בלכתך בדרך / יואל עמיטל

רמב"ם הלכ' ברכות פרק י"א .."אם קבע מווזה לביתו מברך לקבוע מזוזה, עשה מעקה לגגו מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו לעשות מעקה, הפריש תרומה לעצמו מברך להפריש וכו'."

"אבל אם קבע מזוזה לאחרים מברך על קביעת מזוזה, עשה להם מעקה מברך על עשית מעקה, הפריש להם תרומה מברך על הפרשת תרומה".

לגבי בדיקת חמץ, תמה המגן אברהם בס' תל"ב סק"ו על כה שמשמע כדברי המחבר שאם בעה"ב אינו בודק ונותן לאחר לבדוק מברך השליח, היאך יברך השליח, הרי אין המצוה מוטלת עליו לבדוק. לכאורה שאלה זו ניתן לשאול גם על דברי הרמב"ם הנ"ל. נסה לישב.

לפי הנ"ל מה יהיה הדין בבונה מעקה לגגו ע"י פועל גוי, האם בעל הבית יכול לברך אע"פ שאינו עושה (בזה נחלקו האחרונים עיין מחנה אברים, הלכ' שלוחין ושותפין סי' י"א).

למי שיש בידו ספרים: מה הדין בקביעת מזוזה ע"י גוי?. האם דומה לסוכת גוים שכשרה (סוכה ח.) וטבילת כלים ע"י וי שמועילה (שוע' יו"ד ס' ק" כ). מראי מקומות ודיון ניתן למצוא בפירוש תועפות ראם על ספר יראים סי' ת' באות כ"ט - ודייק בלשון הרא"ג עצמו - ובשדי חמד, כללים, סי" תל"א.