בלכתך בדרך / יצחק קוגלר

להלן שאלות בענייני פתרון ספיקות - רוב, חזקה דמעיקרא, וספיקא ר דאורייתא לחומרא. מטרתן לנסות לברר את ההבדל העקרוני בין דינים אלה.

1) בתוס' כתובות כב ע"ב דיבור המתחיל "הבא עליה" מבואר, שעקרונית אם אדם בא במזיד על ספק אשת-איש, שיש חזקה דמעיקרא שהיא אשת-איש, נהרג על ידי בית דין. וזאת על פי הכלל שאזלינן בתר חזקה. לעומת זאת מבואר שם, שאם בא על ספק אשת איש, שאין לה חזקה, אלא שהספק שקול - מביא רק אשם תלוי ואינו נהרג, למרות הכלל של "ספיקא דאורייתא לחומרא".

מהי ההבחנה האפשרית בין הדין של "אזלינן בתר חזקה" לדין של "ספיקא דאורייתא לחומרא", שתסביר מדוע במקרה השני אינו נהרג כבמקרה הראשון. (הכוונה לפי השיטות, שעצם הדין של ספיקא דאורייתא לחומרא הוא עצמו דין דאורייתא. לפי השיטות שהכלל הנ"ל הוא תקנה דרבנן, אין כלל מקום לשאלה.)

2) קיימא לן על פי הגמרא ביבמות לא ע"א שמדאורייתא, אם יש ספק בשאלה-ממרימת, ויש שתי כתי עדים הסותרות זו את זו, ויש חזקה לטובת צד אחד - אזי הכתות מתבטלות והולכים על פי החזקה.

לעומת זאת מבואר בב"ב לא ע"ב, בתוס' ד"ה "וזו", שבשתי כתי עדים הסותרות זו את זו, ולטובת אחד הצדדים יש "מיגו" – המיגו אינו מועיל ונשאר ספק. שהרי "מיגו" אינו עדיף משני עדים (אינו ראיה טובה מהם), והלא אפילו אם יתוספו שני עדים לאחד מהצדדים לא יועילו, כי "תרי כמאה", ואם כן הוא הדין במיגו.

בדומה לכך טוען השב-שמעתתא ו' פרק כ"ב, שבשתי כתי עדים סותרות, ויש "רוב" שמסייע לצד אחד, אינו מועיל ונשאר ספק. מהי ההבחנה האפשרית בין דין ה"חזקה" לעומת דיני "רוב" ו"מיגו", שתבאר ההבדל הנ"ל בדיניהם?

תשובות ל"בלכתך בדרך"

1) בחזקה הספק מוכרע לחלוטין, ובית דין מתנהג כאילו ידוע ודאי שהיא אשת איש. בספיקא דאורייתא לחומרא, הספק בשאר ואינו מוכרע,רק יש איסור על הגברא להיכנס לספק. אם נכנס,עבר על איסור הבניסה לספק, ומביא אשם תלוי, אך לא הוכרע לבית דין שאכן בא על אשת-איש, ולכן לא נהרג. (השערי ישר כותב, שאפילו אם כלפי שמיא גליא, שאינה אשת איש, עבר על איסור ה"כניסה לספק".)

2) "מיגו" ו"רוב" פועלים בתור ראיה, וא"כ הראיה מצטרפת לעדים ולא תועיל, כמו שעדים שיצטרפו לכת לא יועילו. חזקה אינה פועלת בתור ראיה, אלא בתור גזירת-הכתוב, שכשיש ספק שקול שאי אפשר לפתרו, מעמידים המצב על כנו ודנים כאילו לא השתנה נאמנם - ההכרעה כודאי). ממילא, כיון שהכתות סותרות והספק שקול - משאירים המצב על כנו בגלל החזקה.