!!
 
EAB- blank  
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

***********************************

שיחות ראשי הישיבה

****************

 

 

"שובה ישראל עד ה' א-להיך..."

שיחה לשבת שובה

מאת הרב יהודה עמיטל שליט"א

 

"שובה ישראל עד ה' א-להיך כי כשלת בעונך" (הושע י"ד, ב) - לכאורה קשה: הרי "עוון" הוא חטא במזיד, ואם כן מדוע נאמר "כשלת" - ביטוי שממנו משמע שמדובר בסך הכול במעידה.

 

הגמרא (יומא פו ע"ב) לומדת מן המילה "כשלת" ש"גדולה תשובה, שזדונות נעשות לו כשגגות".

 

הברייתא בעבודה זרה (יז ע"א) מספרת: "אמרו עליו על רבי אלעזר בן דורדיא שלא הניח זונה בעולם שלא בא עליה. פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרכי הים, והיתה נוטלת כיס דינרין בשכרה. נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה שבעה נהרות. בשעת הרגל דבר הפיחה. אמרה 'כשם שהפיחה זו אינה חוזרת למקומה כך אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה'. הלך וישב בין שני הרים וגבעות, אמר: 'הרים וגבעות! בקשו עלי רחמים'. אמרו לו: 'עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה'. אמר: 'שמים וארץ! בקשו עלי רחמים'. אמרו לו: 'עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה'. אמר: 'חמה ולבנה! בקשו עלי רחמים'. אמרו לו 'עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: וחפרה הלבנה ובושה החמה'. אמר: 'כוכבים ומזלות! בקשו עלי רחמים'. אמרו לו 'עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: ונמקו כל צבא השמים'. אמר: 'אין הדבר תלוי אלא בי'. הניח ראשו בן ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה: רבי אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא".

 

זהו סיפור מוזר ביותר: מה פשר העובדה שרבי אלעזר בן דורדיא לא הניח זונה שלא בא עליה? מדוע השקיע מאמץ כה רב על מנת להגיע לזונה זו? מה פשר דבריה של הזונה, ומה פשר הדיאלוג שלו עם ההרים והגבעות?

 

רבי אלעזר בן דורדיא היה אדם בעל שאיפות רוחניות גבוהות. הוא רצה להיות יהודי טוב, אולי אפילו תלמיד חכם, אך לפני כן רצה ליהנות מהעולם הזה ככל שניתן. הוא תכנן למצות את כל מה שאפשר ליהנות בעולם הזה ואז להתחיל לעבוד את ה' בשלמות. זהו פשר הליכתו לכל הזונות בעולם והמאמץ שהשקיע על מנת להגיע לזונה בכרכי הים.

 

זונה זו הבינה שהאדם העומד לפניה איננו אדם רגיל, היא חשה שאדם זה אינו נמצא במקומו הטבעי, שהוא חפץ להספיק כמה שיותר ואז לעזוב את דרך החטא. היא הבינה שהוא איננו מחפש סתם הנאה רגעית, כשאר בני האדם, ועל כן אמרה לו שדרכו לא תצלח. אדם שאומר "אחטא ואשוב" משתקע בעולם של חטא באופן שכבר לא ישוב. פירוש הביטוי "האומר 'אחטא ואשוב' 'אחטא ואשוב' - אין מספיקין בידו לעשות תשובה" איננו שמפריעים לו לעשות תשובה, אלא שאדם כזה לא יצליח בדרך כלל לשוב. הדבר דומה לעשרים וארבעה הדברים המעכבים את התשובה (ראה רמב"ם הלכות תשובה פ"ד) - במקרים אלו אדם פשוט אינו מסוגל לחזור בתשובה. וזהו גם ביאור הפסוק "כי כשלת בעונך": החוטא הולך ונכשל בחטאיו, והם הולכים ומשתרגים על צווארו מבלי שיוכל להשתחרר מהם, על אף שמלכתחילה לא התכוון כלל להשתקע בצורה כזאת בעולם החטא.

 

ר"א בן דורדיא הבין את מצבו והוא הרגיש שפל וקטן. חטאיו נמאסו בעיניו והוא הרגיש אפס, אדם שאינו שווה דבר. ומכיוון שהרגיש חסר אונים החליט לפנות אל איתני הטבע - אל ההרים והגבעות, אל השמים והארץ, אל השמש והירח וכו' - מתוך מחשבה שהם בעצמתם הגדולה יוכלו לסייע לו. אחת הבעיות של החוטא היא שהוא רואה את עצמו כשפל ואינו תופש כמה כוח טמון בו. גם אלישע בן אבויה חשב שלא יוכל לחזור בתשובה. הוא שמע קול מאחורי הפרגוד " 'שובו בנים שובבים' - חוץ מאחר" (חגיגה טו ע"א); איש מלבדו לא שמע קול זה - הוא בעצם שכנע את עצמו שזה מצבו. רק לבסוף הבין ר"א שאין הדבר תלוי אלא בו, הבין כמה כוח יש בו וחזר בתשובה שלמה.

 

ומשעשה החוטא תשובה הרי הוא מנצל את כוחותיו לחיוב, וחטאיו, שאותם עשה אמנם במזיד, אינם נמדדים עתה אלא לפי הדרך שבה נכשל בהם ונגרר אחריהם קודם שמצא בנפשו את הכוח להפוך את הקערה על פיה, ואין הם נחשבים לו עתה כי אם כשגגות, בהתאם להקשר הכולל שבו נעשו.

 

(השיחה נאמרה בליל שבת קודש פרשת וילך תשנ"ד וסוכמה על ידי מתן גלידאי.)

 

 

*************************

אל קהל מנויינו הנכבד,

 

ברצוננו ליידע אתכם אודות השינויים בלוח השיעורים בשנה הבאה:

א. השיעור בגמרא - לאחר סוכות נחל אי"ה בלימוד מסכת קידושין מתחילתה.

ב. פרשת השבוע - בשנה הבאה יכתוב את השיעור הרב מנחם ליבטאג, ר"ם בישיבה.

ג. אנו מוסיפים שיעור חדש - "עיונים במשנת חסידות ברסלב" - מאת דן האוזר, בוגר הישיבה.

שאר השיעורים יימשכו כסדרם.

שימו לב: שינינו את נוהל ההרשמה לשיעורים ומעתה הוא פשוט בהרבה. תוכלו להיכנס לאתר או לשלוח דואר לכתובת המופיעה בהודעתנו הקבועה (להלן) ולהיווכח.

צירפנו השבוע קובץ וורד עם פרוספקט ובו פרטים אודות בית המדרש ומערכת השיעורים בו. נכיר לכם טובה אם תתלו דף זה במקומות רלוונטיים (בתי כנסת, מקומות לימודים, מקומות עבודה וכו').

 

בברכות שנה טובה,

גמר חתימה טובה

ומועדים לשמחה

המערכת.

 

***********************************

כל הזכויות שמורות   2000   ישיבת הר עציון