בלכתך בדרך / יואל עמיטל

בדין מצווה הבאה בעבירה אומרים תוס' (סוכה ריש פ"ג), שדין זה קיים, אך ורק אם כדי לקיים את המצווה מוכרחים לעבור את העבירה.

הירושלמי במס' שבת (פי"ג ה"ג) מסתפק עם הקורע בשבת יצא ידי חובת קריע ה אם לאו. הירושלמי מנסה להוכיח שלא יצא י"ח, שהרי "אמר ר' יוחנן בשם ר' שמעון בן יהוצדק – מצה גזולה אינו יוצא בה ידי חובתו בפסח."

לכאורה סותרים דברי הירושלמי את שיטת התוס', שהרי כדי לצאת ידי חובת מצה סגי בכזית, ואילו שיעור הוצאה הוא כגרוגרת.

האם ניתן ליישב את דברי הירושלמי עם שיטת התוס'??

הסברים רבים נאמרו בפשט הירושלמי ואין אתה בן חורין להיבטל הימנה!!