תירוץ לשאלה מהעלון הקודם / יצחק רוזנברגר

בעלון הקודם העליתי את השאלה מדוע מובא בירושלמי בטעם תקנת זמן בגיטין "משום בת-אחותו" בלבד, ואילו בפרוש המשנה בפב' בפסול גט מוקדם מובא בשם ר' יוחנן "משום פרות" בלבד ותרצתי מה שתרצתי, בינתיים העירו לי שיש מקום לתרץ בדרך יותר פשוטה וסבירה.

בירושלמי עצמו בפס' מובאת מח' אמוראים בפרוש דברי ר"ש שמכשיר נכתב ביום ונחתם בלילה. ר' בא מזהה את רש" עם ר"א שאומר שעדמ"ס כרתי ואין צורך בעדחת בגט ממילא לר"א מעולם תקנו זמן בגיטין וממילא ר"ש מכשיר נכתב ביום ונחתם בלילה, ואילו ר' שמואל טוען נגדו שאפילו נאמר שלר"א לא תקנו זמן בגיטין (שאלה ששנויה במח' רשב"ם-רמב"ן ב"ב קעב) מכל מקום מודה ר"א שאם נכתב זמן ביום וחתמו עדים בלילה שהגט פסול שמא תטרוף האשה מהבעל פרות שלא כדין, ממילא צריך לחפש פרוש אחר בדברי ר"ש.

מה שנוגע לעניננו, אם נקבל את שיטת ר' שמואל נוכל לומר שר' יוחנן אמר בפסול "נכתב ביום ונחתם בלילה" – "משום פרות" – בלי שום קשר לשאלת טעם תקנת זמן בגיטין ותקפות התקנה לאחר שבטלו דיני-נפשות. אפילו את"ל שאין חיוב לכתב זמן בגיטין – מכל מקום אומר ר' יוחנן כולם מודים בנכתב זמנו ביום ונחתם בלילה שפסול משום פרות כנ"ל.