מלחמות ה' / מרן הרב דוד כהן זצ"ל

ה' איש מלחמה ה' שמו הרי זה מקרא עשיר במקומות הרבה (מכילתא בשלח פ"ד)

בימים גדולים וקשים אלה, ימי חבלי משיח, לידת מלכות ישראל, עת קמו עלינו אויבינו מסביב לכלותנו, צור ודמשק עמון ומואב ומצרים ובראשם עמלק ואדום, אשר שם בידם כלי משחית רבים ועצומים לחבל ולהשחית ולא נתן ד' לבצע זממם. ונפלו רבים ביד מעטים, ורשעים ביד צדיקים, וינוסו בבהלה, וכלמת עולם על ראשם, מי לא נפתחו עיניו לראות באלה יד ד', צור ישראל וגואלו.

אתם, גדולים חקקי לב, נושאי התורה ועמודי תלמודה, חוזי הגאולה ומצפים לישועה.

עת ד' העיר רוח גבורה על בחירי בני ישראל, להחלץ ולצאת לחרוץ נפשם למות על גאולתנו וחרותנו.

אל דמי לכם, לשמוע שריקות עדרים, ולא לבוא לעזרת ד' בגבורים, ולא להשתתף בצבאות ישראל.

ככהנים הגדולים, החשמונאים ובניהם, כר' עקיבא ותלמידיו, ככהנים משוחי מלחמה, עליכם לעמוד במערכות המלחמה, לעודד רוח העם, לטהר המחנה, להכשירם ממאכלי פגול וטרפה, ולמנוע מחלול שבת קודש, כשאינן הכרח לכך, לערוך תפלה בצבור, ביחוד בשבתות ומועדי קודש, ולקבוע עתים לתורה, ביחוד בהלכות השעה, כמו הלכות מלכים ומלחמותיהם, "והיה מחניך קדוש".

ואם לבנו כואב ואבל, על בחירי בני ישראל, הנופלים בקרב, עולות תמימות, על מזבח ארץ ד'.

בעוז רוח ואומץ לב אחד, לכל ישראל, לכל פלגותיו, מימין ומשמאל, עינינו נשואות לשמים לא' צבאות ישראל, ונעזור בתפלה.

"קומה ה' ויפוצו אויבך וינוסו משנאיך מפניך". "ויעבור מלכם לפניהם וד' בראשם", "ימינך די נאדרי בכח ימינך ד' תרעץ אויב". ונזכה להודות ולהלל על הנסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות, כבימים ההם, בזמן הזה.

ואז נשיר שיר חדש, על גאולתנו ועל פדות נפשנו, במהרה בימינו בקרוב, אמן כן יהי רצון.