מאפילה לאורה / אברהם ביטנסקי

"כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כח משיח"

"האהבה שמראים אומות העולם לישראל היא פגם בקדושתם, ולעומת זה השנאה היא להם לשבח ועילוי. ע"י האהבה שלהם מתערבים כוחות זרים בנפש הישראלית וממילא אינו מבדל כל כך ההבדל שבין ישראל לעמים, אולם ע"י השנאה מבדילים כל הכוחות הזרים מישראל, וההבדל שבין ישראל לעמים מתגלה ומתבלט בכל שלמותו.

בעקבתא דמשיחא שהוא הזמן שבו צריך להתגלות ההבדל התהומי שבין ישראל לעמים בכל פרטיו ודקדוקיו, מתגברת השנאה על עם ישראל מכל העמים השונים, וכאשר תושלם השנאה הזאת בשלמותה, שלא תישאר שום אונה בעולם שתהיה מוקירה את ישראל, יתגלה ההבדל הזה בכל מלואו ואז תהיה הגאולה, שכן כל הבדל שבין ישראל לעמים – גאולת ישראל ושחרורם מן העמים הוא, והמילוי הגמור של ההבדל הזה הוא המילוי של הגאולה השלמה". (מי מרום, בעקבתא דמשיחא, נ"ב)

אנו, הנמצאים בתקופת "הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים", אל לנו לדאוג מפני המאורעות המתרחשים בעולם ופוגעים בנו. פגיעות אלו הם קשות לעם ישראל בצורה חיצונית בלבד, אך בעומק פנימיותם הם מהלכים המקרבים את הגאולה.

נבהלנו לשמע הבגידה הפושעת של אומות העולם בעם ישראל. אך לפי הקטע הנ"ל אנו רואים שבגידה זו היא טובתנו, התרחקותם היא ישועתנו, מפני שמעשים אלו מביאים לאחד העם ולכודו וממחישים את ההכרזה: "עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב". זוכרים אנו, ערב מלחמת ששת הימים, כשהחשש היה כבד, אויב כחול אשר על שפת הים סביב, אמברגו מצד צרפת – ספקת הנשק העיקרית,אך דווקא מתוך מצב זה הגענו לשחרור חלק נכבד מאדמות ארץ ישראל ולהתעוררות העם בתפוצות, ועתה על אחת כמה וכמה.

אנו אין בכוחנו לחדור לעומק כל מעשה המתרחש ולראות כיצד הוא מקרב את הגאולה, אך בעתיד נראה כיצד כל התרחשות וכל מלחמה בעולם קירבה את הגאולה. "...לעתיד יתגלה איך שאורות הגאולה היו מאירים דרך המחשכים הגדולים..." (מי מרום)

אמנם לבנו על חללינו ונפשנו נסערת מהשמות המוכרים כל-כך ומתרחקים לבלי שוב, אל מבעד לצער הפרטי הנוקב ישנו גם חשבון כללי, ממתק קמעא: "היחידים הנספים בלא משפט, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בהם ממדת מיתת צדיקים המכפרת, עולים הם למעלה בשורש החיים ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בנין העולם בכל ערכיו ומובניו." (אורות, המלחמה, א') "...ריבוי ההריגות של רבבות אלפי ישראל שנפלו שדוד לפני מלכות הרשעה, שכן תעודתם היתה עבודת קודש זו שבלי ספק קבל כל אחד ואחד מהם עול מלכות שמים ברגעיו האחרונים ומסר נפשו באהבה לה', וכולם היו משורש נשמת משיח בן יוסף". (מי מרום)

עלינו להתאמץ ולקיים דברי יואב שר צבא ישראל: "חזק ונתחזקה בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו וה' הטוב בעיניו יעשה". ונזכרה לראות במהרה קיום דברי הנביא: "העם ההולכים בחושך המה ראו אור גדול".