בלכתך בדרך / יואל עמיטל

במשנה ברורה סימן תרע"ו ס"ק ד' כתב שאם שכח לברך על הדלקת נר חנוכה וקודם שהדליק כולן נזכר שעדיין לא ברך, צריך לברך את כל הברכות.

א. האם אפשר ללמוד לדין זה ממה שהביא רב"י בסי' תרע"ב בשם "'האורחות חיים":

"מי שלא הדליק בליל ג' אלא ב' נרות או בליל רביעי אלא ג', זה היה מעשה בלוניל והחמירו שידליק מה שחסר להדליק ואין צריך לברך פעם אחרת כי הברכה שעשה בתחילה על חיוב כל הנרות עשאן".

ב.לדעת רוב האחרונים אין לברך על הידור מצווה אם כבר קיים את עיקר המצווה. לכן אם הדליק רק נר אחד ואח"כ בא להוסיף נרות, כמהדרין אין לברך.

האם השאלה הנ"ל תלויה בדבר?

(מקור הדברים בתשובת רע"א מהדורה תנינא, תשובה י"ג).