתי ניתן להתחשב גם בעדות על 'חצי דבר'? 
876 הלכות עדות  משיח לפי תומו לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  לעיתים ניתן לסמוך על עדותם של פסולי עדות, כאשר הם משיחים לפי תומם. מהו אופיו ומהו היקפו של דין זה? האם הוא חל על כל פסולי העדות? 
877 הלכות עדות  גומלין לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  לעיתים אין מאמינים לעד אחד בגלל חשש ל"גומלין" עם אדם אחר. האם זהו חשש לשקר, או הפקעה של נאמנות מיוחדת? 
878 הלכות עדות  כיוון שהגיד אינו חוזר ומגיד לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו המקור לדין "כיוון שהגיד אינו חוזר ומגיד"? האם הוא נובע מחשש לשקר, או שזהו אחד מהליכי המשפט? מהן ההשלכות של שאלה זו? 
879 הלכות עדות  מיגו נגד עדים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מדוע "מיגו נגד עדים - לא אמרינן"? האם הכוח של מיגו חלש מהכוח של עדים, או שמא אין למיגו שום משמעות במקום שיש עדים? מהן הנפקא-מינות של שאלה זו? 
880 הלכות עדות  עדים זוממים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא קובעת שיש להתרות בעדים מייד אחרי עדותם, בתוך כדי דיבור. מהו יסוד דין "תוך כדי דיבור"? ומהו תפקידה של ההתראה? 
881 הלכות עדות  תמיכה חיצונית לעדות לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  ההלכה מעניקה לעדות של שני עדים כוח כמעט מוחלט, אך ייתכן שבשל כך מוטלת עליהם גם מגבלה: אי אפשר לתמוך עדות בראיה משפטית נוספת, כמו 'מיגו' או שבועה. מה קורה כאשר עדותם של העדים אינה מספיקה, כמו במקרים של "תרי ותרי", "כיוון שהגיד" או עדים שהם נוגעים בדבר? 
882 הלכות עדות  עד המסייע פוטר משבועה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  דין ידוע הוא שעדות של עד אחד מחייבת שבועה. היא עדות לטובת אדם מסויים יכולה גם לפטור אותו משבועה? האם "עד המסייע" מבטל את חיוב השבועה מעיקרו, או מהווה תחליף במקום השבועה? בהקשר זה, יש לדון גם בענייני גלגול שבועה, שבועת נשבע ונוטל, ודין "מתוך שאינו יכול להישבע - משלם". 
883 הלכות עדות  נוגע בדבר לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מי שהוא נוגע בדבר - פסול מלהעיד על אותו דבר. מהו אופי הפסול? האם קיים חשש שהוא ישקר, או שהפסול הוא פורמאלי, ונובע מהגדרתו כ'בעל דין' ולא כ'עד'? נפקא-מינות לחקירה זו: האם חל על קרוב דין "תחילתו וסופו בכשרות"? מה דינה של כת שנמצא אחד מהם קרוב או פסול? מהו המקרה של "כבר העידו עדים הראשונים"? 
884 הלכות הלוואה ופרעונה  מקדש במלווה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא כותבת שאי אפשר לקדש במלווה כיוון ש"מלווה להוצאה ניתנה". מיהו הבעלים של כסף המִלווה לפני הוצאתו - המַלווה או הלווה? האם קידושין דורשים מעשה נתינה פיזי? האם האישה מפיקה הנאה מקידושין במלווה? 
885 הלכות גביית מלווה  יכולתו של הלווה לקנות מחדש את נכסיו לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא דנה בדין "שומא הדר": אדם שהיה חייב כסף, ולא היה לו לשלם ומכרו את שדותיו - יכול לפדות אותם אחרי שהוא משיג כסף. מהו אופיו של דין זה? האם זהו דין מוסרי בלבד, או שהוא מושתת על עקרונות משפטיים? 
886 הלכות ערבות  ערב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  כיצד נוצר חיובו של הערב? הגמרא כותבת שהערב משתעבד באמצעות ההנאה מכך שביקשו ממנו להיות ערב. מה טיבה של הנאה זו? האם ההנאה יוצרת את המחוייבות, או שהיא רק סימן לכך שהמחוייבות אכן קיימת? 
887 הלכות מקח וממכר  שטר מודעה (ביטול מכירה) לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  כיצד שטר מודעה יכול לבטל מכירה? באילו מקרים הוא פועל? האם ניתן לבטל מודעה? 
888 הלכות קניינים  אופיו של קניין חצר לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מספר סוגיות בגמרא קובעות שחצרו של אדם נחשבת כידו. האם יש לחצר מעמד ממש זהה ליד, או שקניין חצר דומה באופיו לקניין יד? 
889 הלכות קניינים  קניין חליפין לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  באילו חפצים ניתן לבצע קניין חליפין? האם יש צורך להשתמש דווקא ב'כלי', או שדי בכל חפץ בעל חשיבות? מהו אופיו של קניין החליפין? 
890 הלכות קניינים  קניין אגב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  כיצד פועל קניין אגב? מה ניתן לקנות בקניין זה? מה מעמדה של הקרקע בקניין אגב? 
891 הלכות קניינים  קניין בדבר שלא בא לעולם לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  נחלקו האמוראים בשאלה האם ניתן לקנות דבר שלא בא לעולם. מהן סברות המחלוקת? האם הבעיה היא רק בגמירות הדעת, או שמא עצם מעשה הקניין פגום? 
892 הלכות קניינים  קניין משיכה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  לקניין יש שני מרכיבים: גמירות דעת ומעשה קניין. מהי משמעותה של המשיכה? האם היא מבטאת שליטה על החפץ, או הכנסה לביתו של הקונה? 
893 הלכות קניינים  קניין הגבהה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו אופיו של קניין ההגבהה? לאיזה גובה צריך להגביה את החפץ כדי לקנות אותו? האם דין "לבוד" חל גם על קניין הגבהה? 
894 הלכות חזקת קרקעות  קניין חזקה - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  אחת הדרכים לקנות קרקעות היא קניין חזקה. מהו אופיו של קניין החזקה? האם הוא מהווה מימוש של הבעלות, או מפרסם את הבעלות החדשה? 
895 הלכות חזקת קרקעות  קניין חזקה - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו אופיו של קניין החזקה? האם הוא מהווה מימוש של הבעלות, או מפרסם את הבעלות החדשה? 
896 הלכות שליחות  חב לאחריני לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא כותבת שאדם אינו יכול למנות שליח לגבות את חובו כאשר החייב חייב כסף לאנשים נוספים. מהו יסוד הדין? האם ישנו הבדל לעניין זה בין שליחות רגילה לבין שליחות הנעשית ללא מינוי (מדין "זכין")? מהי ההגדרה של "חב לאחריני"? 
897 הלכות שליחות  מיגו דזכי לנפשיה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  שליח יכול לזכות את משלחו גם במקום שחב לאחריני, מדין "מיגו דזכי לנפשיה - זכי נמי לחבריה". מהו יסוד דין זה? האם השליח זוכה קודם לעצמו ואחר כך למשלחו? 
898 הלכות שליחות  שליחות לדבר עבירה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בדרך כלל "אין שליח לדבר עבירה", אך בשלושה מקרים מצאנו שיש שליח לדבר עבירה (טביחה ומכירה, גניבה מהקדש ושליחת יד בפיקדון). במה נתייחדו מקרים אלו דווקא? 
899 הלכות שליחות  אין שליח לדבר עבירה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מדין הגמרא אין שליח לדבר עבירה. לכן, אם אדם מינה שליח לעשות בעבורו עבירה - האחריות על העבירה מוטלת על השליח, ולא על המשלח. מהו אופי דין זה? האם שליחות לדבר עבירה אינה מתחילה כלל, או שהשליחות קיימת ורק מעשה העבירה אינו מתקיים? 
900 הלכות אבידה ומציאה  השבת אבידה - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם מצוַת השבת אבידה היא מצווה הממוקדת ב'חפצא' - בחפץ האבוד, או ב'גברא' - בבעל החפץ שאיבד את ממונו? האם חייבים להשיב אבידת קרקע? האם קיים פן של השבת אבידה גם בחיוב להציל את חיי הזולת? האם חייבים להוציא ממון לצורך הצלת חיים? האם זקן הפטור מהשבת אבידה חייב להציל את חיי חבירו? 
901 הלכות אבידה ומציאה  השבת אבידה - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מתי מתחיל החיוב במצוַת השבת אבידה? איזו פעולה נחשבת לקיום של מצווה זו? אילו חפצים נחשבים ל'אבידה'? 
902 הלכות אבידה ומציאה  יאוש בעלים - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  כאשר בעליו של חפץ שנאבד מתייאש ממנו, מי שמצא אותו זוכה בו. האם ייאוש זה הוא סוג של הפקר? מהו מקור הדין, ומהו היקפו? האם הבעלים צריך להכריז על ייאושו? ביחס לאילו חפצים הייאוש תקף? האם המחזיק בחפץ צריך להתכוון לקנות אותו אחרי הייאוש? 
903 הלכות אבידה ומציאה  יאוש בעלים - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  אם ייאוש הוא מושג הלכתי עצמאי, כיצד הוא פועל? להבנת התוספות, הייאוש מפקיע את חובת ההשבה, ואילו לדעת הרמב"ן, הוא מפקיע באופן מוחלט את הבעלות. הדיון באופיו של הייאוש מוביל לדיון במושג הבעלות בהלכה. מהו היחס בין הייאוש לבין הפקר ולבין דין ביטול חמץ? 
904 הלכות אבידה ומציאה  ייאוש בעלים - ח"ג לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  אדם שקיבל חפץ מאדם שמצא אותו - האם הוא נחשב ל'שומר אבידה' וזוכה בה אחרי הייאוש? מה דינה של אבידה המצויה בחצרו של אדם בלי ידיעתו? מתי בדיוק פוגעת בעלותו של המאבד? 
905 הלכות ירושה ונחלות  אפוטרופוס לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא לומדת שאפוטרופוס רשאי לפעול לטובת יתומים. אך מהו אופי תפקידו של האפוטרופוס? האם הוא פועל מטעם היתומים או מטעם בית הדין? האם יש קשר בין סמכות האפוטרופוס לבין "זכין לאדם שלא בפניו"? האם היתומים יכולים להתנגד למעשיו של האפוטרופוס? 
906 הלכות שומרים ופיקדון  שאילה בבעלים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  ההלכה קובעת ששומר פטור מתשלום על נזק שאירע לחפץ אם "בעליו עמו". האם פטור זה חל גם על פשיעה של השומר? מהו דין "פושע כמזיק"? 
907 הלכות שומרים ופיקדון  מזיק ברשות לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  אדם מועד לעולם, אך אומן שפגע בטעות בחפץ שהופקד בידיו - פטור. מה יסודו של פטור זה? האם הוא נובע ממחילה של בעל החפץ, או שהפגיעה היא חלק אינטגרלי מתפקידו ומחיוביו של האומן? 
908 הלכות שומרים ופיקדון  חיובי שואל לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מדוע שואל חייב לשלם על נזקים שאירעו באונס? האם השואל מקבל על עצמו תשלומים אלו, או שהוא נחשב בעלים חלקיים על החפץ המושאל? 
909 הלכות שומרים ופיקדון  שומרים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מדוע שומר שפשע חייב לשלם: בשל עצם הפשיעה או בשל הנזק שנוצר? מהן סברות המחלוקת בדין "תחילתו בפשיעה וסופו באונס"? איזו רמה של פשיעה מחייבת את השומר לשלם על אונסין? 
910 הלכות שומרים ופיקדון  התחלת שאלה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  לדעת רב הונא, מחוייבות השוכר והשואל מתחילה מהרגע שבו הם מתחילים להשתמש בחפץ. מהו מעשה הקניין הרלוונטי? מהי המשמעות ההלכתית של רגע השימוש. 
911 הלכות גניבה וגזילה  לא תחמוד - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהי ההגדרה ההלכתית של איסור "לא תחמוד"? האם האיסור חל רק על השתלטות ממשית על חפץ מסויים, או אפילו על רצון לקחת את החפץ? 
912 הלכות גניבה וגזילה  לא תחמוד- ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  אדם שחמד חפץ ונתן את תמורתו - האם הוא עובר על "לא תחמוד"? ואם בעל החפץ נתרצה למוכרו אחרי לחצים? מהו ההבדל בין "לא תחמוד" לבין "לא תתאווה"? 
913 הלכות נזקי ממון  מזיק ברשות לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  אדם מועד לעולם, אך אומן שפגע בטעות בחפץ שהופקד בידיו - פטור. מה יסודו של פטור זה? האם הוא נובע ממחילה של בעל החפץ, או שהפגיעה היא חלק אינטגרלי מתפקידו ומחיוביו של האומן? 
914 הלכות נזקי ממון  מיטב - תשלום נזקים באמצעות קרקע לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  ר' עקיבא ור' ישמעאל נחלקו האם אדם שהזיק חפץ צריך לשלם ממיטב שלו או ממיטב של הניזק. מהו יסוד המחלוקת? 
915 הלכות חובל בחבירו  מאי חזית דדמא דידיה סומק טפי לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  אם אדם מצוּוה להרוג את חבירו, עליו למסור את נפשו ולא להורגו. הגמרא לומדת דין זה מסברה: 'מה ראית שדמך אדום יותר מדמו של חברך?'. האם קיימת חוסר יכולת טכנית להכריע בין שתי הנפשות, או שיש כאן קביעה גורפת, שדיני פיקוח נפש אינם חלים ביחס לאיסור "לא תרצח" משום שבכל מקרה יינטלו חיים? ההשלכות של שאלה זו נוגעות להריגה סבילה (קרקע עולם), ולדחיית שתי נפשות מפני אחת. 
916 הלכות שמירת הנפש  "לא תשים דמים בביתך" לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בציווי על מצוַת המעקה כוללת התורה שתי מצוות: עשה - לבנות מעקה, ולא-תעשה - "לא תשים דמים בביתך". מה היחס בין שתי המצוות? מסתבר, שיש הבדלים בהיקף המצוות: מצוַת מעקה נוגעת רק למבנים, ומצוַת "לא תשים דמים" - גם לחפצים ולבעלי חיים; מצוַת מעקה נוגעת רק לסכנת חיים, ואילו מצוַת "לא תשים דמים" - לכל נזק שהוא. 
917 הלכות שמירת הנפש  "לא תשים דמים בביתך" (המשך) לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם האיסור "לא תשים דמים בביתך" הוא רק חיוב אישי, או שיש לו היבטים ציבוריים וממוניים? כפי שנראה, איסור זה מוטל על הציבור כולו, ולא רק על הבעלים. נוסף על כך, לדין זה יש השלכות ממוניות על תשלומי הפיצוי על הנזק שנגרם. 

סוגיות נושאים שונים

# כותרתהמחברתקציר
918   הקדמה למתודולוגיה תלמודית לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין   
919 קרבן פסח  אכילת קרבן פסח לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם הקרבת קרבן הפסח ואכילתו הן שתי מצוות נפרדות? מהו המייחד את אכילת קרבן הפסח מאכילת שאר הקרבנות? האם קיים מימד של אכילת קדשים באכילת קרבן הפסח? 
920 קרבן פסח  ביקור ז' ימים - בדיקת קרבן פסח ד' ימים לפני שחיטתו לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  קרבן הפסח וקרבן התמיד זוקקים שניהם בדיקה מספר ימים לפני הקרבתם. האם בדיקה זו נובעת מחשש לפסול, או שהיא דין מיוחד? 
921 קרבן פסח  מינוי על קרבן פסח לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  כדי לאכול מקרבן פסח, חובה להימנות עליו מראש. מה פשר המינוי הזה? האם הוא מהוו רכישת בעלות על הקרבן, או רק רכישת זכות אכילה ממנו? כיצד מתמנים על הקרבן? האם ניתן להצטרף לחבורה באיחור? האם מחשבה להאכיל את הפסח למי שאינו מהחבורה נחשבת מחשבת פיגול? כיצד יש לחלק את הבשר בין המנויים עליו? 
922 עבודת יום הכיפורים  טבילות הכוהן הגדול ביום הכיפורים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם ריבוי טבילותיו של הכהן הגדול ביום הכיפורים נובע מהמעברים הרבים בין מקומות בעלי קדושה שונה, או שטבילות אלו הן חלק מעיצומו של היום הקדוש? האם טבילות יום הכיפורים זהות באופיין לטבילות כל יום רגיל? 
923 עבודת יום הכיפורים  חפינת הקטורת ביום הכיפורים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בתהליך הקטרת הקטורת, התורה מצווה על הכוהן לחפון חלק מהקטורת בידו. האם חפינה זו היא חלק מהותי מעבודות הקטורת, או שזה רק אמצעי טכני להקטרתה? מדוע צריך הכהן הגדול ביום הכיפורים לחפון פעמיים? 
924 עבודת יום הכיפורים  הזאת הדם בקודש הקדשים ביום כיפור לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  לא ברור מן הפסוקים אם הזאת הדם ביום הכיפורים הייתה לפני הארון או ממש עליו. האם מוקד ההזאה הוא קודש הקדשים, או הארון? מה ניתן להוכיח מההזאה על אבן השתייה בבית המקדש השני? ר' חיים מבריסק הציע שיש קדושה מיוחדת למקום הארון, גם כשהארון איננו נמצא בו. לענייננו שייכת גם מחלוקת התנאים לגבי איסור הכניסה לקודש הקדשים. 
925 עבודת יום הכיפורים  הקפדה על הסדר בעבודת יום הכיפורים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  המשנה קובעת שאין לשנות את סדר העבודה בעבודות יום הכיפורים. מהו אופיו של דין זה ומה היקפו? יש שקבעו שהדין חל רק בעבודות פנים, אבל הרחיבו את ההגדרה של עבודות אלו; ויש שקבעו שהדין חל אף בעבודות חוץ, אם הדבר גורם לדחייה בעבודת פנים אחרת. 
926 עבודת יום הכיפורים  תהליך הפיס בעבודת יום הכיפורים - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הכהן הגדול קבע את מעמד שעירי יום הכיפורים באמצעות גורל, ולא באמצעות הכרזה מילולית. בקרבנות אחרים, לעומת זאת, האמירה היא בעלת מעמד מרכזי. האם יש לאמירה מקום גם בעבודת שעירי יום הכיפורים? התתכן עבודת יום הכיפורים בלי הגרלה? 
927 עבודת יום הכיפורים  תהליך הפיס בעבודת יום הכיפורים - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  כיצד פועל הגורל שמוטל בין שני השעירים? האם הכהן רק מבצע את הגורל, או שיש לו תפקיד אקטיבי? מי מקדיש את השעיר לקרבן? 
928 ביכורים  מקרא ביכורים של גֶּר לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  המשנה קובעת שגר יכול להביא ביכורים אך אינו יכול לקרוא את פרשת "ארמי אובד אבי". מהו היחס בין הפקעת גר ממקרא ביכורים לבין הפקעת אישה ממצווה זו? ובין הפקעת הגר ממקרא ביכורים לבין הפקעתו מוידוי מעשרות? 
929 ביכורים  אופיים של הביכורים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  קיים דמיון בולט בין מצוַת הביכורים לבין מצוות המעשר והתרומה. מהו הקשר בין הביכורים לבין עולם הקרבנות והמקדש? 
930 ביכורים  ביכורים כקרבן לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מסתבר שלביכורים יש מעמד של מעין-קרבן. מעמד זה משפיע על כמה מדיני הביכורים, וביניהם: פסולי קרבנות שחלים על ביכורים, פסול 'מאוס' בביכורים - שתלוי במחלוקת התנאים אם ביכורים הם קדשי מזבח או קדשי בדק הבית, פסול מצווה הבאה בעבירה, זמן הבאת הביכורים, חיוב נשים במצווה, והכנסת ספק-ביכורים לעזרה. 
931 קרבנות  תנופה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא כותבת שהבעלים והכהן מניפים את הקרבן בצוותא. האם ידו של הבעלים אינה חוצצת בין יד הכהן לבין הקרבן? שיעור זה דן בתפקיד הכהן, על רקע חילוקו של ר' חיים בין כהן המבצע עבודה לבין כהן המשמש כמקום העבודה. 
932 קרבנות  קרבן שתי הלחם בחג השבועות לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בחג השבועות יש חובה להקריב את קרבן שתי הלחם. האם שתי הלחם הם יחידה אחת וקרבן אחד, או שלכל אחד מהלחמים יש מעמד עצמאי? 
933 קרבנות  דין "ממשקה ישראל" - איסור הקרבת קרבנות מדברים אסורים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  ההלכה אוסרת להקריב על המזבח דברים האסורים באכילה. מהיכן נובע איסור זה? האם זהו איסור עצמאי, או שהתורה מרחיבה את איסורי האכילה ומחילה אותם גם על 'האכלת' המזבח? 
934 טהרה וטומאה  האם טימאו היוונים את כלי המקדש? לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  כיצד טימאו היוונים את כלי המקדש, והרי "אין אדם אוסר דבר שאינו שלו"? 
935 טהרה וטומאה  חרב כחלל - טומאת כלי מתכות לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  דין מיוחד הוא שחרב התקועה במת - דינה כמת, והיא נחשבת ממש לאבי אבות הטומאה (כמו הגופה עצמה). האם החרב נחשבת ממש כמת, או רק דיניה שווים לדיני המת? 
936 טהרה וטומאה  הנאה מתרומה טמאה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  ההלכה קובעת שכוהנים מותרים ליהנות משריפת תרומה טמאה. מהו אופיו של היתר זה? האם יש היתר מיוחד לכוהנים ליהנות משריפת התרומה, או שמא התרומה הטמאה מותרת לכוהנים באופן עקרוני בצורה של שריפה? 
937 טהרה וטומאה  דין כיבוס בחטאת לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  טיפת דם מקרבן החטאת שנפלה על בגד מחייבת לכבס את הבגד כולו. האם מטרת הכיבוס היא רק לנקות את הבגד מהדם, או שיש לכיבוס מעמד הלכתי כלשהו? 
938 טהרה וטומאה  שיעור רביעית דם לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  נחלקו התנאים האם דם בשיעור רביעית מטמא, גם אם הוא לא ניגר מגוף אחד. מהו יסוד המחלוקת? האם יש הבדל בין שיעור רביעית דם לבין השיעורים הנדרשים במקומות אחרים בהלכה? 
939 טהרה וטומאה  סוף טומאה לצאת לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בדיני טומאת אוהל נפסק שכל דבר הנמצא במסלול שהמת עתיד לצאת בו מן הבית - נטמא, גם אם הפתחים שבמסלול זה סגורים. מהו אופי דין זה? האם אנו מתייחסים לפתחים כאילו נפרצו, או שהטומאה חלה באופן גורף בכל 'תחומו' של המת, ואיננה מתחשבת במכשולים בדרך? לשאלה זו השלכה מעשית לדיני טומאת כוהנים. 
940 כלי המקדש  החנוכייה ומנורת המקדש לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו הקשר בין נרות החנוכה לבין הנרות שהדליקו במנורה שבמקדש? מדוע מדליקים נרות בבית הכנסת? השיעור סוקר סוגיות אלו על רקע המחלוקת אם "הדלקה עושה מצווה" או "הנחה עושה מצווה". 
941 כלי המקדש  מנורת המקדש לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  למנורת המקדש מאפיינים ייחודיים, המבדילים אותה משאר כלי המקדש. הבנת ייחודה של המנורה כרוכה בהבנת תפקידה במקדש; המנורה אינה רק כלי שרת, אלא חלק מה'ריהוט' של בית המקדש, ולכן עליה להיות מפוארת ומעוטרת במיוחד. לאור הבנה זו ניתן להבין גם את תפקידו של נר התמיד ואת תפקידם של הקנים והגביעים. 
942 מצוות ואיסורים  תלמוד גדול או מעשה גדול לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מה עדיף: תלמוד תורה או קיום מצוות? האם חייב האדם להפסיק מלימודו כדי לקיים מצווה שנזדמנה לו? 
943 מצוות ואיסורים  האם מילה היא מצווה שהזמן גרמא לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מדוע יש פטור מיוחד לנשים ממצוַת המילה, והרי זו מצוַת עשה שהזמן גרמה? האם מצוַת המילה היא אכן מצוַת עשה שהזמן גרמא? האם נשים פטורות מכל מצווה כזו? 
944 מצוות ואיסורים  מצווה הבאה בעבירה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הראשונים נחלקו האם פסול "מצווה הבאה בעבירה" הוא דאורייתא או דרבנן. מהירושלמי עולה שהבעיה במצווה כזו אינה במעשה המצווה, אלא בחפץ שנעשות בו המצווה והעבירה. להבנה זו השלכות על אופי הפסול: הוא יחול רק על מצוות שיש בהן חשיבות לחפצא של המצווה, כמו לולב, ולא כאשר החפץ אינו חשוב, כמו בקריעת בגד של אָבל או בשמיעת קול השופר (להבנת הרמב"ם). הראב"ד מציג הבנה אחרת, שלפיה הפגם נעוץ במעשה, ולא בחפצא. 
945 מצוות ואיסורים  תפקיד הכוונה במעשה המצווה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  להלכה נפסק שמצוות אינן צריכות כוונה. מה טיבה של פסיקה זו? האם עדיין יש משמעות לכוונה בעשיית המצווה? 
946 מצוות ואיסורים  חטא כדי שיזכה חברך לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם מותר לאדם לעבור על איסור קל כדי להציל את חבירו מעבירה על איסור חמור? התוספות (בסוגיית "רדיית הפת") מציעים שתי מערכות של קריטריונים לפסיקה בשאלה זו. נראה, ששתי המערכות הללו משקפות שתי נקודות מבט שונות על טיב החובה למנוע את ביצוע העבירה החמורה. 
947 ברכות המצוות  ברכה על מצווה שקיומה איננו מובטח לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בניגוד לספירת העומר, אין מברכים על ספירת ימי הטהרה של זבה כיוון שאין יודעים אם הספירה תגיע לסופה, והברכה עלולה להיות ברכה לבטלה. מהם גדרי קביעה זו? האם מברכים על מצוות נוספות שקיומן המלא אינו מובטח (שחיטה, אמירת "עננו" בתענית ציבור ובדיקת חמץ)? ייתכן שיש לחלק בין מצוות הממוקדות בתהליך מסויים לבין מצוות הממוקדות בתוצאה. 
948 ברכות המצוות  שומע כעונה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הבנת דין "שומע כעונה" תלויה בהבנת כ"ף הדמיון: האם השומע נחשב כאילו אמר את הדברים בפועל ממש, או רק תוצאת האמירה נזקפת לזכותו? האם דין זה חל על סומא? האם הוא חל רק על מצוות שנאמרות בקול רם (כמו ברכת כוהנים)? האם קיים דין הפסק ב"שומע כעונה"? האם המשמיע צריך להיות מחוייב במצווה בעצמו? 
949 "לפני עיוור"  ולפני עור לא תתן מכשול - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  חז"ל פירשו את האיסור של "לפני עיוור" כאיסור לסייע או לגרום לאדם אחר לחטוא. מהו מוקד האיסור: מתן העזרה לחטא, או החטא שנעשה בסופו של דבר? 
950 "לפני עיוור"  ולפני עור לא תתן מכשול - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם איסור "לפני עיוור" הוא איסור עצמאי, או הרחבה של האיסור שנעשה בסופו של דבר? 
951 שיעורים ומידות  שיעור כזית בברכה אחרונה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהגמרא בברכות עולה שאין מברכים ברכה אחרונה על אכילת כמות של פחות מכזית. האם אכילת פחות מכזית אינה נחשבת 'אכילה', או שאוכל פחות מכזית אינו גורם להנאה ואינו נחשב ל'אוכל'? 
952 שיעורים ומידות  כתותי מכתת שיעוריה - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם הדין של "כתותי מכתת שיעוריה" נובע מהכלל "כל העומד להישרף כשרוף דמי", או שזהו דין עצמאי? האם הפגם הוא בשיעורו של החפץ או בצורתו? 
953 שיעורים ומידות  כתותי מכתת שיעוריה - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו אופי השיעורים הדרשים לקיום מצוות שונות? האם דין "כתותי מכתת שיעוריה" מצביע על פגם במציאותו הפיסית של החפץ, או בחשיבותו? 
954 שיעורים ומידות  חצי שיעור (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  לשיטת ר' יוחנן, אכילת חצי שיעור של איסור אסורה מהתורה אך אין נענשים עליה. האם זהו איסור מהותי או רק סייג שקבעה התורה בגלל החשש להצטרפות הכמות לשיעור מחייב? אם מדובר בסייג, מה יהיה הדין במקרים שבהם החשש אינו קיים? 
955 שיעורים ומידות  חצי שיעור (ח"ב) - חצי שיעור במעשים אסורים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם דין 'חצי שיעור' חל גם על מעשי איסור? האם מותר לבצע פעולה חלקית מתוך מעשה שבקיומו המלא הוא מעשה איסור? בנידון זה נחלקו כנראה ה"מנחת חינוך" והראב"ד, בעניין איסורי הכנת שמן המשחה, מלאכת תולש בשבת וטלטול ברשות הרבים. מהירושלמי וממדרשי ההלכה מסתבר שבתחום זה ההסכמה בין האמוראים רחבה יותר מאשר בתחום דין חצי שיעור הרגיל. 
956 שיעורים ומידות  חצי שיעור (ח"ג) - הגדרת האיסור וסיווגו לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  ניתן להבין שחצי שיעור מאיסור מסויים נושא את אופיו של האיסור המקורי, אלא שהוא פטור מעונש; מנגד ניתן להבין שחצי שיעור הוא רק סייג, שאיננו אסור באופן מהותי. לחקירה זו השלכות לגבי האכלת חולה שיש בו סכנה בחצי שיעור ביום הכיפורים, לעניין דין 'הקל הקל תחילה', וביחס לשאלה אם חצי שיעור כלול במה שעליו כל יהודי "מושבע ועומד מהר סיני". 
957 ספיקות  ספק ספיקא - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  ההלכה מספקת מספר כללים להכרעת ספיקות הלכתיים: במקום שמצטרפים בו שני ספיקות - אפשר להקל. להבנת הרשב"א, דין זה מבוסס על הכרעה על פי רוב. להבנת התוספות ולפי הגרי"ד סולוביצ'יק, מקרה של 'ספק ספיקא' מוגדר כמצב של ודאי, ולא כמצב של ספק. אחת מהראיות לשיטת תוספות עולה מסוגיית "אלמנת עיסה", העוסקת במשפחה שנטמע בה ספק חלל. 
958 ספיקות  ספק ספיקא - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  להבנה ש'ספק ספיקא' בכלל איננו מוגדר כספק ניתן למצוא ראיות בראשונים. רבנו תם סבור שלמרות שדבר שיש לו מתירין איננו בטל בדיני הספיקות הרגילים, הוא מתבטל באמצעות 'ספק ספיקא'. הראב"ד סבר שלמרות שיש לערוך בדיקת חמץ גם כאשר ספק אם יש בבית חמץ - אין צורך לבדוק כאשר יש 'ספק ספיקא'. 
959 הלכה  הגדרת קנאי לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מעמדו של הקנאי הוא מאוד בעייתי ("הלכה ואין מורין כן"). מחד - ההלכה מחייבת לפעול בקנאות במצבים מסויימים; אך מאידך - בית הדין אינו מורה לפעול כך, ולעובר העבירה מותר להגן על עצמו אפילו בהריגת הקנאי. מהו מעמדו של הקנאי? מדוע הבועל ארמית חייב מיתה? 
960 הלכות דעות  לא תחמוד - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהי ההגדרה ההלכתית של איסור "לא תחמוד"? האם האיסור חל רק על השתלטות ממשית על חפץ מסויים, או אפילו על רצון לקחת את החפץ? 
961 הלכות דעות  לא תחמוד- ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  אדם שחמד חפץ ונתן את תמורתו - האם הוא עובר על "לא תחמוד"? ואם בעל החפץ נתרצה למוכרו אחרי לחצים? מהו ההבדל בין "לא תחמוד" לבין "לא תתאווה"? 
962 הלכות דעות  לשון הרע לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם קיים איסור לדבר לשון הרע בפניו של האדם שעליו מספרים? מהו בדיוק ההיתר של "באפי תלתא"? 
963 הלכות דעות  גניבת דעת לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו איסור גניבת דעת? האם זהו איסור דאורייתא או דרבנן? 
964 הלכות דעות  שקר ודרכי שלום לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  התורה מצווה "מדבר שקר תרחק", אך שקר הותר מפני דרכי שלום ובמקרים רבים נוספים. כיצד יש להבין את מחלוקת בית שמאי ובית הלל בנושא "כיצד מרקדים לפני הכלה"? 
965 מלך ושלטון  מלך ומלכות - חלק א' לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הרמב"ם מונה את מצוַת מינוי המלך כמצווה אקטיבית. כיצד ייתכן שמצווה זו היא אקטיבית, והרי המלוכה נמסרת בירושה מאב לבן? מהי משמעות המינוי? הפתרון לשאלה זו נעוץ באבחנה בין שני דינים במעמדו של המלך: המעמד האישי מחד, והישות הממסדית של שושלת המלוכה מאידך. 
966 מלך ושלטון  מלך ומלכות - חלק ב' לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  שיעור זה ממשיך לעסוק בשני הדינים שבמעמדו של המלך. הייתכן מלך בלא מלכות? ומלכות בלי מלך? 
967 קדושה  קדושת ערי חומה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  המשנה בתחילת מסכת כלים מונה את ערי החומה ברמה השנייה של הקדושה. מה מעמדן ומהי קדושתן של ערים אלו? האם יש קשר בין קדושתה של ירושלים לקדושתן של ערי חומה? האם מצורע משתלח מעיר חומה? 
968 קידוש החודש  עדות קידוש החודש לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  לשיטת רש"י, הכלל "לא תהיה שמיעה גדולה מראייה" חל רק לגבי עדות קידוש החודש. נראה שלדעתו עדות זו אינה נחשבת לעדות במובן המלא של המונח. תמיכה לדבריו אפשר למצוא בדעת התנאים המתירים עדות קרובים לקידוש החודש, בשיטת הרמב"ם המכשיר עדות של עדים זוממים, ובדברי רבי עקיבא איגר שהציע שעדים המעידים עדות שקר בקידוש החודש אינם עוברים על "לא תענה ברעך עד שקר". 

הלכה אורח חיים

# כותרתהמחברתקציר
969 הלכות ציצית  חידוש התכלת לגרסת Word לגרסת html יהודה ראק  מהי הבעיה בזיהוי התכלת המקורית, האם יש בכלל דרישה להטיל בציצית את התכלת המקורית דווקא? מאמר מקיף זה מביא את שיטות הראשונים לגבי התכלת לצד דברי החוקרים בני זמננו, ומגיע למסקנה כי אין כיום שום סיבה שלא לחדש את קיום מצוות התכלת. 
970 הלכות ציצית  בגד החייב בציצית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם בגד עם חמש כנפות או עם שלוש כנפות חייב בציצית? מה מעמדם של בגדים שאינם עשויים מצמר או מפשתים? האם ישנה הבחנה בין פרשיית ציצית שבפרשת שלח-לך לבין פרשיית הציצית שבפרשת כי-תצא? 
971 הלכות תפילין  בענין תפילין בשבת לגרסת Word לגרסת html משה פינצ'וק  מדוע אין מניחים תפילין בשבת? הגמרא מסבירה כי הסיבה היא שהתפילין הם אות והשבת היא אות. מאמר זה מנסה להבין את מאמר הגמרא לעומקה, ומתוך כך מגיע לדיון בסוגי העדות השונים - עדות לברור ועדות לפרסום והצהרה. 
972 הלכות קריאת שמע וברכותיה  בדין תפילה בציבור תוך זמן קריאת שמע - חלק א' לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  קבוצת חיילים שאין באפשרותם להתפלל בציבור בזמן קריאת שמע, אך יכולים להתפלל לאחר הזמן. מה עדיף: תפילה ביחידות בזמנה, או תפילה בציבור שלא בזמנה, כשכל אחד יאמר ביחידות את קריאת שמע בזמנה? מאמר זה מבאר את שיטות הראשונים בסוגייה, ודן בשתי בעיות: אמירת קריאת שמע ללא ברכותיה, ואמירת ברכות קריאת שמע שלא בזמנן. 
973 הלכות קריאת שמע וברכותיה  בדין תפילה בציבור תוך זמן קריאת שמע - חלק ב' לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  חלקו השני של המאמר עוסק בפסיקת ההלכה למעשה באחרונים, ובפתרון הבעיות שנדונו לעיל. המאמר מתחשב גם בהשלכות המעשיות הנלוות של פסיקה זו - עשיית מלאכה לפני התפילה ואמירת קריאת שמע ללא תפילין - ומביא גם להם פתרון מעשי. 
974 הלכות קריאת שמע וברכותיה  זמנה של קריאת שמע לגרסת Word לגרסת html דודי נוימן  מתי בדיוק זמנה של קריאת שמע של שחרית? נחלקו בשאלה זו הראשונים, ומאמר זה מבאר את השיטות השונות בכך, ומציג את פסיקת ההלכה למעשה בשולחן ערוך ובאחרונים. 
975 הלכות קריאת שמע וברכותיה  קריאת שמע ותלמוד תורה - חלק א' לגרסת Word לגרסת html יהודה ראק  מהו יסוד חיובה של מצוות קריאת שמע - קיום של מצוות תלמוד תורה, או מצווה שעניינה הכרזה על קבלת עול מלכות שמים? מאמר זה מבאר את עניינה וגדריה של מצווה זו על פי השיטות השונות. 
976 הלכות קריאת שמע וברכותיה  קריאת שמע ותלמוד תורה - חלק ב' לגרסת Word לגרסת html יהודה ראק  בהמשך לחלק הראשון, חלקו השני של המאמר מציע שילוב בין שתי האפשרויות שהעלינו לעיל. כמו כן, הוא דן בהשלכות השונות הנובעות מהבנה זו: האם חיוב קריאת שמע הוא מדאורייתא או מדרבנן, האם חייבים לכוון בקריאת שמע, והאם מותר לקרוא קריאת שמע בשכיבה או תוך כדי הליכה. 
977 הלכות תפילה  טעות בשאילת גשמים (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מה דינו של אדם ששכח "ותן טל ומטר לברכה"? 
978 הלכות תפילה  טעות בשאילת גשמים (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מה דינו של אדם ששכח "ותן טל ומטר לברכה"? 
979 הלכות תפילה  ברכות בנין ירושלים לגרסת Word לגרסת html אמוץ כהן  בסך הכל, אנו מכירים ארבע ברכות העוסקות בבניין ירושלים. מהו ההבדל בין ארבעתן? 
980 הלכות תפילה  זמן תפילת שחרית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  ממתי מתחיל זמנה של תפילת השחרית? 
981 הלכות תפילה  בדבר צירוף מחלל שבת בפרהסיה למנין עשרה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  בעיית צירוף מחללי שבת למניין קיימת עוד מקדמא דנא, ושבה ועלתה בדורות האחרונים. מאמר זה, שנכתב כתשובה לחיילים, פורש את היריעה של נושא זה, ומביא אף פסיקת הלכה למעשה המתייחסת למחללי שבת בדורינו. 
982 הלכות תפילה  בקשת צרכיו בשומע תפילה לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  עם תקנת הנוסח הקבוע בתפילה, נוצר מצב שאדם אינו יכול להפנות את בקשותיו האישיות לא-לוקיו. לשם כך תיקנו חז"ל שאדם יוכל לבקש על צרכיו בברכת "שומע תפילה". מאמר זה עוסק בפרטי דין זה, במקורו, ובהשלכות שלו הלכה למעשה. 
983 הלכות תפילה  בעניין ברכת "שעשה ניסים" ביום העצמאות וביום ירושלים לגרסת Word לגרסת html הרב שמואל דוד  בחנוכה אנו מברכים ברכת "שעשה ניסים" על הדלקת הנרות. האם יש לברך ברכה זו גם על הניסים שעשה לנו ה' ביום העצמאות וביום ירושלים? 
984 הלכות תפילה  אריכות בתפילה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מה היה יחסם של חז"ל לאנשים המאריכים בתפילתם? האם יש לחשוש לטרחת הציבור בהארכה בתפילה? השיעור עוסק בהיבטים השונים ובדעות השונות הקיימות בחז"ל ביחס לנושא זה, הן מהצד שבין האדם למקום והן מהצד שבין האדם לחבירו. 
985 הלכות תפילה  האם מותר להתפלל בלועזית? לגרסת Word לגרסת html הרב משה אברמן  אדם שאיננו מבין את שפת הקודש, האם הוא יכול להתפלל בלועזית? האם ניתן להתפלל בעברית למרות שהמתפלל אינו מבין שפה זו? באילו תחומים יש חשיבות להבנת הדברים, ובאילו תחומים המימד הפורמאלי הוא העיקרי, ועל כן חובה לאומרם דווקא בעברית? 
986 הלכות חזרת הש"ץ ונשיאת כפיים  הקשבה לשליח ציבור לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  עשרה שהתפללו בלחש ואחד מהם לא סיים את תפילתו - האם חייבים התשעה להמתין לו לחזרת הש"ץ? 
987 הלכות חזרת הש"ץ ונשיאת כפיים  ענייני ברכות לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי והרב יוסף צבי רימון  מהו המקור לברכת שהחיינו? האם ברכה זו היא רשות או חובה? מה היחס בין ברכה זו לבין ברכת הטוב והמיטיב? האם ניתן לברך על הולדת בת? מהם התנאים לחיוב כהנים בברכת כהנים? האם גם הישראלים המקבלים את ברכת הכוהנים מקיימים מצווה? 
988 הלכות חזרת הש"ץ ונשיאת כפיים  ברכת הבנים לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מנהג העולם לברך את הילדים בערב שבת בברכת "יברכך ה' וישמרך" וכו'. אך האם אין בברכה זו איסור משום: "כה תברכו את בני ישראל - אתם ולא כל ישראל"? על שאלה זו עונה המאמר, ומביא את השיטות השונות לגבי היתר אמירת ברכת כהנים על ידי ישראל בתפילה ומחוצה לה. בסופו מביא המאמר גם את פסיקת ההלכה במקרה דנן. 
989 הלכות קריאת התורה  בעניין מצות קריאת התורה בציבור לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  מהו אופי מצות הקריאה בתורה? ומהו היחס בין הקורא בתורה לבין קרואים, ובין הקרואים לבין הציבור השומע את הקריאה? 
990 הלכות קריאת התורה  השלמת קריאת התורה לגרסת Word לגרסת html מאיר נהוראי  מה יעשו חיילים ששהו בפעילות מבצעית ועקב כך לא קראו בתורה ביום שני או חמישי? בתשובה לשאלה זו מבאר מאמר זה את מקורות דין קריאת התורה בזמנים השונים, את טעמיהם השונים ואת דיני הקריאה השונים בכל זמן: לא הרי קריאת התורה בשבת בבוקר כהרי קריאתה בשני ובחמישי, ולא הרי אלו כהרי קריאתה בשבת במנחה. בסופו מביא המאמר גם פסיקה מעשית למקרים השונים. 
991 הלכות קריאת התורה  הוצאת ספר תורה לשטח אימונים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  האם מותר להוציא ספר תורה לשטח אימונים? מאמר זה מבאר את הצדדים ההלכתיים השונים ביחס להיתר לטלטל ספר תורה ממקומו בכלל, ואת הסיבות הספציפיות להתיר הבאת ספר תורה לצורך אימונים. 
992 הלכות בית הכנסת  חובת מחיצה בבית הכנסת ובשמחות לגרסת Word לגרסת html הרב צבי יניר  מהי החובה על מחיצה בבית הכנסת ובשמחות? מאמר זה סוקר את השתלשלות הפסיקה בנושא מן המשנה והגמרא ועד לאחרוני פוסקי זמנינו. הוא תולה את דיני המחיצה בשאלה מהי מטרת המחיצה - מניעת הסתכלות, או מניעת התערבות. אם נכריע בשאלה זו נוכל גם להכריע בשאלות אחרות בתחום. 
993 הלכות נטילת ידיים וסעודה  חציצה בטבילה ובנטילת ידיים לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  הלכה רווחת היא, שכל החוצץ בטבילה - חוצץ בנטילת ידיים. מדוע, אם כן, אנו מוצאים בפוסקים הבדלים מסויימים בין שניהם? 
994 הלכות נטילת ידיים וסעודה  בדין נטילת ידיים לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  חז"ל תיקנו את חובת נטילת הידיים מפני סרך תרומה, וכן מחשש ללכלוך. האם מי שידיו התלכלכו במהלך הארוחה חייב לשוב וליטול את ידיו ? 
995 הלכות נטילת ידיים וסעודה  דיבור אחרי מים אחרונים לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  האם מותר להפסיק בדיבור בין נטילת ידיים של מים אחרונים לבין ברכת המזון? מאמר זה דן באופי הדין של מים אחרונים, ומתוך כך עוסק אף בהשוואה בין המים הראשונים לבין המים האחרונים. בסופו, מביא המאמר פסיקת הלכה למעשה בנידון דידן. 
996 הלכות ברכת המזון  ברכות בנין ירושלים לגרסת Word לגרסת html אמוץ כהן  בסך הכל, אנו מכירים ארבע ברכות העוסקות בבניין ירושלים. מהו ההבדל בין ארבעתן? 
997 הלכות ברכת המזון  בעניין ברכת "שעשה ניסים" ביום העצמאות וביום ירושלים לגרסת Word לגרסת html הרב שמואל דוד  בחנוכה אנו מברכים ברכת "שעשה ניסים" על הדלקת הנרות. האם יש לברך ברכה זו גם על הניסים שעשה לנו ה' ביום העצמאות וביום ירושלים? 
998 הלכות ברכת המזון  עקירה ממקום למקום לעניין חיובי ברכה לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  מה דינו של אדם ששינה את מקומו באמצע הארוחה, לפני שבירך ברכה אחרונה? 
999 הלכות ברכת המזון  זימון - צירוף או ברכה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מהו אופי חובת הזימון? האם הזימון מצרף את האנשים כדי שיברכו ביחד, או שמא יש להוסיף את ברכת הזימון כברכה מיוחדת לברכת המזון? 
1000 הלכות ברכת המזון  דיני ברכת המזון לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  זהו קובץ מקיף של דיני ברכת המזון השונים - נטילת ידיים, זימון, יעלה ויבוא, ורצה ועוד. 
1001 הלכות ברכת המזון  דיני ברכות לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  מה הדין בספק ברכות? מתי צריך לחזור על ברכת המזון? מה השיעור לחיוב ברכת המזון מדאורייתא? האם נשים חייבות בברכת המזון מדאורייתא או מדרבנן? מהי ברכת הזימון? מהם הדינים של עיקר וטפל? 
1002 הלכות ברכת המזון  סוגיית "מי שאכל ושכח ולא בירך" לגרסת Word לגרסת html דני ברלין  מה דינו של מי שאכל ושכח לברך - האם הוא חייב לחזור למקום שאכל? שאלה זו נתונה במחלוקת בית שמאי ובית הלל. מאמר זה מנסה להסביר את שיטת בית הלל, תוך הסבר מעמיק של משמעות ברכת המזון. 
1003 הלכות ברכת המזון  הוספות בברכת המזון בסעודה שנמשכת מיום ליום לגרסת Word לגרסת html אברהם נחשון  מה דינו של מי שהתחיל את סעודתו ביום חול וסיים אותה בראש חודש - האם עליו להוסיף "יעלה ויבוא" בברכת המזון? מאמר זה דן במצבים השונים של התמשכות הסעודה בין שני ימים שונים, ומביא את שיטות הפוסקים השונות. 
1004 הלכות ברכת המזון  פת הבאה בכיסנין ושינוי מקום בסעודה לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף-צבי רימון  אדם הקובע סעודה על מאכל שברכתו "מזונות" - חייב ליטול ידיו, לברך עליו "המוציא" לפניו וברכת המזון אחריו. מהו שיעור קביעות סעודה? מה דינו של אדם האוכל פת הבאה בכיסנין הממולאת במילויים שונים? מה מברכים על עוגות שוקולד, ופלים, לחם מבושל, קרמבו וגלידה? מהם דיני שינוי מקום בסעודה? 
1005 הלכות ברכות הנהנין  דיני ברכות לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  מה הדין בספק ברכות? מתי צריך לחזור על ברכת המזון? מה השיעור לחיוב ברכת המזון מדאורייתא? האם נשים חייבות בברכת המזון מדאורייתא או מדרבנן? מהי ברכת הזימון? מהם הדינים של עיקר וטפל? 
1006 הלכות ברכות הנהנין  פת הבאה בכיסנין ושינוי מקום בסעודה לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף-צבי רימון  אדם הקובע סעודה על מאכל שברכתו "מזונות" - חייב ליטול ידיו, לברך עליו "המוציא" לפניו וברכת המזון אחריו. מהו שיעור קביעות סעודה? מה דינו של אדם האוכל פת הבאה בכיסנין הממולאת במילויים שונים? מה מברכים על עוגות שוקולד, ופלים, לחם מבושל, קרמבו וגלידה? מהם דיני שינוי מקום בסעודה? 
1007 הלכות ברכות הנהנין  רסק תפוחים - ברכתו לגרסת Word לגרסת html הרב שמואל דוד  מה יש לברך על רסק תפוחים - "שהכל" או "בורא פרי העץ"? 
1008 הלכות ברכות הנהנין  עיקר וטפל בברכת הנהנין לגרסת Word לגרסת html הרב דניאל וולף  מדוע אדם האוכל מאכל שיש בו עיקר וטפל מברך על העיקר בלבד? 
1009 הלכות ברכות הנהנין  חיוב כוונה בברכות לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  האם יכול אדם לצאת ידי חובת ברכה גם כאשר הוא אינו מבין את לשונה? 
1010 הלכות ברכות הנהנין  פירות שנתבשלו (קומפוט) - מה מברך השותה מימיהם בלבד לגרסת Word לגרסת html הרב שמואל דוד  מה מברכים על קומפוט (פירות מבושלים במיץ)? 
1011 הלכות ברכות הנהנין  בגדרי פרי בתחומים שונים (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מה נחשב ל"פרי" לעניין המצוות התלויות בארץ: מעשרות, שביעית וכלאיים? 
1012 הלכות ברכות הנהנין  בגדרי פרי בתחומים שונים (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  ומה נחשב ל"פרי" לעניין ברכות הנהנין? 
1013 הלכות ברכות הנהנין  ברכה ראשונה על אורז לגרסת Word לגרסת html הרב דניאל וולף  הגמרא כותבת ש"הכוסס את האורז - מברך עליו בורא פרי האדמה. טחנו ואפאו ובישלו - מברך עליו בורא מיני מזונות". מה יש לברך על האורז שלנו? 
1014 הלכות ברכות הנהנין  בדין עיקר פוטר את הטפל לגרסת Word לגרסת html הרב דני וולף  אדם האוכל מזון שיש בו עיקר וטפל - על מה מהם יברך? סוגיית עיקר וטפל בברכות הינה מורכבת ומסובכת, ומאמר זה מנסה להשליט בה סדר. היסוד בחיוב הברכה על טפל הוא בכך שיש שני מחייבים בכל ברכה: המצווה לברך כחלק ממצוות ברכת הנהנין, והברכה כ'מתיר' לפני האוכל. 
1015 הלכות ברכות הנהנין  דין "פת הבאה בכיסנין" ופיצה לגרסת Word לגרסת html הרב דני וולף  מה יש לברך על פיצה? מאמר זה מבאר את דין "פת הבאה בכיסנין", ודן בשאלה אם דין זה שייך גם לגבי פיצה. 
1016 הלכות ברכות הנהנין  ברכות הדגן לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף-צבי רימון  מהם המצבים השונים של הדגן, ומהי הברכה המתאימה לכל מצב? מה מברכים על שלווה? מהי פת הבאה בכיסנין? מהי ברכתם של חלה מתוקה, פיצה, בורקס, אורז ומצות? 
1017 הלכות ברכות שונות  ענייני ברכות לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי והרב יוסף צבי רימון  מהו המקור לברכת שהחיינו? האם ברכה זו היא רשות או חובה? מה היחס בין ברכה זו לבין ברכת הטוב והמיטיב? האם ניתן לברך על הולדת בת? מהם התנאים לחיוב כהנים בברכת כהנים? האם גם הישראלים המקבלים את ברכת הכוהנים מקיימים מצווה? 
1018 הלכות ברכות שונות  בעניין ברכת הזמן לגרסת Word לגרסת html ש"י ליכטנשטיין  את ברכת שהחיינו אנו נוהגים לברך על בית חדש, על בגד חדש, על פרי חדש וכד'. מאמר זה מראה כי ישנו הבדל בין חיוב הברכה על בית או על בגד חדש לבין חיוב הברכה על פרי חדש. הבדל זה בא לידי ביטוי גם בפרטי ההלכות השונות, וגם בפן המחשבתי - על מה בדיוק מברכים את ברכת שהחיינו . 
1019 הלכות ברכות שונות  ברכת הגומל לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מהו אופייה של ברכת הגומל? 
1020 הלכות תפילת המנחה  זמן תפילת מנחה לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  מתי מתחיל זמן תפילת מנחה? מהו הזמן שבו יש להתפלל מנחה לכתחילה? 
1021 הלכות תפילת המנחה  כיצד אוכלין לפני הכלה - בענין קביעת סעודה סמוך למנחה לגרסת Word לגרסת html דניאל רוזלאר  האם מותר לקבוע ארוחת צהריים (או סעודת שבע ברכות) לפני תפילת מנחה? 
1022 הלכות מלאכות השבת  מעשה אדם ותחבולותיו - דין בשול באוּר וחמה בשבת לגרסת Word לגרסת html הרב משה ליכטנשטיין  נחלקו התנאים האם יש לגזור ולאסור בישול בתולדות חמה. מהו יסוד מחלוקתם? מאמר זה מבאר את יסודות איסור בישול בשבת - האם האיסור נעוץ בתוצאה או במעשה, ומבהיר את דין בישול בחמה לפי כל אחת מהשיטות. 
1023 הלכות מלאכות השבת  בישול בדבר לח לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  להלכה, אנו פוסקים כי "אין בישול אחר בישול" בדבר יבש, אך "יש בישול אחר בישול" בדבר לח. מה ההבדל בין גדרי הבישול בדברים לחים ויבשים? 
1024 הלכות מלאכות השבת  הימנעות מחילול שבת בפיקוח נפש לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  לא פעם עולה השאלה האם מוטלת על האדם חובה להשתדל להימנע מחילול שבת לצורך פיקוח נפש. כמובן, כאשר נוצר בשבת מצב של פיקוח נפש - הוא דוחה את השבת, אולם מאמר זה דן במקרה שבו ניתן למנוע את חילול השבת עוד מערב שבת. 
1025 הלכות מלאכות השבת  ברור הלכה בדיני פלאטה בשבת לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  האם מותר להניח בשבת מאכל מוצק המבושל כל צרכו על הפלטה כדי שיתחמם? במאמר זה מפרט הרב שלמה לוי את שיטתו, שיש להניח את המאכל על גבי קדרה ריקנית המונחת על הפלטה. בכך הוא חולק על פסקו של הרב עובדיה יוסף ואחרונים נוספים, שהתירו להניח מאכל מוצק מבושל על הפלטה עצמה. 
1026 הלכות מלאכות השבת  בענין מלאכת מחשבת לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מאמר זה מפרט את דין "מלאכת מחשבת" לעניין מלאכות שבת. האם דין זה הוא חלק מהגדרת המלאכה, או שזהו תנאי נוסף הדרוש לצורך חיוב? לשאלה זו יש מספר נפקא מינות, ומאמר זה מציע אף לראות שני רבדים בדין מלאכת מחשבת. 
1027 הלכות מלאכות השבת  אירגון פעילות חינוכית שעשויה לגרום לחילול שבת לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם מותר לארגן פעילות חינוכית בשבת לאנשים שאינם שומרים שבת וברור שיחללוה? מאמר זה מבאר את הבעיות הכרוכות בכך - "לפני עיוור", "הוכח תוכיח" ו"מסייע בידי עוברי עבירה". הוא מביא את תשובות האחרונים השונים שעסקו בכך, ומגיע לפסיקת הלכה מעשית. 
1028 הלכות מלאכות השבת  לבקש בקשה שלא תהיינה נסיעות מיותרות בשבת לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  האם מותר לחיילים להודיע בקשר בשבת שלא יביאו להם אוכל כיוון שהדבר כרוך באיסור שבת? מאמר זה, שנכתב כתשובה לאותם חיילים, מפרט את דיני "אין אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חברך" במציאויות השונות, ואף מביא את פסיקת ההלכה למעשה בעניין. 
1029 הלכות מלאכות השבת  בגדרי שמירת נפש ו"שומר פתאים ה'" ובעניין פיקוח נפש דוחה שבת לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  במהלך מלחמת המפרץ, נשמעה לפתע אזעקה במהלך תפילת העמידה. היו תלמידים שרצו מיד לחדר האטום, והיו כאלו שסיימו את תפילתם ורק אז רצו לחדר האטום. בעקבות כך, עלה לדיון הנושא של "שומר פתאים ה'", ועד כמה יכול האדם לסמוך על כך. מאמר זה עוסק בשאלה זו, ובשאלה האם במקרים שבהם הותר לאדם להסתכן - רשאי מי שאינו מוכן להסתכן לחלל שבת לשם כך. 
1030 הלכות מלאכות השבת  קשר עניבה לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מהו הקשר שאסור לקושרו בשבת?הראשונים נתנו שתי תשובות לשאלה זו: קשר של קיימא, וקשר שהוא מעשה אומן. מאמר זה מסביר את השיטות השונות בהבנת איסור קושר ובהבנת דין קשר עניבה בשבת. 
1031 הלכות מלאכות השבת  גדרי פסיק רישא בשיטת רש"י לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מהי הסברה לאסור דבר שאינו מתכוון בגלל 'פסיק רישיה'? מאמר זה מבאר את שיטת רש"י על פי הגמרות השונות העוסקות בנושא, ומבהיר כי במקרה של 'פסיק רישיה' יש להתייחס לשתי הפעולות כאל פעולה אחת, שאליה אי אפשר להתכחש ולומר שהיא בלתי מכוונת. 
1032 הלכות מלאכות השבת  מבצע חומת מגן - הנחיות הלכתיות לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף-צבי רימון  מאמר זה מביא תשובות שענה הרב לחיילים במהלך מבצע חומת מגן. 
1033 הלכות מלאכות השבת  שביתה בשבת וביום טוב לגרסת Word לגרסת html הרב מיכאל רוזנצווייג  מה היחס בין מצוַת העשה לשבות ממלאכה בשבת לבין המצווה המקבילה ביום טוב? האם קיימת בכלל מצוַת שביתה ביום טוב? מהו היחס בין איסור המלאכה בשבת לבין האיסור המקביל ביום טוב? מהו היחס בין מצוַת העשה לבין מצוות הלא תעשה, הן בשבת והן ביום טוב? 
1034 הלכות מעשה שבת  הנאה מתנור חימום שהודלק בשבת לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  שאלו חיילים שדרו בחדר אחד עם חילוניים, שהדליקו בשבת תנור חימום: האם מותר להם ליהנות מחום התנור? שאלה זו זוקקת דיון בדין הנאה ממעשה שבת. המאמר מבאר את יסודות דין מעשה שבת, ומחלק בין מצבים שונים שבחלקם הותר ובחלקם נאסר ליהנות מאיסור שנעשה בשבת. 
1035 הלכות מעשה שבת  בדין הנאה מסרט שצולם בשבת לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  האם מותר לאדם ליהנות מסרט שצולם בשבת? מאמר זה מקיף את הצדדים השונים בבעיה זו: הנאה ממעשה שבת, דין "בכדי שייעשו", הגדרת הנאה, דיני קנסות על דברים שנעשו באיסור, והתייסות לפן הערכי-חינוכי שבעניין. מאמר זה מביא אף פסיקת הלכה למעשה בנושא זה. 
1036 הלכות מעשה שבת  מעשה שבת לגרסת Word לגרסת html אלי בלום  ידועה מחלוקת התנאים לגבי 'מעשה שבת'. מאמר זה מנסה להתוות קו מנחה במחלוקת זו, סביב השאלה האם האיסור הוא על האדם או שמא החפץ נאסר מצד עצמו. בצורה זו מנסה המאמר להבין גם את שיטת הרמב"ם בנושא. 
1037 הלכות מעשה שבת  שיטות רש"י והרמב"ם בדין "בכדי שיעשו" לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  שני טעמים נאמרו בדין "בכדי שייעשו": שמא יאמר לגוי לעשות, ושלא יהנה ממלאכת שבת. מאמר זה מבאר את שיטות רש"י והרמב"ם, ומתרץ את הקושי הנעוץ בשיטת הרמב"ם לגבי דין זה. 
1038 הלכות מעשה שבת  הנאה מאוכל שהובא בשבת לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  השאלה האם מותר לחייל ליהנות מאוכל שהובא אליו בשבת תלויה במספר שאלות נלוות, בהן עוסק מאמר זה: דין הנאה מאיסור שבת, מהו האיסור המדובר - תחומין, הבערה (בנסיעה), הוצאה מרשות לרשות. מאמר זה מפרט את הדינים השונים, ומביא גם את הפסק - הלכה למעשה לגבי חיילים, לכתחילה ובדיעבד. 
1039 הדברים האסורים בשבת מדרבנן  אמירה לעכו"ם לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  באילו מקרים הותרה אמירה לגוי בשבת? מאמר זה מבאר את פסיקת ההלכה במקרים השונים, ומחלק בין שתי בעיות - אמירה לגוי, והנאה ממלאכת גוי - כאשר לכל אחת מהן יש פתרונות שונים במצבים המשתנים. 
1040 הדברים האסורים בשבת מדרבנן  בענין תפילין בשבת לגרסת Word לגרסת html משה פינצ'וק  מדוע אין מניחים תפילין בשבת? הגמרא מסבירה שהסיבה לכך היא שהתפילין הם אות והשבת היא אות. מאמר זה מנסה להבין את מאמר הגמרא לעומקה, ומתוך כך מגיע לדיון בסוגי העדות השונים - עדות לברור ועדות לפרסום ולהצהרה. 
1041 הלכות כניסת השבת ויציאתה  תוספת שבת לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף-צבי רימון  מתי נכנסת השבת ומתי היא יוצאת?? מהו דין "תוספת שבת"? כיצד צריך לקבל את השבת? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע עיסוק בשיטת רבנו-תם, המחלק בין השקיעה הנראית לבין השקיעה שאחריה. 
1042 הלכות כניסת השבת ויציאתה  ביסוד חיוב הדלקת הנר בשבת לגרסת Word לגרסת html אורן דובדבני  האם יש לברך על הדלקת נרות שבת לפני הדלקתם או אחריה? הרמ"א מביא מחלוקת בשאלה זו, ומחלוקת זו מוסבר במאמר כמחלוקת בהבנה מהו אופי חיוב הדלקת נרות השבת: מעשה ההדלקה, או מציאות הנרות הדולקים. על פי מחלוקת זו יש להבין גם דינים שונים הנוגעים לנרות השבת. 
1043 הלכות כניסת השבת ויציאתה  הדלקת נרות שבת לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף-צבי רימון  מהו טעמה של מצוַת הדלקת הנרות בערב שבת? על מי מוטלת חובת ההדלקה? האם קודם מדליקים ואחר כך מברכים, או להיפך? האם מי שמדליק את הנרות מקבל את השבת בהדלקה זו? אם כן - האם ניתן להתנות שלא לקבל את השבת בהדלקה? היכן צריך להניח את הנרות? 
1044 הלכות קידוש והבדלה  הלכות קידוש (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף-צבי רימון  האם הקידוש על היין הוא חובה מדאורייתא או מדרבנן? האם הקידוש 'עושה' משהו, או שמטרתו היא רק להעיד על קדושתה של השבת? ממתי ניתן לקדש? מה דינו של מי שלא קידש בכניסת השבת? האם מותר לשתות מים לפני הקידוש? מהם הדינים של כוס הקידוש? מהו כוס פגום וכיצד ניתן לתקנו? 
1045 הלכות קידוש והבדלה  הלכות קידוש (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף-צבי רימון  כמה יין צריך לשתות מכוס הקידוש? וכמה צריך לשתות משאר כוסות המצווה? מי צריך לשתות מהיין: המקדש, או שכל אחד מהמסובים? האם אפשר לצרף שתיית כמה אנשים לשיעור הנדרש? מהו הדין של "קידוש במקום סעודה"? האם צריך לאכול בזמן הסמוך לקידוש? מהי הסעודה הנצרכת אחרי הקידוש? האם ניתן לקדש על פת או על שכר מדינה? האם ניתן ליטול ידיים לפני הקידוש? 
1046 הלכות קידוש והבדלה  קידושא רבה למי שאינו סועד - חלק א' לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  האם ברכת "בורא פרי הגפן" בבוקר יום השבת מהווה קידוש? מהו בכלל החיוב בקידושא רבה בבוקרו של יום השבת? בחלקו הראשון של המאמר, דן הרב גיגי ביסודות דין הקידוש ביום, ומביא את שיטות הראשונים השונות: האם יש חובה מעשית לאכול ולשתות יין כדי לקדש את היום, או שמא יש רק חיוב לקבוע את הסעודה על היין. 
1047 הלכות קידוש והבדלה  קידושא רבה למי שאינו סועד - חלק ב' לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  חלקו השני של המאמר דן בהפרדת הקידוש מהאכילה. המאמר תולה דין זה במחלוקת ראשונים אודות היחס שבין הקידוש לבין הסעודה: האם חיוב הקידוש נובע מחיוב הסעודה או להיפך. המאמר גם מתייחס לדינו של אדם שאינו אוכל - כיצד ינהג בערב שבת ובבוקרו של יום. 
1048 הלכות קידוש והבדלה  בעניין זמן קידוש והבדלה לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  אדם שלא אמר הבדלה במוצאי שבת יכול לאומרה עד יום רביעי. האם דין זה מציין את זמנה של המצווה, או שמא זמנה הוא דווקא במוצאי שבת, ואחר כך זהו דין תשלומים בלבד? מאמר זה דן בהלכות הבדלה וקידוש, ומגיע לדון ביסוד חיובם - האם הם יוצרים קדושה, או שהם רק מציינים אותה. 
1049 הלכות קידוש והבדלה  היחס בין מצוות קידוש בשבת לבין מצוות קידוש החודש לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  את המושג 'קידוש' אנו מוצאים בהקשרים שונים - קידוש החודש, קידוש היובל וקידוש השבת. האם יש קשר בין משמעות המושג בהקשריו השונים? מאמר זה מבאר נושא זה, עומד על היחס שבין הקידוש כפעולה אקטיבית לבין הקידוש כפעולה המהווה פירסום בעלמא, וכך מסביר את ההבדל שבין הקידושים השונים על פי שיטות הראשונים . 
1050 הלכות קידוש והבדלה  ויכלו בתפילה ובקידוש לגרסת Word לגרסת html נסים מזרחי  בערב שבת אנו חוזרים שלש פעמים על פסוקי 'ויכולו'. מאמר זה מבאר את דיני אמירת ויכולו, את מקור הדין ואת אופיו. 
1051 הלכות קידוש והבדלה  הלכות הבדלה לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף-צבי רימון  האם חיוב ההבדלה הוא מדאורייתא או מדרבנן? מהם דיני אמירת "אתה חוננתנו"? האם אפשר להבדיל רק על יין? האם נשים חייבות בהבדלה? מהו סדר ההבדלה? מהן ההלכות הקשורות לבשמים ולנר? 
1052 הלכות קידוש והבדלה  הבדלה על כוס של סעודה שלישית לגרסת Word לגרסת html נתנאל ליבוביץ  נוהג שבעולם להבדיל במוצאי שבת על הכוס שעליה בירכו בסעודה השלישית. מאמר זה בוחן מנהג זה על פי דברי הראשונים והאחרונים. היסודות העומדים לדיון במאמר הם "אין עושין מצוות חבילות חבילות", החובה לברך ברכת המזון על היין, והאיסור לאכול קודם ההבדלה והקידוש. 
1053 הלכות קידוש והבדלה  "נשמה יתירה" לגרסת Word לגרסת html יוסי אורנשטיין  מהי אותה 'נשמה יתירה' המופיעה אצלינו בשבת קודש? מאמר זה מביא את המקורות השונים העוסקים בה, ובמשמעותה הרוחנית-מחשבתית. 
1054 הלכות סעודות השבת  לחם משנה בשבת ויו"ט לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  מהו מקור החיוב של לחם משנה בשבת וביום טוב? מאמר זה עוסק ביסודות דין לחם משנה, במקור הדין, ברמתו (האם הוא מדאורייתא או מדרבנן) ובטעמו. כמו כן, המאמר מביא גם נפקא מינות בין הטעמים השונים: חיוב נשים, חיוב לחם משנה בסעודה שלישית ועוד. 
1055 הלכות סעודות השבת  לחם משנה לגרסת Word לגרסת html יקיר רוטנברג  מהו עניינו של חיוב 'לחם משנה' בסעודות השבת? מאמר זה מבאר את מקורו של חיוב זה, וכך מגיע גם להבנה מעמיקה של ההבדל שבין השבת לבין ששת ימי המעשה. 
1056 הלכות תפילות השבת  בדין תפילת מוסף לגרסת Word לגרסת html אלי ליפשיץ  מספר דינים ייחודיים לתפילת המוסף בשבתות ובמועדים מעלים את שאלת מקורה של תפילה זו. מאמר זה עוסק בשאלה זו, ומביא מספר הבדלים ונפקא-מינות בין הטעמים השונים. 
1057 הלכות תפילות השבת  ויכלו בתפילה ובקידוש לגרסת Word לגרסת html נסים מזרחי  בערב שבת אנו חוזרים שלוש פעמים על פסוקי 'ויכולו'. מאמר זה מבאר את דיני אמירת 'ויכולו', את מקור הדינים הללו ואת אופיים. 
1058 הלכות עירובין ותחומין  עירוב בגדר תיל לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  האם גדר תיל הבנויה משתי בלבד (לרוחב) עם עמודים מדי כמה מטרים נחשבת כמחיצה טובה לענין עירוב? אולי מחיצה זו נחשבת ל"מחיצה גרועה", ומועילה רק לשטח של בית סאתיים? המאמר דן בשאלה זו על פי פסיקות האחרונים והבנת המציאות. 
1059 הלכות ראש חודש  ראשי חודשים לעמך נתת (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב משה ליכטנשטיין  מדוע אנו חוגגים חלק מראשי החודשים שני ימים? האם יש קשר בין שני הימים של ראש חודש לבין ימים טובים של גלויות? 
1060 הלכות ראש חודש  ראשי חודשים לעמך נתת (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html הרב משה ליכטנשטיין  זהו חלקו השני של המאמר העוסק בראשי החודשים שחוגגים אותם שני ימים. 
1061 הלכות ראש חודש  קידוש החודש וברכתו לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  בזמן שבית המקדש היה קיים, היה בית הדין מקדש את החודש וכל העם מכריז "מקודש". בימינו, אנו מברכים את החודש בשבת הקודמת לראש חודש. מהו מעמדם של כל אחת מההכרזות הללו? 
1062 הלכות ראש חודש  קידוש החודש ועיבור השנה לגרסת Word לגרסת html יוסף צבי רימון  מהי משמעותם של עיבור השנה וקידוש החודש? האם מותר להזכיר תאריך לועזי? 
1063 הלכות ראש חודש  בעניין חודש העיבור לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  לחודש העיבור ישנן השלכות רבות על עולמו של היהודי. מאמר זה סוקר את ההשלכות השונות ואת ההתייחסויות לחודש אדר א' בפוסקים. מסקנת המאמר היא שיש לחלק בין דינים המתייחסים לשנה כמסגרת זמן נפרדת לבין דינים המתייחסים לשנה כמקבץ של שנים-עשר חודשים. 
1064 הלכות ראש חודש  ההלל - שבח והודאה לגרסת Word לגרסת html הרב משה ליכטנשטיין  באמירת ההלל אנו מוצאים שני אספקטים שונים: ההלל וההודאה. מה בין זה לזה? מאמר זה מבאר את השוני בין הגדרים הללו, ואת העובדה כי בכל פעם שאנו אומרים דברי שבח לקב"ה - ברכות השחר, פסוקי דזמרה, תפילת שמונה עשרה והלל - אנו מוצאים את שני הפנים הללו כמשלימות זו את זו. 
1065 הלכות הגעלת כלים  בעניין שיעורו של ליבון קל, שדינו כהגעלה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  לעיתים אי אפשר להגעיל כלים מסויימים בגלל גודלם או בשל קשיים טכניים אחרים. האם אפשר ללבן כלים אלו ליבון קל? 
1066 הלכות חמץ ומצה  מצה עשירה לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  האם ניתן לצאת ידי חובת מצת מצווה במצה עשירה? האם יש הבדל בין מצה שנילושה במי פירות לבין מצה שנילושה בתערובת של מים ומי פירות? 
1067 הלכות בדיקת חמץ  המוכר כל ביתו לנכרי, האם צריך לבדוק חמץ בליל י"ד ניסן? לגרסת Word לגרסת html הרב שמואל דוד  למדנו שהנוסע מביתו פחות משלושים יום קודם הפסח - חייב בבדיקת חמץ. האם יכול אדם למכור את כל ביתו לנכרי, כדי להיפטר מבדיקה? 
1068 הלכות בדיקת חמץ  בדיקת חמץ לפני י"ד בניסן לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  הגמרא בפסחים דנה בשאלת בדיקת חמץ לפני י"ד בניסן, לעניין שוכר ומשכיר ולעניין היוצא לדרך. האם בדיקה זו מהווה קיום של מצוות בדיקת חמץ, או שמא היא רק מוודאת שאין בבית חמץ, אך אין בה קיום של מצוות בדיקת החמץ? מאמר זה עוסק בשאלה זו, ובדעות הראשונים בסוגייה. 
1069 הלכות בדיקת חמץ  בעניין מכירת חמץ ומכירת הערמה במצוות ואיסורים לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  המאמר עוסק בנושא מכירת החמץ, תוך דיון כללי בנושא הערמה במכר. נראה, שיש לחלק בין הערמה שמטרתה להיפטר ממצווה לבין הערמה שמטרתה לברוח מאיסור. 
1070 הלכות סדר פסח  סדר העדיפויות באכילת מצת מצווה בליל הסדר לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  מה דינו של אדם שאין לו מצה שמורה לליל הסדר? 
1071 הלכות סדר פסח  מצוַת אכילת מצה לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  הציווי המשולש על פסח, מצה ומרור מעלה את השאלה מהו היחס בין מצוות אלו. האם לכל מצווה יש מעמד עצמאי, או שיש מצווה אחת מרכזית והשאר טפילות לה? לשם דיון בשאלה זו, יש לברר האם מצוַת אכילת המצה היא חיוב אחד או חיוב כפול, והאם יוצאים ידי חובת אכילת מצה במצה שאוכלים בתחילת הסדר או במצת האפיקומן. 
1072 הלכות סדר פסח  איסור מלאכה בערב פסח לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מהו גדרו וטעמו של האיסור לעשות מלאכה בערב פסח? מאמר זה מפרט את השיטות השונות, החלוקות ביניהן בזמן האיסור - היום כולו או רק חצי ממנו, ובטעמו - משום הקרבת הקרבן או כדי לאפשר הכנה נאותה לליל הסדר. 
1073 הלכות סדר פסח  חינוך התינוקות בארבע כוסות לגרסת Word לגרסת html יהודה פלס  הגמרא כותבת כי יש חובה לשתף את התינוקות במצוות ארבע כוסות. כיצד חובה זו מסתדרת עם כך שהתינוקות אינם חייבים כלל במצוות? המאמר מיישב קושי זה, ומבאר בכך את עניינה של מצוות ארבע כוסות. 
1074 הלכות סדר פסח  בעניין ארבע כוסות לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  האם כל כוס מארבע הכוסות היא מצווה בפני עצמה, או שכל הכוסות הן מצווה אחת? האם צריך לברך על כל כוס וכוס בנפרד? שאלה זו זוקקת דיון בהלכות ארבע כוסות מחד, ובהלכות הפסק בברכות הנהנין מאידך. 
1075 הלכות סדר פסח  דיני ערב פסח שחל להיות בשבת - מן המקורות ועד להלכה למעשה (חלק א') לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  דיני ערב פסח שחל להיות בשבת הינם מורכבים ודורשים שינון ובאור. לפניכם קובץ המבאר את ההלכות השונות הקשורות לערב פסח שחל בשבת - מן המקורות ועד להלכה למעשה. 
1076 הלכות סדר פסח  דיני ערב פסח שחל להיות בשבת - מן המקורות ועד להלכה למעשה (חלק ב') לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  זהו חלקו השני של פירוט הלכות ערב פסח שחל להיות בשבת - מן המקורות ועד להלכה למעשה. 
1077 הלכות סדר פסח  למען תספר ולמען תזכור לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מה בין מצוות סיפור יציאת מצרים לבין מצוות זכירת יציאת מצרים? מאמר זה עוסק בשאלה זו ומסביר כי אלו שתי מצוות ההפוכות במגמתן: האחת - מטרתה לזכור את העבר ולהסיק ממנו מסקנות להווה, והשנייה - מטרתה להחיות שוב את העבר. 
1078 הלכות ספירת העומר  ספירת העומר לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  הגמרא קובעת שיש למנות בספירת העומר הן את השבועות והן את הימים. האם שתי הספירות הן שני חלקים של מצווה אחת, או שאלו הן שתי מצוות? ייתכן שהקיום הכפול מקביל לאופי הכפול של ספירת העומר: קרבן העומר מזה, והקשר בין שבועות לבין חג הפסח מזה. 
1079 הלכות ספירת העומר  אדם ששכח לספור באחד מימי הספירה - כיצד ינהג? לגרסת Word לגרסת html מאיר נהוראי  מה דינו של אדם ששכח לספור את אחד מימי ספירת העומר? 
1080 הלכות ספירת העומר  מי ששכח לספור ספירת העומר לגרסת Word לגרסת html הרב דניאל שרייבר  מה דינו של מי ששכח לספור ספירת העומר? מאמר זה מבאר את השיטות השונות ביחס לדיני שכחה בספירה ומביא את טעמיהן השונים. המאמר גם נוגע במחלוקת האם ספירת העומר היא מצווה אחת או שהיא ארבעים ותשע מצוות שונות, שאלה המשליכה על השיטות השונות ביחס לדינו של השוכח. 
1081 הלכות ספירת העומר  בעניין גילוח לכבוד שבת בימי ספירת העומר לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם מותר להתגלח בימי ספירת העומר לכבוד שבת? מאמר זה מביא את המקורות השונים בעניין ודן בגילוח בספירת העומר בכלל, ובגילוח לכבוד שבת בפרט. 
1082 הלכות ספירת העומר  המימד הכפול בספירת העומר והשלכתו להלכה לגרסת Word לגרסת html שמואל דביר  במצוות ספירת העומר אנו מוצאים מספר מחלוקות בראשונים: האם שומע כעונה בספירה, האם בזמן הזה זו מצווה דאורייתא או דרבנן, והאם זוהי מצווה אחת או 49 מצוות. האם יש קו השוזר את כל המחלוקות הללו? מאמר זה טוען שכל השאלות הללו תלויות בחקירה אחת: האם תקופת הספירה היא בעלת חשיבות בפני עצמה, או שזוהי תקופת מעבר בלבד. 
1083 הלכות יום טוב  שואלין ודורשין בהלכות הפסח לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מתי בדיוק קיימת חובה לשאול ולדרוש בהלכות הפסח? מאמר זה מבאר את הסוגיות העוסקות בחובה זו, ומביא את דברי הראשונים והאחרונים בנידון. 
1084 הלכות יום טוב  שביתה בשבת וביום טוב לגרסת Word לגרסת html הרב מיכאל רוזנצווייג  מה היחס בין מצוַת העשה לשבות ממלאכה בשבת לבין המצווה המקבילה ביום טוב? האם קיימת בכלל מצוַת שביתה ביום טוב? מהו היחס בין איסור המלאכה בשבת לבין האיסור המקביל ביום טוב? מהו היחס בין מצוַת העשה לבין מצוות הלא תעשה, הן בשבת והן ביום טוב? 
1085 הלכות תשעה באב  ט' באב שחל בשבת לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  כאשר תשעה באב חל להיות בשבת ונדחה ליום ראשון, חלים עליו מספר דינים ייחודיים. מאמר זה מבאר את האפשרויות השונות, את הנפקא-מינות הנובעות מהן לגבי שבת ויום ראשון, את מחלוקת הראשונים ואת פסיקת ההלכה. 
1086 הלכות תשעה באב  תשעה באב איקרי מועד לגרסת Word לגרסת html משה פינצ'וק  מדוע נקרא תשעה באב 'מועד'? מאמר זה מבאר את הרעיון העומד מאחורי דברי חז"ל אלו, שיש להם משמעות הלכתית ורעיונית המקשרת בין החורבן לבין תחילתה של הגאולה. 
1087 הלכות תשעה באב  מדיני תשעת הימים לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מאמר זה מפרט את הדינים הקשורים לתשעת הימים על פי המקורות השונים, ומביא את פסיקת ההלכה ואת התייחסות האחרונים לדינים שונים בימינו. 
1088 הלכות שאר התעניות  על חובת התעניות בזמן הזה (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב שמואל דוד  מדוע אנו מתענים בחמשת התעניות בימינו? 
1089 הלכות שאר התעניות  על חובת התעניות בזמן הזה (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html הרב שמואל דוד  חלקו השני של המאמר העוסק בחמשת התעניות בימינו. 
1090 הלכות שאר התעניות  חיוב קריעה על ערי יהודה, ירושלים והמקדש לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  מהו אופי הקריעה על ירושלים, על ערי יהודה ועל מקום המקדש? האם חובת הקריעה נוהגת גם בימינו? 
1091 הלכות שאר התעניות  לזעוק ולהריע על כל צרה שתבוא לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  הרמב"ם כותב כי יש מצווה לזעוק ולהריע על כל צרה שבאה על הציבור. מאמר זה דן בשיטתו ומביא את הגישות השונות ביחס למצווה זו - מה כוללת זעקה זו, על אילו צרות יש חובה לזעוק ועל אילו אין חובה כזו. 
1092 הלכות שאר התעניות  חורבן וגאולה בזמן - עיון ברמב"ם לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  במניין התעניות, בחר הרמב"ם למנותן בסדר שונה מן המניין המוזכר בנביאים. לשם מה שינה הרמב"ם את סדר התעניות? המאמר מבאר קושייה זו על שיטת הרמב"ם, ומסביר את הערך המוסף המחשבתי הגלום בדבריו. 
1093 הלכות שאר התעניות  קריעה על ירושלים ועל מקום המקדש בזמן הזה - חלק א לגרסת Word לגרסת html יצחק ברט  האם קיימת כיום חובת קריעה לאדם הרואה את ירושלים ואת מקום המקדש? מאמר זה מבאר את עניינה של חובת הקריעה ואת טעמיה השונים, ועל פיהם הוא דן בשאלה האם בזמן הזה עדיין קיימת חובה זו. 
1094 הלכות שאר התעניות  קריעה על ירושלים ועל מקום המקדש בזמן הזה - חלק ב לגרסת Word לגרסת html יצחק ברט  בחלקו השני של המאמר, הוא דן בפרטי חובת הקריעה - היכן בירושלים יש לקרוע, ימים מסויימים שאין קורעים בהם ומה דינו של תושב ירושלים שנמצא בה יום יום. 
1095 הלכות שאר התעניות  "על הצר הצורר אתכם" לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל  באילו מקרים יש לצום ולהתענות? מאמר זה דן בהסבר שיטת הרמב"ם, המחלק בין צרות המתרגשות על הציבור בכל דור ודור לבין תעניות זכר החורבן. מאמר זה הוא סיכום של שיחה שנתן הרב בארה"ב בשנת תשכ"ח. 
1096 הלכות תענית יחיד  קדשו צום קראו עצרה" חלק א' לגרסת Word לגרסת html יחיעם עוזרי  מתי אדם יכול לקבל על עצמו להתענות תענית יחיד? מאמר זה מבאר את הדינים השונים הקשורים לקבלת התענית, מהותה וזמנה. 
1097 הלכות תענית יחיד  "קדשו צום קראו עצרה" חלק ב' לגרסת Word לגרסת html יחיעם עוזרי  חלקו השני של המאמר דן בנוסח קבלת התענית לפי השיטות השונות, וכן בפסיקת ההלכה למעשה באחרונים. 
1098 הלכות ראש השנה  קידוש וטעימה לפני התקיעות לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  האם מותר לאכול לפני תקיעת השופר? מהו ההבדל בין אכילה לפני התקיעות לבין אכילה לפני קיום מצוות אחרות? 
1099 הלכות ראש השנה  מצות שופר לגרסת Word לגרסת html הרב דניאל שרייבר  מהי התקיעה בה אנו מחוייבים בראש השנה - תקיעה, שברים או תרועה? מאמר זה מבאר את סדר התקיעות הנדרש על פי השיטות השונות, ואת הסדר הנהוג כיום. 
1100 הלכות ראש השנה  הגדרת מצוות שופר לגרסת Word לגרסת html הרב דניאל שרייבר  מהו החיוב במצוות השופר: לשמוע קול שופר או לתקוע בשופר? מאמר זה דן בשאלה זו ובראיות שניתן להביא לכל צד. כמו כן, המאמר מביא את שיטות הראשונים והאחרונים ביחס ליסוד החיוב במצוות השופר, ומחלק בין קיום המצווה למעשה המצווה. 
1101 הלכות ראש השנה  בעניין אמירת "המלך הקדוש" ו"המלך המשפט" בעשרת ימי התשובה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מה דינו של מי ששכח ולא אמר "המלך הקדוש" או "המלך המשפט" בעשרת ימי התשובה? מאמר זה מביא את השיטות השונות בעניין, ומבאר את הרעיון המחשבתי המנחה את פסיקת ההלכה. 
1102 הלכות ראש השנה  "בחצוצרות וקול שופר - הריעו לפני המלך ה'" לגרסת Word לגרסת html יצחק ברנד  האם יש לתקיעה בשופר בראש השנה קשר לתקיעה במקדש על הקרבנות? מאמר זה מרחיב בנושא זה ומסביר לאורו דינים ומדרשים שונים הקשורים לתקיעה בשופר. 
1103 הלכות ראש השנה  "עלה אלוקים בתרועה, ה' בקול שופר" לגרסת Word לגרסת html שמואל זיידרמן  מהי מהותה של תקיעת השופר בראש השנה? מאמר זה מנסה להבין, לאור מדרשים והלכות הקשורים בתקיעת השופר, את טעמה של מצווה זו. מחד - יש בה פן של קריאה לתשובה, אך מאידך - יש בה גם פן של המלכה . כמו כן, המאמר משווה בין תקיעת השופר בראש השנה לבין התקיעה בשופר ביובל. 
1104 הלכות ראש השנה  תשליך בשבת לגרסת Word לגרסת html הרב שמואל דוד  האם יש לומר 'תשליך' בשבת?מאמר זה מבאר את הבעיות השונות הכרוכות באמירת תשליך בשבת - עצם אמירת התשליך, וכן בעיות של טלטול בשבת, וסוקר את דברי האחרונים השונים שהתייחסו לבעיות אלו. 
1105 הלכות ראש השנה  בעניין קיום שבתון ביום הכיפורים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  שתי מצוות מוטלות עלינו ביום הכיפורים: איסור אכילה מחד, ואיסור אכילה ושתייה מאידך. האם קיים קשר בין שני האיסורים הללו? 
1106 הלכות ראש השנה  "שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך" - בין יום כיפור לסוכות לגרסת Word לגרסת html יוני גרוסמן  מהו היחס בין תפילין של יד לתפילין של ראש, ומהו הקשר ביניהם לבין יום הכיפורים וחג הסוכות? מאמר זה משווה בין היחס בין שני בתי התפילין ומשמעות מקום הנחתם, לבין הקשר הקיים בין שני המועדים - יחס בין שעבוד הרוח ובין שעבוד החומר לקב"ה. 
1107 הלכות סוכה  איסור עצי סוכה וארבעת המינים כל שבעה לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  מהו אופיו של האיסור להשתמש בעצי הסוכה ובארבעת המינים בחג הסוכות? האם איסור זה קשור לאיסור מוקצה, או שזהו איסור עצמאי? האם ניתן להתנות על איסור זה? 
1108 הלכות ארבעת המינים  "שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך" - בין יום כיפור לסוכות לגרסת Word לגרסת html יוני גרוסמן  מהו היחס בין תפילין של יד לתפילין של ראש, ומהו הקשר ביניהם לבין יום הכיפורים וחג הסוכות? מאמר זה משווה בין היחס בין שני בתי התפילין ומשמעות מקום הנחתם, לבין הקשר הקיים בין שני המועדים - יחס בין שעבוד הרוח ובין שעבוד החומר לקב"ה. 
1109 הלכות ארבעת המינים  לולב וערבה לגרסת Word לגרסת html הרב משה ליכטנשטיין  מה היחס בין מצות נטילת לולב לבין מצות חבטת הערבה? מדוע נטילת לולב נוהגת בכל מקום ואילו חבטת הערבה נוהגת מדאורייתא רק במקדש? 
1110 הלכות ארבעת המינים  בעניין נענועי לולב בהלל לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מה יעשה אדם העומד בהתלבטות בין אמירת הלל בציבור ללא לולב, לבין אמירת הלל ביחידות עם לולב? מאמר זה דן בשאלה ובוחן אותה לאור דיני הלל ודיני לולב. 
1111 הלכות ארבעת המינים  סיכוך על גבי מעמיד שאינו ראוי לסכך לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  האם מותר להעמיד סכך על גבי דבר הפסול לסכך? ומה דינו של 'מעמיד דמעמיד'? 
1112 הלכות ארבעת המינים  איסור עצי סוכה וארבעת המינים כל שבעה לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  מהו אופיו של האיסור להשתמש בעצי הסוכה ובארבעת המינים בחג הסוכות? האם איסור זה קשור לאיסור מוקצה, או שזהו איסור עצמאי? האם ניתן להתנות על איסור זה? 
1113 הלכות חנוכה  הדלקת נר חנוכה לחיילים ולמטיילים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם חיילים ומטיילים חייבים להדליק נר חנוכה? מהי הגדרת ה"בית" שחייבים להדליק בו נרות? 
1114 הלכות חנוכה  הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  כיום נפוץ המנהג להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת בברכה. מנהג זה הינו בעייתי מצד מקורו, אופיו והצורך לברך על כך - אפילו שמברכים כל אחד אח"כ בביתו. בכך עוסק מאמר זה המבאר את השיטות השונות לגבי הדלקה זו, ואת יסוד מחלוקתן - האם זהו פרסומי ניסא דרבים, או מעין 'זכר למקדש'. 
1115 הלכות חנוכה  "הנרות הללו קודש הם" לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  מהי משמעות הביטוי "הנרות הללו קודש הם"? מאמר זה מביא מספר הבנות ונפקא מינות לדין קדושה שקיים בנרות החנוכה, ומביא אף הסבר שהקדושה בנרות החנוכה נובעת מדמיון בין נרות החנוכה לנרות שבמקדש - דמיון שבא לידי ביטוי אף בהלכות השונות. 
1116 הלכות חנוכה  נר חנוכה הדולק פחות מחצי שעה לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  האם חיילים שנדרשים לצאת לפעילות מבצעית ונרות החנוכה שלהם לא ישארו דלוקים למשך חצי שעה יכולים לברך על הדלקתם? מאמר זה דן בשאלה זו ובא מתוך כך לדיון ביסודות דין הדלקת נרות: הדלקה עושה מצווה או הנחה, כבתה זקוק לה או אין זקוק לה, וכן האם מחשבה לכבות את הנרות לפני תום השיעור המתחייב פוגמת בהדלקה וביכולת לברך עליה. 
1117 הלכות חנוכה  על "השמש" לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  מדוע אנו מוסיפים נר נוסף על נרות החנוכה? מאמר זה מבאר את עניינו של השמש - על פי הגישות השונות בפוסקים. 
1118 הלכות חנוכה  "מעלין בקודש" לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  הגמרא תולה את שיטת בית הלל שמוסיף והולך בנרות החנוכה ב"מעלין בקודש". מהו הקשר בין אימרה זו לבין נרות חנוכה? מאמר זה מבאר את עניינו של נס פך השמן בהקשר זה, השופך אור חדש על ימי החנוכה. 
1119 הלכות חנוכה  מהדרין ומהדרין מן המהדרין בנר חנוכה לגרסת Word לגרסת html עזי ליפשטט  בנר חנוכה אנו מוצאים דין ייחודי של 'מהדרין מן המהדרין'. מהו אותו הידור ייחודי - האם זהו הידור כמותי במספר הנרות, או שזהו הידור איכותי - המהדרין ביותר? מאמר זה בוחן את שתי האפשרויות הללו ואת דעות הראשונים והפוסקים בעניין. 
1120 הלכות חנוכה  דיני חנוכה לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  במקרה שאדם נוסע בליל חנוכה ממקום למקום - היכן הוא צריך להדליק את הנרות? מהי ההגדרה של "בית" לעניין חנוכה? היכן צריך להדליק נרות תלמיד ישיבה? 
1121 הלכות חנוכה  ברכת שהחיינו על עיצומו של יום בחנוכה לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  האם ברכת "שהחיינו" שאנו מברכים ביום הראשון של חנוכה ניתקנה על הדלקת הנרות, או על עיצומו של היום (כמו ברכת "שהחיינו" בחגים ובמועדים)? 
1122 הלכות חנוכה  חיוב נשים בנר חנוכה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  הגמרא קובעת שנשים חייבות במקרא מגילה, בנר חנוכה ובארבע כוסות כי "אף הן היו באותו הנס". מהו אופיו של חיוב זה? האם נשים יכולות להוציא גברים במצוות אלו? האם ניתן לחלק בין מצוַת נר חנוכה לבין שאר המצוות? האם נשים כיום צריכות להדליק נרות חנוכה? 
1123 הלכות חנוכה  הדלקה מנר לנר לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם מותר להדליק נר מנרות החנוכה מנר חנוכה אחר? האם יש הבדל בין הדלקה באמצעות נר חול לבין הדלקה ישירה ע"י נר מצווה? השיעור עוסק בשאלות אלו על רקע העיסוק היסודי בשאלת מעמד הנר הראשון לעומת הנרות האחרים, עיקר מצוַת ההדלקה לעומת ה"מהדרין" וה"מהדרין מן המהדרין", והיחס בין רמות-קיום שונות של מצווה אחת. 
1124 הלכות מצוות הפורים  דין פרוז ומוקף בן יומו בפורים משולש לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  בהלכות פורים קיים דיון נרחב בפוסקים לגבי דין פרוז ומוקף בן יומו. מאמר זה מביא בקצרה את הדיון ההלכתי, ואת יישומן למעשה לגבי דיני פורים משולש - שגם הוא נושא נרחב וזוקק ברור. 
1125 הלכות מצוות הפורים  קיום מצוות משלוח מנות בפירות שיש בהם קדושת שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה ברין  האם מותר לקיים את מצוות משלוח מנות בפורים ע"י פירות הקדושים בקדושת שביעית? מאמר זה מנתח את הצדדים השונים בשאלה זו - האם משלוח מנות מהווה מסחר, והאם מסחר כזה נאסר כחלק מאיסורי שביעית. בסופו הוא אף מביא את פסיקת ההלכה למעשה. 
1126 הלכות מצוות הפורים  משלוח מנות מפירות שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  האם מותר לשלוח מנות מפירות שביעית? מאמר זה דן במוקדים השונים של שאלה זו: האם נגדיר את משלוח המנות כפריעת חוב - האסורה בשביעית, וכן האם ניתן להגדיר את השולח כבעלים של הפירות, אף על פי שאלו פירות שביעית. בסופו הוא אף מביא את פסיקת ההלכה למעשה בנידון. 
1127 הלכות מגילה  דין פרוז ומוקף בן יומו בפורים משולש לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  בהלכות פורים קיים דיון נרחב בפוסקים לגבי דין פרוז ומוקף בן יומו. מאמר זה מביא בקצרה את הדיון ההלכתי, ואת יישומן למעשה לגבי דיני פורים משולש - שגם הוא נושא נרחב וזוקק ברור. 
1128 הלכות מגילה  הקדמת קריאת מגילה לקודם הלילה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  האם ניתן להקדים את קריאת המגילה לפלג המנחה, כאשר אי אפשר לקרותה בלילה? 
1129 הלכות מגילה  "מגילה ניתנת לקרות ולא לכתוב" לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  ישנם מספר הבדלים בין דיני מגילת אסתר לבין כתבי הקודש האחרים - יוצאים ידי חובה גם אם לא קוראים אותה כולה מן הכתב, ועוד. מאמר זה מבאר את ההבדלים השונים בין אסתר לשאר הספרים ומדגיש את משמעותו של הבדל זה מבחינה מחשבתית. 
1130 הלכות מגילה  מצוַת קריאת מגילה לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  מגילת אסתר נקראת הן ביום והן בלילה. איזה קריאה היא הקריאה העיקרית? האם ה'יום' מתחיל מהלילה או מהבוקר? 
1131 הלכות מגילה  "אף הן היו באותו הנס" לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  מהי משמעות הביטוי "אף הן היו באותו הנס"? מהו תוקף חיוב הנשים הנובע מכלל זה? האם ישנה חלוקה בין החיוב לקרוא את המגילה לבין החיוב לשמוע אותה? 
1132 הלכות מגילה  חיוב נשים, קטנים ועבדים בקריאת המגילה לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  מהי רמת החיוב של נשים בקריאת המגילה? האם גם קטנים חייבים בקריאה זו? האם קטנים יכולים להוציא גדולים ידי חובתם? מה הדין של עבדים כנעניים? 
1133 הלכות מגילה  בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  כידוע, יושבי הערים הפרזות קוראים את המגילה בי"ד באדר ואילו יושבי הערים המוקפות קוראים בט"ו. מה דינו של בן עיר ששמע את המגילה בי"ד, ונוסע בט"ו לירושלים? מה הדין אם מקום מגוריו הוא בירושלים? 

הלכה יורה דעה

# כותרתהמחברתקציר
1134 הלכות שחיטה וטריפות  הלכות כשרות - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מהו בדיוק בשר 'חלק'? מה הבעיה בג'לטין? כיצד מכשירים כבד לאכילה? מה הדין של דם בביצים? 
1135 הלכות שחיטה וטריפות  איסור אבר מן החי לבני נח לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב פרנצוס  האם אדם הראשון נצטווה באיסור אבר מן החי? מאמר זה מבאר את היחס בין אדם הראשון לבני נח לגבי איסור אבר מן החי, על פי השיטות השונות בראשונים. 
1136 הלכות חלב ודם  הלכות כשרות - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מהו בדיוק בשר 'חלק'? מה הבעיה בג'לטין? כיצד מכשירים כבד לאכילה? מה הדין של דם בביצים? 
1137 הלכות בשר בחלב  בעניין שיעורו של ליבון קל, שדינו כהגעלה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל שליט"א  לעיתים אי אפשר להגעיל כלים מסויימים בגלל גודלם או בשל קשיים טכניים אחרים. האם אפשר ללבן כלים אלו ליבון קל? 
1138 הלכות בשר בחלב  הלכות כשרות - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מהו בדיוק בשר 'חלק'? מה הבעיה בג'לטין? כיצד מכשירים כבד לאכילה? מה הדין של דם בביצים? 
1139 הלכות בשר בחלב  הלכות כשרות - המכשירים במטבח לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  המאמר עוסק בבעיות הכשרות של המכשירים הבסיסיים במטבח: כיריים, תנור, מיקרוגל, כיור ומדיח כלים, ובפתרונות אפשריים לבעיות אלו. 
1140 הלכות טבילת כלים  טבילת כלים לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מה מקור החיוב לטבול כלים? האם זה דין דאורייתא או דרבנן? האם יש איסור להשתמש בכלי שאיננו טבול? אלו כלים חייבים בטבילה? מה יעשה אורח המתארח במקום שהכלים שבו אינם טבולים? 
1141 הלכות יישוב ארץ ישראל  מצות יישוב ארץ ישראל בימינו לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף-צבי רימון  האם מצות יישוב ארץ ישראל נוהגת גם בימינו? 
1142 הלכות יישוב ארץ ישראל  יציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם מותר לאדם לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ? מאמר זה מבאר את איסור היציאה לפי השיטות השונות, וכן את מתיריו השונים על פי הגמרות, הראשונים והפוסקים השונים. 
1143 הלכות ערלה  ראש השנה לאילן לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  האם לט"ו בשבט יש מעמד עצמאי, או שמא הוא רק תאריך טכני הבא לקבוע נתונים לגבי האילנות? מאמר זה עוסק בשאלה זו ומרחיב בכך את היריעה לגבי הדינים השונים הקשורים לט"ו בשבט. כמו כן הוא מביא מספר ראיות לכך שלט"ו בשבט ישנו מעמד עצמאי - ולכן אין אומרים בו תחנון, אין מתענים בו וכד'. 
1144 הלכות ערלה  ראש השנה לאילן לגרסת Word לגרסת html הרב שבתי אברהם הכהן רפפורט  מה בין 'נטיעה' ל'אילן'? המשנה במסכת ראש השנה קובעת כי לשניים שני ראשי שנים נפרדים - א' בתשרי וט"ו בשבט. מאמר זה מבאר מהו ההבדל המהותי בין הנטיעה לאילן שבעקבותיו נקבע לאילן ראש השנה משלו, וכן מסביר את ההשוואה הקיימת בחז"ל בין עם ישראל לאילנות השונים. 
1145 הלכות ערלה  בעניין נטיעה לרבים בערלה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  המאמר עוסק במחייבים השונים לאיסור עורלה על רקע מחלוקת התנאים בדבר נטיעה לרבים, והפטור מערלה של נטיעה העולה מאליה. 
1146 הלכות כלאיים  בגדרי פרי בתחומים שונים (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מה נחשב ל"פרי" לעניין המצוות התלויות בארץ: מעשרות, שביעית וכלאיים? 
1147 הלכות כלאיים  בגדרי פרי בתחומים שונים (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מה נחשב ל"פרי" לעניין ברכות הנהנין? 
1148 הלכות כלאיים  המצוות התלויות בארץ לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  השיעור עוסק בסקירה כללית של המצוות התלויות בארץ: סוגי המצוות השונים, ההבדלים ביניהם, ההיבטים הממוניים של מצוות אלו, פן הקדושה והבעלות במצוות התלויות בארץ והאיסורים השונים הקשורים אליהן. 
1149 הלכות כלאיים  כלאיים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  על איזה גידולים, על איזה 'חפצא', חל איסור כלאיים - רק על גידולים הראויים לאכילה, גם על גידולים המהווים מאכל בהמה, או אפילו על גידולים המשמשים לרפואה ולנוי? באיזה שלב נאסר הגידול משום כלאיים, ובאיזה שלב הוא אוסר גידולים אחרים? 
1150 הלכות חלה  מעמד חלה כמצווה התלויה בארץ לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מה בין מצוות הפרשת חלה לשאר מצוות תרומות ומעשרות? האם גם היא תלויה בארץ כמותן? מאמר זה מבאר את דיני מצוות חלה בהשוואה למצוות תרומות ומעשרות. 
1151 הלכות חלה  המצוות התלויות בארץ לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  השיעור עוסק בסקירה כללית של המצוות התלויות בארץ: סוגי המצוות השונים, ההבדלים ביניהם, ההיבטים הממוניים של מצוות אלו, פן הקדושה והבעלות במצוות התלויות בארץ והאיסורים השונים הקשורים אליהן. 
1152 הלכות חלה  אכילת אדם כמחייב בחלה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  השיעור עוסק בקשר המיוחד שבין מצוַת הפרשת החלה לבין אכילת האדם, כפי שעולה מהפסוקים הקשורים למצווה זו. השיעור נוגע במחייבים השונים של המצווה - העיסה והלחם, ובתנאים לחיוב בה. 
1153 הלכות תרומות ומעשרות  בגדרי פרי בתחומים שונים (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מה נחשב ל"פרי" לעניין המצוות התלויות בארץ: מעשרות, שביעית וכלאיים? 
1154 הלכות תרומות ומעשרות  בגדרי פרי בתחומים שונים (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מה נחשב ל"פרי" לעניין ברכות הנהנין? 
1155 הלכות תרומות ומעשרות  הלכות תרומות ומעשרות לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  אילו גידולים חייבים בתרומות ומעשרות? כיצד מפרישים תרומות ומעשרות? כיצד פודים כיום מעשר שני? כיצד צריך להתנהג אורח הנמצא בשבת במקום שהאוכל בו אולי אינו מעושר? 
1156 הלכות תרומות ומעשרות  תרומות ומעשרות בפירות שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  האם פירות שביעית חייבים בתרומות ומעשרות? מאמר זה סוקר את האפשרויות השונות לגבי פירות שביעית הבאים מאוצר בית דין, מתבואתו של הגוי, ומפירות היתר המכירה, ומביא אף את מסקנתו הלכה למעשה. 
1157 הלכות תרומות ומעשרות  חובת הפרשת מעשר כספים ממשכורת צבאית לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  האם חייל חייב להפריש מעשר כספים ממשכורתו הצבאית? מאמר זה דן ביסוד חיוב מעשר כספים - אם כחלק מחובת מצוות צדקה, או כמצווה נפרדת, וכן בשאלה מתי חל חיוב זה, והאם הוא חל על משכורתו הצבאית של החייל. בסופו מביא מאמר זה גם פסיקה מעשית בשאלה הנ"ל. 
1158 הלכות תרומות ומעשרות  המצוות התלויות בארץ לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  השיעור עוסק בסקירה כללית של המצוות התלויות בארץ: סוגי המצוות השונים, ההבדלים ביניהם, ההיבטים הממוניים של מצוות אלו, פן הקדושה והבעלות במצוות התלויות בארץ והאיסורים השונים הקשורים אליהן. 
1159 הלכות תרומות ומעשרות  בעניין הפרשה מן היפה בתרומות ומעשרות לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  אחד מדיני הפרשת התרומות והמעשרות הוא החובה להפריש מן התבואה היפה והמובחרת. מהו מקורו של דין זה ומהו אופיו? מהו היחס בינו לבין חובת ההפרשה בעין יפה ולבין חובת הבאת הקרבן מן המובחר? תוך השיעור נידונים ההבדלים בין אופי התרומות לבין אופי המעשרות, ובין אופיים של המעשרות השונים. 
1160 הלכות שמיטה  גדרי איסורי עבודת קרקע בשמיטה מן התורה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  מהם עבודות הקרקע האסורות בשמיטה? מאמר זה מפרט את העבודות השונות על פי הלימודים השונים מן הפסוקים, ומבחין בין עבודות האסורות מן התורה לבין אלו האסורות מדרבנן. 
1161 הלכות שמיטה  איסורי חרישה ונטיעה בשביעית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  כהמשך למאמר הקודם, מפרט מאמר זה דינים שונים לגבי איסורי חרישה ונטיעה בשביעית, כמו כן הוא מבאר את דיני תולדותיהן של המלאכות הנ"ל, ואת משמעות ההבדל ההלכתי בין מלאכות שאסורות מן התורה, לתולדותיהן - שייתכן ואסורות רק מדרבנן. 
1162 הלכות שמיטה  היתר מכירת הקרקעות בשביעית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  היתר המכירה בשביעית הוא נושא שעמד בעין הסערה במאה השנים האחרונות מספר פעמים. מאמר זה מבאר את ההנחות השונות עליו מתבסס ההיתר - עליהן חולקים מתנגדי ההיתר, וכן את ההשלכות השונות להיתר זה מבחינה הלכתית מעשית. 
1163 הלכות שמיטה  קיצור הלכות שמיטת קרקעות לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  לפניכם קובץ המקיף את ההלכות השונות הנוגעות לשמיטת קרקעות - מן המקורות ועד להלכה למעשה - איסורי העבודה בקרקע, ספיחין, ועוד. 
1164 הלכות שמיטה  הרהורי שמיטה תשס"א לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם אנו סומכים על היתר המכירה בלב בוטח? בשיחה שהעביר הרב בישיבה הוא עומד על הבעייתיות בין מציאות השמיטה האידיאלית אליה כיוונה התורה, לבין קיום השמיטה כיום - כאשר אנו סומכים על היתר המכירה, הפרוזבול, והיתרים דומים. 
1165 הלכות שמיטה  איסור קצירה ובצירה בשביעית לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב פרנצוס  מהי מהות האיסור לקצור בשביעית? מאמר זה מביא שתי הבנות מרכזיות: איסור מלאכה, איסור להראות בעלות על הפירות. גם את הבנות היסוד הללו ניתן להבין בצורות שונות, ובכך עוסק מאמר זה, על פי דברי הראשונים והאחרונים השונים. 
1166 הלכות שמיטה  שיטת הרמב"ם במניין שנות השמיטה לגרסת Word לגרסת html מאת הרב שלמה לוי  כיום מקובל בכל תפוצות ישראל מניין השמיטין. אך הרמב"ם חלק על מניין זה וטען למניין שונה. מאמר זה מבאר את שיטת הרמב"ם ואת הסיבות לכך שלא נפסק למעשה כמותו. 
1167 הלכות שמיטה  סוגי הפתרונות השונים לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  כיצד ניתן בכל זאת לפתור את הבעיות השונות הקיימות בשביעית? מאמר זה מבאר את הפתרונות השונים ואת הדיונים ההלכתיים שקשורים אליהם: אוצר בית דין, גידול במצע מנותק, קניית פירות מגוי, היתר מכירה. כמו כן הוא מביא את מקורותיו של הפולמוס בנוגע להתיר המכירה, ואת טעמיהן של השיטות השונות בכך. 
1168 הלכות שמיטה  שמיטת כספים לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  האם מצוות שמיטת כספים נוהגת גם בימינו? מאמר זה דן בשאלה זו ומבאר את יסוד הדין והשלכותיו לגבי חסכונות בבנק והלוואות פרטיות, כן הוא דן בהיתר הפרוזבול כיצד עליו להיכתב, ואיך הוא פועל. 
1169 הלכות שמיטה  פרוזבול לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  מאמר זה מבאר בהרחבה את עניינו של הפרוזבול - כיצד הוא פועל, מסירתו לדיינים, מה בדיוק כתוב בו, מיהם הדיינים, ועוד. 
1170 הלכות שמיטה  "ועבד לוה לאיש מלוה" (משלי כ"ב, ז) - עיון בשמיטת כספים לגרסת Word לגרסת html הרב אשר מאיר  מהו הקשר הרעיוני בין מצוות שמיטת כספים לבין מצוות השמיטה והיובל? מאמר זה מבאר את מצוות שמיטת כספים ואת הקשרים השונים בינה לבין השמיטה: קשרים כלכליים, מחשבתיים, חברתיים, ורוחניים. 
1171 הלכות קדושת שביעית  קיום מצוות משלוח מנות בפירות שיש בהם קדושת שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה ברין  האם מותר לקיים את מצוות משלוח מנות בפורים ע"י פירות הקדושים בקדושת שביעית? מאמר זה מנתח את הצדדים השונים בשאלה זו - האם משלוח מנות מהווה מסחר, והאם מסחר כזה נאסר כחלק מאיסורי שביעית. בסופו הוא אף מביא את פסיקת ההלכה למעשה. 
1172 הלכות קדושת שביעית  משלוח מנות מפירות שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  האם מותר לשלוח מנות מפירות שביעית? מאמר זה דן במוקדים השונים של שאלה זו: האם נגדיר את משלוח המנות כפריעת חוב - האסורה בשביעית, וכן האם ניתן להגדיר את השולח כבעלים של הפירות, אף על פי שאלו פירות שביעית. בסופו הוא אף מביא את פסיקת ההלכה למעשה בנידון. 
1173 הלכות קדושת שביעית  תרומות ומעשרות בפירות שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  האם פירות שביעית חייבים בתרומות ומעשרות? מאמר זה סוקר את האפשרויות השונות לגבי פירות שביעית הבאים מאוצר בית דין, מתבואתו של הגוי, ומפירות היתר המכירה, ומביא אף את מסקנתו הלכה למעשה. 
1174 הלכות קדושת שביעית  סוגי הפתרונות השונים לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  כיצד ניתן בכל זאת לפתור את הבעיות השונות הקיימות בשביעית? מאמר זה מבאר את הפתרונות השונים ואת הדיונים ההלכתיים שקשורים אליהם: אוצר בית דין, גידול במצע מנותק, קניית פירות מגוי, היתר מכירה. כמו כן הוא מביא את מקורותיו של הפולמוס בנוגע להתיר המכירה, ואת טעמיהן של השיטות השונות בכך. 
1175 הלכות קדושת שביעית  קדושת שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מהי 'קדושת שביעית'? מאמר זה עוסק בהבנת קדושת השביעית, בהשוואה לקדושות אחרות שאנו מכירים, ובהשלכות של קדושה זו - לגבי פירות, ירקות, עצי סרק, וכן הוא דן בהלכות השונות שקשורות לקדושה זו - נטילת ידיים, ועוד. 
1176 הלכות קדושת שביעית  דיני הפירות הקדושים לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מאמר זה מבאר את הדינים השונים הנוגעים לפירות הקדושים בקדושת שביעית, איסור הפסדם, כיצד לנהוג בעניין סחיטתם, ריסוקם, קליפות וגרעינים, ושיירי הפירות לאחר אכילתם. 
1177 הלכות קדושת שביעית  קניית פירות וירקות בשביעית לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מהם הבעיות הקשורות לקניית פירות וירקות בשביעית? מאמר זה מבאר את הבעיות ההלכתיות הקיימות בנושא, וכיצד ניתן לפתור אותן. כמו כן עוסק המאמר בבעיה הקיימת בקדושה שחלה גם על המעות שמקבלים כתמורה לפירות אלו, במצבי הקנייה השונים - אשראי, מזומנים. 
1178 הלכות קדושת שביעית  הקנייה הלכה למעשה לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מאמר זה עוסק בפירוט של הפירות השונים מתי חלה עליהם קדושת שביעית, ומה ניתן לעשות הלכה למעשה כדי להימנע מלעבור על איסורי שביעית השונים. 
1179 הלכות קדושת שביעית  ביעור פירות שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מהי חובת ביעור פירות שביעית? מאמר זה מבאר את עניינו של הביעור, מתי מבערים, וכיצד עושים זאת. 
1180 הלכות עבודת כוכבים  לימוד חכמה יוונית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  הגמרא בסוטה כותב שחז"ל גזרו שארור אדם שילמד את בנו חכמה יוונית. מהו היקף הגזירה? מהי ה"חכמה היוונית" שנאסר ללמדה? 
1181 הלכות עבודת כוכבים  לימוד חכמה יוונית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם מותר לו לאדם ללמוד חכמה יוונית? מאמר זה סוקר בהרחבה את ההשתלשלות ההיסטורית של הגזרה שלא ללמוד חכמה יוונית, את הסיבות השונות לגזרה זו, את היקפה של הגזרה ואת משמעותה לימינו. 
1182 הלכות עבודת כוכבים  בדבר ההיתר להודות בנביא האיסלם בזמן הרמב"ם - חלק א' לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה ברין  הרמב"ם באיגרת השמד - איגרת קידוש ה' - מתיר להודות בנביא האיסלם בזמנם. מאמר זה מבאר את הצדדים השונים להם צריך להתייחס בהיתר זה - הגדרת האיסלם, ודיני "יהרג ואל יעבור" השונים. 
1183 הלכות עבודת כוכבים  בדבר ההיתר להודות בנביא האיסלם בזמן הרמב"ם - חלק ב' לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה ברין  בחלקו השני של המאמר, הוא מבאר טעמים נוספים להיתרו של הרמב"ם להודות בנביא מוחמד - העובדה שההודאה היא דיבור בעלמא, וכן היא שקר מוסכם. נקודה נוספת שהוא מעלה היא שההיתר הוא בדיעבד, ומי שיהרג ולא יודה - זכותו גדולה (בניגוד לכל הנהרגים ואינם עוברים במקום שאין חובה ליהרג). 
1184 הלכות ייהרג ואל יעבור  בעניין מחלוקת בן פטורא ורבי עקיבא לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  ידועה מחלוקתם של רבי עקיבא ובן פטורה על שנים שהיו מהלכים בדרך והיה מים שמספיקים רק לאחד מהם. מהו יסוד מחלוקם? מאמר זה מבאר את מחלוקתם על פי ההבנות השונות בדין 'יהרג ואל יעבור' לגבי שפיכות דמים. 
1185 הלכות ייהרג ואל יעבור  בגדרי שמירת נפש ו"שומר פתאים ה'" ובעניין פיקוח נפש דוחה שבת לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  בעקבות מקרה במהלך מלחמת המפרץ בו נשמעה אזעקה במהלך תפילת העמידה, והיו תלמידים שרצו מיד לחדר האטום, אך חבריהם נותרו לסיים את תפילתם ורק אז רצו לחדר האטום - עלה לדיון הנושא של "שומר פתאים ה'", ועד כמה אדם יכול לסמוך על כך. מאמר זה עוסק בכך ובשאלה האם במקרים בהם הותר לאדם להסתכן, האם מי שאינו מוכן להסתכן - הותר לו לחלל שבת לשם כך? בשאלות אלו עוסק מאמר זה, שהועבר כשיעור לתלמידי הישיבה. 
1186 הלכות כישוף וחוקות עכו"ם  גילוח הזקן במכונה לגרסת Word לגרסת html הרב שבתי אברהם הכהן רפפורט  כיצד מותר לגלח את הזקן וכיצד אסור לעשות זאת? 
1187 הלכות כישוף וחוקות עכו"ם  גילוח הזקן במכונה - חלק א' לגרסת Word לגרסת html הרב שבתי אברהם הכהן רפפורט  מהו בדיוק האיסור בגילוח הזקן בתער? מאמר זה פותח סדרת מאמרים בנושא, ודן במקור הדין, ובאופיו - האם נאסרה תוצאת הגילוח כבתער, או שמא רק מעשה הגילוח בתער נאסר? 
1188 הלכות כישוף וחוקות עכו"ם  גילוח הזקן במכונה - חלק ב' לגרסת Word לגרסת html הרב שבתי אברהם הכהן רפפורט  מה צריך להיות במכונת גילוח כדי שמותר יהיה להתגלח בה? מאמר זה מפרט את השיטות השונות בכך, ומתווה את הקו המנחה להיתר או לאיסור מכונות גילוח. 
1189 הלכות כישוף וחוקות עכו"ם  גילוח הזקן במכונה - חלק ג' לגרסת Word לגרסת html הרב שבתי אברהם הכהן רפפורט  בחלק זה של המאמר מובא פירוט טכני של מכונות הגילוח השונות והשיטות בהן הן משתמשות. וכך ניתן לזהות אילו מכונות מותרות לשימוש ואילו אינן מותרות לשימוש. 
1190 הלכות כישוף וחוקות עכו"ם  בעניין גידול שיער ארוך לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם יש איסור בגידול שער ארוך לגבר? מאמר זה דן בשאלה זו באריכות בהקשר למספר תחומים: חציצה בתפילין, איסור 'לא ילבש', איסור 'בחוקותיהם לא תלכו', וכן בהקשר במוסרי תרבותי - מהו המסר המבוטא בצורת תסרוקת זו - והאם הוא חיובי או שלילי. 
1191 הלכות כישוף וחוקות עכו"ם  ספיריטואליזם ויהדות - דרישה אל המתים בהלכה לגרסת Word לגרסת html יאיר מירון  האם קיים איסור בדרישה אל המתים? מאמר זה מבאר את האיסור, באלו מצבים הוא מתקיים ובאלו איננו. כן הוא עוסק בשאלה האם דבר זה הינו חיובי ורצוי או שאין ראוי לבסס עליו את עיקרי האמונה. 
1192 הלכות כישוף וחוקות עכו"ם  מכונות גילוח לגרסת Word לגרסת html הרב ישראל רוזן  האם מותר להתגלח במכונות גילוח? מהי ההגדרה של "תער", "מספריים" ו"משפריים כעין תער"? 
1193 הלכות נדרים ושבועות  "טוב מזה ומזה" לגרסת Word לגרסת html הרב יובל שרלו  ישנן מימרות סותרות בנוגע לשאלה האם נדר הינו דבר חיובי או שלילי. מאמר זה מעמיק בהבנת הנדר לפי השיטות השונות בראשונים, ומכאן הוא יוצא להבנת משמעות הנדר מבחינה נפשית-פנימית: שמחד קובע גבולות חדשים לאדם, אך מאידך מונע ממנו את ההתמודדויות השונות. שני צדדים אלו משקפים שתי דרכים בעבודת ה'. 
1194 הלכות כיבוד אב ואם  מורא אם ואב לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  מה בין מורא אב ואם לכיבוד אב ואם? מאמר זה עונה על שאלה זו על פי שיטות הראשנים השונות, ומשווה בין מצוות מורא אב ואם למצוות מורא מקדש. כן הוא מביא את יסודה הרעיוני של מצווה זו. 
1195 הלכות תוכחה  בעניין "הוכח תוכיח את עמיתך" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטשטיין  מהם גדרי מצוות תוכחה? על אלו עברות יש להוכיח? כיצד יש להוכיח? מהי מטרת התוכחה? על שאלות אלו עונה מאמר זה, המבאר את גדריה של מצוות התוכחה, ומעמיד את השאלות השונות בצילה של השאלה מהי מטרת התוכחה: לתקן את מעשי החוטא, להבהיר לו מהי האמת, או להבהיר ברבים מהו הדבר הנכון לעשותו. 
1196 הלכות תוכחה  מצות תוכחה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  גם מאמר זה עוסק בגדרי מצוות התוכחה, ומתמקד בשיטות האחרונים השונות לגבי תוכחה - הלכה למעשה, בהתחשב בשאלה אם האדם יקבל את הביקורת, והאם יש להלבינו ברבים על כך. 
1197 הלכות תוכחה  "לפני עיוור לא תתן מכשול" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם מותר להזמין אדם חילוני לבית הכנסת בשבת כדי להשתתף בתפילה, למרות שהוא כנראה יגיע לשם ברכבו? השיעור עוסק בבחינת השאלה הזו מצד איסור "לפני עיוור": האם מקרה זה נחשב ל"תרי עברי דנהרא" ואסור, או שמא הדבר מותר? 
1198 הלכות חינוך ותלמוד תורה  חינוך למצוות לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  מאמר זה סוקר את השאלות השונות הנוגעות לחובת חינוך ההורים את ילדיהם למצוות: מהו מקור הדין, האם גם האמא חייבת בכך, האם האב חייב בחינוך ביתו למצוות ובאילו, מהי סיבת החיוב - להרגילם לקיים מצוות כשיגדלו, או שמא זו חובה נפרדת. 
1199 הלכות חינוך ותלמוד תורה  דין חינוך במצוות לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  מהי ההגדרה של מצוַת החינוך? על מי מוטלת מצווה זו? מהו "חינוך" בהקשר זה? 
1200 הלכות חינוך ותלמוד תורה  האב חייב בבנו ללמדו תורה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם קיימת חובה מיוחדת על האב ללמד את בנו תורה, או שמא זהו חלק מהמצווה הכללית ללמד את התורה לתלמידים? 
1201 הלכות חינוך ותלמוד תורה  עקיפת סמכות ותיקון הוראות בהלכה לגרסת Word לגרסת html דוד טי  הבעייתיות במצב של עקיפת סמכות ברורה ומוכרת לנו מתחומים שונים: צבא, עבודה ועוד; אך כיצד יש להתייחס אליה בנוגע לבעיות הלכתיות? מאמר זה דן בכך ומביא מחלוקת ראשונים בכך - האם אדם ששאל חכם, וזה אסר לו, יכול לשאול חכם אחר כדי שיתיר לו, וכן האם מותר לחכם לפסוק בדין זה. מאמר זה דן באפשרות לקשר דין זה לדין "שויא אנפשיה חתיכא דאיסורא" - על פי ההבנות השונות שיש בדין זה. 
1202 הלכות חינוך ותלמוד תורה  הפקת רווחים כספיים ואישיים מעיסוק בתורה לגרסת Word לגרסת html הרב שמואל דביר  האם מותר לאדם ללמוד תורה על מנת להפיק מכך רווח כספי בצורה זו או אחרת? מאמר זה מביא את המקורות השונים העוסקים בשאלה זו, ומגיע אף למסקנות מעשיות. 
1203 הלכות צדקה  חובת הפרשת מעשר כספים ממשכורת צבאית לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  האם חייל חייב להפריש מעשר כספים ממשכורתו הצבאית? מאמר זה דן ביסוד חיוב מעשר כספים - אם כחלק מחובת מצוות צדקה, או כמצווה נפרדת, וכן בשאלה מתי חל חיוב זה, והאם הוא חל על משכורתו הצבאית של החייל. בסופו מביא מאמר זה גם פסיקה מעשית בשאלה הנ"ל. 
1204 הלכות צדקה  מצות צדקה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מהו מקור חובת נתינת צדקה? האם זו מצווה בפני עצמה או שזו חלק ממצוות גמילות חסדים? מאמר זה מבאר את שני צדדי הספק, ומביא מספר נפקא מינות לכך. 
1205 הלכות צדקה  מצות צדקה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  הרמב"ם במצוות צדקה מביא כמקור את הפסוקים בפרשת ראה ובפרשת בהר. אך ניתן למצוא מספר הבדלים בין שתי פרשיות אלו. מאמר זה, השני בסדרה, מבאר את ההבדלים השונים בין הפרשיות - בין חיובים ספציפיים לבין חיובים כלליים במצוות צדקה, ואף מבין כי הן משלימות אחת את השניה. 
1206 הלכות מילה  מציצה בברית מילה - חלק א' לגרסת Word לגרסת html אלדד זמיר  מהו מקורו של חיוב המציצה בברית המילה? מאמר זה מביא את המקורות השונים למציצה, ואת השתלשלות הדיון ההלכתי בפולמוס הגדול לפני כ- 150 שנה על המציצה. הוא מביא שתי סיבות אפשריות למציצה: דאגה לשלומו של התינוק, וחלק ממעשה המילה. 
1207 הלכות מילה  מציצה בברית מילה - חלק ב' לגרסת Word לגרסת html אלדד זמיר  בחלקו השני של המאמר הוא מבאר את הדיון ההלכתי - מעשי שהיה בין גדולי האחרונים בדור האחרון לגבי המציצה, שכלל - יצאו כנגד גופים שונים שרצו לבטל ולאסור את המציצה מסיבות שונות. 
1208 הלכות מילה  מילה ע"י שליח לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  האם האב יוצא ידי חובתו במילה ע"י מוהל? השיעור עוסק בשאלה זו ובשאלות העומדות ביסודה: מהי הגדרת המצווה - חיתוך הערלה או שהאדם יהיה מהול? מהי זיקת האב למצווה - אחריות האב על בנו, או המצווה היא בגופו של האב? האם שייכת שליחות במצוות שבגופו?  
1209 הלכות עבדים  "כי לי בני ישראל עבדים" לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  מדוע אסור לאדם למכור את עצמו לעבד? מדוע רוצעים את אוזנו של עבד שאינו רוצה להשתחרר אחרי שש שנים? כיצד יכול אדם להשכיר את עצמו לפועל או לקבלן - והלא הוא משועבד רק לקב"ה? 
1210 הלכות כתיבת סת"ם  מצות כתיבת ספר תורה לגרסת Word לגרסת html אוריאל לוסטיג  מוני המצוות מנו מצווה מיוחדת לכתוב ספר תורה. מהו גדרה של מצווה זו? האם היא נוהגת גם בימינו? 
1211 הלכות כתיבת סת"ם  מכירת ספרי קודש לגרסת Word לגרסת html הרב שמואל דוד  האם מותר לאדם למכור ספרי קודש שברשותו? מאמר זה דן בשאלה זו על היבטיה השונים - איסור למכור ספר תורה, והיחס בין ספר תורה לספרי קודש אחרים, ואף מגיע בסופו למסקנה פסיקתית - הלכה למעשה. 
1212 הלכות כתיבת סת"ם  בעניין חק תוכות ותיקון האותיות - חלק א לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא כותבת כי 'חק תוכות' פסול. מדובר על מצב שחוקקים את הדיו שמסביב לאות, עד שנותרת האות בלבד. בטעם האיסור מביא מאמר זה שתי גישות: כתיבה פסולה, אינו נחשב כלל כתיבה. כמו כן מביא מאמר זה נפקא מינות שונות בין שני הסברים אלו. 
1213 הלכות כתיבת סת"ם  בעניין חק תוכות ותיקון האותיות - חלק ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בחלקו השני של מאמר זה הוא דן בנפקא מינות נוספות הנובעות מהמחלוקת שהובאה לעיל - מהי הבעיה ב'חק תוכות', תוך עיון בדברי הראשונים והאחרונים. 
1214 הלכות קבורה ואבילות  חיוב קריעה על ערי יהודה, ירושלים והמקדש לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  מהו אופי הקריעה על ירושלים, על ערי יהודה ועל מקום המקדש? האם חובת הקריעה נוהגת גם בימינו? 
1215 הלכות קבורה ואבילות  אבל אם לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  הרמב"ם בהלכות אבל מביא את סדר הקרובים עליהם יש להתאבל, ובראש הרשימה מופיעה האם - בניגוד לסדר המופיע בפסוקים בפרשת אמור. מאמר זה מביא נימוקים שונים לשינוי בדברי הרמב"ם מדברי הפסוקים. 
1216 הלכות קבורה ואבילות  קריעה על ירושלים ועל מקום המקדש בזמן הזה - חלק א לגרסת Word לגרסת html יצחק ברט  האם קיימת כיום חובת קריעה לאדם הרואה את ירושלים ואת מקום המקדש? מאמר זה מבאר את עניינה של חובת הקריעה ואת טעמיה השונים, ועל פיהם הוא דן בשאלה האם בזמן הזה עדיין קיימת חובה זו על כל הרואה את ירושלים ומקום המקדש. 
1217 הלכות קבורה ואבילות  קריעה על ירושלים ועל מקום המקדש בזמן הזה - חלק ב לגרסת Word לגרסת html יצחק ברט  בחלקו השני של המאמר הוא דן בפרטי חובת הקריעה - היכן בירושלים יש לקרוע, ימים מסויימים שאין קורעים בהם ומה דינו של תושב ירושלים שנמצא בה יום יום. 
1218 הלכות קבורה ואבילות  טיסת כוהנים מעל קברים לגרסת Word לגרסת html הרב דני וולף  האם מותר לכהנים לטוס במטוס שמסלולו עובר מעל בית קברות? מאמר זה מפרט את הבעיות השונות הכרוכות בנידון, את השיקולים ההלכתיים השונים, ואת הפתרונות ההלכתיים - אם הם אפשריים במצב זה. 

הלכה אבן העזר

# כותרתהמחברתקציר
1219 הלכות אישות וצניעות  חובת מחיצה בבית הכנסת ובשמחות לגרסת Word לגרסת html הרב צבי יניר  מהי החובה על מחיצה בבית הכנסת ובשמחות? מאמר זה סוקר את השתלשלות הפסיקה בנושא מן המשנה והגמרא ועד לאחרוני פוסקי זמנינו. הוא תולה את דיני המחיצה בשאלה מהי מטרת המחיצה - מניעת הסתכלות, או מניעת התערבות. אם נכריע בשאלה זו נוכל גם להכריע בשאלות אחרות בתחום. 
1220 הלכות אישות וצניעות  הגדרת איסור ייחוד לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מהם גדרי איסור ייחוד? האם החשש שמא יבואו לדבר עברה, או שיש מציאות ספציפית שנאסרה? מאמר זה דן בשאלות אלו ובדינים השונים הנוגעים להלכות ייחוד, על מנת להבין את יסוד האיסור. 
1221 הלכות פרייה ורבייה  אם פונדקאית - רצוי או מצוי? לגרסת Word לגרסת html הרב צבי יניר  הרפואה המודרנית העמידה בפני עולם התורה בעיות חדשות הדורשות התייחסות ייחודית. אחת מן הבעיות היא 'אם פונדקאית'. מאמר זה סוקר בקצרה את הבעיות ההלכתיות הנוגעות בכך, ודן בשאלה המוסרית-ערכית, האם נכון וראוי לתמוך במציאות של 'אם פונדקאית'. 
1222 הלכות קידושין  דעת האישה בקידושין לגרסת Word לגרסת html הרב דניאל וולף  האם דעת האישה הנדרשת במעשה הקידושין זהה ל'דעת מקנה' כבכל דיני קניינים, או שזהו דין נפרד הקשור לדיני אישות? מאמר זה דן בשאלה זו ועל פי החקירה שהעלנו מנסה להבין את שיטת רש"י בעניין. 
1223 הלכות קידושין  אמירת ברכת חתנים על ידי נשים לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  האם אשה יכולה לברך ברכת חתנים? מאמר זה בוחן את הצדדים השונים בשאלה זו - האם זו חובת הבעל, חובת הציבור או חובת האשה, והאם אשה יכולה לקיים חובה זו. כמו כן ניתן לדון כאן בשיקול של המנהג המקובל - האם נכון וראוי לשנותו מבחינת ענייני צניעות וחדשנות מודרנית. 

הלכה חושן משפט

# כותרתהמחברתקציר
1224 הלכות דיינים  התדיינות בערכאות וסמכויות השיפוט לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  מהגמרא ומהפוסקים משתמע שיש איסור להביא עניינים משפטיים לפני ערכאות של עובדי כוכבים. מהו טעם האיסור? מה מעמדם של בתי המשפט היום? האם מותר לנתבע בבית משפט להגן על עצמו? ומה יעשה תובע כאשר הנתבע אינו מוכן לפנות לבית דין רבני? 
1225 הלכות דיינים  מינוי אשה לתפקיד ציבורי לגרסת Word לגרסת html הרב תבורי  האם מותר - הלכתית- למנות אשה לתפקיד ציבורי? מאמר זה סוקר את השיקולים השונים שיש לשקול כדי להכריע בשאלה זו, עפ"י המקורות השונים: האם נאסר על אשה להתמנות למלכות ולתפקידים אחרים, האם הדבר נכון גם כאשר היא תבצע את התפקיד יותר טוב מגברים אחרים והאם קבלת הציבור עליהם מועילה לכך. 
1226 הלכות דיינים  חידוש הסמיכה לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  במשך השנים היו מספר ניסיונות לחדש את הסמיכה בעם ישראל, ובכך לחדש את פעילות הסנהדרין. נסיונות אלו לא צלחו, ומאמר זה מבאר את הגישות השונות בעד ונגד חידוש הסמיכה - דיון שמתרכז בעיקר בהבנת שיטת הרמב"ם בנושא. 
1227 הלכות הלוואה ופרעונה  מכירה בתשלומים לגרסת Word לגרסת html הרב דני וולף  האם מותר למכור ולקנות חפץ כלשהו אם מחירו באשראי גבוה יותר מן התשלום המקורי, או אם יש הנחה על תשלום במזומן, ואם משלם בתשלומים - ישלם יותר? שאלה זו אינה נוגעת להלכות ריבית, ששייכת רק להלוואות, אלא להלכות מקח וממכר, וכלולה באיסור "אגר נטר". בהבנת האיסור ומפרטים הכלולים בו עוסק מאמר זה ומבאר כיצד בימינו, ברכישת שירותים או חפצים מסויימים אפשר לשלם בצורות השונות, וכיצד הדבר כרוך באיסור. 
1228 הלכות הלוואה ופרעונה  ריבית בעידן המודרני לגרסת Word לגרסת html הרב דני וולף  מהי ריבית? מדוע נושא הריבית הוא בעייתי במיוחד במציאות המודרנית? השיעור עוסק בהיתר הנקרא 'היתר עסקה' ובבעיות העולות מהיתר זה. נוסף על כך, עוסק השיעור בפתרון נוסף לבעיית הריבית על ידי הגדרת התשלום הנוסף כקנס. 
1229 הלכות שמיטת כספים  שמיטת כספים לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  האם מצוות שמיטת כספים נוהגת גם בימינו? מאמר זה דן בשאלה זו ומבאר את יסוד הדין והשלכותיו לגבי חסכונות בבנק והלוואות פרטיות, כן הוא דן בהיתר הפרוזבול כיצד עליו להיכתב, ואיך הוא פועל. 
1230 הלכות שמיטת כספים  פרוזבול לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  מאמר זה מבאר בהרחבה את עניינו של הפרוזבול - כיצד הוא פועל, מסירתו לדיינים, מה בדיוק כתוב בו, מיהם הדיינים, ועוד. 
1231 הלכות שמיטת כספים  "ועבד לוה לאיש מלוה" (משלי כ"ב, ז) - עיון בשמיטת כספים לגרסת Word לגרסת html הרב אשר מאיר  מהו הקשר הרעיוני בין מצוות שמיטת כספים לבין מצוות השמיטה והיובל? מאמר זה מבאר את מצוות שמיטת כספים ואת הקשרים השונים בינה לבין השמיטה: קשרים כלכליים, מחשבתיים, חברתיים, ורוחניים. 
1232 הלכות מקח וממכר  דעת וכוונה בקניין לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  ידוע כי בקניין דרושים שני מרכיבים: דעת ומעשה. אך האם יכול להיות קניין ללא אחד מן המרכיבים? מאמר זה דן באפשרות זו, ומחלק בין דעת לבין כוונה, וכך מסביר את שיטות הראשונים השונות בעניין הצורך בדעת בקניינים השונים. 
1233 הלכות מקח וממכר  "והארץ לא תימכר לצמיתות" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  האם יש כיום איסור למכור קרקעות בארץ ישראל? מאמר זה מביא את הגישות השונות בקשר להבנת הפסוק שבכותרת, ואת משמעותן להלכה. 
1234 הלכות מקח וממכר  בעניין דין אסמכתא בכרטיס מפעל הפיס לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם מותר לאדם לרכוש כרטיס הגרלה, או שמא האדם חושב שהוא ודאי יזכה, ולכן יש בכך משום אסמכתא? 
1235 הלכות מקח וממכר  יורד לתוך אומנותו של חבירו לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  עד היכן מגיע גבולו של האיסור לירד לתוך אומנותו של חבירו? האם ההלכה אוסרת על תחרות עסקית? 
1236 הלכות מקח וממכר  מחוסרי אמנה לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  הגמרא כותבת שאדם שהבטיח דבר ולא קיים - נחשב "מחוסר אמנה". מהן ההשלכות של הגדרה זו? האם מותר לאדם לחזור בו מדיבורו? 
1237 הלכות אונאה ומקח טעות  דיני אונאה לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  מהי ההגדרה של איסור אונאה? איזה מחיר נחשב למחיר מופקע? מה דינו של מוכר שגבה מחיר מופקע - האם המקח מתבטל, או שהוא צריך רק להחזיר את סכום האונאה? 
1238 הלכות אונאה ומקח טעות  אונאת דברים לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מהי אונאת דברים? מהו יסוד האיסור? מה הקשר בין אונאת דברים לבין אונאת ממון? מה היחס בין אונאת דברים לבין הלאו של "לפני עיוור" ולאיסור "גניבת דעת", ובין האיסור הכללי לבין האיסור המיוחד לגרים? 
1239 הלכות מעשר כספים  חובת הפרשת מעשר כספים ממשכורת צבאית לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  האם חייל חייב להפריש מעשר כספים ממשכורתו הצבאית? מאמר זה דן ביסוד חיוב מעשר כספים - אם כחלק מחובת מצוות צדקה, או כמצווה נפרדת, וכן בשאלה מתי חל חיוב זה, והאם הוא חל על משכורתו הצבאית של החייל. בסופו מביא מאמר זה גם פסיקה מעשית בשאלה הנ"ל. 
1240 הלכות נזקי שכנים  נזקי שכנים לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  האם יש הבדל בין נזק עקיף לבין נזק ישיר? האם אדם יכול למחול לשכנו על דברים מסויימים? מהי "חזקת תשמישין" ומה הקשר בינה לבין היזק ראייה? מהו מעמדו של החוק העירוני במסגרת ההלכה? 
1241 הלכות נזקי ממון  יורד לתוך אומנותו של חבירו לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  עד היכן מגיע גבולו של האיסור לירד לתוך אומנותו של חבירו? האם ההלכה אוסרת על תחרות עסקית? 
1242 הלכות נזקי ממון  חיוב תשלומים בהפסד המכוסה בפוליסת ביטוח לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  אדם ששאל רכב מחבירו וגרם לו נזק, האם חייב המזיק לשלם לבעל הרכב את הנזק למרות שהלז יפוצה על ידי חברת הביטוח שלו? מאמר זה עוסק בדיון זה, ומביא את המקורות השונים העוסקים בכך, ואת הדיונים בראשונים ובאחרונים שדנו כבר בשאלה זו. 
1243 הלכות נזקי ממון  קים ליה בדרבה מיניה לגרסת Word לגרסת html אופיר סעדון  דין קים ליה בדרבה מיניה הינו דין מחודש, הדורש הסבר. מאמר זה מנסה לתת סברה לדין זה - הפוטר את החייב מיתה מלשלם על הנזק שעשה לחבירו. הוא מבחין בין שתי מערכות משפט שונות - הא-להית והארצית, אשר התורה מעדיפה את הראשונה על פני השניה, ולכן פוטרת את הנהרג מלשלם - הסבר שאינו עומד למבחן בבתי משפט בני זמנינו, שאינם מבוססים על יסודות אמונה בקב"ה - שופט כל הארץ. 
1244 הלכות נזקי ממון  איסור מזיק ממון חבירו לגרסת Word לגרסת html הרב מיכאל רוזנצוייג  השיעור עוסק בשאלת האיסור להזיק לזולת: האם קיים איסור שכזה? מה המקור לאיסור זה? מה היחס בין האיסור לבין חובת התשלום? האם ניתן לחלק בין הנזקים השונים ולומר שרק בחלק מהם קיים איסור? 
1245 הלכות חובל בחבירו  בעניין קנאים פוגעים בו ודין רודף לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  האם לזמרי מותר להרוג את פנחס קודם שזה בא להורגו? מאמר זה מפרט את דיני רודף וקנאי - והיחס ביניהם, ומחדש כי ישנם שני דינים בדין רודף: "הבא להורגך השכם להורגו", ו"אלו שמצילין אותם בנפשם", ומכך נובעים ההלכות השונות בדיני רודף. 
1246 הלכות חובל בחבירו  איסור מזיק ממון חבירו לגרסת Word לגרסת html הרב מיכאל רוזנצוייג  השיעור עוסק בשאלת האיסור להזיק לזולת: האם קיים איסור שכזה? מה המקור לאיסור זה? מה היחס בין האיסור לבין חובת התשלום? האם ניתן לחלק בין הנזקים השונים ולומר שרק בחלק מהם קיים איסור? 

הלכה נושאים שונים

# כותרתהמחברתקציר
1247 ערבות, כפייה ותוכחה  בעניין "הוכח תוכיח את עמיתך" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטשטיין  מהם גדרי מצוות תוכחה? על אלו עברות יש להוכיח? כיצד יש להוכיח? מהי מטרת התוכחה? על שאלות אלו עונה מאמר זה, המבאר את גדריה של מצוות התוכחה, ומעמיד את השאלות השונות בצילה של השאלה מהי מטרת התוכחה: לתקן את מעשי החוטא, להבהיר לו מהי האמת, או להבהיר ברבים מהו הדבר הנכון לעשותו. 
1248 ערבות, כפייה ותוכחה  מצות תוכחה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  גם מאמר זה עוסק בגדרי מצוות התוכחה, ומתמקד בשיטות האחרונים השונות לגבי תוכחה - הלכה למעשה, בהתחשב בשאלה אם האדם יקבל את הביקורת, והאם יש להלבינו ברבים על כך. 
1249 ערבות, כפייה ותוכחה  חובת הערבות - עד היכן? לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  עד היכן מגיעה חובת הערבות? דיון בשאלה זו באמצעות החקירה, האם מותר לאדם לעבור איסור קל כדי למנוע מחבירו לעבור איסור חמור. 
1250 ערבות, כפייה ותוכחה  על גבולותיה של חובת הערבות לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  "כל ישראל ערבים זה לזה" - משמעות הביטוי הזה היא שלכל אדם מישראל יש אחריות מסוימת כלפי קיום המצוות של זולתו. מהו המקור לערבות זו? האם הערבות חלה גם על מעשים הנעשים בסתר? מה הדין כאשר אדם צריך לעבור עבירה קלה כדי שחבירו לא יעבור עבירה חמורה? 
1251 ערבות, כפייה ותוכחה  כפייה על המצוות לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  כיצד אפשר לכפות על קיום המצוות, והרי מצוות צריכות כוונה? מאמר זה מפרט את דיני כפיה על המצוות על כל המשמעויות של דין זה: כפיה בממון או בגוף, כפיה במצוות בנ"א לחבירו ובנ"א למקום, מצוות הדורשות כוונה, ועוד. כן ניתן לראות מדין זה גם משמעויות מחשבתיות רבות בהקשר של ערבות הדדית בין כל חלקי עם ישראל. 
1252 ערבות, כפייה ותוכחה  מצוַת התוכחה (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם מצוַת התוכחה היא מצווה שבין אדם למקום או מצווה שבין אדם לחבירו? משאלה יסודית זו נובעות כמה שאלות חשובות: האם חובת ההוכחה חלה על כל חטא, או רק כאשר החטא מופנה כלפי המוכיח? מתי חייב האדם להוכיח? על אילו עבירות צריך להוכיח? מתי רצוי ומתי לא רצוי להוכיח? 
1253 ואהבת לרעך כמוך  מצוַת ואהבת לרעך כמוך לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מהי ההגדרה של רֵע בנוגע למצוַת האהבה? כיצד מתיישבת מצווה זו עם החובה לשנוא אדם מישראל החוטא בחטאים חמורים? מה משמעות המושג 'אחיך במצוות' ומתי הגדרה זו פוקעת? מה היקף הדין של 'חייך קודמין לחיי חברך'? 
1254 ואהבת לרעך כמוך  "לא תקום ולא תטור" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מה ההגדרה של איסורי הנקימה והנטירה? האם אדם העובר על איסור נקימה עובר גם על איסור נטירה? האם מוקד האיסור הוא במחשבת הלב, או במעשים הנובעים מכך? האם הנקימה פסולה בכל מקרה, או שיש מצבים שבהם היא מותרת ואף רצויה? 
1255 ואהבת לרעך כמוך  "לפני עיוור לא תתן מכשול" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם מותר להזמין אדם חילוני לבית הכנסת בשבת כדי להשתתף בתפילה, למרות שהוא כנראה יגיע לשם ברכבו? השיעור עוסק בבחינת השאלה הזו מצד איסור "לפני עיוור": האם מקרה זה נחשב ל"תרי עברי דנהרא" ואסור, או שמא הדבר מותר? 
1256 יישוב ארץ ישראל  מצות יישוב ארץ ישראל בימינו לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף-צבי רימון  האם מצות יישוב ארץ ישראל נוהגת גם בימינו? 
1257 יישוב ארץ ישראל  יציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם מותר לאדם לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ? מאמר זה מבאר את איסור היציאה לפי השיטות השונות, וכן את מתיריו השונים על פי הגמרות, הראשונים והפוסקים השונים. 
1258 יישוב ארץ ישראל  "והארץ לא תימכר לצמיתות" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א  האם יש כיום איסור למכור קרקעות בארץ ישראל? מאמר זה מביא את הגישות השונות בקשר להבנת הפסוק שבכותרת, ואת משמעותן להלכה. 
1259 שלטון ומלכות  התדיינות בערכאות וסמכויות השיפוט לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  מהגמרא ומהפוסקים משתמע שיש איסור להביא עניינים משפטיים לפני ערכאות של עובדי כוכבים. מהו טעם האיסור? מה מעמדם של בתי המשפט היום? האם מותר לנתבע בבית משפט להגן על עצמו? ומה יעשה תובע כאשר הנתבע אינו מוכן לפנות לבית דין רבני? 
1260 שלטון ומלכות  מלכות ישראל ומלכות בית דוד לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  האם ניתן למנות מלך על ישראל שאינו מצאצאי בית דוד? מאמר זה מפרט את המקורות השונים בענין, ואת דברי האחרונים, עד אחרוני זמנינו, שהבינו כי יש אפשרות כזאת - אך עם מגבלות מסויימות. 
1261 שלטון ומלכות  מקרב אחיך תשים עליך מלך לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  האם מלך ישראל יכול להיות מישהו שאינו יהודי? מאמר זה עוסק בשאלה זו, ומסביר לפי הדעות השונות את מלכות הורדוס ואת מלכות החשמונאים - המבהירים ביתר חדות את הנתונים הנדרשים ממלך בישראל. 
1262 שלטון ומלכות  סמכויות השלטון וחובת הציות - גבולות ומגבלות - חלק א' לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  האם ישנו גבול לציות לשלטון ולרשויות החוק במדינה? מאמר זה דן בשאלה זו על יסוד סוגיות שונות בנביאים - מתקופת יהושע בן נון, שאול, דוד ושלמה. 
1263 שלטון ומלכות  סמכויות השלטון וחובת הציות - גבולות ומגבלות - חלק ב' לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  מה קורה כאשר צו המלכות מנוגד למצוות ה'? חלקו השני של מאמר זה דן במקרים אלו, ומביא את שיטות הראשונים השונות בנידון. 
1264 שלטון ומלכות  סמכויות השלטון וחובת הציות - גבולות ומגבלות - חלק ג' לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  האם לממשלה בישראל יש דין של מלכות לכל דבר? חלקו השלישי של המאמר דן בשאלה זו, על פי דברי גדולי אחרוני זמנינו, ומביא אפשרות לחלק בין עת מלחמה לעת שלום לעניין זה. 
1265 היחס לחילונים  אירגון פעילות חינוכית שעשויה לגרום לחילול שבת לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם ניתן לארגן פעילות חינוכית בשבת לאנשים שאינם שומרים שבת, וברור כי יחללוה? מאמר זה מבאר את הבעיות הכרוכות בכך - לפני עיוור, הוכח תוכיח, מסייע בידי עוברי עברה. הוא מביא את תשובות האחרונים השונים שעסקו בכך ומגיע לפסיקת הלכה מעשית. 
1266 היחס לחילונים  בדבר צירוף מחלל שבת בפרהסיה למנין עשרה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  בעיית צירוף מחללי שבת למניין קיימת עוד מקדמת דנא, ושב ועלה בדורות האחרונים. מאמר זה, שנכתב כתשובה לחיילים פורש את היריעה לגבי נושא זה, ומביא אף פסיקת הלכה למעשה, בהתייחסות כלפי מחללי שבת בדורנו - שהם כתינוק שנשבה. 
1267 היחס לחילונים  "לפני עיוור לא תתן מכשול" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם מותר להזמין אדם חילוני לבית הכנסת בשבת כדי להשתתף בתפילה, למרות שהוא כנראה יגיע לשם ברכבו? השיעור עוסק בבחינת השאלה הזו מצד איסור "לפני עיוור": האם מקרה זה נחשב ל"תרי עברי דנהרא" ואסור, או שמא הדבר מותר? 
1268 פדיון שבויים  בירורים בהלכות פדיון שבויים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  הגמרא קובעת: "אין פודין את השבויים ביותר מכדי דמיהן". בטעם דין זה מובאים שתי סיבות - אין דורשין להפוך את הציבור לעני בשביל כך, כדי שלא יבואו הגויים ויישבו עוד ועוד, כדי להשיג 'כסף קל'. מאמר זה מבאר את שתי הסיבות הנ"ל ואת הנפקא מינות השונות ביניהן. 
1269 "ברוב עם הדרת מלך"  "ברב עם הדרת מלך"- חלק א' לגרסת Word לגרסת html שמואל שפירא  באילו מצבים אנו נדרשים לדין של 'ברוב עם הדרת מלך'? מאמר זה דן ביסודות דין זה, ומחלק בין סוגי מצוות שונים, וכן דן בשאלה האם חיוב זה של 'רוב עם' הוא חיוב נפרד או הידור במצווה כאשר היא מתקיימת על ידי רבים. 
1270 "ברוב עם הדרת מלך"  "ברב עם הדרת מלך"- חלק ב' לגרסת Word לגרסת html שמואל שפירא  חלקו השני של המאמר דן בחלוקה בין מצוות בעלות אופי ציבורי, לבין מצוות שאינן כאלו - לגבי דין 'ברוב עם הדרת מלך' לגביהן, וכן מביא את שיטת הרמב"ם בנושא - שמזכיר את הדין הזה רק לגבי מצוות ביכורים, שכאשר תתקיים במיעוט - תיפגם. 
1271 מלחמות ישראל  מבצע חומת מגן - הנחיות הלכתיות לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף-צבי רימון  מאמר זה מביא תשובות שענה הרב לחיילים במהלך מבצע חומת מגן, הכוללים את המקורות השונים, את פסיקת ההלכה וכן גם פתרונות מעשיים. 
1272 עדוֹת ישראל  חג הסיגד (חג ההשתחוויה) לגרסת Word לגרסת html שרון שלום  מהו חג הסיגד? מאמר מרתק זה פורש בפנינו את התרבות של בני שבט דן - יהודי אתיופיה, שחגגו חג מיוחד זה. שאר עם ישראל אמנם לא זכו לחגוג אותו, אך הרעיון אותו הוא בא לבטא נכון לכל עדות ותפוצות ישראל. 
1273 הר הבית  עלייה להר הבית בימינו לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם ניתן לעלות להר הבית בימינו? שאלה זו מתפרטת לארבעה נושאים שונים: זיהוי האזורים השונים של המקדש (קודש הקדשים, ההיכל והעזרה), גדרי מצוַת מורא מקדש (אופן העלייה המותרת), בעיית הטומאה והטהרה בעלייה להר הבית (ובפרט - נידה, בעל קרי וטבול יום), והאם קדושת הר הבית חלה גם כשבית המקדש חרב (האם קדושה ראשונה וקדושה שנייה קדשו לשעתן, או גם לעתיד לבוא).  
1274 הר הבית  הלכות עלייה להר הבית לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  השיעור עוסק בהלכות הקשורות לעלייה להר הבית. ההתמקדות היא בשני תחומים: הטבילה, והחובות הנובעות ממצוַת מורא מקדש. 
1275 עבודת יום הכיפורים  עבודת כהן גדול ביום הכיפורים לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  אילו מעבודות יום הכיפורים היה עושה הכהן הגדול, ואילו מהן היו עושים הכהנים האחרים? 
1276 עבודת יום הכיפורים  פרישת כוהן גדול לקראת יום הכיפורים לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב פרנצוס  מהי חובת פרישת הכהן הגדול לקראת יום הכיפורים? מאמר זה מבאר את יסוד דין זה, ואת ההשלכות המעשיות שלו כלפי הכהן הגדול בשבוע שלפני יום הכיפורים. 
1277 קרבן פסח  קרבן פסח לגרסת Word לגרסת html איתמר אלדר  בציווי על קרבן פסח אנו מוצאים דינים שונים המיוחדים לקרבן זה. מאמר זה מבאר את הדינים הללו, ומתוך השוואה לקרבנות אחרים - הוא מסיק כי קרבן פסח מהווה 'חטאת פנימית', אשר עקב מגבלות המציאות יש לה דינים ייחודיים. 
1278 פרה אדומה  בשמים ממעל ועל הארץ מתחת לגרסת Word לגרסת html הרב משה ליכטנשטיין  מדוע נעלמה מאתנו טעמה של מצוות פרה אדומה? מאמר זה מבאר את משמעותה של מצווה זו, ואת משמעות אי-הזכרת טעמה הוא מסביר כחלק מן היחס בין החומר לרוח בעולמנו. 
1279 הלכות דעות  מחוסרי אמנה לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  הגמרא כותבת שאדם שהבטיח דבר ולא קיים - נחשב "מחוסר אמנה". מהן ההשלכות של הגדרה זו? האם מותר לאדם לחזור בו מדיבורו? 
1280 הלכות דעות  הלכות לשון הרע ורכילות ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  מה היחס בין ציווי ההלכה לבין המעשה המוסרי? מהי ההגדרה של "לשון הרע"? האם לשון הרע נאסרה רק כאשר נגרם נזק לזולת? מדוע אסור לספר לשון הרע? 
1281 הלכות דעות  הלכות לשון הרע ורכילות ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  מהו הדין של "באפי תלתא"? כיצד העובדה שדברי הלשון הרע נאמרים בפני שלושה אנשים דוחה את האיסור? 
1282 הלכות דעות  הלכות לשון הרע ורכילות ח"ג לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  מהו איסור קבלת לשון הרע, ומדוע המקבל לשון הרע חמור יותר מהאומרו? האם מותר לסמוך על לשון הרע? האם מותר להזהיר אדם אחר על ידי לשון הרע? 
1283 פסיקת הלכה  עקיפת סמכות ותיקון הוראות בהלכה לגרסת Word לגרסת html דוד טי  הבעייתיות במצב של עקיפת סמכות ברורה ומוכרת לנו מתחומים שונים: צבא, עבודה ועוד; אך כיצד יש להתייחס אליה בנוגע לבעיות הלכתיות? מאמר זה דן בכך ומביא מחלוקת ראשונים בכך - האם אדם ששאל חכם, וזה אסר לו, יכול לשאול חכם אחר כדי שיתיר לו, וכן האם מותר לחכם לפסוק בדין זה. מאמר זה דן באפשרות לקשר דין זה לדין "שויא אנפשיה חתיכא דאיסורא" - על פי ההבנות השונות שיש בדין זה. 
1284 פסיקת הלכה  הלכה ואין מורין כן לגרסת Word לגרסת html הרב יואל עמיטל  השיעור עוסק בסיטואציות שונות בהן פסיקת ההלכה לא נעשית רק מתוך שיקולים הלכתיים טהורים, אלא מתוך כורח הנסיבות והמציאויות השונות. 
1285 חידוש התכלת  חידוש התכלת לגרסת Word לגרסת html יהודה ראק  מהי הבעיה בזיהוי התכלת המקורית, האם יש כלל דרישה לתכלת המקורית? מאמר מקיף זה מביא את שיטות הראשונים השונות לגבי התכלת, לצד דברי החוקרים בני זמנינו, ומגיע למסקנה כי אין כיום שום סיבה שלא לחדש את קיום מצוות התכלת. 
1286 המצוות  בעניין מכירת חמץ ומכירת הערמה במצוות ואיסורים לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  המאמר עוסק בנושא מכירת החמץ, תוך דיון כללי בנושא הערמה במכר. נראה, שיש לחלק בין הערמה שמטרתה להיפטר ממצווה לבין הערמה שמטרתה לברוח מאיסור. 
1287 המצוות  מצוות שבין אדם לחבירו לגרסת Word לגרסת html גד אלדד  האם יש הבדל מהותי בין מצוות שבין אדם לחבירו לבין מצוות שבין אדם למקום? מאמר זה מציג שאלה זו ומנסה להתחקות אחר ההבדלים השונים בין שני סוגי מצוות אלו, בתחום העשיה, הברכה, המקור לציוויים, ועוד. כמו כן עוסק מאמר זה בשאלה מדוע כלל יש צורך לצוות על מצוות שבין אדם לחבירו, ומביא לכך הסברים טכניים ומחשבתיים. 
1288 המצוות  דין קדימה במצוות לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  המאמר עוסק בקדימה במצוות כלפי רבו מול אביו, על פי המשנה בבא מציעא העוסקת בשלושה מצבים: השבת אבידה, טעינה ופריקה ופדיון שבויים. 
1289 המצוות  המצוות שבין אדם לחבירו לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם יש משמעות מהותית להבחנה בין מצוות שבין אדם לחבירו לבין מצוות שבין אדם למקום, או שסיווג זה הוא טכני בלבד? 
1290 המצוות  כבוד הבריות לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  השיעור עוסק במושג כבוד הבריות, המוזכר בגמרא בהקשרים שונים: השבת אבדה, היטמאות כהן, שעטנז ועוד. אילו איסורים יכול עיקרון כבוד הבריות לדחות? 
1291 ביטויים ולשון  לארבע רוחות לכי הרוח - למשמעות הביטוי "רוח חכמים נוחה" לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  אם נחפש במקורות השונים נמצא לעיתים משמעויות שונות לאותו ביטוי. מאמר זה עוסק בביטוי 'רוח חכמים נוחה' - ומראה את משמעויותיו השונות על פי ההקשרים השונים. 
1292 דיני נפשות  בעניין מחלוקת בן פטורא ורבי עקיבא לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  ידועה מחלוקתם של רבי עקיבא ובן פטורה על שנים שהיו מהלכים בדרך והיה מים שמספיקים רק לאחד מהם. מהו יסוד מחלוקם? מאמר זה מבאר את מחלוקתם על פי ההבנות השונות בדין 'יהרג ואל יעבור' לגבי שפיכות דמים. 
1293 דיני נפשות  בעניין קנאים פוגעים בו ודין רודף לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  האם לזמרי מותר להרוג את פנחס קודם שזה בא להורגו? מאמר זה מפרט את דיני רודף וקנאי - והיחס ביניהם, ומחדש כי ישנם שני דינים בדין רודף: "הבא להורגך השכם להורגו", ו"אלו שמצילין אותם בנפשם", ומכך נובעים ההלכות השונות בדיני רודף. 
1294 דיני נפשות  הגנתן של ערי המקלט לגרסת Word לגרסת html חיימי נבון  כיצד שהות בערי המקלט מגינה על הרוצח בשגגה מפני גואל הדם? מאמר זה מבאר כי ישנן שתי מערכות: הגנה על הרוצח מעצם שהותו בעיר, והגנה על הרוצח על ידי הגדרתו כתושב עיר המקלט. בכך מסביר מאמר זה דינים שונים הנוגעים לדין ערי המקלט, וכן את ההבדל בין ששת ערי המקלט לשאר ערי הלוויים. 
1295 תאריכים וזמנים  בעניין חודש העיבור לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  לחודש העיבור ישנן השלכות רבות על עולמו של היהודי. מאמר זה סוקר את ההשלכות השונות וכיצד יש להתייחס לחודש זה על פי הדעות השונות בפוסקים: לגבי נדרים, אבלות, בר מצווה, קריאת מגילה, שכירות ומכר, חזקת ג' שנים, דין "ושימח את אשתו", קריאת פרשת זכור. מסקנתו של מאמר זה היא שיש לחלק בין מקומות בהם ההתייחסות היא לשנה - כמסגרת זמן נפרדת, לבין מקומות בהם ההתייחסות היא לשנה כמקבץ של י"ב חודש. 
1296 תאריכים וזמנים  קו התאריך לגרסת Word לגרסת html רונן כץ  כיוון שכדור הארץ הוא כדורי, ישנה נקודה אחת המהווה 'קו תאריך': ממערב לה התאריך הוא מסויים, וממזרח לה - התאריך הוא אחר. היכן הוא קו התאריך ההלכתי? האחרונים דנו בשאלה זו, והציעו הצעות שונות. האם אפשר לקבוע שקו התאריך הוא קו התאריך האוניברסלי, ובכל זאת לשמור על מרכזיותה של ירושלים בקידוש הזמנים ובקביעתם? 
1297 זעקה ותרועה על צרות  לזעוק ולהריע על כל צרה שתבוא לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  הרמב"ם כותב כי יש מצווה לזעוק ולהריע על כל צרה שלא תבוא על הציבור. מאמר זה דן בשיטתו ומביא את הגישות השונות ביחס למצווה זו - מה כוללת זעקה זו, על אילו צרות יש חובה לזעוק ועל אילו אין חובה כזו. 
1298 חורבן וגאולה  חורבן וגאולה בזמן - עיון ברמב"ם לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  במנין התעניות בחר הרמב"ם למנותן בסדר שונה מן המנין המוזכר בנביא במקומות השונים. לשם מה שינה הרמב"ם את סדרם? מאמר זה מבאר נקודה זו בשיטת הרמב"ם, ומסביר את הערך המוסף המחשבתי הגלום בדברי הרמב"ם. 
1299 י"ג מידות הרחמים  "הנה אנכי כרת ברית" לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  חז"ל ראו בי"ג מידות ברית בין הקב"ה לעם ישראל. מה המשמעות של אותן 'מילות קסם' המאפשרות תשובה מחודשת בין הקב"ה לכנסת ישראל? מאמר זה מבאר את המשמעות המחשבתית שיש לאמירת י"ג מידות כמחדשת את הקשר הבלתי אמצעי שהיה בעבר בין ילוד אישה לריבונו של עולם. 
1300 המצוּוֶה ועושה  בעניין מצווה ועושה לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  'גדול המצווה ועושה משאינו מצווה ועושה' - האמנם? מאמר זה מבאר את חשיבותו של המצווה ועושה, ואת הגישות המחשבתיות השונות לגבי אותם שאינם מצווים - האם טוב שיכניסו עצמם לגדר הציווי ויעשו גם הם. 
1301 יהדות ואיסלאם  בדבר ההיתר להודות בנביא האיסלם בזמן הרמב"ם - חלק א' לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה ברין  הרמב"ם באיגרת השמד - איגרת קידוש ה' - מתיר להודות בנביא האיסלם בזמנם. מאמר זה מבאר את הצדדים השונים להם צריך להתייחס בהיתר זה - הגדרת האיסלם, ודיני "יהרג ואל יעבור" השונים. 
1302 יהדות ואיסלאם  בדבר ההיתר להודות בנביא האיסלם בזמן הרמב"ם - חלק ב' לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה ברין  בחלקו השני של המאמר, הוא מבאר טעמים נוספים להיתרו של הרמב"ם להודות בנביא מוחמד - העובדה שההודאה היא דיבור בעלמא, וכן היא שקר מוסכם. נקודה נוספת שהוא מעלה היא שההיתר הוא בדיעבד, ומי שיהרג ולא יודה - זכותו גדולה (בניגוד לכל הנהרגים ואינם עוברים במקום שאין חובה ליהרג). 

בשבתך בביתך

# כותרתהמחברתקציר
1303 ברכות ב ע"א; כא ע"א  חיוב קריאת שמע לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מה תוקף חיוב קריאת שמע - מדאורייתא או מדרבנן? מה דינו של אדם המסופק אם קרא קריאת שמע?  
1304 ירושלמי ברכות פ"א ה"א; בבלי כז ע"ב  תפילת ערבית קודם זמנה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  התנאים נחלקו אודות סוף זמן תפילת מנחה. האם ניתן לבחור כיצד לפסוק במחלוקת זו? האם ניתן להתפלל ערבית לפני השקיעה? ומתי קורים קריאת שמע במקרה כזה? 
1305 שבת לד ע"ב  בין השמשות לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  האם מותר להתפלל מנחה לאחר השקיעה? מתי חל זמן "בין השמשות" ומה שיעורו? כיצד מוגדר "בין השמשות"? 
1306 ברכות י ע"ב  אכילה לפני קריאת שמע וערבית לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  האם מותר לאדם המחוייב במצווה מסויימת לעשות פעולה אחרת לפני קיומה? האם צריך להפסיק עשיית פעולה (או אכילת סעודה) כדי לקיים מצווה? ומי שהתחיל לעשות מלאכה באיסור - האם עליו להפסיק לשם קיום המצווה? 
1307 ברכות ד ע"ב; ט ע"ב  סמיכת גאולה לתפילה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מה טעם דין סמיכת גאולה לתפילה? האם זהו דין בתפילה או דין בקריאת שמע? האם יש לסמוך גאולה לתפילה גם בתפילת ערבית? 
1308 ברכות ח ע"א  שניים מקרא ואחד תרגום לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מהו זמן חיוב "שניים מקרא ואחד תרגום"? מהי מהותו של דין זה? האם קריאת פירוש מסויים יכולה לשמש כתחליף לתרגום? 
1309 ברכות יב ע"א  פתח בשיכרא לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מי שכיוון לברך, וטעה ובירך נוסח לא נכון - האם יצא ידי חובת הברכה? האם כוונה שלילית או הפוכה מעכבת בברכות? 
1310 ברכות ב ע"א; ד ע"א; ח ע"ב; כז ע"א  סוף זמן קריאת שמע של ערבית לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מתי הוא סוף זמן קריאת שמע של ערבית? 
1311 ברכות יג ע"א  כוונה בקריאת שמע ובקיום מצוות לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  איזו כוונה דרושה בקריאת שמע? איזו כוונה דרושה בכל המצוות? האם יש מצוות שבהן הכוונה אינה מעכבת? האם יש צורך לכוון על קיום מצוות דרבנן? האם ניתן להתנות על הכוונה במצוות? 
1312 ברכות יג ע"א  שיעור קריאת שמע מן התורה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  לשיטת רוב הראשונים, שחיוב קריאת שמע הוא מדאוריתא, אילו פרשות נכללות במסגרת מצווה זו? 
1313 ברכות יד ע"א  הלל לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מדוע אין גומרים את ההלל בראש חודש ובחול המועד של פסח? האם מצוַת קריאת ההלל היא מדאורייתא או מדרבנן? האם מותר לברך על מנהג? 
1314 ברכות טז ע"א  העוסק במצווה פטור מן המצווה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מדוע העוסק במצווה פטור מן המצווה? 
1315 ברכות יד ע"א  טעימה בתענית לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מה ההבדל בין אכילה לבין טעימה? האם מי שטועם תבשיל חייב לברך ברכה ראשונה? האם אדם שקיבל על עצמו תענית מותר לטעום תבשיל? 
1316 ברכות כא ע"א  ברכות התורה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מהו המקור והתוקף של ברכות התורה? מדוע נשים מברכות ברכות התורה, הרי הן לא נצטוו על לימוד תורה? מדוע אין צורך ללמוד תורה מייד בסמוך לברכות התורה? 
1317 ברכות כ ע"ב  הרהור כדיבור לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מהו היחס בין דיבור לבין הרהור בלב? מהו היחס בין קריאה בשקט לבין הרהור? אם "הרהור כדיבור" - האם מחשבות זרות בזמן התפילה נחשבות להפסק? מה היחס בין דין "שומע כעונה" לבין "הרהור כדיבור"? 
1318 ברכות כ ע"א  חינוך קטנים (ח"א) לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  על מי מוטלת מצוַת החינוך? מהו תוקף מצווה זו - מדאורייתא או מדרבנן? האם יש חיוב על האב להפריש את בנו מאיסורים? 
1319 ברכות כ ע"א  חינוך קטנים (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  השיעור עוסק בדינים ספציפיים של מצוַת החינוך: מצוַת והגדת לבנך (האם היא חלק ממצוַת זכירת יציאת מצרים, או מצווה עצמאית) ומצוַת הראיה ("יראה כל זכורך"). 
1320 ברכות יט ע"ב  למעמדן של מצוות דרבנן לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מה תוקפן של תקנות חז"ל? האם מי שעובר על דברי חז"ל עובר על איסור דאורייתא או על איסור דרבנן? מהו היחס בין המצוות דאורייתא לבין המצוות דרבנן? מהו היקף סמכותם של חכמים? 
1321 ברכות כ ע"ב  חיוב נשים בקידוש לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  האם נשים יכולות להוציא גברים בקידוש היום? מה היחס בין מצוַת התוכחה לבין מצוַת הערבות? מהו טעמה של מצוַת הקידוש? האם קיים הבדל בין קידוש הערב לבין קידוש הבוקר?  
1322 שבת כא ע"ב  הידור במצוַת נר חנוכה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  כיצד מדליקים נרות חנוכה המהדרין מן המהדרין? האם יש צורך בהיכר למספר הימים בהדלקת הנרות? מדוע מדליקים כנגד מספר הנפשות שבבית? מהו היחס בין עיקר המצווה לבין הידור המצווה? 
1323 שבת כא ע"א  חיללו כל השמנים לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מדוע נזקקו החשמונאים לנס? כיצד פקעה קדושת המקדש? האם היוונים טימאו את המקדש או חיללו אותו? 
1324 שבת כא ע"א  תנו לשמש לעלות לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מדוע אנו נוהגים להדליק שמש בחנוכייה? האם זהו מנהג או חובה? מדוע יש שנהגו להדליק שני שמשים? האם גם היום יש צורך בשמש? מדוע לדעת המהרי"ל, קדושת השמש גדולה מקדושת נרות החנוכה? 
1325 ברכות כא ע"א  איזו היא עבודה שבלב? לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  האם חובת התפילה היא מדאורייתא או מדרבנן? מהו ההבדל בין מעשה מצווה לבין קיומה? מהו היחס בין תפילת היחיד לבין תפילת הציבור? מדוע נשים חייבות בתפילה - הרי זו מצוַת עשה שהזמן גרמא? 
1326 ברכות ז ע"ב; כא ע"ב; מז ע"ב  ה' ניצב בעדת א-ל. לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מהו המקור לצורך בעשרה יהודים לאמירת כל דבר שבקדושה? האם די בעשרה נוכחים, או שצריך עשרה מתפללים? האם יש חובה להתפלל בציבור? 
1327 ברכות כא ע"א  נדיב לב עולות לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מהו אופייה של תפילת נדבה? מדוע המתפלל תפילת נדבה צריך לחדש בה דבר? מה דינו של מי שמסתפק אם התפלל את אחת מתפילות החובה שלו? האם גם כיום ניתן להתפלל תפילת נדבה? 
1328 ברכות טו ע"א  ברכת המצוות לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מדוע צריך לברך קודם קיום מצוות? האם הברכה היא חלק מקיום המצוה, או חובה נפרדת? מתי יש לברך - לפני קיום המצווה או אחריה? מדוע המסתפק אם קיים את המצוה צריך לחזור ולקיימה בברכה, הרי ספק ברכות להקל?  
1329 ברכות כב ע"א  טבילת עזרא לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  ידוע לכל שעזרא תיקן טבילה לבעלי קרי. מה טעמה של תקנה זו? מדוע אין אנו נוהגים כך כיום למעשה? כיצד מתאר הרמב"ם את גלגולה ההיסטורי של התקנה?  
1330 ברכות כו ע"א  תפילת תשלומין לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מהי מהותה של תפילת התשלומין? האם זהו קנס, אפשרות לתיקון, או הגדרה אחרת? מדוע יש להקדים את תפילת החובה לתפילת התשלומין? 
1331 ברכות כז ע"ב  ויפגע במקום לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מהו מעמדה של תפילת הערבית: האם היא רשות, מצווה או חובה? 
1332 סנהדרין מב ע"א  ברכת הלבנה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מהו אופייה של מצוַת קידוש הלבנה? מהו נוסח הברכה, והאם נשים חייבות בה? כיצד ניתן ליהנות מהלבנה? 
1333 ברכות כז ע"א  תוספת שבת לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מהו מקור דין תוספת שבת, ומהו אופייו? מהו היחס בין תוספת שבת לבין זמן "בין השמשות"? 
1334 מגילה ז ע"א  "ומשלוח מנות איש לרעהו" לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  הראשונים מנמקים בשתי צורות את מצוַת משלוח מנות. האם אדם יכול למחול על משלוח המנות שלו? האם ניתן לשלוח מנות בתורת "מתנה על מנת להחזיר"? מדוע אין מברכים על מצווה זו? 
1335 ברכות מג ע"א  שואלין ודורשין לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  "שואלים ודורשים בהלכות החג שלושים יום קודם החג" - האם זוהי חובה, או מתן רשות לשנות את סדר הלימוד הקבוע? מהי ברכת האילנות? מתי מברכים אותה? האם אפשר לברך ברכת האילנות על הפרי? והאם אפשר לברך בשבת? 
1336 פסחים קח ע"א  ארבע כוסות לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מהו טעמה של מצוַת שתיית ארבע כוסות? מדוע דווקא ארבע? האם שתיית כל כוס היא מצווה בפני עצמה? האם ההסבה בזמן השתייה מעכבת? 
1337 ירושלמי ברכות פ"ו ה"א  והגדת לבנך לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  דיון בכמה מדיני ליל הסדר: מדוע לא ניתקנה ברכה על מצוַת ההגדה? האם צריך להמחיז את סיפור יציאת מצרים? מדוע המצה נקראת "לחם עוני"? מדוע אין מברכים על נטילת הידיים של "רחץ"? ומדוע אין מברכים על ההלל שבסוף ההגדה? 
1338 מנחות סו ע"א  ספירת העומר לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מהו אופייה של מצוַת ספירת העומר? ומהי הגדרתם של מנהגי האבלות בתקופת הספירה - האם אלו הם מנהגי אבלות, או מנהגים עצמאיים? 
1339 ברכות כז ע"ב  כבוד ציבור וטורח ציבור לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מה ההבדל בין "טרחא דציבורא" לבין "כבוד הציבור"? האם כבוד הציבור יכול לדחות איסורים דאורייתא? האם מותר לעבור לפני מתפלל העומד באחד המעברים שבבית הכנסת? 
1340 ברכות כז ע"ב  הבדלה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מהו מקורו ותוקפו של חיוב ההבדלה? האם יש להבדיל על הכוס, או שדי בהבדלה בדברים?האם נשים חייבות בהבדלה? כיצד ניתן להבדיל לפני צאת השבת? 
1341 ברכות כח ע"א   מזה בן מזה - יזה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  האם משרה רבנית יכולה לעבור בירושה? האם השררה הרבנים היא זכות ממונית של היורש, והוא יכול להחליט למי להעביר את המינוי, או שהיורש רק זכאי לקבל את השררה, ואינו יכול להעבירה הלאה? מדוע הדיחו את רבן גמליאל מנשיאותו? 
1342 ברכות כח ע"ב  תפילת שמונה עשרה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  האם כל הברכות של תפילת העמידה הן מצווה אחת, או שכל ברכה היא מצווה בפני עצמה? מהו היחס בין תפילת העמידה לבין תפילת "הביננו", ובין שתיהן לבין 'תפילה קצרה'? 
1343 יבמות עט ע"ב  על הגאולה ועל התמורה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מהי מהותה של מצוַת הייבום - הדאגה לאלמנה או הצורך לדאוג למת? 
1344 ברכות כט ע"ב  יעלה ויבוא לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מה היחס בין ברכת "יעלה ויבוא" לבין שאר ברכות שמונה עשרה? מדוע מי ששכח "יעלה ויבוא" צריך לחזור ולהתפלל? מדוע צריך להשלים תפילת ערבית, הלא זוהי תפילת רשות בלבד? 
1345 ברכות כט ע"ב  שתוליכנו לשלום לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  הגמרא מביאה שתי נוסחאות לתפילת הדרך: מהו היחס ביניהן? האם יש להתפלל תפילת הדרך בשעת טיסה? ומתי יש לאומרה? איזו דרך מחייבת תפילת הדרך? מהי 'סכנה' לעניין זה? 
1346 ברכות ל ע"ב  אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  ידוע כי הכוונה בתפילה הינה חלק מהותי מהתפילה, אולם מה העיקר: אמירת המילים או הכוונה? מהי הכוונה הנדרשת? איזו כוונה מעכבת בתפילה ואיזו לא? 
1347 ברכות לג ע"ב  הזכרת גשמים ושאילת גשמים לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  האם בקשת גשמים הינה חלק נפרד מהתפילה או חלק מהותי ממנה? מדוע קיים הבדל בין שאילת גשמים לבין הזכרת גשמים? האם יש דין מיוחד להזכרת גשמים בליל שבת? 
1348 ברכות לג ע"ב  קידוש השם לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מה הם גדרי קידוש השם? מתי מותר לאדם למסור את נפשו על קיום המצוות, ומתי הדבר אסור עליו? ממה נובע ההבדל בין ביצוע עבירה בצנעא לבין ביצועה בפרהסיא? האם על מנהיג ציבור ישנן הגבלות מיוחדות? 
1349 ברכות לא ע"ב  דין 'עונג שבת' ותענית בשבת לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  כידוע, בשבת קיים מושג של 'עונג שבת'. מה משמעות מושג זה? האם זוהי מצווה? מה ההבדל בינו לבין 'כבוד שבת'? האם ייתכן מצב שבו תענית בשבת תהווה 'עונג שבת'? 
1350 ברכות לג ע"ב  משתקין אותו לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  המשנה אומרת כי האומר 'על קן ציפור יגיעו רחמיך' – משתקין אותו. מדוע? האם הדבר מוסכם על כל האמוראים? האם קיימים טעמים למצוות, או שמא הן גזרות חסרות טעם? 
1351   ספיקות במצוות לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  כיצד יש לנהוג כאשר נוצר ספק אם האדם מחוייב במצווה מסויימת? האם יש הבדל לעניין זה בין מצוות דאורייתא לדרבנן? מדוע 'ספיקא דאורייתא לחומרא'? האם כלל זה הוא חומרא בלבד, או כלל הנוהג מעיקר הדין? 
1352   מזיק בנר חנוכה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מה דינו של אדם שהזיק את חבירו תוך כדי עשיית מצווה? מה קורה אם נרות חנוכה שרפו רכוש של אדם אחר? האם אפשר לחלק בין מצוות שונות? האם ניתן לפטור מלמד שהזיק את תלמידיו, מכיוון שהוא עושה זאת לצורך חינוכם? 
1353 ברכות לד ע"א  אמצעיות אין להן סדר לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מה דינו של אדם ששכח ברכה אחת מברכות תפילת העמידה? האם עליו לחזור לברכה ששכח, לאומרה במקום שנזכר או להמשיך כרגיל? האם ישנה חשיבות לסדר הברכות בתפילת שמונה-עשרה? האם תפילות השבת והמועדים ניתקנו ביחד עם תפילות ימות החול? 
1354 ברכות לד ע"א  כל המחמיר - תבוא עליו ברכה?! לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  האם חומרות הן תמיד חיוביות, או שמא ישנם מקומות שאסור להחמיר בהם? האם מותר לאדם 'להגדיל ראש' ולעשות דברים שהוא אינו מצווה עליהם? מה יכולות להיות הבעיות בהחמרה במצוות? 
1355 ברכות לה ע"א  מאה ברכות לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  השיעור עוסק בחיוב לברך מאה ברכות בכל יום. מהו תוקף דין זה? האם ניתן "ליצור" ברכות על מנת להשלים את המניין? כיצד פתרון זה יסתדר עם איסור ברכה שאינה צריכה? 
1356   ברכה על דבר איסור לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  השיעור עוסק במחלוקת הרמב"ם והראב"ד, האם ניתן לברך על דבר איסור. האם מחלוקתם עוסקת רק בברכות הנהנין, או גם בברכות המצוות? ממה נובע הפטור לדעת הרמב"ם? האם ניתן להשוות בין אכילת דבר איסור לבין אכילה ביום כיפור? 
1357 ברכות לה ע"א  אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מהו אופיין של ברכות הנהנין? האם אלו ברכות שבח או ברכות מסוג אחר? האם חובתן היא מדאורייתא או מדרבנן? האם אופי ברכות המצוות זהה לאופי ברכות הנהנין, או שמא הן שונות זו מזו? 
1358 ברכות לה ע"ב  שינויים בהלכה?! לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  הגמרא קובעת שאין מברכים על שמן זית מפני שהוא מזיק לבריאות. האם לאור הידוע כיום יש לשנות הלכה זו? מה הדין כאשר המציאות המוכרת לנו שונה מזו שהייתה מוכרת לחז"ל? האם עלינו להמשיך ולפסוק כנהוג, או שמא יש באפשרותנו לשנות את ההלכה?  
1359 ברכות לה ע"א  נטע רבעי לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  השיעור עוסק באיסור ערלה ובמצוַת נטע רבעי. מהו היחס בין שתי המצוות? האם אלו מצוות נפרדות, או שמא המשך של אותה מצווה? האם מצוות אלו נוהגות גם בחו"ל? 
1360 ברכות לו ע"ב  מה מברכים על שוקולד פרה עם עוגיות? לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  השיעור עוסק בנושא בו אנו נתקלים רבות: מה לברך על שוקולד עם חתיכות של עוגיות. במסגרת זאת עוסק השיעור בסוגיית 'כל שיש בו מחמשת מיני דגן', ומציע שתי הבנות להבנת דין זה. 
1361 ברכות לה ע"ב  לעבודה ולמלאכה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  ידוע כי התורה רואה חשיבות רבה בשילוב חיי המעשה עם לימוד התורה, אולם כיצד יש לשלב אותם? מה צריך להיות העיקר - הלימוד או המעשה? וכיצד כל זה מתחבר לבית המדרש הוירטואלי? 
1362   מה מברכים על סוכר? לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  השיעור עוסק בברכתם של פירות שעברו שינויים שונים מרגע קטיפתם. מה יש לברך על סוכר? האם ישנה חשיבות למטרה לשמה שתלו אותו? מה יש לברך על עוגיות הקוקוס בפסח? 
1363 ברכות לז ע"א  ברכת מעין שלוש לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  על מה מברכים ברכת 'על המחיה'? מהו אופייה של ברכה זו? האם חיובה מדאורייתא או מדרבנן? האם אדם שבירך ברכת המזון במקום 'על המחיה' - יצא ידי חובה או לא? 
1364 ברכות לח ע"א  לפעמים המרק הוא רק תירוץ! לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מה דינם של מיצים והפרשות היוצאים מפירות וירקות? האם ברכתם כברכת הפרי או "שהכל"? מה יש לברך על המרקים השונים? 
1365 ברכות לג ע"א  ברכה שאינה צריכה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  ידוע חומרו של איסור ברכה שאינה צריכה, אך מהו אופי איסור זה? האם האיסור הינו מדאורייתא או מדרבנן? מה נקרא ברכה לעניין זה, ומה נכנס לגדר שלא לצורך? כיצד ניתן לתקן ברכה שאינה צריכה? 
1366   יין לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מה דינו של יין מבושל? האם ברכתו נשארת כפי שהייתה, או שמא היא משתנה בעקבות בישולו? מה דינם של היינות בימינו? מה דינו של הפסטור? 
1367   בעניין פרסומי ניסא לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב, נעם מלכי  מדוע תלו את בני המן על עץ גבוה חמישים אמה? מה היחס בין דיני פרסום הנס לבין דיני הרחקות הנזיקין? האם יש הידור מצווה במצוַת מחיית עמלק? עיון פורימי בעונשם של בני המן. 

גמרא פסחים

# כותרתהמחברתקציר
1368 ב ע"א  בדיקת חמץ, חיובה ותוצאותיה לגרסת Word לגרסת html הרב ראובן טרגין  מה המקור לחיוב בדיקת החמץ? האם חיוב זה הוא דאורייתא או דרבנן? האם חייבים לבדוק במקום שודאי אין שם חמץ? מדוע בכלל תיקנו חכמים לבדוק חמץ, למרות שמדאורייתא די בביטול חמץ? 
1369 ב ע"ב  איסור עשיית מלאכה בערב פסח לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מה המקור לאיסור עשיית מלאכה בערב פסח לאחר חצות? מהו אופי האיסור? האם איסור זה קיים גם בימינו? מה הדין לפני חצות היום? 
1370 ד ע"א  נאמנות אישה לגרסת Word לגרסת html הרב משה אברמן  באילו מקרים אישה נאמנת בדבריה? האם הקו המפריד הוא בין דינים דאורייתא לבין דינים דרבנן? אם לא, מהו אותו גבול המפריד בין הדברים שעליהם היא נאמנת לבין אלו שלא? 
1371 ד ע"ב  חמץ בערב פסח לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  האם יש איסור תורה על אכילת חמץ ועל השהייתו בבית בערב פסח? האם ייתכן שאיסורי "בל יראה ובל ימצא" חלים כבר בערב פסח? 
1372 ד ע"ב  אופיו וזמן חלותו של חיוב תשביתו לגרסת Word לגרסת html הרב מרדכי פרידמן  האם מצוַת "תשביתו" היא ציווי על מעשה אקטיבי, או רק חובה לדאוג לכך שלא יהיה חמץ? לשאלה זו נפקא-מינות רבות. לאיזה תאריך התכוונה התורה באומרה "אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם"? 
1373 ה ע"ב  "בל ייראה ובל יימצא" - ניתוח הפסוקים לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  האם איסורי "בל יֵראה" ו"בל יִמצא" הם איסור אחד או שני איסורים? מהו ההבדל ביניהם? השיעור מעיין בציוויים אלו על רקע הפרשות השונות שבהם הם נאמרו. 
1374 ו ע"א  חמץ של הקדש לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם מותר לקבל כפיקדון בימי הפסח חמץ של הקדש? דיון זה עשוי ללמדנו על מעמדו של ההקדש. האם יש הבדל מהותי, לעניין איסור חמץ, בין חמץ של נכרי לבין חמץ של הקדש? 
1375 ו ע"א  קבלת אחריות לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  הגמרא קובעת שאדם עובר על איסורי "בל ייראה" ו"בל יימצא" על חמץ של נכרי שנמצא אצלו, אם הוא קיבל עליו אחריות. מהו יסוד האיסור - הקשר הפסיכולוגי לחמץ, או בעלות חלקית עליו? מה הדין כאשר האדם "ייחד לו בית"? 
1376 ו ע"א  בדיקת חמץ לפני י"ד בניסן לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן והרב שלמה ברין  הגמרא כותבת שאדם שיוצא מביתו בתוך שלושים יום לפני הפסח - חייב לבדוק את החמץ. האם זוהי חובה עצמאית, או נגזרת של חובת בדיקת חמץ בי"ד בניסן? מתי מתחילה חובת הבדיקה? האם י"ד בניסן נקבע כתאריך הבדיקה בשל סיבה מהותית, או רק בשל סיבות מעשיות? 
1377 ו ע"ב  ביטול חמץ לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מדברי הגמרא משמע שביטול חמץ מועיל כדי שלא לעבור על "בל ייראה" ועל "בל יימצא". כיצד הביטול מועיל - האם הביטול זהה להפקרה, אולי הוא משנה את היחס שבין האדם לבין החמץ או שמא הוא משנה את מהותו האובייקטיבית של החמץ? 
1378 ז ע"א  נוסח ברכות לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  מתי נוסח הברכה הוא "על", ומתי משתמשים בנוסח "ל-"? 
1379 ז ע"ב  ברכת המצוות עובר לעשייתן לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  האם יש לברך את ברכת המצוות לפני עשייתן, או תוך כדי עשייתן? מהו היחס שבין ברכת המצווה למצווה עצמה? האם הברכה היא הקדמה למצווה, מעין מתיר למצווה, או שהיא מהווה הרחבה של המצווה עצמה? האם ניתן לברך גם אחרי קיום המצווה? 
1380 ח ע"א  מקומות הפטורים מבדיקה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מהו הקריטריון לפטור מקום מסויים מבדיקת חמץ - קריטריון מעשי(מקום שלא נכנס אליו חמץ) או קריטריון מהותי? מהי רמת הבדיקה הנדרשת? 
1381 ט ע"א  אין ספק מוציא מידי ודאי לגרסת Word לגרסת html הרב משה ליכטנשטיין  הגמרא דנה האם צריך לחשוש שמא הכניסה חולדה חמץ לתוך הבית לאחר בדיקתו, וקובעת כי "אין ספק מוציא מידי ודאי". מדוע אין זה ספק דרבנן רגיל? מה המשמעות של "אין ספק מוציא מידי ודאי"? האם דיני הספיקות בחמץ זהים לשאר דיני הספק? 
1382 ט ע"ב  דין קבוע לגרסת Word לגרסת html ד"ר משה קופל  מקובל לחשוב שהדינים של "קבוע" ו"פריש" הם דינים ללא הסבר. מאמר זה מנסה לתת הסברים הגיוניים לדינים אלו, באמצעות ניתוח הסוגיות השונות העוסקות בהם. 
1383 ט ע"ב  ספק בבדיקת חמץ לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  השיעור עוסק במקרים השונים שהובאו בגמרא, שבהם קיים ספק האם צריך לבדוק את החמץ. 
1384 יא ע"א  קשר עניבה לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  רבי יהודה וחכמים נחלקו בשאלה האם מותר לקשור קשר עניבה בשבת. מה פשר המחלוקת? מהי הגדרת מלאכת קושר? 
1385 יא ע"ב  איסור חמץ בערב פסח לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מתי מתחיל איסור החמץ מדאורייתא? מה דינו של החמץ בשעה החמישית של ערב פסח? האם יש הבדל מהותי בין האיסור לאכול חמץ בשעה השישית לבין האיסור לאוכלו בשעה החמישית? 
1386 כא ע"א  פסחים פרק ב' דף כא ע"א לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  המאמר עוסק במספר נושאים העולים בתחילת הפרק השני וקשורים לפרק הראשון של המסכת: האם אדם שנתן חמץ לבהמתו והיא הכניסה את זה לביתו עובר על "בל ייראה" ועל "בל יימצא"? האם מותר למכור חמץ לנכרי בתוך שלושים יום לפני הפסח? האם ניתן ליהנות מהחמץ בזמן שריפתו? 
1387 כא ע"ב  איסורי הנאה לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  הגמרא מביאה את דעת רבי אבהו, שכל מקום שאסרה תורה אכילה בלשון "אוכל" - נאסרה גם ההנאה. המאמר עוסק בהסבר שיטה זו, ובעיקר בשיטת הרמב"ם בנושא זה. 
1388 כא ע"ב  איסורי הנאה חלק ב' לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  הרמב"ם מקבל את דינו של רבי אבהו בכל התורה, אבל מביא לימוד מיוחד לאיסור הנאה מחמץ ומגיד הנשה. 
1389 כב ע"א  נושאים שונים לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  המאמר עוסק בכמה נושאים העולים בסוגייתנו: מכירה, קנייה והפקת רווח מאיסורי הנאה, דין "לפני עיוור" בגוי והלימוד המיוחד האוסר להשתמש בפירות ערלה לצביעה ולמאור. 
1390 כג ע"א  איסורי הנאה חלק ג' לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  המאמר עוסק בהמשך הסוגייה של איסורי הנאה, ובוחן את איסורי ההנאה לאור מחלוקתם של רבי אבהו וחזקיה. 
1391 כד ע"א  איסורי הנאה חלק ד' לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  המאמר עוסק בסוף סוגיית איסורי הנאה, ובעיקר בסוגיית "ריבוי לאווין" ובמחלוקת הרמב"ם והרמב"ן. 
1392 כה ע"א  פיקוח נפש לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  באילו מקרים האדם מצווה להיהרג ולא לעבור על המצוות? מדוע אסתר לא מסרה את נפשה על איסור גילוי עריות? האם ההיתרים של "קרקע עולם" ו"הנאת עצמם" מועילים גם בפרהסיא? 
1393 כה ע"א  מתרפא באיסורים לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  האם יש הבדל בין כפייה חיצונית לעבור על המצוות לבין מחלה שהאדם צריך להתרפא ממנה באמצעות איסור? 
1394 כה ע"ב  הנאה הבאה לאדם בעל כורחו לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  השיעור הוא מבוא לסוגיית "הנאה הבאה לאדם בעל כורחו", ועוסק במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון אודות דבר שאינו מתכוון ובגדי "פסיק רישא". 
1395 כה ע"ב  הנאה הבאה לאדם בעל כורחו - חלק ב' לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  המאמר עוסק בסוגיית "הנאה הבאה לאדם בעל כורחו", ובחלוקה בין הנאה מכוונת לבין הנאה לא מכוונת, ובין הנאה שאפשר להימנע ממנה לבין הנאה שאי אפשר להימנע ממנה. 

גמרא כתובות

# כותרתהמחברתקציר
1396   בעניין כתובה דאורייתא או דרבנן לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  האם חיובה של הכתובה הוא מדאורייתא או מדרבנן? עיון בשיטות השונות, ובעיקר בשיטת הרמב"ם באמצעות חלוקה בין עקרון הכתובה לבין פרטי דיניה. 
1397 ב ע"א  הגיע זמן ולא נישאו לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  אם הגיע הזמן שנקבע לנישואין ובני הזוג לא נישאו - הבעל חייב במזונות ארוסתו. מה קורה אם הם לא נישאו מחמת אונס? מהו אופי תשלום המזונות במקרה זה: האם זהו קנס, התחייבות או החלת חלק מחובות הבעל לאשתו? מה בדיוק חייב הבעל לשלם במקרה זה? 
1398 ב ע"ב  אונס בגיטין לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  הגמרא מתלבטת האם יש טענת אונס בתנאֵי גיטין או לא. מהו ההיגיון בדעה ש"יש אונס בגיטין"? השיעור מציע שלוש אפשרויות: אומדנא של דעת המגרש, מעשה באונס אינו מתייחס לעושה אותו, או התנאי הוא תנאי מיוחד שאינו מתקיים באונס. 
1399 ג ע"א  "אפקעינהו רבנן לקידושייהו" לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  השיעור עוסק ביסוד הדין של "אפקעינהו", ובשאלה כיצד יכולים חכמים לבטל קידושין דאורייתא. כמו כן, השיעור עוסק בהבדל שבין קידושי כסף לבין קידושי ביאה, ובאפשרות לטהר ממזרים באמצעות "אפקעינהו". 
1400 ג ע"ב  "ולדרוש להו דאונס שרי" לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  השיעור עוסק בחובת מסירות הנפש בשלוש העבירות החמורות ובפרהסיא. עיקר השיעור דן בשיטת בעל המאור, שאין צורך למסור את הנפש על "הנאת עצמם". 
1401 ג ע"ב  אבילות בשבעת ימי המשתה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  האם מצוַת האבילות היא מדאורייתא או מדרבנן? לפי השיטה שמצווה זו דאורייתא - כיצד היא נדחית מפני שמחת החתונה? השיעור עוסק בשאלה זו, וכן בשאלה ממתי מתחילה האבילות: מרגע המיתה או מרגע הקבורה. 
1402 ה ע"ב  מקלקל בחבורה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  כמבוא לסוגיית עשיית חבורה בשבת, השיעור עוסק בכמה מעקרונות דיני המלאכה בשבת: דבר שאינו מתכוון, מתעסק, מלאכה שאינה צריכה לגופה ופסיק רישא. 
1403 ז ע"א  מתוך שהותרה לצורך - הותרה נמי שלא לצורך לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מהו יסוד ההיתר של "מתוך שהותרה לצורך - הותרה נמי שלא לצורך"? האם ביו"ט הותר לעשות מלאכות אוכל נפש, או נאסר לעשות מלאכות עבודה? 
1404 ז ע"א  ברכת חתנים לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מהי מהות הברכה שמברכים תחת החופה? האם שבע הברכות קשורות לסעודה, או שיש להן מעמד עצמאי? מהי מטרת אמירתן? מה תפקידם של ה'פנים החדשות'? 
1405 ט ע"א  נאמנות הבעל לאסור עליו את אשתו לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  המאמר עוסק בדין "שוויא אנפשיה חתיכה דאיסורא". כיצד יכול האדם להחיל על עצמו איסורים חדשים? האם יש פה עדות מצומצמת, החלת נדר או נאמנות מסוג אחר? האם בית הדין חייב למנוע מהאדם לעבור על איסור כזה? 
1406 ט ע"א  ספק ספיקא לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מה היסוד של דין "ספק ספיקא"? האם יסוד הדין הוא רוב סטטיסטי או "רוב אפשרויות"? האם רוב רק מכריע בספקות או מברר את המציאות? מדוע לא מתייחסים בסוגייתנו לחזקת ההיתר של האישה? 
1407 י ע"ב  מוחזקות בכתובה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  האם לאחר הגירושין הבעל נחשב למוחזק בממון, או האישה - שבידה הכתובה - נחשבת למוחזקת? האם דיני הכתובה זהים לדיני השטרות הרגילים? 
1408 יא ע"א  גר קטן לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  כיצד ניתן לגייר קטנים? כיצד ניתן להשתמש בעיקרון של 'זכין לאדם שלא בפניו'? האם יש משמעות לגרות בלי קבלת עול מצוות? האם הקטן הוא גר מדאורייתא או רק מדרבנן? 
1409 יא ע"ב  כתובת מנה ומאתיים לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  חכמים תיקנו שבתולה - כתובתה מאתיים, ובעולה - כתובתה מנה. מהי הגדרת בתולה? האם הקריטריון הוא פיזי או אישותי? מדוע הבחינו כך חכמים בין בתולה לבין בעולה? 
1410 יב ע"ב  ברי ושמא לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  ישנה דעה שלפיה "ברי ושמא - ברי עדיף". מהו ההיגיון בשיטה זו? האם עדיפות טענת ה"ברי" מבוססת על נאמנות מוחלטת או על דין אחר? האם ניתן לגבור על חזקת ממון באמצעות טענת ברי בצירוף טענה נוספת (כגון מיגו)? 
1411 יג ע"א  משנת ראוה מדברת לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  משנת "ראוה מדברת" עוסקת ביסודות דיני החזקה. 
1412 יג ע"ב  המכשיר בה, מכשיר בבִתה לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  האם חזקת כשרות של אישה יכולה להיות משמעותית גם לבתה? הסוגייה עוסקת בשאלה זו, ומעלה את השאלה העקרונית יותר: האם חזקתו של אדם אחד יכולה להועיל לאדם אחר? 
1413 יד ע"א  אלמנת עיסה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מי נחשבת ל"אלמנת עיסה"? מה דינה של אלמנה זו? הדיון בסוגייה זו כרוך בשאלות של חזקה, רוב, ספק ספיקא, והעיקרון של "מעלה עשו ביוחסין". 
1414 טו ע"א  רוב וקבוע לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מתי מכריעים על פי הרוב, ומתי המיעוט נחשב ל'קבוע' שאינו בטל ברוב? 
1415 מו ע"ב  זכויות האב בבתו לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  אילו זכויות יש לאב בבתו? מהיכן נלמדים זכויות אלו? התשובות לשאלות אלו נעוצות בעיון בסוגיית קבלת גט ע"י האב עבור בתו. 
1416 מז ע"א  הבא לפדות את אשתו לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  להלכה אנו פוסקים שאישה יכולה לומר "איני ניזונת ואיני עושה", לקבל את מעשי ידיה ולוותר על מזונותיה. האם אישה יכולה להתנות לקבל את פירות נכסיה ולוותר על פדיונה? מה ההבדל בין תקנת המזונות לבין תקנת הפדיון? האם "תיקנו פרקונה תחת פירותיה" לטובת הבעל או לטובת האישה? 
1417 מח ע"א  עולה עמו ואינה יורדת עמו לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  הגמרא קובעת שרמת חייה של האישה צריכים לעלות בעקבות נישואיה, ולא לרדת. האם תנאי זה חל גם לאחר מיתתה של האישה? 
1418 מח ע"ב  מסר האב לשלוחי הבעל לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מה מעמדה של נערה שנמסרה לבעל (או לשלוחיו) אך עדיין לא נכנסה לחופה? לאילו דברים היא נחשבת ארוסה, ולאילו דברים היא נחשבת נשואה? 
1419 מט ע"א  חיוב האב במזונות ילדיו לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  האם האב חייב במזונות ילדיו? האם יש הבדל בין ילדים מתחת לגיל שש לבין ילדים מעל גיל זה? האם בית הדין יכול לכפות את האב לשלם את המזונות? האם כופים על מצוות עשה שמתן שכרן בצדן? 
1420 נ ע"ב  חיוב פרנסה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  לפי דין תורה, רק הבנים יורשים את אביהם. בנים אלו חייבים לדאוג לצורכי הבנות, ולכן הם חייבים במזונותיהן ובפרנסתן. מהי ההגדרה של פרנסה? האם אפשר לגבות את הפרנסה גם ממטלטלין? האם "שמין בדעת האב"? 
1421 נא ע"א  כתובה כתנאי בית דין לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  השיעור עוסק במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה בדבר יכולת האישה למחול על כתובתה. מהו מעמד הכתובה במסגרת חיי הנישואין? 
1422 נא ע"ב  תחילתו באונס וסופו ברצון לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  רבא ואבוה דשמואל נחלקו בדבר אישה שנאנסה - האם היא אסורה על בעלה שמא תחילתה הייתה באונס וסופה ברצון, או שהיא מותרת לו אפילו אם היא הביעה את רצונה לאונס באמצעו משום "יצר אלבשה". מהם היסודות של מחלוקת זו? 
1423 נב ע"א  פדיון אשת כהן לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  חז"ל תיקנו שהבעל חייב לפדות את אשתו אם נשבתה. האם יש הבדל מהותי בין ישראל הפודה את אשתו לבין כהן הפודה את אשתו (שהיא אסורה עליו אחרי פדיונה)? האם גם ישראל חייב לפדות את אשתו אם היא נאסרה עליו? 
1424 נב ע"ב  חיוב פדיון לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  חכמים קבעו שהבעל חייב לפדות את אשתו אפילו יותר מכדי דמיה ויותר מדמי כתובתה, אך חילקו בין הפדיון הראשון לבין הפדיון השני. מה ההבדל בין הפדיונות השונים? האם ניתן ללמוד מכך על אופי חיוב הפדיון? 
1425 נג ע"א  חיוב קבורה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  חכמים תיקנו לאישה את קבורתה תחת כתובתה. האם חיוב הקבורה מוטל על היורשים? האם הקרובים חייבים להתעסק בקבורה גם אם הם אינם יורשים את האישה? ובכלל - האם חיוב הקבורה הוא מדאורייתא או מדרבנן? 
1426 נד ע"א  מדור אלמנה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  ההלכה קובעת שהיורשים צריכים לדאוג למגורי האלמנה. מה הדין כאשר לבעל שנפטר היה רק בית קטן? לדעת מר בר רב אשי, אישה שאינה זכאית למדור - אינה זכאית גם למזונות. מהו יסוד המחלוקת? 

גמרא גיטין

# כותרתהמחברתקציר
1427   בעניין גירושין על ידי גט לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם ישנם קידושין וגירושין אצל גויים? מהו תפקידו של הגט - האם הוא משמש כשטר קניין, או שהוא רק כלי לגירושין? 
1428 יז ע"א  זמן בגיטין לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מסוגייתנו נראה שכתיבת הזמן בגט היא תקנה דרבנן, אך מסוגיות אחרות משמע שזוהי חובה מדאורייתא. המאמר עוסק בסתירה זו ובתשובות שנתנו לה ראשונים ואחרונים, וכן בתשובתו של ר' חיים מבריסק, המחלק בין שטרי קניין לבין שטרי ראיה. 
1429 יז ע"ב  מאימתי מוציאין לפירות לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  ממתי אין לבעל זכות לקבל את פירות נכסי אשתו? משעת כתיבת הגט, משעת חתימת הגט או משעת נתינת הגט? 
1430 יז ע"ב  גזייה לזמן לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מה דינו של גט שהבעל חתך ממנו את הזמן? עיון בשאלה זו ובדיני החזקות של חזקת אשת איש ו"הרי גרושה לפנינו". 
1431 יח ע"א  "מאימתי מונין לגט" לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  דין הבחנה הוא איסור על גרושה להינשא שלושה חודשים לאחר הגירושין, כדי להבדיל בן ולד שנולד לה מבעלה הראשון לבין ולד שייוולד לב מבעלה השני. מה מקור דין זה? האם מונים זמן זה משעת כתיבת הגט או משעת נתינתו? 
1432 יח ע"ב  נמצא אחד מהן קרוב או פסול לגרסת Word לגרסת html הרב משה ליכטנשטיין  האם דיני העדות חלים גם על עדים החותמים על השטר? כדי לענות על שאלה זו, יש לברר את מעמדו של השטר: האם הוא נחשב לעדות או שיש לו מעמד משפטי עצמאי? 
1433 יט ע"א  כתב על גבי כתב לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  המאמר עוסק בדיני כתיבה על גבי כתיבה, הן בשבת והן בגיטין. 
1434 יט ע"ב  שטרא פרסאה - שטרות העולים בערכאות של עכו"ם לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו מעמדם של שטרות שנעשו בערכאות של גויים? האם יש הבדל לעניין זה בין שטרי ראיה לבין שטרי קניין? מה היחס בין דין זה לבין "דינא דמלכותא דינא"? 
1435 כ ע"א  לשמה בגט ובמגילת סוטה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  הגמרא משווה בין החובה לכתוב גט "לשמה" - לשם האישה המתגרשת, לבין החובה לכתוב מגילת סוטה "לשמה" - לשם האישה הסוטה. מאידך, הגמרא כותבת שספר תורה אינו יכול לשמש כגט (שכן הוא לא נכתב לשמה) אך הוא יכול לשמש כמגילת סוטה. מה היחס בין דיני ה"לשמה" השונים? 
1436 כ ע"א  חק תוכות ומוקף גוויל לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מהי ההגדרה של "חק תוכות"? האם שם ה' היה חרוט על הציץ מלפנים או מאחור? מהי אופייה של החובה לכתוב את אותיות הסת"ם מוקפות גוויל? האם דין זה חל גם על גיטין? 
1437 כ ע"ב  היו מוחזקים בטבלא שהיא שלה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  כידוע, הגט שייך לבעל. המאמר עוסק במשמעות של דין זה, ומתוך כך - בשאלות נוספות: מי חייב לכתוב את הגט והאם הוא יכול למנות לשם כך שליח. 
1438 כא ע"א  מעשה הקנאת גט לאישה לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  המאמר עוסק בדיני הנתינה של הגט, ובאופי הכפול של נתינה זו: הנתינה הממונית, ונתינת הגט ביד האישה. 
1439 כא ע"ב  מחוסר קציצה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מהו גדר הפסול של "מחוסר קציצה" - גט המחובר לקרקע? האם פסול זה נובע מההפרעה לתהליך הגירושין, או שזהו פסול בחפצא של הגט? 
1440 כב ע"א  קניין אגב בעציץ נקוב ובגט לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  המאמר דן ביכולת להקנות גט על ידי קניין אגב, על רקע הדיון באופיו של קניין אגב. כאשר מקנים מטלטלין אגב קרקע - האם המטלטלין צריכים להיות צבורים על הקרקע? 
1441 כב ע"ב  מחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  כידוע, נחלקו ר' מאיר ור' אלעזר האם "עדי חתימה כרתי" או "עדי מסירה כרתי". באילו שטרות הם נחלקו? האם ישנו הבדל בין שטרי קניין לבין שטרי ראיה? האם ר' אלעזר מודה שגם עדי חתימה כרתי? 
1442 כג ע"א  חרש, שוטה וקטן וגדול עומד על גביו לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  הגמרא כותבת שחרש, שוטה וקטן יכולים לכתוב גט אם גדול עומד על גביהם. האם פתרון זה הוא רק לשיטת ר' מאיר, או שגם לשיטת ר' אלעזר? האם יש חילוק בין הטופס של הגט לבין התורף שלו? המאמר דן בשאלות אלו על רקע דיון בדין "לשמה" ובחילוקו של ר' חיים מבריסק בין כוונה לבין דעת בקניין, בחליצה ובנתינת גט. 
1443 כג ע"ב  אינו בתורת גיטין וקידושין לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה ברין  האם עבד כשר להיות שליח להביא גט? האם יש הבדל בין שליח הולכה לבין שליחות קבלה? עיון בשאלות אלו ובייחודיות השליחות בגט, על רקע ההבחנה בין שליח להולכה לבין שליח לקבלה. 
1444 כג ע"ב  מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  הגמרא כותבת שמי שאינו יהודי אינו יכול לשמש כשליח לענייני גיטין. המאמר עוסק בדינו של ישראל מומר על רקע האופי הכפול של הגרות: תהליך דתי ותהליך לאומי. 
1445 כד ע"א  לא חזרה שליחות אצל הבעל לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  הגמרא כותבת שאם "לא חזרה שליחות אצל הבעל" - השליחות פסולה. האם פסול זה שייך רק בבעל המעשה או גם בשליח חיצוני? מדוע פסול זה ייחודי לדיני גיטין? 
1446 כד ע"ב  ריח הגט לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מה משמעותו של המושג "ריח הגט"? באילו מקרים ריח הגט פוסל את האישה לכהונה? 
1447 כד ע"ב  דין ברירה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  כידוע, נחלקו התנאים האם "יש ברירה" או "אין ברירה". מהי ברירה? מה ההבדל בין ברירה לבין כל תנאי עתידי רגיל? 
1448 כד ע"ב  המשך סוגיית ברירה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  המאמר ממשיך לדון בהבדל שבין תנאי לבין ברירה על רקע סוגיות "הרי זה גיטך אם מתי מחולי זה" ו"הריני בועלך על מנת שירצה אבא". 
1449 כו ע"א  טופסי גיטין לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מהו המעמד ההלכתי של הטופס של הגט? האם דיני הטופס זהים לדיני התורף? האם פסול בטופס פוסל את הגט בדיעבד? 
1450 כז ע"א  המביא גט ואבד לגרסת Word לגרסת html הרב משה ליכטנשטיין  גט שאבד - האם הבעיה היחידה איתו הוא אי-הידיעה למי הוא שייך, או שמא עצם הנפילה יוצרת בו ריעותא? כיצד ניתן להחזיר את הגט ע"פ סימנים? מה הדין בשאר השטרות, אם אבדו ונמצאו? 
1451 כז ע"ב  בעניין סימנים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם השבת אבידה בסימנים היא דאורייתא או דרבנן? האם ההבדל בין סימנים מובהקים לבין סימנים שאינם מובהקים הוא הבדל מהותי או כמותי? האם סימן מובהק יכול להיחשב לעדות, או שהוא נותר סימן בעלמא? 
1452 כח ע"א  חזקת חיים לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מתי ניתן לסמוך על חזקת חיים? מה הדין בחזקה העשויה להשתנות? 
1453 כח ע"ב  היוצא ליהרג לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  בעניין היוצא להיהרג, מצאנו בגמרא שתי לשונות המחלקות בין אדם היוצא להיהרג בבית דין יהודי לבין אדם היוצא להיהרג בבית דין של גויים. מהו ההבדל בין לשונות אלו? כיצד נפסק להלכה? 
1454 כט ע"א  המביא גט וחלה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  באילו תנאים יכול שליח למנות שליח אחר? מהו ההגיון בכך ששליח אינו יכול לעשות שליח? עיון בשאלות אלו על רקע סוגיית "מילי לא מימסרן לשליח". 
1455 כט ע"ב  שליח שנתמנה על ידי שליח אחר לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מה מעמדו של שליח שנתמנה על ידי שליח אחר? האם הוא יכול למנות שליח נוסף? מהי הסברא לחלק בין השליח הראשון לבין השליח השני? מה הדין אם השליח הראשון מת לפני ביצוע השליחות? 
1456 כט ע"ב  שליח שלא ניתן לגירושין לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מצינו בסוגייתנו פסול של "שליח שלא ניתן לגירושין". מהו הגדר של פסול זה? מדוע פסול זה קיים רק בגיטין? האם דין זה קשור לדין "שליח עושה שליח"? 

גמרא קידושין

# כותרתהמחברתקציר
1457   פתיחה למסכת קידושין לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם יש איסור לבוא על אישה בלי קידושין? מהו הגדר של איסור זה? מהי פילגש, ומהו מעמדה? האם מותר לאדם מישראל לקחת לו פילגש? האם מותר למלך לקחת לו פילגשים? 
1458 ב ע"א  קידושין כקניין לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם תהליך קידושי אישה זהה לכל תהליך קנייני אחר, או שמא ישנו מרכיב מיוחד בקידושין, שאינו קיים בקניין רגיל? מהו המרכיב העיקרי של הקידושין: הקניין, או יצירת המעמד האישי? 
1459 ב ע"א  בעניין שווה כסף לגרסת Word לגרסת html הרב משה ליכטנשטיין  האם היכולת לקדש בשווה כסף צריכה להילמד ממקור מסויים, או שהיא נובעת מעצם היכולת לקדש בכסף? מה ניתן ללמוד מכך על אופי הקידושין? 
1460 ג ע"ב  קניין חליפין בקידושין לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  הגמרא מדייקת מהמשנה שאי אפשר לקדש אישה באמצעות קניין חליפין. מדוע לא ניתן לעשות זאת? האם קניין חליפין דומה באופיו לקניין כסף, או שיש לו מעמד עצמאי? 
1461 ג ע"ב  קידושי קטנה לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  כיצד יכול האב לקדש את בתו לאיש? האם האב נכנס במקום בתו, או שמא הוא רק מוסמך לקדש אותה בזמן שהיא אינה יכולה להסכים לקידושין? 
1462 ד ע"ב  איילונית לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מהי אילונית? מתי היא נחשבת כבוגרת? האם ה'בגרות' בהלכה היא בגרות פיסית או אינטלקטואלית? 
1463 ה ע"א  חופה לגרסת Word לגרסת html הרב מרדכי פרידמן  הגמרא מביאה מחלוקת בשאלה האם חופה קונה. השיעור עוסק במחלוקת זו, על רקע חילוקו של ר' חיים בין מעשים המצריכים 'דעת' לבין מעשים המצריכים 'כוונה'. 
1464 ה ע"ב  אמירה בקידושין לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מהי משמעות האמירה בתהליך הקידושין? האם יש לאמירה זו תפקיד מהותי, או שהיא רק מוודאת שהכסף ניתן לשם קידושין? 
1465 ו ע"ב  קידושין במלווה לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  האם ניתן לקדש אישה במלווה? הגמרא מקשרת בין שאלה זו לבין המחלוקת בשאלת "מלווה להוצאה ניתנה". מדוע יש הסוברים שהלוואה לא ניתנה להוצאה? האם ניתן לקדש אישה בחוב? האם ניתן לקדש אותה במחילת חוב? ובמתנה על מנת להחזיר? 
1466 ז ע"א  דין ערב בקידושין לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  כיצד פועל מוסד הערבות? מהו מעשה הקניין היוצר גמירות דעת אצל הערב, להשתעבד לפירעון חובו של מישהו אחר? האם התחייבותו של הערב היא התחייבות מוסרית או משפטית? כיצד ניתן לקדש אישה באמצעות ערבות? 
1467 ז ע"א  קידושין מדין עבד כנעני - נתינה על ידי אחר בקידושין לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא כותבת שאיש שנתן כסף לאישה על מנת שתתקדש לאחר - מקודשת. דין זה נלמד מדיני השחרור של עבד כנעני. מהו אופיו של דין זה? האם הוא נגזר מדיני שליחות, מדיני "זכין לאדם שלא בפניו" או מדינים אחרים? מה הקשר בין שחרור עבד כנעני לבין קידושי אישה בכסף? 
1468 ח ע"א  שיראי לגרסת Word לגרסת html הרב משה ליכטנשטיין  האם צריך לשום את החפץ שהאישה מתקדשת בו לפני הקידושין? הגמרא מביאה מחלוקת בנושא זה. ייתכן שמחלוקת זו משקפת מחלוקת יסודית אודות אופיים של קידושי כסף, קניין כסף או הסכמת האישה לקידושין. 
1469 ח ע"ב  מקדש במשכון לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  מהו מעמדו של המשכון בהלוואה רגילה? מדוע אי אפשר לקדש אישה במשכון? כיצד אפשר לקדש אישה במשכון של אחרים? 
1470 ח ע"ב  "תנם על גבי סלע" לגרסת Word לגרסת html הרב ראובן טרגין  הגמרא כותבת שהאומר לאישה "התקדשי לי במנה", והיא אומרת לו "תנם על גבי סלע" - אינה מקודשת, אך אם הסלע שייך לה - מקודשת. מהו ההבדל בין שני המקרים? מתברר, כי לדין זה יש השלכה חשובה לדיני הערבות. 
1471 ט ע"א  קידושי שטר לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב פרנצוס  מהו אופיים של הקידושין באמצעות שטר? האם יש הבדל מהותי בין שטר קידושין לבין שטרות אחרים בכלל, ושטרי גיטין בפרט? האם שטר מחובר, שטר שנכתב על איסורי הנאה, ושטר שנכתב שלא בכתב ידו כשרים לקדש בהם? 
1472 ט ע"ב  קידושי ביאה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו אופיים של קידושי ביאה? מהם התנאים לחלות של קידושין כאלו? האם יש הבדל מהותי בין קידושי ביאה לבין קידושי כסף ושטר? 
1473 נט ע"א  עני המהפך בחררה לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  מהו דין "עני המהפך בחררה"? האם דין זה קיים רק במכר, או גם בזכייה מן ההפקר? כאשר עני נפל על ערמת חיטים - האם אדם שלקח אותה ממנו חייב להחזירה לו? 
1474 נט ע"א  קידושין לאחר שלושים לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה ברין  כאשר אדם מקדש אישה "לאחר שלושים יום" - האם קידושין אלו חלים? מה יקרה אם מישהו אחר יקדש אותה בתוך שלושים היום? הייתכן לנתק בין מעשה הקידושין לבין חלותם? 
1475 ס ע"א  קידושי מאה תופסין בה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  לדעת רבי יוחנן, אישה יכולה להיות מקודשת לכמה אנשים שונים. כיצד ייתכן הדבר? האם הקידושין הם מעשה חד-פעמי, או תהליך ההולך ומתפתח? בהקשר זה, הגרי"ד סולובייצ'יק חילק בין ספק חיובי לבין ספק שלילי. 
1476 ס ע"א  בעניין תנאי לגרסת Word לגרסת html הרב צבי שכטר  מה ההבדל בין קידושי טעות לבין קידושין בתנאי שלא התקיים? כאשר תנאי בקידושין לא מתקיים - האם אי-ההתקיימות עוקר את מעשה הקידושין, או רק את חלוקתם? 
1477 ס ע"א  קיום תנאי והפרתו לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  כאשר מעשה נעשה בתנאי מסויים - האם התנאי אינטגרלי למעשה, או שהוא חיצוני לו? מהו ההבדל בין תנאי של "אם" לבין תנאי של "מעכשיו"? על מי מוטלת חובת ההוכחה שהתנאי קוים? האם יש צורך להביא עדים לשם כך? האם ניתן לבטל תנאי? מה קורה כאשר התנאי מתקיים או לא-מתקיים באונס? 
1478 סא ע"א  תנאי כפול לגרסת Word לגרסת html הרב מרדכי פרידמן  מהו החידוש במושג התנאי? מדוע דיני התנאים נלמדים מ"תנאי בני גד ובני ראובן"? ייתכן שמחלוקת התנאים אודות הצורך ב"תנאי כפול" נובעת ממחלוקת בעניין "מכלל הן אתה שומע לאו". 
1479 סב ע"א  דבר שלא בא לעולם לגרסת Word לגרסת html הרב דניאל שרייבר  מדוע לא ניתן להקנות דבר שלא בא לעולם? האם הבעיה היא בגמירות הדעת, בבעלות או בהחלת הקניין? מהו היחס בין דבר שלא בא לעולם לבין דבר ש"אינו בידו"? 
1480 סב ע"ב  שיטת רבי מאיר בדבר שלא בא לעולם לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  נחלקו חכמים ורבי מאיר האם ניתן להקנות דבר שלא בא לעולם. מה פשר שיטתו של ר' מאיר, שניתן להקנות דבר כזה? כיצד הוא מתמודד עם סברותיהם של חכמים? 
1481 סג ע"א  ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  הגמרא מביאה מחלוקת בנושא השכירות: האם "ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף", או שמא "אינה לשכירות אלא לבסוף". מהי סברת המחלוקת? מה ההשלכה של מחלוקת זו לדיני הקידושין? 
1482 סד ע"א  טיבה וכוחה של עדות האב לגרסת Word לגרסת html הרב ראובן טרגין  האם אדם יכול להתחייב מיתה כאשר רק עד אחד מעיד על אחת מנסיבות העבירה? האם ניתן להרוג אישה שזנתה על פי עד אחד המעיד שהיא נשואה? האם לעדותו של האב יש כוח רב יותר מלעדותו של אדם אחר? 
1483 סד ע"ב  מיגו ומה לי לשקר לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב פרנצוס  כיצד ניתן להבין את הנאמנות הניתנת לאדם מהטעם של "מה לי לשקר"? האם טענה זו יכולה לעמדו נגד חזקה? מהו ההבדל בין "מה לי לשקר" לבין מיגו? 
1484 סה ע"א  שווייה אנפשיה חתיכא דאיסורא לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא קובעת כי "אין דבר שבערווה פחות משניים", אך אדם יכול לאסור על עצמו דברים מסויימים באמצעות "שווייה אנפשיה חתיכא דאיסורא". מה טיבו של דין זה? האם הוא שייך לדיני העדות או למערכת דינים אחרת? מהו היקף דין "שווייה אנפשה"? האם בית הדין כופים עליו? האם אדם יכול לחזור בו מטענתו? 
1485 סה ע"ב  עדות לקיום הדבר לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  עדי הקידושין אינם מהווים ראיה לעצם מעשה הקידושין, אלא הם תנאי הכרחי ומהותי לקידושין - "עדות לקיום הדבר". מהו אופייה של עדות זו? האם עדות לקיום הדבר מספקת רמת נאמנות גבוהה במיוחד, או שמא היא נועדה להחיל פן ציבורי על מעשים חשובים? 

גמרא בבא מציעא

# כותרתהמחברתקציר
1486 צד ע"א  ארבעת השומרים - מבוא לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  הפסוקים המלמדים את דיני השומרים אינם עוסקים במקרים מסויימים אלא בעקרונות חוקי השומרים. באופן עקרוני, ניתן לחלק את השומרים השונים לשתי קבוצות עיקריות: יש שהתחייבו לשמור על החפץ, ויש שקיבלו רשות להשתמש בו. 
1487 צד ע"ב  אחריותו של השואל לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  אחריותו של השואל היא בלעדית - הוא חייב אף על נזקים שנגרמו באונס. ניתן להבין את האחריות המוחלטת של השואל בשתי דרכים: ייתכן שקיים בינו לבין הבעלים הסכם בלתי-כתוב, המחייב אותו גם במקרה של אונס, וייתכן שהוא רוכש את החפץ בצורה חלקית ומתחייב להשיבו לבעליו. 
1488 צד ע"ב  שאלה בבעלים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין והרב יאיר קאהן  התורה פוטרת שואל מתשלום כאשר "בעליו עמו". מהו אופיו של פטור זה? לכאורה, שאלה בבעלים היא שמירה רגילה בלי חיוב תשלומים, אך ייתכן גם שנוכחות הבעלים גורמת לכך שהשאלה בבעלים כלל אינה נחשבת לשמירה. 
1489 צה ע"א  שמירה בבעלים לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  מהו ההיגיון שמאחורי הפטור של "בעליו עמו"? ייתכן שהשומר והבעלים שותפים למעשה השאלה והאחריות נותרת אצל הבעלים, או לחילופין - ייתכן שבעל החפץ נחשב לעובד של השואל, ולכן אינו יכול לחייב אותו בתשלום. 
1490 צו ע"א  בעיות רמי בר חמא לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  הגמרא מביאה כמה בעיות בשם רמי בר חמא, בעניין אדם ששאל בהמה למטרות שונות ומשונות. השיעור עוסק בהבנת ארבע השאלות הראשונות. לדעת רש"י, הן נוגעות לגדרי השומרים הכלליים, ואילו לדעת הרמב"ם הן נוגעות רק לשאלה בבעלים. 
1491 צו ע"א  שליחות ו-"בבעלים" לגרסת Word לגרסת html דוד ברופסקי  הסוגייה עוסקת בכמה מדיני השליחות: "שלוחו של אדם כמותו", הפרת נדרים באמצעות שליח ו"יד עבד כיד רבו". ניתן להבין דינים אלו באמצעות ההבנות שהוצעו בשיעורים הקודמים ביחס לשליחות בבעלים. 
1492 צו ע"ב  מתה מחמת מלאכה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  כידוע, אדם ששאל פרה והיא מתה מחמת המלאכה שנעשתה בה - פטור מתשלום. ניתן להבין פטור זה בשתי אפשרויות: ייתכן שחובתו של השואל למשאיל נובעת מהסכם בלתי-כתוב שנחתם ביניהם, והסכם זה פוטר אותו כאשר הבהמה מתה מחמת מלאכה; וייתכן שבמקרה של מתה מחמת מלאכה השואל נפטר בשל פשיעת המשאיל. 
1493 צז ע"א  "בעידן עבידתייהו" לגרסת Word לגרסת html ר' שמואל זיידרמן  הגמרא מביאה את דברי רבא, הפוטר את השואל מבעלי אומנות מסויימים. האם דין זה תקף רק לאחר שהפועלים התחילו לעבוד, או אפילו כבר משלב ההתחייבות? השיעור עוסק בשאלה זו לאור ההבנות השונות בדין שליחות בבעלים. 
1494 ב ע"א  יחלוקו לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  כאשר שני אנשים טוענים שתי טענות סותרות, ואין לבית הדין סיבה להעדיף טענה אחת על חברתה, נשאלת השאלה כיצד ראוי לפסוק: האם להעדיף את הפתרון ההוגן - חלוקת החפץ בין שני האנשים, או להעדיף את הפתרון שעשוי לקלוע לאמת - "כל דאלים גבר". 
1495 ב ע"ב  האם עד אחד או מיגו פוטרים משבועה לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  בעניין עד אחד הפוטר משבועה, השיעור סוקר את שיטות הראשונים השונות: יש שטענו שעד אחד אינו פוטר משבועה כלל, יש שקבעו שהוא פוטר, ויש שהגבילו את הפטור בדרכים שונות. ביחס ל"מיגו לאפטורי משבועה" - נחלקו הראשונים האם טענת מיגו יכולה לפטור את הטוען משבועה. נראה שהמחלוקת תלויה בשאלה האם השבועה היא חובה ממונית או לא. 
1496 ב ע"ב  "ונקרב בעל הבית אל הא-לוהים" לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מתוך הכינוי שמכנה התורה את הדיינים - "א-לוהים" - דן המאמר במימד הדתי של המשפט העברי. לאור דיון זה, יש לבחון גם את השבועות השונות שהאדם יכול להתחייב בהן. 
1497 ב ע"ב  ממון המוטל בספק - מחלוקת סומכוס וחכמים לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מדוע סובר סומכוס ש"ממון המוטל בספק - חולקים"? ניתן להציע שני כיוונים בהסבר המחלוקת: ייתכן שהיא עוסקת בשאלה מתי יש ליישם את מעמדו המיוחד של המוחזק בממון, וייתכן שהיא עוסקת בהגדרת המקרה המיוחד של "דררא דממונא". 
1498 ג ע"א  יהא מונח עד שיבוא אליהו לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  הראשונים נחלקו מתי יש ליישם את הפתרון של "יהא מונח עד שיבוא אליהו". בשיעור נבחן מעמדו של "יהא מונח" ביחס ל"יחלוקו" ול"כל דאלים גבר". 
1499 ג ע"ב  "פיו" - הודאת בעל דין לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  האחרונים נחלקו בהבנת אופייה של הודאת בעל דין: האם בעל דין נאמן מדין התחייבות או מדין נאמנות. 
1500 ג ע"ב  ה"קל וחומר" מהודאה לעדים לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  כיצד לומדת הגמרא "קל וחומר" מהודאה לעדים (כדי לחייב שבועה כאשר עדים העידו שהנתבע חייב מקצת הטענה)? ייתכן להבין שימוש זה בשתי צורות: ייתכן שה"קל וחומר" הוא סברה המרחיבה את דין "מודה במקצת" לעדים (כי עדים נאמנים יותר מהודאה), או ייתכן שזהו לימוד המבוסס על כך שבאופן כללי - כוחה של עדות גדול מכוחה של הודאה. 
1501 ג ע"א  ר' חייא קמייתא לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  ר' חייא טען שאדם התובע מחבירו ממון, הלה כופר בכל והעדים מעידים שהוא חייב לו חלק מהממון - הנתבע נשבע על השאר. על מה מבוסס דין זה? נראה שהשאלה מושפעת מההבנות השונות בדין "מודה במקצת": האם הודאה במקצת הטענה מעוררת חשד נגד הנתבע, או שמא היא נותנת גושפנקא לטענת התובע? ייתכן שדיון זה קשור גם לדין של "חייב במקצת". 
1502 ג ע"ב  המחייב של שבועה לגרסת Word לגרסת html הרב יהושע אמרו  הגמרא מוצאת "צד שווה" לשורה של מקרים שחייבים להישבע בהם: כולם באים על ידי טענה וכפירה. הראשונים הבינו את ה"צד השווה" הזה באופנים שונים. הרמב"ן הבין שטענה וכפירה היא הרחבה של דין "מודה במקצת", וחובת השבועה מבוססת על החשד שהנתבע משקר. רש"י, לעומתו, סובר שטענה וכפירה הוא מושג כללי יותר, המחייב שבועה גם בעד אחד וגם במודה במקצת. ניתן להבין שלדעת רש"י השבועה נצרכת כאשר יש חשד שהנתבע משקר, כאשר טענת התובע חזקה יותר מהכחשת הנתבע, או בכל מקרה שהתובע טוען טענה כלשהי. 
1503 ד ע"א  "הילך" לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  אדם שהודה במקצת הטענה ושילם אותו חובו מייד - פטור משבועה. האם דין זה חל רק על פקדון, או גם על הלוואות? הראשונים נחלקו בשאלה זו, וכן בשאלת "הילך" בשטר. 
1504 ד ע"ב  "אין נשבעין על כפירת שיעבוד קרקעות" לגרסת Word לגרסת html הרב אלי שור  מהי ההגדרה של "שעבוד קרקעות" שאין נשבעים עליו? מה הדין כאשר שטר השעבוד אבד - האם יש "שעבוד קרקעות" ברמה התיאורטית? 
1505 ד ע"ב  "הודה בקרקע וכפר בכלים" - היחס בין הטענה להודאה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  אדם שתבע מחבירו קרקע וכלים, והלה הודה בכלים וכפר בקרקעות - אינו יכול לחייב אותו להישבע. מתברר, שבמקרים שונים הודאה חלקית אינה נחשבת ל'הודאה במקצת' אלא מחלקים את הטענה לכמה טענות שונות. 

גמרא בבא קמא

# כותרתהמחברתקציר
1506 ב ע"א  "אבות מכלל דאיכא תולדות" - הבנת מושג התולדות בהלכה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  באופן כללי' נוהגת ההלכה לקבוע הגדרות ברורות למקרה שאליו מתייחס כל דין ודין. מדוע בכל זאת בנזיקין ובתחומים נוספים בהלכה מצאנו שלאבות המפורשים ישנם תולדות המרחיבים את המקרה הבסיסי שאליו מתייחס הדין? בשאלה זו עוסק שיעור זה, ובמהלך הדברים מנסה להבחין בין הלכות שבהם הדין תלוי בעיקרו במעשה המדוייק שנעשה לעומת הלכות אחרות, כמו נזיקין, אשר מוקד הדין בהם תלוי בתוצאה בשטח. 
1507 ב ע"ב  הגדרת קרן לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  כאשר באנו לדון בהגדרת נזקי קרן, הרי שקיים מתח בין הגדרה אחת - "שכוונתו להזיק" - לבין הגדרה נוספת - "נזק משונה". בשיעור זה נעמוד על יישוב הסתירה, תוך הצגת שתי שיטות עיקריות: שיטת רבנו תם, הסבור שהסתירה תלויה במחלוקת אם "פלגא נזקא קנסא" או "פלגא נזקא ממונא"; ושיטת הריב"א, המפריד בין הגדרת קרן התלויה בכוונתו להזיק לבין דין חצי נזק התלוי בשינוי. 
1508 ג ע"א  הגדרת רגל לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  המאפיין של רגל הוא ש"היזקה מצוי". מהי משמעותו של גדר זה? מדוע הוא אינו שייך בנזקים אחרים, כגון בשן, אשר גם הם מצויים? ייתכן שמשמעות המושג היא נזק הקיים תמיד, ואינו נובע מנסיבות מיוחדות. הגמרא קובעת שחיוב בנזקי רגל תלוי ב"שלח שלוחי". מכאן ניתן לברר האם החיוב על נזקי רגל נובע מהתנהגות הבעלים, או מהתנהגות הבהמה. 
1509 ג ע"א  "מאי שנא שן? דיש הנאה להיזקה" לגרסת Word לגרסת html הרב ראובן טרגין  ייחודה של שן משאר הנזקים הוא "דיש הנאה להיזקה". נחלקו הראשונים האם כל הנאה של הבהמה מגדירה את המעשה כשן, או שמא רק הנאת גופה של הבהמה. במחלוקת זו ניתן לתלות את השאלה האם החיוב על נזקי שן נובע מהנאת הבהמה או מגרימת הנזק, ומכוח דיון זה נתייחס גם לצורך ב"מכליא קרנא" כדי לחייב משום שן. 
1510 ב ע"ב  האיסור להזיק לממון אחרים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם יש איסור בגרימת נזק? מתברר, כי למרות שמהגמרא קשה למצוא מקור לאיסור שכזה, בראשונים ובאחרונים עלו מספר כיוונים לאיסור: בחלקם - כחלק מאיסור רחב וכללי יותר, ובחלקם - כאיסור מיוחד להזיק. 
1511 ד ע"א  הבעלות כתנאי לחיוב בנזקי ממון לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  חיוב התשלומים על נזקי ממון אינו חל, כמובן, על הממון שהזיק אלא על בעלי הממון. מהו יסוד חיוב הבעלים? האם חיוב התשלום עובר באופן אוטומטי לבעלים, או שמא חיוב התשלום נובע מאחריות הבעלים לממונם? מה יקרה כאשר האחריות על הממון מוטלת על אדם אחר (שומר או גנב), ולא על הבעלים? 
1512 ד ע"א  ההשוואה בין שן וקרן, ואחריות על נזקי עבדים וקטנים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בחלקו הראשון של השיעור נעסוק בהשוואה בין שן לבין קרן. האם שני חיובים אלו נובעים ממקור אחד, או שמא הקרן נובעת ממעשה נזק ואילו השן נובעת מאשמת הבעלים? בחלקו השני של השיעור נעסוק בפטור אדון על נזקי עבדיו. האם יש פטור עקרוני על נזקי ממון בעל דעת עצמאית? 

הלכות שבת

# כותרתהמחברתקציר
1513 שיעור 1  מבוא והקדמה להלכות שבת לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  בשיעור זה נסקרות החובות השונות המוטלות על האדם בשבת: שמירה, זכירה, עונג וכבוד. בתוך כך נדונה מהותה של מצוַת זכירת השבת לפי דעות הראשונים השונים, תוך התייחסות לדעת הרמב"ם לגבי חובת הכבוד והעונג בשבת - האם היא מדאורייתא או מדרבנן. 
1514 שיעור 2  הגדרת מלאכת בישול לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מהי הגדרת מלאכת "מבשל"? השיעור דן בשאלות היסודיות של הבישול בשבת: מהו "בישול", והאם קיימת הבחנה בין מאכלים לבין בדברים שאינם נאכלים. האם מותר לייבש בגדים? ומשום מה מתחייב המתיך מתכת? 
1515 שיעור 3  הגדרת מלאכת בישול (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  האם "בישול" יכול להיעשות דווקא באמצעות אש? האם כבישה ומליחה, הנעשות ללא אש, אסורות אף הן משום "מבשל"? מהי עוצמת האש המחייבת משום בישול? 
1516 שיעור 4  הגדרת מלאכת בישול (ח"ג) לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  האם קיים איסור "מכה בפטיש" באוכלין גם כאשר אין חיוב משום "מבשל"? האם מותר לבשל פירות חיים ומאכלים אחרים הנאכלים גם ללא בישול? 
1517 שיעור 5  עוד בעניין יסודות מלאכת בישול לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מה דינו של הבישול המתחיל בשבת ונגמר במוצאי שבת? האם ישנה הבחנה לעניין זה בין מלאכת "מבשל" לבין המלאכות האחרות? מהו שיעור הבישול האסור? האם מותר לבשל דבר מבושל ("בישול אחר בישול")? 
1518 שיעור 6  בישול אחר בישול בדבר לח לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מאכלים נוזליים (לחים) שונים ממאכלים מוצקים (יבשים) בשיעור הבישול האסור בהם ובדין "בישול אחר בישול". מהי הגדרתו של דבר לח? האם מותר להמיס קרח - להפוך דבר יבש ללח? 
1519 שיעור 7  בישול אחר אפייה וצלייה או להיפך לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  האם מותר להכין לאכילה דבר שכבר הוכן לאכילה בעבר? השיעור עוסק בדברי הראשונים השונים, הן מתוך השוואה לתחומים אחרים והן מתוך עקרונות החיוב של מלאכת בישול. 
1520 שיעור 8  דין בישול בכלי ראשון לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  שיעור זה עוסק בדיני הבישול בכלי ראשון: האם הוא אסור מדאורייתא או מדרבנן? אילו מאכלים מתבשלים בכלי ראשון? מהו החום שכלי ראשון מבשל בו? 
1521 שיעור 9  בישול בכלי שני לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מהו ההבדל בין בישול בכלי ראשון לבין בישול בכלי שני? מדוע "כלי שני אינו מבשל", והאם זה נפסק להלכה? השיעור עוסק בפרטי דיני הבישול בכלי שני, ובפרט בקלי הבישול, דבר גוש, מצקת וכלי שני שחומו גבוה מאוד. 
1522 שיעור 10  עירוי מכלי ראשון לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מה רמת האיסור של עירוי מכלי ראשון? הירושלמי דן בשאלה זו, והראשונים הרבו להתייחס אליה. השיעור מתייחס גם לעירוי על דבר עבה ולעירוי אחר עירוי. 
1523 שיעור 11  עירוב מים במים לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  השיעור עוסק בעירוי נוזל לתוך נוזל - חמים לתוך צוננים וצוננים לתוך חמים. שאלה זו נדונה בגמרא בסוגיית "אמבטי", ויש לה השלכות מעשיות רבות לימינו (לדוגמא, לעניין הכנת תה). 
1524   השלמות בדיני כלי ראשון, שני ושליל וערוי מים לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי   
1525 שיעור 12  בישול בחמה (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  השיעור דן בגדרי איסור הבישול באש ותולדותיה, ובהיתר הבישול בחמה. הבישול בחמה הוא אב-טיפוס לסוגי בישול מודרניים ללא אש: מיקרוגל, אש כימית, זכוכית מגדלת, ועוד. 
1526 שיעור 13  בישול בחמה (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מדוע אסור לבשל ב"תולדות חמה"? האם מותר להשתמש בשבת בדוד שמש? האם מותר לבשל באמצעות אש דבר שהתבשל באמצעות חמה? 
1527 שיעור 14  דין מגיס (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  השיעור דן ביסוד איסור ההגסה ובגבולותיו. 
1528 שיעור 15  דין מגיס (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  האם מותר להכניס כף לקדירה? האם יש הגסה במים? נוסף על הדיון בשאלות אלו, השיעור מכיל גם סיכום של פסיקת ההלכה בעניין מגיס. 
1529 שיעור 16  שהייה - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  אילו תבשילים מותר להשהות על האש מערב שבת ואילו תבשילים אסור להשהות? האם התבשיל המושהה צריך להיות מבושל כל צרכו, כדי שיעור מאכל בן דרוסאי, או אינו מבושל כלל? במה נחלקו חנניה וחכמים? 
1530 שיעור 17  שהייה - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  כיצד נפסקה ההלכה באיסור שהייה? מהו דין "קדרא חייתא" (קדרה חיה)? האם מותר להשהות על האש מערב שבת תבשיל שאינו מבושל כלל?  
1531 שיעור 18  שהייה - ח"ג לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מהן הגדרת "גרוף" ו"קטום"? כיצד הן משליכות על היתר השהייה על פלטה ובתוך תנור חשמלי? האם איסור שהייה בכלל נוהג בימינו?  
1532 שיעור 19  החזרה - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  תבשיל שהוסר מן האש בשבת, מותר להחזירו אליה בשלושה תנאים: שההחזרה לא תהיה כרוכה באיסור בישול מדאורייתא, שהאש תהיה גרופה או קטומה, ושההחזרה לא תהיה נתינה חדשה על האש. מהו היחס בין שלושת התנאים?  
1533 שיעור 20  החזרה - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  כיצד נפסקה ההלכה בעניין החזרה? האם מותר להחזיר תבשיל אל האש סמוך לחשיכה?  
1534 שיעור 21  חימום מאכלים בשבת לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  שיעור זה עוסק בדרכים שונות לחימום מאכלים קרים בשבת: נתינה סמוך למדורה, קדרה על גבי קדרה, הנחה על גבי פלטה חשמלית ונתינה בתוך תנור חשמלי שעתיד להידלק בשבת (באמצעות שעון שבת). 
1535 שיעור 22  הטמנה - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  יסודות דין הטמנה וטעמי האיסור: ההבחנה בין הטמנה בדבר המוסיף הבל לבין הטמנה בדבר שאינו מוסיף הבל; בין הטמנה לצורך ערב שבת לבין הטמנה לצורך שבת בבוקר. 
1536 שיעור 23  הטמנה - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מהי "הטמנה"? האם מותר להטמין קדרה כאשר חלק ממנה נשאר גלוי? כיצד מותר לכסות תבשיל שעל גבי פלטה חשמלית בשמיכות? 
1537 שיעור 24  הטמנה - ח"ג לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  האם מותר להטמין תבשיל בעטיפה צוננת, כדי שלא יתחמם ("הטמנה בצונן")? האם מותר להטמין מאכלים בתוך כלי שבתוכו אוכל? מה דינו של כיסוי בנייר אלומיניום (נייר כסף): האם מותר לכסות תבשילים בנייר כזה ולהניחם על הפלטה? מה דינו של סיר לבישול איטי (slow cook)? 
1538 שיעור 25  הולדת חום לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מה דינו של חימום דבר קר על ידי דבר חם - האם חימום כזה כרוך באיסור בישול או באיסור הטמנה? 

שמיטה

# כותרתהמחברתקציר
1539 שיעור 1  בחינת המקורות המקראיים לדיני השמיטה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  פנים רבות לה למצוַת השמיטה. המאמר מגלה פנים אלו תוך בחינה מדוקדקת של המקראות העוסקים בשמיטה. 
1540 שיעור 2  טעמי השמיטה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  המאמר עוסק בטעמים השונים שניתנו למצוַת השמיטה על ידי גדולי ישראל הראשונים. 
1541 שיעור 3  תוספת שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהי תוספת שביעית? אילו מלאכות נאסרו עוד לפני תחילת השנה השביעית, ואילו נאסרו לאחר צאתה? האם תוספת שביעית היא הרחבה של שנת השמיטה, או שנאסרו בה רק מלאכות שעתידות להשפיע על הקרקע בשנת השמיטה? 
1542 שיעור 4  תוספת שביעית- המשך לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  לדעת רבנו תם, כל המלאכות שנאסרו בתוספת השביעית לא נאסרו אלא בגלל השפעתן על הקרקע בשביעית. המאמר דן בסוגיות העוסקות בתוספת שביעית על רקע שיטה זו. 
1543 שיעור 5  תוספת שביעית כהרחבה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  עיון בסוגיות העוסקות בתוספת שביעית על רקע הדעה הסוברת שתוספת שביעית היא הרחבה של שנת השמיטה. 
1544 שיעור 6  היתר חרישת שדה אילן עד העצרת לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  חכמים אסרו לחרוש כבר מפסח, אך התירו לחרוש בשדה אילן עד העצרת. מהו אופיו היתר זה? איזה שדה נחשב לשדה אילן? מדוע היתר זה חל גם על שדה המכילה שלושה עצים המניבים יבול רב? 
1545 שיעור 7  הכנת דשן לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בשנת השמיטה אסור לדשן את האדמה, וכן אסור להוציא את הדשן מהבית ולהניחו בשדה. מהו אופיו של איסור זה? האם ההוצאה נאסרה משום מראית עין, או משום שהיא נחשבת לתחילת הדישון? 
1546 שיעור 8  שביתת הארץ לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מעבר לאיסור המלאכה המוטל על האדם, האם יש ציווי על שביתת הארץ? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע הסוגיות השונות, ועל רקע שיטת רבנו תם. 
1547 שיעור 9  נושאים נבחרים בפרק השני של מסכת שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  המאמר עוסק בנושאים הבאים: חרישת שדות עד ראש השנה, המחלוקת בעניין גיזום עצים ודין עשיית מלאכה בפירות בזמן תוספת שביעית. 
1548 שיעור 10  סיקול שדה מאבנים בשביעית לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  סיקול השדה בשביעית נאסר ככל עבודות האדמה, אך הוא הותר במצבים שונים. החקירה היסודית בעניין זה היא האם איסור הסיקול נובע ממראית עין, או שמא הסיקול נחשב לאחת ממלאכות השדה. 
1549 שיעור 11  סיוע לאחרים בעבודות האסורות בשמיטה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בשנת השמיטה אסור למכור כלי עבודה המשמשים לעבודת קרקע לאדם שעלול לעבוד בהם, מדין "לפני עיוור לא תתן מכשול". על מי נאסר הדבר? האם איסור זה נדחה מפני דרכי שלום? מה הדין כאשר גוי עובד באדמה? 
1550 שיעור 12  אכילת פרות שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם יש מצווה לאכול פירות שביעית, או שרק אסור להפסידם ולסחור בהם? 
1551 שיעור 13  קדושת שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  כיצד ניתן להשתמש בפירות שביעית? מהו ההבדל בין פירות אלו לבין פירות תרומה ומעשר שני? האם יש עדיפות מיוחדת לאכילת הפירות? 
1552 שיעור 14  ביעור והנאה הבאים כאחד לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו הגדר של ביעור והנאה הבאים כאחד? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע מחלוקת הראשונים - האם איסור המלאכה בפירות נובע מקדושתם, או שאפשרות השימוש בפירות מחילה עליהם את איסורי קדושת השביעית. 
1553 שיעור 16  סיכת שמן של שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  איזה סוג של סיכה נאסר בשמן שביעית, ואיזה הותר? מה הקשר בין איסור זה לבין איסור סיכה ביום הכיפורים? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובהקבלה בין מעמד פירות השביעית לבין הקדש. 
1554 שיעור 17  מאכל בהמה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו מעמדם של פירות שנועדו למאכל בהמה? ייתכן שנאסר לשנות את פירות השביעית, פרט לשינויים המכינים אותם לאכילה. 
1555 שיעור 18  ייצוא פרות שמיטה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מדוע אסור להוציא פירות שביעית לחוץ לארץ? האם איסור זה נובע מהחשש שמא לא יבערו אותם, משום החשש שמא יעשו בהם שימוש לא ראוי, או מעצם קדושתם? 
1556 שיעור 19  האכלת גויים בפרות שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מדוע אסור לתת לגויים לאכול פירות שביעית? האם אנו חוששים שהגויים ינהגו בהם בצורה לא ראויה, או שמא האיסור נובע ישירות מקדושת הפירות? 
1557 שיעור 20  איסור סחורה בפרות שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  איסור הסחורה בפירות שביעית - האם הוא איסור עצמאי, או שהוא נובע ממצוַת האכילה של הפירות? 
1558 שיעור 21  הגדרת איסור סחורה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם עצם הסחורה בפירות שביעית נאסרה, או שנאסר להפיק מהם רווח כספי? 

תפילת העמידה

# כותרתהמחברתקציר
1559 שיעור 1  סמיכת גאולה לתפילה לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  מדוע כה חשוב לסמוך גאולה לתפילה? מה הקשר בין סמיכת הגאולה לתפילה לבין משמעותה הבסיסית של התפילה - עבודת השם? התפילה היא שירות שלנו לקב"ה, ומבטאת את התלות המוחלטת שלנו בו.  
1560 שיעור 2  פתיחת שפתיים לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  בפתיחת התפילה אנו מבקשים "ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך". אנו מבקשים היתר להתפלל, יכולת להתפלל ודעת מספיקה כדי להתפלל. 
1561 שיעור 3  ברכת אבות (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  הברכה הראשונה נקראת ברכת אבות. הברכה מציגה את האלוקים - מקבל התפילה - בפני המתפלל. ההבנה כי אנו מתפללים לאלוקי האבות מאירה לנו את הדרך שבה עלינו להתפלל 
1562 שיעור 4  ברכת אבות (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  מה פירוש הביטוי "גומל חסדים טובים"? אילו "חסדי אבות" זוכר הקב"ה? מה משמעות תארי הקב"ה -"מלך עוזר ומושיע ומגן"? 
1563 שיעור 5  גבורות לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  הברכה השנייה של תפילת העמידה מפרטת את גבורות ה', ומדגישה במיוחד את תחיית המתים. כדי שנוכל להתפלל, עלינו להאמין ביכולתו של הקב"ה להפוך את המציאות, ותחיית המתים היא הדוגמא הקיצונית ביותר לכך. 
1564 שיעור 6  קדושה לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  מהי קדושה? מעצם הגדרתה, הקדושה שייכת לעולמו של הקב"ה. באופן פרדוקסלי, היא נמצאת דווקא בעולמנו, ואנו נדרשים להקדיש את ה'. כיצד אנו יכולים להקדיש את הקב"ה? מהו ההבדל בין הקדשת ה' לבין קבלת מלכותו? 
1565 שיעור 7  נקדש לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  מה פשר ה"קדושה" הנאמרת בחזרת הש"ץ? האם יש משמעות לחילופי הנוסחאות - "נקדש את שמך" או "נקדישך ונעריצך"? בנוסח הקדושה, אנו מנסים להעתיק את מציאותם המושלמת אך הקבועה של המלאכים. הם אינם יכולים לקדש את ה' בעצמם, אלא רק להצטרף לקדושתנו.  
1566 שיעור 8  אתה קדוש לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  מהו היחס בין קדושה לבין טבע? ובין קדושה לבין נס? מה היחס בין פירוט תהילות ה' לבין הקדשתו? 
1567 שיעור 9  דעת לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  הברכות האמצעיות של תפילת העמידה הן ברכות בקשה. בברכה הרביעית אנו מבקשים מה' דעת. מילת המפתח להבנת הבקשה היא "חונן": אנו מבקשים מהקב"ה חנינה, וביטויה של חנינה זו הוא חכמה, בינה ודעת. 
1568 שיעור 10  תשובה לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  מה אנו מבקשים בברכה החמישית של התפילה? לא ייתכן שאנו מבקשים מהקב"ה תשובה, כי התשובה מוטלת עלינו. ניתן להציע מספר תשובות לשאלה זו, תוך עיון בלשון הברכה.  
1569 שיעור 11  סליחה לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  מהו מקור החטא? מהי משמעותו של החטא? כיצד הקב"ה סולח על חטאים? כיצד ניתן לתקן את החטא? 
1570 שיעור 12  גאולה לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  איזה תוכן נוסף בברכת הגאולה על התוכן שבשאר ברכות התפילה? האם ברכה זו עוסקת בגאולת הכלל או בגאולת הפרט? הגאולה אינה פתרון לבעיה ספציפית של האדם. בקשת הגאולה מחייבת הכרה של האדם בכך שהוא אבוד בלי עזרת ה'.  
1571 שיעור 13  רפואה לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  מתוך עיון בנוסח הברכה נראה שבברכת הרפואה איננו מבקשים רפואה מחוליי הגוף בלבד. קרבת ה' היא מקור החיים, והרפואה השלמה יכולה לבוא רק מתוך הליכה בדרכיו ית'. 
1572 שיעור 14  ברכת השנים לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  בברכת השנים אנו מבקשים שה' יתן לנו שפע מן האדמה. איננו מבקשים שה' יתן לנו דבר ממשי, אלא רק את היכולת ליצור ולהמשיך את הבריאה. היכולת שלנו להצמיח פירות מן האדמה מעידה שה' מצוי בקרבנו. אין צמיחה ללא זמן, ואכן יחידת הזמן - השנה - היא מוטיב חשוב בברכה. 
1573 שיעור 15  קיבוץ גלויות לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  ברכה זו פותחת את קבוצת הבקשות העוסקות בגאולה. בברכה זו אנו מבקשים על קיבוץ הגלויות, אך ארץ ישראל אינה מוזכרת. עיקרה של הברכה הוא תיקון הפירוד של עם ישראל וכינון חברה מאוחדת - השלב הראשון של הגאולה.. 
1574 שיעור 16  משפט לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  בברכה זו אנו מבקשים את עזרת ה' ביצירת חברה הבנויה על אדני המשפט והצדק. הבקשה אינה מתייחסת רק להיבט הצר של קיום בתי הדין, אלא לכלל מבנה החברה. אנו מבקשים לחזור למצב של "בראשונה", לברית שה' כרת עם אברהם שהיתה מבוססת על "למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט".  
1575 שיעור 17  ברכת המינים לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  בברכת המינים אנו מבקשים על אובדן הרשעים. איננו מסתפקים בבקשה על אובדן הרשעה, אלא אנו מבקשים שיאבדו מייצגי הרשעה בעולם - הרשעים ומלכות הזדון. ברכה זו עומדת בניגוד לעיקרון של "יתמו חטאים ולא חוטאים", אך אי אפשר לשאוף למלכות ה' בלי מלחמה בלתי-מתפשרת ברוע. 
1576 שיעור 18  משען ומבטח לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  ברכה זו מדגישה את נושא הביטחון. ביטחון בה' אינו ביטחון שיהיה טוב, אלא ביטחון שאם האדם יקבל החלטות מתוך כוונות ערכיות מוסריות נכונות - הקב"ה יסייע להגשמת אותן מטרות. הביטחון אינו שהקב"ה יסייע להגשים את החלטות האדם. רק על הצדיקים, הלוקחים אחריות על סביבתם ומקבלים החלטות מוסריות וערכיות, אנו מתפללים שה' יסייע להם במלחמה למען הטוב. 
1577 שיעור 19  ירושלים ודוד לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  אף שתפילת העמידה מייחדת לדוד ברכה עצמאית, הוא מופיע גם בברכת ירושלים. משמעות הצירוף בין ירושלים לבין דוד המלך היא חיבור בין הרוחני לבין הפוליטי. שכינת ה' בקרב בני האדם מחייבת חברה שיכולה לשמש בסיס לשכינה.  
1578 שיעור 20  צמח דוד לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  אף שדוד מוזכר בברכת ירושלים, הבקשה על צמיחת צמח דוד מייחדת לעצמה ברכה נוספת. הזכרת המושג "צמח" מדגישה שאין אנו מבקשים רק להגיע למטרה מסויימת, אלא על ההתקדמות והצמיחה אליה. בקשת הישועה משמעותה בקשה לשלמות - הליכה אל ה', חיים של התקדמות מתמדת לעבר האין סוף.  
1579 שיעור 21  שומע תפילה לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  בברכת "שמוע תפילה" איננו רק מבקשים שה' ימלא את הבקשות ששטחנו לפניו עד כה, אלא בעיקר שתפילתנו תתקבל. התפילה היא צורך אנושי. אנו זקוקים לקשר עם הקב"ה, ואנו מבקשים שהתפילה תהווה קשר אמיתי עם ה'. ייתכן שנוסח אשכנז מבוסס על ההבדל הקיים במציאות בין הקשר של עם ישראל עם קב"ה לבין הקשר של שאר האומות עם בורא העולם, ואילו נוסח ספרד מבוסס על השאיפה לעתיד לבוא. 
1580 שיעור 22  עבודה לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  ברכת העבודה פותחת את חלק ה"הודיה" שבתפילה. במבט ראשון נראה שברכה זו היא בקשה, ולא ברור מה ההבדל בינה לבין ברכת "שומע תפילה". כדי להבין ברכה זו, יש לעמוד על תפקיד הברכות האחרונות בכלל וברכה זו בפרט, במסגרת ראיית התפילה כולה כעבודה של עבד לרבו.  
1581 שיעור 23  מודים (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  פירוש המילה "מודים" בברכת ההודאה אינו נתינת תודה, אלא הודאה והכרה במלכותו של הקב"ה. שבועת אמונים זו מהווה המשך של עבודת העבד לרבו במסגרת התפילה.  
1582 שיעור 24  מודים (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  בברכת ההודאה אנו מבקשים "וכל החיים יודוך סלה". כפי שהסברנו בשיעור הקודם, ההודאה היא שבועת אמונים לקב"ה, ואנו מבקשים שכל העולם יהיה שותף לשבועה זו. הבנה זו של מושג ההודאה מסבירה מדוע ההודאה שייכת רק לחיים, שכן רק החיים יכולים להיות עבדיו של הקב"ה.  
1583 שיעור 25  שלום לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  ברכת השלום היא הברכה האחרונה של תפילת העמידה, ובה אנו נפרדים מהמלך. השלום הוא המציאות העליונה; מציאות שבה הכל אחד, שכל הניגודים שבעולמנו משתלבים לאמת אחת. בברכה זו ובברכת כוהנים אנו מבקשים על שלום וחנינה. אנו מבקשים שחוויית התפילה תמשיך להאיר בנו, והביטוי לכך הוא השלום.  
1584 שיעור 26  לאחר התפילה לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  לאחר התפילה אנו אומרים "אלוקי נצור". תפילה זו היא אחת מתפילות אישיות רבות המופיעות בגמרא. עד כה דיברנו על התפילה כעבודת המלך, אך יש בתפילה גם מקום לזעקה, לשיחה ספונטנית ואישית של הנפש עם הקב"ה. לאחר סיום העבודה, לפני שיוצאים מעם המלך, יש מקום לבטא, במילים פשוטות ואישיות, את שאיפות הנפש הפרטיות. 
1585 שיעור 27  כל עצמותי תאמרנה לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  קיימים דינים רבים לתנועות הגוף בתפילה, להכנת הגוף לתפילה, למקום התפילה ועוד. משמעותם של דינים אלו עולה מתוך ראיית התפילה כעמידה בפני המלך ועבודתו. עבודת המלך דורשת הכנה ועמידה בכללים נוקשים, ובכך מתקיים "כל עצמותי תאמרנה - ה' מי כמוך". 

כוזרי

# כותרתהמחברתקציר
1586 שיעור 1  רבי יהודה הלוי וספר הכוזרי לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  המאמר מהווה פתיחה לעיסוק בספר הכוזרי. מי היה ר' יהודה הלוי? מהיכן נטל את המתודה של הדו-שיח? מהו מקור עלילת ה"כוזרי", ומה פשר החלום בכלל וחלומו של מלך כוזר בפרט? מדוע ר' יהודה הלוי מספר שמלך כוזר התגייר כבר בסוף המאמר הראשון, ולא בסוף הספר - בסופו של הויכוח? 
1587 שיעור 2  הפילוסוף בספר הכוזרי (א') לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  המאמר מהווה פתיחה לדיון בדברי הפילוסוף, ועוסק בתיאור האלוהים של הפילוסוף, ביחסו של האלוהים עם העולם, במטרת האדם להידבק בשכל הפועל ובמעמדה של הנבואה. מתברר, כי קיימים קשרים בולטים בין תפיסת הפילוסוף לבין תפיסות חסידיות מסויימות. 
1588 שיעור 3  הפילוסוף בספר הכוזרי (ב') לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  מהו היחס בין האדם לבין האלוהים לדעת הפילוסוף? מה משמעות המעשה הדתי? הנקודה המרכזית בשיטתו של הפילוסוף היא שהמעשים הדתיים הם חיוביים כל עוד הם משרתים את המטרה המרכזית - הדבקות בשכל הפועל. 
1589 שיעור 4  יחסו של רבי יהודה הלוי לפילוסופיה (א') לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  רבי יהודה הלוי תוקף את הפילוסופיה פעמיים: בפעם הראשונה בתגובתו האמוציונלית של המלך בדבר חוסר הרלוונטיות של דברי הפילוסוף לצרכיו, ובפעם השנייה - בתשובה הלוגית, לאורך כל הספר, הדנה בשאלה האם ניתן להסתמך על ההיגיון בלבד. 
1590 שיעור 5  יחסו של רבי יהודה הלוי לפילוסופיה (ב') לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  ריה"ל אינו פוסל לחלוטין את הפילוסופיה ואת נחיצותה, אך הוא מגביל את מיקומה ומצמצם את גבולה. המאמר מנסה להגדיר את גבולות הפילוסופיה לדעת ריה"ל. לעיתים האדם צריך להתנתק מהשכל, כדי שיוכל להתעלות אל מעל לעצמו. 
1591 שיעור 6  דת ומדע אצל רבי יהודה הלוי (א') לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  כיצד מגיע האדם למדרגה המעניקה לו קיום על-הטבעי, ופותחת בפניו אפשרות של מפגש עם העניין הא-לוהי? לדעת ריה"ל, ההתגלות היא המפתח להתעלות האדם. המאמר עוסק בנקודה זו על רקע מחלוקתם של ריה"ל ורס"ג בדבר ביסוס האמונה ותפקידה של התורה. 
1592 שיעור 7  דת ומדע אצל רבי יהודה הלוי (ב') לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  כיצד צריך אדם לבנות את בנין האמונה שלו? עד כמה עליו לתת מקום לשכל - לפילוסופיה, ועד כמה עליו להישען על המסורת? האם יש ביהדות עקרונות הסותרים את ההיקש ההגיוני? מה נעשה אם ניתקל בסתירה כזו? 
1593 שיעור 8  דת ומדע אצל רבי יהודה הלוי (ג') לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  שיטתו של ריה"ל בדבר מקומו של השכל בעבודת ה' מעלה מספר שאלות בנושאים שונים: בריאת העולם, השבת והגשמת הא-לוה. 
1594 שיעור 9  סיכום סוגיית דת ומדע לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  במאמר זה, נסקור את סוגיית דת ומדע בפרספקטיבה רחבה יותר של הוגים: רס"ג, ריה"ל, ר' נחמן מברסלב, הראי"ה קוק והגרי"ד סולובייצ'יק. 
1595 שיעור 10  דחיית הנצרות לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  מדוע היחס לנצרות ולאיסלאם בספר הכוזרי הוא קצר ותמציתי? האם דחיית הנצרות נעשתה רק מטעמים 'הגיוניים', כמו שלילת ההגשמה והכרתה של הנצרות ביהדות, או שיש גם טעם קיומי חוויתי לדחייה זו? 
1596 שיעור 11  דחיית האיסלאם לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  כמו יחסו לנצרות, ריה"ל דוחה גם את האיסלאם בעיקר בשל העובדה שהמוסלמי נזקק לתורת ישראל ולעדותו כדי להוכיח את המופתים. סיבה נוספת לדחיית האיסלאם היא כתיבת הקוראן בשפה שאינה מדוברת בכל העולם, בעוד שספר זה פונה לכל אנשי העולם. למעשה, אלו הן הנקודות המבחינות בין הדתות שהתחילו מהשכל לבין היהדות שתחילתה בהתגלות. 
1597 שיעור 12  סגולת ישראל (א') לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  ביסוס האמונה היהודית על ודאות ההתגלות מביא לכך שאמונה זו היא של היהודים בלבד. אחת ההשלכות של תפיסה זו היא ההשקפה על ייחודיות עם ישראל - סגולת עם ישראל. 
1598 שיעור 13  סגולת ישראל (ב') לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  ממקורות שונים בספר הכוזרי נשמעת, לכאורה, נימה שונה מהנימה הנשמעת מתחילת הספר. מסקנת המאמר היא שאין סתירה בין המקורות, והנבואה מתבססת על שלושה עקרונות: הסגולה הטבעית, ההתגלות והמצוות. 
1599 שיעור 14  סגולת ישראל (ג') לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  האם "סגולת ישראל" של ריה"ל היא תורה 'גזעית'? מהי משמעות הסגולה הזו? מדוע נוצרו אנשים ללא הסגולה הזו? מהי המשמעות המוסרית של סגולת ישראל? 
1600 שיעור 15  סיכום סגולת ישראל (ד') לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  המאמר עוסק בהשוואה בין שיטת ריה"ל לבין שיטתם של המהר"ל והראי"ה קוק בנושא סגולת ישראל. 
1601 שיעור 16  העניין האלוקי (א') לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  כמבוא לבירור נושא העניין האלוקי, עוסק המאמר בכמה נושאים: ההוויות הרוחניות הקיימות במציאות, השפעת העניין האלוקי על האדם הזוכה לו, ובעיקר במהות הנבואה. האם הנבואה ושאר החוויות הדתיות הן חוויות פנימיות, המגיעות מתוך האדם, או שמקורן בהשראה המגיעה לאדם ממקור חיצוני? 
1602 שיעור 17  העניין האלוקי (ב') לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  ההידבקות בעניין האלוקי גורמת להשגחה ולהנהגה שמעל הטבע, ולהתעלות האדם מעבר לחייו הטבעיים. 
1603 שיעור 18  ארץ ישראל לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  בירור מקומה של ארץ ישראל בעבודת ה' בהגותו של ר' יהודה הלוי. 
1604 שיעור 19  המצוות (א') לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  כיצד מעשה פיזי - קיום מצווה - יכול להשפיע השפעה רוחנית? המאמר עוסק בשאלה זו, ובוחן את התשובות שניתנו לה על ידי ההוגים השונים בימי הביניים. 
1605 שיעור 20  המצוות (ב') לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  ריה"ל מחלק את המצוות למצוות שכליות ולמצוות שמעיות. גם רס"ג מחלק חלוקה דומה, אולם יש כמה הבדלים חשובים בין שיטותיהם. 
1606 שיעור 21  המצוות (ג') לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  מהי השקפתו של ריה"ל על טעמי המצוות, השכליות והשמעיות? 
1607 שיעור 22  הקראים והתורה שבעל פה (א') לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  מי היו הקראים? מה היו טענותיהם? כיצד מתמודד ריה"ל עם טענות אלו? מהי השקפתו בנוגע למהות התורה שבעל פה? האם יש הבדל בין סמכותם הרוחנית של חכמי ישראל בתקופת הנבואה לבין סמכותם לאחר שפסקה הנבואה? 
1608 שיעור 23  הקראים והתורה שבעל פה (ב') לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  מה מקומו של ההיקש השכלי בעבודת ה'? מהו היחס בין מדרשי ההלכה לבין פשטי המקראות? מה מקומן של התקנות והגזירות של חז"ל? ומה מקומה של ההשתדלות האנושית הדתית? 
1609 שיעור 24  היחס לפרישות ולהתבודדות בעבודת ה' לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  האם האדם השלם צריך לנהוג בסיגופים? האם עליו להתבודד, או שמא עליו לחיות בתוך החברה? המאמר עוסק בשאלות אלו על פי הגותם של ריה"ל והראי"ה קוק. 
1610 שיעור 25  ההשתדלות דתית והחסיד לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  מיהו חסיד? האם החסיד בתקופת ריה"ל הוא אותו החסיד מהזמן שבית המקדש היה קיים? מהו היחס הראוי בין ההשתדלות בעשייה הדתית לבין העיון ההלכתי? 
1611 שיעור 26  העולם הבא והיחס למוות לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  כיצד ייתכן שהתורה איננה מזכירה כלל את העולם הבא? האם העולם הזה הוא רק כלי לעולם הבא, או שמא יש לו משמעות בפני עצמו? מהו היחס הראוי למוות? 
1612 שיעור 27  שמות ה' לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  מה ההבדל בין שם אלוקים לשם הוי"ה? מהו ההבדל המהותי בין התפיסה האלילית לבין תפיסת של היהדות בדבר אחדות הא-ל? כיצד יכול היהודי לפנות לקב"ה ב'שמו הפרטי'? 
1613 שיעור 28  התארים האלוקיים והגשמת האל לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  המאמר בוחן את גישתו של ריה"ל לבעיית התארים האלוקיים, המחייבים - לכאורה - הגשמה של הקב"ה. בעיה זו נבחנת על רקע שתי סוגיות: הרצון האלוקי ומקומו של הא-ל. 
1614 שיעור 29  השפה והשירה העברית לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  מה היה יחסו של ריה"ל לשפה העברית ולשירתה? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע משמעותה של השפה בזמנו ובזמננו. 
1615 שיעור 30  התפילה (א') - תפקידה לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  מה היה יחסו של ריה"ל לתפילה? ומהו היחס בין שיטתו לבין שיטתם של הרמב"ם, הרמב"ן, הגרי"ד והראי"ה קוק? 
1616 שיעור 31  התפילה (ב') - תפילת יחיד וציבור לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  המאמר מברר את היחס שבין תפילת היחיד לבין תפילת הציבור בהגותו של ריה"ל והוגים אחרים. 

הגותו של רבי נחמן

# כותרתהמחברתקציר
1617 שיעור 1  יראת שמים לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  מהו היחס בין יראת העונש לבין יראת הרוממות - בין "היראה העליונה" לבין "היראה התחתונה"? השיעור עוסק בשיטותיהם של בעל התניא ור' נחמן בשאלה זו, על רקע הבנת השיטות המתארות את התפתחותו הרוחנית של האדם. 
1618 שיעור 2  פשיטות- חלק א' לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  הפשיטות והתמימות תופסות מקום חשוב מאוד בתורתו של ר' נחמן. השיעור עוסק בהבנת מושגים אלו על רקע ניתוח חלקו הראשון של ה"מעשה מחכם ותם". נראה, שניתן להתבונן על חסרונות שונים - כמו טפשות, עיוורון וחרשות - באופן המגלה שגלומים בהם יתרונות רבים. 
1619 שיעור 3  פשיטות- חלק ב' לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  השיעור עוסק בעקרונות העולים מחלקו השני של ה"מעשה מחכם ותם". מצד אחד, מלכו של עולם מתאווה להתגלות ולמלוך על האדם; אך מצד שני, ההשתהות של האדם ושאיפתו להוכחות לוגיות ושכליות - הן הגורמות לו לשקוע בספיקות ולא להגיע עד הקב"ה. 
1620 שיעור 4  פשיטות- חלק ג' לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  יתרון הפשיטות על החכמה ועל החקירה הוא בכך שהיא מביאה את האדם אל למעלה מהמקום ומהזמן, למדרגה שיכולה להכיל את המציאות כולה, מראשית ועד אחרית. השיעור עוסק בהבנה עמוקה של יתרון זה על רקע הסיפור "מעשה בשני ציירים". 
1621 שיעור 5  תורת הצמצום לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  כהקדמה לנושא היחס שבין העולם לבוראו בתורתו של ר' נחמן, עוסק השיעור במחלוקת המשולשת שבין הגישה הטרנסנדנטאלית לבין הגישה הפנתאיסטית ולבין תורת הצמצום הקבלית. 
1622 שיעור 6  הצמצום אצל ר' נחמן לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  כיצד מתייחס ר' נחמן לתורת הצמצום? האם הצמצום הוא מאורע היסטורי שהתרחש בעבר, או מאורע המתרחש כל הזמן? האם יש מושג של צמצום גם מצדו של האדם? כיצד העיקרון של הצמצום יכול להציל את האדם משקיעה ביאוש? 
1623 שיעור 7  ממלא כל עלמין לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  השיעור עוסק במחלוקת הידועה: האם הקב"ה 'סובב כל עלמין', או 'ממלא כל עלמין' - האם הקב"ה הוא חיצוני לעולם, או שהוא אימננטי לו. השיעור סוקר את שיטתם של הרמב"ם ושל שפינוזה. באופן עקרוני, ר' נחמן חשב שהקב"ה הוא אימננטי במציאות, אך שיטתו שונה מהותית משיטתו של שפינוזה. 
1624 שיעור 8  הכפירה והספק לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  כיצד מבין ר' נחמן את מושג התשובה לאור תפיסתו האימננטית של האלוקות? כיצד יכולה להתקיים כפירה לאור שיטה זו? מדברי ר' נחמן עולה שהכפירה נובעת מהסתר פנים של הקב"ה. כיצד ניתן לחשוף ולגלות את הקב"ה? האם ניתן לקרוא לקב"ה גם מה'מקומות המטונפים'? 
1625 שיעור 9  איה מקום כבודו לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  ישנם מצבים שבהם האדם נופל, אך יכול לעלות בחזרה על ידי דיבורים של קדושה. לעומת זאת, ישנם מצבים שבהם נפילתו של האדם היא כה חזקה, עד שדיבורים של קדושה אינם עוזרים. האם ניתן למצוא את הקב"ה גם במצבים אלו? ר' נחמן טוען שהאדם יכול להתחבר בחזרה לקב"ה אפילו רק באמצעות השאלה של "איה מקום כבודו", בעזרת בחינת המאמר הסתום ובעזרת כוחה של התשובה. 
1626 שיעור 10  החלל הפנוי לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  למרות שיטתו של ר' נחמן בדבר האימננציה האלוקית בעולם, הוא דן בהרחבה ב"חלל הפנוי". כיצד ניתן לדבר על היעדר שכינה בתורתו של ר' נחמן? האם יש קשר בין נקודה זו לבין בחינת 'סובב כל עלמין'? מהו הפתרון לאדם שנפל למדרגה זו? 
1627 שיעור 11  דיבור א' - יום ליום יביע אומר לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  את דיבורו של הקב"ה אנו מוצאים החל מבריאת העולם. מהי המשמעות של הדיבור האלוקי? האם הוא רק צו או הוראה לעולם, או שיש בו ממשות וקיום? מה הקשר בין משמעות הדיבור לבין תפיסת ר' נחמן על היחס שבין הקב"ה לעולם? האם יש קשר בין גלות השכינה לבין גלות הדיבור? 
1628 שיעור 12  דיבור ב' - דיבורים קדושים בלימוד ותפילה לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  ייחודו של האדם על פני הבהמה הוא ב'רוח ממללא' שיש בו. באמצעות הדיבור, האדם מוציא לפועל את החיוּת האלוקית שבו, וכך הופך לפועל ולמשפיע בעולם. כיצד ניתן לקשר את הדיבור האנושי למקורו האלוקי? האם יש קשר בין הדיבור לבין "ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה"? מהי מהותה של התפילה, ומה צריכה להיות הכוונה בתפילה? 
1629 שיעור 13  דיבור ג' - דיבור מתוך ביטול לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  כתוצאה מנפילת העולמות ומשבירת הכלים, עולמנו הוא עולם של פירוד, של אותיות נפרדות וסותרות. האדם, בדיבוריו הקדושים, יכול לאסוף את האותיות ולקבצן, וכך לתקן את העולם. אילו מעשים ותכונות נדרשים כדי להגיע למעלה זו? אמונה, שלום וחום, תענית, צדקה וענווה. כך ידבק האדם בבוראו. 
1630 שיעור 14  דיבור ד' - 'ויברך אתכם כאשר דבר לכם' לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  מקובל לחשוב שהדיבור הוא ערוץ לקשר בין הפנימיות של האדם לבין העולם החיצוני. לכן, מקובל שאין שום משמעות לדיבור בלי כיסוי, שהאדם אינו מתכוון אליו. לא כך חושב ר' נחמן. לדידו, הדיבור על דברי אמונה וקדושה פועל את פעולתו על האדם גם אם 'אין לדבריו כיסוי'. הדיבור יוצר אווירה שונה מסביב, ומשפיע על התעוררות הלב. הדיבור אינו רק ערוץ של קשר, אלא ביטוי לנוכחות האלוקית שבתוככי האדם. 
1631 שיעור 15  שתיקה א' - עבודת ה' בחינת שתיקה לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  ישנם יתרונות רבים לדיבור, שבעזרתו נברא העולם והוא מעניק לו חיוּת. מאידך, יש לדיבור גם כמה חסרונות. אמנם לכל מילה יש תוכן רב, אך היא אינה יכולה להכיל את כל הרעיון שאותו היא מנסה להביע. זהו תפקיד השתיקה והאילמות, אשר במבט ראשון נראים כחסרון. לאמיתו של דבר, שתיקה מתוך אמונה ודבקות בקב"ה היא המעלה הגבוהה יותר. 
1632 שיעור 16  שתיקה ב' - דום לה' לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  כאשר אדם שותק מול העולבים בו, מתוך הכרה שאין שום משמעות לכבודו אלא רק לכבוד ה' - הוא מתעלה למדרגה חדשה, הקשורה לספירה העליונה - בחינת כתר, שאי אפשר להגיע אליה. 
1633 שיעור 17  שתיקה ג' - 'ואמונתך בלילות' לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  לעיתים, צריך להרפות ולשתוק דווקא כדי להשיג השגה מסוימת. במקום אחר מתייחס ר' נחמן לשתיקתו של חכם הדור מול אור מקיף אובייקטיבי, למרות שהשתיקה אינה מביאה אותו למדרגה נעלית יותר. 
1634 שיעור 18  שתיקה ד' - 'שתוק, כך עלה במחשבה לפני' לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  לפעמים שתיקת הצדיק אינה מקדמת אותו. מהי משמעותה של שתיקה זו? השתיקה הזו רצויה כאשר מתעוררות שאלות שמקורן ב'חלל הפנוי'. מטרת השתיקה אינה לעורר שאלות וספקות, למרות שהיא באה כתגובה על שאלה שיש עליה תשובה. 
1635 שיעור 19  שבת ויום טוב - שתי בחינות של השגחה לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  עשיית מלאכות על הארץ היא שותפות של האדם עם הקב"ה בבריאה, הן בעליונים והן בתחתונים. האם השגחתו של הקב"ה על האדם והטוב שהוא מעניק לו תלויים רק במעשי האדם, או שקיים חוסר ראשוני, שאינו קשור למעשים האנושיים? מה היחס בין חוקי הטבע לבין הנס? השיעור עוסק בשאלות אלו ובחלוקה בין סוגי ההשגחה השונים - בהבדל שבין קדושת השבת לקדושת יום טוב. 
1636 שיעור 20  שבת ויום טוב - מהלך אחד לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  בשבת מתגלה האור עם לבושים, אך למרות זאת - ההתגלות היא הכרחית כדי לחשוף את האור האלוקי שבמציאות. השיעור עוסק בבחינה זו של השבת, ובקשר שבין שבת לפסח לתפילה ולבריאת האישה. 
1637 שיעור 21  מחלוקת א' - אש התורה ומֶי המחלוקת לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  לכאורה נראה שבמחלוקת יש מרכיבים שליליים בלבד. לא כן סובר ר' נחמן. ישנם מצבים שלולא המחלוקת לא ניתן היה להשיג השגות מסוימות. המחלוקת נוצרת בשני אופנים: כאשר הצדיק אוצר בקרבו את תורתו, וכאשר כל היצורים האנושיים זועקים ומשוועים למים שיפיחו חיים בנשמותיהם. 
1638 שיעור 22  "זומם רשע לצדיק וחורק עליו שיניו, ה' ישחק לו כי ראה כי יבוא יומו" לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  בחלקו הראשון, השיעור סוקר בקצרה את ההבדל שבין כבוד מלכים לבין כבוד ה' ואת הסיבות למחלוקת. בחלקו השני עוסק השיעור במקור נוסף של מחלוקת: רצונם של החולקים, בעומקו של דבר, דווקא להסכים עם הצדיק. דיון זה נעשה על רקע העיסוק בנושא המחשבות הזרות הבאות לאדם באמצע תפילתו. 
1639 שיעור 23  מחלוקת ג' - בטל רצונך מפני רצונו לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  כיצד רצוי להתמודד עם המחלוקות ועם הרצונות השליליים? ר' נחמן סובר שצריך לבטל את הרצון הנעלה, וכך גם יתבטלו הרצונות השפלים. מה יעשה אדם שאין לו רצון נעלה? המאמר עוסק בשאלה זו, וכן בסוג שונה של מחלוקת: מחלוקת של צדיקים על צדיקים, שמטרתה היא להציל את הצדיקים המפורסמים מהמקטרגים. 
1640 שיעור 24  מחלוקת ד' - מחלוקת שבקדושה לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  האם יש קשר בין המחלוקת שהרשעים חולקים על הצדיק לבין המחלוקת שהצדיקים חולקים עליו? לדעת ר' נחמן, שורש מחלוקת הרשעים נמצא במחלוקת הצדיקים - יש מידה מסוימת של אמת בדבריהם, ולכן צריך לחבר אותה לשורשה כדי להמתיק את הדינים. מהי המחלוקת שבקדושה? ממה היא נובעת, ומי צודק בה? האם ייתכן שאלו ואלו דברי אלוקים חיים? לדעת ר' נחמן, שתי הדעות במחלוקת כזו הן נכונות, כפי שבני ישראל טעמו במן טעמים רבים. 
1641 שיעור 25  מחלוקת ה' - המחלוקת והחלל הפנוי לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  מאמר זה עוסק בהיבט נוסף של המחלוקת בשיטתו של ר' נחמן - המחלוקת כתשתית קיומו של העולם, דווקא מתוך ראיית כל הדעות כמכלול. מהו הקשר בין מחלוקת זו לבין החלל הפנוי ושבירת הכלים? כיצד החולקים לשם שמיים מהווים שותפים למעשה הבריאה? 
1642 שיעור 26  הניגון(א) - ניגון של צדיקים ושל רשעים לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  ממה יונק הניגון את כוחו? האם יש קשר בין ניגון של רשעים לבין ניגון של צדיקים? מהי הסכנה הטמונה בכוחו של הניגון של הרשעים? כוחו של הניגון הוא בכך שהוא יכול לחבר בין השפע האלוקי לבין האדם, בדומה ללימוד הגמרא על שלל הדעות הקיימות בה. 
1643 שיעור 27  הניגון(ב): גילוי החיסרון לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  לעיתים העולם מתנתק מהחיות האלוקית, ותפקידו של הניגון הוא לשוב ולחבר את העולם למקור חיותו. תפקיד זה דומה למהותה של הציצית, המסמלת את הטבע אבל גם את היכולת לרומם אותו. כאשר עם מסויים מיצר לעם ישראל - הרי שיש בו אמת מסוימת הנעדרת מישראל, ועל ידי מציאת הניגון המתאים, המבטא בעומקו את אותה האמת, ניתן להתגבר על הצרה. לא רק מקורו של הניגון הוא בעולמות עליונים, אלא גם יש בו כוח לפעול וליצור במציאות הארצית. 
1644 שיעור 28  הניגון(ג): הניגון כבורר את הרוח לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  הדרך להישמר מנפילה מ'טוב עין' ל'רע עין' היא הכוח המדמה. מהו הכוח המדמה? האם יש קשר בין הניגון לבין הכוח המדמה? המאמר עוסק בשאלות אלו ובתפקידה של הנגינה בבניית המלכות בישראל, כפי שהתגלמה ביחסים שבין שאול לדוד. 
1645 שיעור 29  הניגון(ד): 'יודע נגן' לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  הניגון יכול להתגבר על התאוות שמקורן בכוח המדמה בשני תנאים: שיהיה ניגון של שמחה, ושהכלי והמנגן יהיו שלמים. מטרת הניגון היא לברור את הרוח הטובה מתוך הרוח הרעה, לדון לכף זכות כל אדם ואדם ולמצוא את הנקודה הטובה והבריאה. זהו בעצם תפקידו של המנהיג. הוא צריך להיות 'יודע נגן' כדי להאיר את הנקודות הטובות בעמו, וכך לחברם למקור חיותם. 
1646 שיעור 30  ניגון(ה'): ניגונו של האין-סוף לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  הניגון העליון ביותר הוא ניגונו של האין-סוף, המושר על ידי הצדיק ויכול להעלות גם את האנשים שנפלו לחלל הפנוי, המוקף על ידי האין-סוף. העיסוק בניגון זה נעשה על רקע ניתוח הסיפור 'מעשה ממלך עניו'. 

מבוא לעשר הספירות

# כותרתהמחברתקציר
1647 הקדמה  הקדמה לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  עשר הספירות הינן הגדרות קבליות של הצורות השונות של הופעת האלוקות בעולם. ניתן ללמוד עליהן בשני רבדים: הרובד הראשון הוא הרובד המיסטי, בו לומדים את מהות הספירה, והרובד השני הוא הרובד הקיומי, המנסה לתרגם את הספירות להבנת ההנהגה האלוקית בעולם. כיוון זה בולט בהגות החסידות, ואנו נלך בעקבותיו.  
1648 שיעור 1  מלכות (א') לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  ניתן לראות שתי גישות מרכזיות בהסבר הקשר שבין האדם לאלוקים. גישה אחת - גישת הוגי ימי הביניים - טוענת שהאלוקים רחוק מאוד מן האדם, במקום ובזמן, ונשגב מכדי שיוכל האדם להתקשר איתו. גישה שנייה - גישת הקבלה ובעקבותיה החסידות - טוענת ש"לית אתר פנוי מיניה", והאלוקים נמצא בכל מקום ואף באדם עצמו. יתירה מזו: כיון ש"אין מלך בלא עם", האלוקים כביכול זקוק לאדם כדי למלוך. אלוקות קרובה זו, היוצרת קשר עם האדם ואף זקוקה לו - זוהי המלכות. 
1649 שיעור 2  מלכות (ב') לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  המלכות - "לית לה מגרמה כלום", הן מצד הקב"ה, שללא האדם אינו יכול למלוך, והן מצד האדם, שאינו יכול להיפגש עם המלכות בלי ויתור והסתלקות. ויתור זה בא לידי ביטוי בשלושה מישורים: התיאולוגי - האדם מפסיק להאמין בכל דבר אחר; השכלי - האדם מפנים עד כמה הוא לא מבין כלום; והמידותי - האדם חייב להיות עניו ולבטל עצמו כדי לפנות מקום לשכינה. 
1650 שיעור 3  מלכות (ג') לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  הראי"ה קוק עומד על כך שההתקרבות לקב"ה נעשית דרך גילויו בעולם הזה. על כן, התפילה פותחת בשם אדנות, שהוא כינוי למלכות, ועוברת דרך כל צורכי האדם בעולם הזה. בעזרת תפילה כזו יכול האדם לרומם את עצמו ואת השכינה הנמצאת בגלות אל מקורה העליון, וזהו "ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה".  
1651 שיעור 4  יסוד (א'): "זכר ונקבה ברא אותם" לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  על פי המדרש המבאר שהאדם נברא זכר ונקבה משני צדי גוף אחד ורק אח"כ הופרד לשני גופים, ניתן לראות גם בקב"ה כביכול שני צדדים, צד זכר וצד נקבה, שננסרו והופרדו. לאחר הנסירה נוצר פירוד בין שני צדדים אלו, אך זהו הבסיס ליצירת חיבור מחודש, שלם יותר מן הקודם. היסוד הוא נקודת החיבור. ניתוק ובעקבותיו חיבור מחודש זה עובר כחוט השני לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל והעולם. 
1652 שיעור 5  יסוד (ב'): הזיווג ושמירת הברית לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  המדרש מבאר כי פעמים שהכרובים הסתכלו איש אל אחיו ופעמים אל הבית, והדבר תלוי במעשיהם של ישראל. בקבלה נלקח מכאן יסוד חשוב: עם ישראל במעשיו אחראי למצב הפירוד או האחדות בין קודשא בריך הוא ושכינתיה. הדבר אמור כלפי כל המצוות, אולם במיוחד כלפי שמירת הברית והזיווג, ולכן הברית המרכזית - ברית מילה - נמצאת באיבר הזיווג. ספירת היסוד היא ספירת החיבור, ספירת הברית, ספירת השלום, ולכן מחיבור נכון באה ברית שלום. 
1653 שיעור 6  יסוד (ג'): צדיק יסוד עולם לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  ישנה זיקה , ולעיתים אף זהות, בין השכינה לבין כנסת ישראל. שתיהן מיצגות את המלכות - ביטוי למלכות ה' בעולם. הצדיק הוא היסוד המקשר בין כנסת ישראל לקב"ה. לכן, על הצדיק להיות מקושר הן לקב"ה והן לעם ישראל כולו, בבחינת סולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה. בגלל אופייה המחבר של ספירת היסוד, היא חייבת להיות מסוגלת להכיל את הכל - את כל השפע האלוקי, וכך גם הצדיק צריך להיות מסוגל להכיל את כל השפע האלוקי מחד, ומאידך - להיות מסוגל להעביר אותו לכל אחד ואחד מכלל ישראל. 
1654 שיעור 7  יסוד (ד'): השבת (1) לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  לשבת יש אופי כפול. לעיתים היא מייצגת את בחינת הנקבה - המלכות, ולעיתים את בחינת הזכר - היסוד. השבת גם מושפעת מימי המעשה וגם משפיעה עליהם. מצד האדם יש בה בחינת קבלה ובחינת עונג, וזהו אף עניינה של הכפילות - "זכור" ו"שמור" - בציווי השבת.  
1655 שיעור 8  יסוד (ה'): השבת (2) לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  שתי הבחינות בשבת, בחינת המלכות ובחינת היסוד, באות לידי ביטוי כבר בפסוקים בתורה ובטעמים הניתנים למצוַת השבת. רגע השיא של השבת הוא בשעת הסעודה השלישית, שעה שבה מתחברות שתי הבחינות - ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה - ולכן זוהי עת רצון, רעוא דרעוין. כפילות נוספת היא הכפילות בין דין לבין חסד, וגם ביחס אליה - בסופו של יום נוצר האיחוד בין שתי הבחינות. 
1656 שיעור 9  חסד וגבורה (א'): שורשן לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  החסד והגבורה, הנמצאות משני צדי עץ הספירות, מבטאות שתי הנהגות שונות של הקב"ה - הנהגת חסד והנהגת דין. בבריאת העולם היה צורך בצמצום האין-סוף וביצירת חלל פנוי שבתוכו ניתן היה לברוא עולם, ולתוך העולם להשפיע מן האין-סוף בצורה מדודה ומוגבלת, שלא תהרוס את העולם. ההשפעה היא החסד וההגבלה היא הגבורה, ויש צורך בשתיהן כדי לקיים את העולם. 
1657 שיעור 10  חסד וגבורה (ב'): ריחוק וקירוב לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  סיפור בריאת העולם מתואר בשם אלוקים, ולאחר מכן שוב הוא מסופר בשם הוי"ה. שם אלוקים ושם הוי"ה אלו שתי הנהגות של הקב"ה את העולם. שם הוי"ה מבטא את הקרבה לאדם ואת הדו-שיח עמו, ואילו שם אלוקים מבטא את הריחוק וההתגלות דרך הטבע, דרך אמצעי. הנהגת הקב"ה את העולם שרויה במתח מתמיד בין הקרבה והריחוק, בין החסד והדין, ובסופו של דבר, ביחס לאדם - האהבה מקלקלת את השורה. 
1658 שיעור 11  חסד וגבורה (ג'): ההלכה והסדר לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  המתח שבין החסד לבין הגבורה בא לידי ביטוי גם בפניית האדם אל אלוקיו: האם באופן ישיר ובלתי אמצעי, כי "מלוא כל הארץ כבודו" והוא "ממלא כל עלמין", או שמא בהגבלות ובסייגים שמציינת ההלכה? האם המציאות היא כולה קודש, או מורכבת מקודש וחול? מה קדם למה: החסד לדין, או להיפך? ייתכן ששאלה זו קשורה למחלוקת האם בריאת העולם החלה מן הלילה (דין), או מן היום (חסד). 
1659 שיעור 12  חסד וגבורה (ד'): אהבה ויראה וסדר קדימותן לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  השאלה מה קדם למה בין החסד והגבורה שייכת גם לאדם: האם האהבה קודמת ליראה או להיפך? אצל הרמב"ם ישנה אהבה ומתוכה צומחת יראה, אך בעל התניא מחדש שישנן שתי אהבות: אהבה מצד החסד, המובילה ליראה, המובילה לאהבה יותר גדולה - מצד הגבורה. אצל רבי נחמן היראה קודמת לאהבה, כיון שהיראה מפנה מקום בלב האדם לקבל את האהבה. 
1660 שיעור 13  תפארת (א'): שם הוי"ה - ברוך אתה! לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  ספירת תפארת נמצאת במרכז עץ הספירות ומהווה ספירה מקשרת ומאחדת בין צד ימין לשמאל ובין הספירות העליונות לתחתונות. היא מהווה נקודת חיבור, אך גם מהווה מקור לספירות אלו. כינויה הוא שם הוי"ה, שהוא 'שמו הפרטי' של הקב"ה, ועם שם זה ומציאות זו של הקב"ה כנוכח מול האדם אנו נפגשים בכל ברכה בה אנו מברכים את הקב"ה - "ברוך אתה ה'".  
1661 שיעור 14  תפארת (ב'): הברכות - רצוא ושוב לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  בנוסח הברכות אנו פותחים בהתיחסות לקב"ה בגוף שני - "ברוך אתה", אך מייד בהמשך הברכה עוברים אנו לגוף שלישי, נסתר - "אשר קדשנו", ולא 'אשר קדשתנו'. גדולי החסידות עמדו על תופעה זו ונתנו בה טעם. בשיעור נסקרים דבריהם של רבי אלימלך מליז'נסק, רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב ורבי צדוק הכהן מלובלין. בנוסף נראה שישנה מעלה של עם ישראל כעם המסוגל לעמוד מול הקב"ה עצמו, מה שאין כן אצל יחידים מתוך העם. 
1662 שיעור 15  תפארת (ג'): "אשר נתן לנו תורת אמת" לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  התורה היא מספירת תפארת, כיוון שהיא הבסיס והיסוד לעולם. התורה מורכבת, על פי הקבלה, משמותיו של הקב"ה. על פי רבי יוסף ג'קטילה, כל מילה מיצגת לבוש לשם משמותיו של הקב"ה, ועל פי הרמב"ן בפיסוק אחר של האותיות והמילים מתקבלים שמותיו של הקב"ה. על פי בעל התניא, התורה מבטאת את צמצום הרצון האלוקי ולכן מהוה את הלבוש לקב"ה, וממילא קודשא בריך הוא ואורייתא - חד הם. 
1663 שיעור 16  תפארת (ד'): "אמת מארץ תצמח" לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  ספירת תפארת מכונה בקבלה גם אמת. מדובר באמת חדשה, ארצית, אנושית, המשלבת בתוכה את הדין ואת החסד, ולכן מהווה את קו האמצע - קו הרחמים. התורה, המיוצגת על ידי ספירת תפארת, יוצרת אף היא שילוב אנושי בין ערכים מנוגדים, ומותאמת לצרכים האנושיים, שאינם מסוגלים להתמודד עם ערכים מוחלטים.  
1664 שיעור 17  נצח והוד (א): "סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה" לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  נצח והוד הן ספירות הממשיכות את המגמה והכיוון שיצרו ספירות חסד וגבורה, אך הן מגשימות כיוון זה והופכות אותו ממשי יותר, ארצי יותר. לכן הכינוי שלהן הוא צבאו-ת, המסמל את הכוח הבא לידי ביטוי בפועל. הן גם נמשלו לרגליים המחברות בין הגוף והקרקע - בין הספירות העליונות והספירות הארציות. מסיבה זו גם נבואת הנביאים (להבדיל מנבואת משה רבנו) באה מספירות אלו, המחברות בין דבר ה' לבני האדם.  
1665 שיעור 18  נצח והוד (ב): 'שושביני החתן בבית שושביני הכלה' לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  ספירות נצח והוד אינן יונקות מחסד וגבורה רק בהתאמה לצד שלהן בעץ הספירות, אלא גם בהצלבה: גבורה יוצרת קשר עם נצח, וחסד עם הוד. במפגש זה יכולים הצדדים השונים של חסד ודין להשפיע אחד על השני וליצור מפגש פורה ומאוזן, שיבוא לידי ביטוי במלכות. מפגש זה ייעשה דווקא למטה, בספירות התחתונות, המייצגות את השאיפה למימוש, ולא בספירות העליונות, המיצגות את האידיאה.  
1666 שיעור 19  מבוא לשלוש הספירות הראשונות לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  ספירות כתר, חכמה ובינה מהוות את החלק העליון של הספירות. הן נקראות גם 'ספירות המוחין' כיוון שהן השכל והמוח המניע את הכוחות הפועלים בעולם על ידי הספירות שתחתיהן. ספירות חכמה ובינה נקראות גם 'אבא' ו'אמא', כיוון שהן יוצרות חיבור בין חסד לדין. חיבור כזה קיים גם בספירות התחתונות, אלא שבספירות התחתונות החיבור הוא הפיך ואינו קבוע, ואילו בספירות העליונות החיבור הוא קבוע ותמידי - 'תרין רעים דלא מתפרשין' - ולכן יכול להוות בסיס ויסוד לכל הספירות התחתונות. האהבה (חכמה) והיראה (בינה) נפגשות שתיהן בעמידת האדם מול הקב"ה. 
1667 שיעור 20  חכמה (א'): בחכמה יסד ארץ לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  ספירת החכמה היא ראשית הבריאה - ראשית המעבר מן האין אל היש. כל דבר הנעשה בפועל, יש לו לפני כן תכנית כלשהי - אידיאה. רעיון ראשוני זה הוא החכמה. השלב בו הרעיונות טרם מתגבשים לכדי דברים מעשיים. על פי זה, אדם המדבר דברי חכמה הוא אדם שמאחורי דבריו ישנו רעיון - אידיאה, ודבריו הם השתלשלות הרעיון הזה והבאתו לידי מימוש בפה.  
1668 שיעור 21  חכמה (ב'): "החכמה תחיה בעליה" לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  רבי נחמן מתאר את ההתבוננות בעולם כהתבוננות בשכל של כל דבר. נראה שכוונתו אינה לשימוש שכלי בהתבוננות, כי אם הגעה אל החיוּת של כל דבר, אל נקודת הראשית שלו, אל החכמה. כדי להגיע למפגש כזה - אין לאדם להיעזר בכלי השכל, אלא בבחינת מלכות ש'אין לה מגרמה כלום', כדוגמת הלבנה המקבלת את אורה מן החמה. הראי"ה קוק יוצר שילוב בין כלי השכל, אותם פסל ר' נחמן, ובין התחושות והרגשות הצריכים ללוות את האדם בעבודת ה', ובכך יוצר שילוב מדהים בין מדע ורגש, חכמה ותבונה, גלוי ונעלם. 
1669 שיעור 22  בינה (א'): "בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן" לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  את היחס שבין החכמה והבינה ניתן לצייר בכמה דרכים. ייתכן לומר שהבינה מגדירה ותוחמת את החכמה, וייתכן שהבינה היא ידיעה לעומת החכמה שהיא אמונה. לעומת החסידות, המעדיפה את האמונה התמימה על פני הידיעה, רואה רבי יוסף ג'קטילה את הבינה כשער הכרחי כדי להגיע אל החכמה. כינויה של הבינה - 'מי' - מרמז על יכולת ההולדה שלה את שאר הספירות, כיון שהיא מתחמת את הרעיונות הגבוהים ומגדירה אותם, ולכן היא נקראת 'אם הבנים'.  
1670 שיעור 23  בינה (ב'): אני בינה לי גבורה לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  הבינה היא הראשונה בספירות המצמצמת ומגבילה, ועל כן היא הראשונה בצד שמאל - צד הדין. ישנו דמיון בין הבינה והמלכות כיון שאחת מבטאת את הדין העליון והשנייה את הדין התחתון, כפי שהוא בא לידי ביטוי. כדי להמתיק את הדינים יש לעשות זאת בשורשם, כלומר בבינה. המתקת הדין אינה העלמתו אלא יצירת הקשר בין השורש והדין - בין העונש והתועלת שתצמח ממנו. כאשר 'אם הבנים' היא גם 'אם הדינים' המענישה, הרי שהדין מומתק כיון שהוא ניתן ביד רכה ואוהבת. 
1671 שיעור 24  הספירה העשירית - דעת או כתר? לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  ישנן בקבלה עשר ספירות, אך ניתן לומר שהספירה העשירית היא הכתר העליון וכן ניתן לומר שהיא הדעת המחברת. מה עומד בשורש המחלוקת? על פי בעל התניא הכתר הוא האין-סוף העליון, ואילו תפקידה של הדעת הוא לחבר: לחבר בין ספירת החכמה לבינה ובין שתיהן לשבע התחתונות. הדעת אינה רק אוסף ידיעות טכני אותן צריך לזכור אלא היא נקודת החיבור שאינה מאפשרת להתנתק. 
1672 שיעור 25  כתר (א'): "אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'" לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  הכתר אינו האין-סוף עצמו כי אם שער ומבוא אליו. כדי להתקיים ולהיות בר הגדרה, האין-סוף חייב להצטמצם. מיקומו של האין סוף הוא מחוץ לציר הזמן ולכן הוא 'מִקדם' - לפני כל מה שנוכל לחשוב עליו. כיון שהכתר נמצא מעל להגדרות, מציין אותו ר' נחמן כמאמר סתום, אליו ניתן להגיע רק על ידי שתיקה, שאינה כובלת את האין סוף במילים. 
1673 שיעור 26  כתר (ב'): תכלית הידיעה היא אשר לא נדע לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  כיון שאי אפשר להשיג את הכתר בכלים רגילים נוצרו שתי גישות בחסידות כלפי הכתר. האחת, של בעל התניא, ר' לוי יצחק מברדיטשב ועוד, שהכתר הוא נשגב ומרומם ואין לאדם כל נגיעה או יחס אליו. מהות הכתר בגישה זו היא החיפוש, ההתקדמות ובקשת ההשגה. השנייה, של רבי נחמן, מכירה באפשרות להשיג את הכתר ולתת להשגה זו משמעות אוביקטיבית ולא יחסית. אלא שהכתר הוא אין, וכיצד ניתן להשיגו? על כך עונה רבי נחמן - תכלית הידיעה היא אשר לא נדע. 
1674 שיעור 27  כתר (ג'): כתר מלכות לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  הדרך להגיע לכתר, על פי רבי נחמן, עוברת קודם כל דרך השתיקה שאינה מגבילה את המציאות בהגדרות וסייגים, ובכך האדם מוותר על כבודו ונותן מקום לכבודו ולרצונו של הקב"ה להיכנס אל תוכו. שתיקה זו מתאפיינת בויתור על התירוץ, בעמידה מול הקושייה באומץ ובשתיקה, ולעיתים היא אף ויתור על עצם הלימוד בכלֵי החכמה והדעת הרגילים. כך, מתוך השתיקה והביטול העצמי, משיג האדם את האין - את הכתר. 
1675 שיעור 28  אושפיזין א': "תתן אמת ליעקב חסד לאברהם" - "ופחד יצחק" לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  אברהם ויצחק מייצגים את החסד והגבורה, את נקודות הקיצון של ההנהגה בחסד-אהבה ובדין-יראה, ולכן שניהם מוכנים להיהרג על קידוש שם ה'. יעקב מבטא את התפארת, את חיי התורה, את האפשרות לחיות חיי תורה של קידוש השם, ובכך הוא מעדן את הקצוות המיוצגים על ידי האבות. האמת של אברהם ויצחק היא אמת שמימית ואילו האמת של יעקב היא אמת ארצית - אמת מארץ תצמח.  
1676 שיעור 29  אושפיזין ב': "משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו" לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  משה ואהרון מיצגים את הנצח וההוד, שהם ביטוי מעשי יותר של החסד והגבורה, ולכן משה זוכה להתגלות באספקלריה המאירה. הקב"ה מתגלה למשה ואהרן בשם הוי"ה, כיוון שהם באים לא כיחידים אלא כנציגי האומה ובכך מיישמים את ההנהגות השונות שהביאו האבות לעולם. גם ביחס בין משה לאהרן - משה הוא השפע (נצח - צד החסד) ואהרן הוא התוחם המסדר והמגביל במילים (הוד - צד הדין). תופעת הנבואה, שהחלה אצל משה ואהרן, מגיעה לשיא אצל שמואל, ההופך אותה לתופעה רחבה בעם כאשר חבלי נביאים - קוראי שמו - הולכים ומתנבאים.  
1677 שיעור 30  אושפיזין ג': "כי הנה המלכים נועדו" - משיח בן יוסף ומשיח בן דוד לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  יוסף הוא היסוד, וכמו היסוד המקשר בין התפארת, הכוללת בתוכה את כולם, לבין המלכות, כך גם יוסף מקשר את עם ישראל מתקופת האבות בספר בראשית, דרך משה ואהרן המעלים את עצמותיו, ועד סוף כיבוש הארץ בימי יהושע כאשר הוא נקבר. כך גם משיח בן יוסף מלווה את עם ישראל בדרך להשלמת הגאולה עד לבוא משיח בן דוד. דוד הוא המלכות, הוא מייסד את כסא ה' בעולם, הוא גם נעים זמירות ישראל אשר מתוך בקשותיו האישיות, לכאורה, מיוסדת תפילת הכלל של עם ישראל. החיבור לעתיד לבא - והיו לאחדים בידך - של בית יוסף ובית דוד הוא חיבורה של המלכות עם היסוד, הנושא על גביו את שאר הספירות, וזהו החיבור של כלל הספירות מן הכתר העליון ועד המלכות בארץ. 

מבוא לחסידות

# כותרתהמחברתקציר
1678 פרשת לך-לך  לדמותו של אברהם לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  בשיעור זה נבחנת דמותו של אברהם כפי שראו אותה המדרשים ובעקבותיהם גדולי החסידות. אברהם נתפס כמתחיל ומחדש, הוא פורץ דרך חדשה שלא היתה קיימת, ומורה לנו כיצד יש לסלול דרך חדשה. אברהם נתפס גם כמתנתק ומתבודד, התבודדות המובילה להקשבה עצמית ולחזרה אל עצמך. אברהם מלמד אותנו כיצד להקשיב לעולם ולראות בתוכו את קול ה' הקורא לאדם, ולבסוף מלמד גם כיצד יש למסור את נפשנו ביד ה' בבחינת "מושכני אחריך נרוצה", וללכת בעקבות ה' אל הלא נודע. 
1679 פרשת וירא  וירא אליו ה'... וישא עיניו וירא לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  אברהם אבינו מתנסה בשני נסיונות: הכנסת אורחים כחום היום ועקידת יצחק. על אף שהניסיון הראשון נראה פשוט, הוא אינו קל: המעבר שנתבע אברהם לעשות, מהמפגש הנשגב עם הקב"ה להכנסת אוחים בשר ודם, הוא מעבר נפשי קשה ביותר. כך גם מעברו של הצדיק מהדבקות בקב"ה לחיי היום-יום הוא מעבר קשה. ייתכן שאברהם מצליח להמשיך את חווית ההתגלות אל תוך הכנסת האורחים, וכך ליצור חיבור בין החוויה השמימית לבין החיים הארציים. 
1680 פרשת חיי-שרה  כשם שהם תמימים, כך שנותן תמימים לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  המדרש מקשר בין שלמותם הנפשית של אברהם ושרה לבין מספר שנותיהם. מה פשר קשר זה? ה'שפת אמת' מבאר שהצדיק התמים הוא מעל הסביבה המתוארת על ידי עולם, שנה ונפש - כלומר: מקום, זמן ואדם. לכן, הוא מקבל בשוויון נפש את כל העובר עליו, מטוב ועד רע, אך לא מאדישות אלא מהבנת הנהגתו של ה' יתברך.  
1681 פרשת וישלח  "ויוותר יעקב לבדו" לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  המדרש מקשר בין הישארות יעקב לבדו לבין "ונשגב ה' לבדו". מהו ה'לבדו' המשותף ליעקב ולקב"ה? בשיעור עולות שלוש אפשרויות. האחת מתארת את ה'לבדיות' כניתוק. ניתוק מן הסביבה, המשפחה והחברה, המאלץ את האדם להתמודד עם עצמו. השנייה מתארת את ה'לבדיות' כמפגש בלתי-אמצעי, ללא מניעות וללא לבושים המפריעים למפגש. השלישית רואה את ה'לבדיות' כהבנה של האדם את עצמו כתופס מקום מרכזי בעולם שמכוון הקב"ה לבדו.  
1682 פרשת וישב  "אלה תולדות יעקב יוסף" לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  הפסוקים מקשרים בין יעקב ליוסף דווקא. על פי הפסוק "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה" אנו לומדים על טיבו של הקשר המיוחד הזה, בו יעקב מייצג את הכח, את 'האש ללא כלים', ואילו יוסף מצליח להביא את הכוחות שצבר יעקב לידי מימוש בפועל בעולם. כך גם יכול יוסף להישאר עם עם ישראל לאורך כל גלות מצרים 'בתוך טומאתם', ומתוך כך לתת להם את התקווה לגאולה.  
1683 חנוכה  על הניסים' או 'על השגרה לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  אחת המחלוקות הידועות בעניין הדלקת נרות חנוכה נוגעת למספר נרות ההידור שיש להדליק בכל יום מימות החג: לדעת בית שמאי - "פוחת והולך", ולדעת בית הלל - "מוסיף והולך". נראה שבית שמאי מחכים לשגרה שאחרי הנס, בעוד בית הלל מברכים על הנס עצמו. ה'שפת אמת' מחדש ששורש הדעות הוא בעמדה נפשית של הכנעה ויראה מול אהבה ושמחה, ושתיהן קיימות אצל האדם. רבי נחמן מחדש שאף השגרה היא כולה מעשי ניסים של הקב"ה, ותפקידו של הנס הוא לחשוף את המציאות הניסית שמאחורי המציאות הטבעית.  
1684 פרשת ויגש  "וירא את העגלות" לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר   
1685 פרשת ויחי  "ביקש לגלות את הקץ" לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר   
1686 פרשת שמות  "סנה בוער באש" לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  בעל 'דגל מחנה אפרים' רואה במעמד הסנה דגם למחשבות הזרות הבאות לאדם בזמן התפילה. ההתמודדות שהוא מציע עם מחשבות אלו היא ההבנה שבכל מחשבה כזו מתחבא ניצוץ אלוקי, המבקש להתחבר אל הדבקות בתפילה ולהתעלות איתה. רבי נחמן, לעומתו, רואה את המניעה כמידת הדין המונעת מהאדם להתקרב, אך כשהאדם מתעקש וזועק זעקה לקב"ה - מחכה לו הקב"ה בעצמו בתוך המניעה.  
1687 פרשת וארא  "הנה א-לוהינו זה" לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר   
1688 פרשת בא  מעשרה מאמרות לעשרת הדברות לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  ה'שפת אמת' עומד על קשר בין עשרת המאמרות בהם נברא העולם, עשר המכות ועשרת הדיברות. הוא מתאר זאת כתהליך של התפתחות מעשרה מאמרות אל עשרת הדיברות דרך עשר המכות. תהליך זה מובן בשלושה מישורים: א. העולם והנהגתו. ב. הנהגה טבעית וניסית. ג. אוניברסליות ולאומיות. 

ליקוטי הלכות

# כותרתהמחברתקציר
1689 שיעור 1  התעוררות: משמעותה של השכמת הבוקר - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב דן האוזר  ההתעוררות משנת הלילה אינה סתם מעשה יומיומי, אלא יש בה עומק רב. אדם הישן - שקוע בתוך עצמו, וההתעוררות היא היחשפות אל מה שמעבר לאדם. כך, האדם (בהתעוררותו) מאפשר את הופעתו של האחר. מהו היחס בין ה'אני', ה'אחר', ה'אין', וה'אחד'? מה היחס בין שיטתו של ר' נחמן לבין דבריו המפורסמים של הפילוסוף לוינס אודות ה'אחר'? 
1690 שיעור 2  התעוררות: משמעותה של השכמת הבוקר - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב דן האוזר  ר' נחמן קובע שהזריזות היא בחינת אמונה. מהי משמעותה של אותה זריזות? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע עיון בהבדל שבין מידת הדין למידת החסד, ותוך דיון ביכולת ובצורך של האדם להיפגש עם מה שמעבר לו. 
1691 שיעור 3  הלכות נטילת ידיים- הלכה א' לגרסת Word לגרסת html הרב דן האוזר  חובת נטילת הידיים היא בעלת משמעות עמוקה ביותר. מהו תפקידן של הידיים? בתורתו של ר' נחמן, הן מחברות בין החיצוני לבין הפנימי, בין ה'סוף', ה'אין' וה'אין-סוף'. מה תפקידם של המים? מה הקשר בינם לבין השמיים? 
1692 שיעור 4  הלכות ציצית- הלכה ב' לגרסת Word לגרסת html הרב דן האוזר  כהקדמה לדיון בהלכות ציצית ובהיתר להיכנס בציצית לבית הכסא, דן המאמר בהבדל המהותי שבין 'כבוד מלכים', הנראה במבט ראשון כדבר חשוב אך בעצם הא ריק מתוכן, לבין כבוד א-לוקים, המוסתר והצנוע. ההבדל בין שניהם בא לידי ביטוי בשאלה 'איה מקום כבודו', שיכולה להציל את מי שנפל בספקות קשים. 
1693 שיעור 5  הלכות ציצית- הלכה ב' (המשך) לגרסת Word לגרסת html הרב דן האוזר  כהמשך למאמר הקודם, ממשיך המאמר לדון בנושא כבוד א-לוקים, על רקע משמעותה הפנימית של העקידה ושל גיבוריה: אברהם ויצחק. המאמר דן בהבדל בין הסברו של קירקגור לעקידה, המייצג את התפיסה הנוצרית, לבין תפיסתו של ר' נחמן. 
1694 שיעור 6  חנוכה ופרשת מקץ לגרסת Word לגרסת html הרב דן האוזר  מתברר, כי קיים קשר פנימי בין יוסף ובהתנהגותו בבית פוטיפר ובארמון פרעה לבין מלחמות החשמונאים ביוונים. על קשר זה ניתן לעמוד מתוך עיון במהותה של הפילוסופיה היוונית, ומולה - בהתנהגותם של החשמונאים ושל יוסף, השומרים על פנימיותם האמיתית המסומלת בהדלקת הנרות. 
1695 שיעור 7  אם אין כיסוי - אין "כיסוי" לגרסת Word לגרסת html הרב דן האוזר  מהו הקשר בין חייו של האדם המודרני לבין המציאות של אדם הראשון בגן עדן? מהי המשמעות של הכיסוי מול חוסר הכיסוי? המאמר עוסק בקשר שבין ה"אני" וה"אחר", ה"דעת" וה"חסד", על רקע משמעות החטא הקדמון ותוצאותיו, ותוך עיון מעמיק בתופעת השקיעה לתוך התאוות. 
1696 שיעור 8  קשר של תפילין לגרסת Word לגרסת html הרב דן האוזר  ר' נתן, בהסברו על קשר של תפילין, עורך הקבלה בין הקשר שבין יעקב לרחל לבין הקשר שבין האדם לקב"ה. עמידה של האדם מול ה' היא עמידה מול הראשית כולה, וממילא היא דורשת 'היפוך הלב', המתבטא בנאמנות ובעקשנות להחזיק בנאמנות. עמידתו של האדם מול האחר באה לידי ביטוי בנפתולי התפילין והתפילה. השיעור עוסק בנקודות אלו על רקע ניתוח הקשר שבין יעקב לרחל וללאה, המבטא את המתח שבין ה"עלמא דאיתגליא" לבין ה"עלמא דאיתכסיא". 
1697 שיעור 9  בינת השכווי לגרסת Word לגרסת html הרב דן האוזר  ההבחנה המוזכרת בברכת השחר הראשונה, בין היום לבין הלילה, אינה אלא ההבחנה בין האמת לבין השקר. חוסר הוודאות אינו אלא חוסר היכולת להבדיל בין שניהם. האיבר שבו משתמש החסיד כדי להבדיל בין האמת לבין שקר הוא הלב, ולא המוח. המאמר עוסק בשאלת חוסר הוודאות, ביחס בין האובייקטיבי לסובייקטיבי, ובמשמעות ספירת ה'כתר'. כל זאת - על רקע עיון במעשה בבן מלך ובן שפחה שנתחלפו. 
1698 שיעור 10  הדרך מפורים לפסח ובחזרה לגרסת Word לגרסת html הרב דן האוזר  האם יש קשר בין חג הפורים לבין חג הפסח? האם ניתן להשוות בין אדר וניסן לבין אלול ותשרי? מה הקשר בין פורים