בכל מושבותיכם (ג)

אנו מביאים את האגרת השלישית והאחרונה מ"מסע התשובה" אותה שלח הרב חרל"פ מראש פינה.

* * *

אלתר שוורץ, מלון הגליל

ראש פינה

ידידי אהובי יקר רוחי ונשמתי מו"ה

משה ליב שחור הי"ו

אחד"ש גם בתוך כל השמחות האהובות והתקוות המאומתות לצביון ישראל בכל מלא הודו ותפארתו בארצינו הקדושה אשר הורה לנו הנסיון איך אור התשובה בתוקף זהרו ומרום פסגתו היותר עליונה מתנוצצת בכל הלבבות אף באלו היותר רחוקים ומטושטשים בחיצוניות דחיצוניות שבכל מקום בואנו אנו פוגשים את הניצוץ הקדוש העמוק בתוך חדרי הלבבות שחודר בעד כל המעטפים ומ"ט שערי (...). ואיך יד ה' פועל על הכל ותוך הכל ע"י תחית הלאומית ואהבת השפה והשבה לארץ שבכל מי שהתחיות הללו חיים בקרבו באמת המלאה והפרינציפים הללו מלאים המה בכל רגשותיו בלי שום חשבון-רגיל ואינו רגיל כבר נוח הוא לקבל כל רגשי הדת הכתובה והמסורה בהשימו על לבבו כי נצח ישראל לא ישקר ושום בן דיעה יכול להתפאר כי ישכיח את הדת קדשינו מישראל נמצא כי סוף סוף אם לא יחובר לכלל ישראל בכל נמוסיו הרי הוא מפורש מעדת ישראל ומה לו בכל עומק פרינציפיו היותר עמוקים בנשמתו שלזאת אין שום ספק ונדנוד ספק – כלל וכלל לא – שבאם נכשיר עצמינו לישר לבבנו מכל רוגזנות ודינים קשים לא על הפרט ולא על הכלל ולא על שום דבר של כל הנמצא והיש ובאתר דליעול ירקא ליעול בישרא במקום יראה חיצוניות ופחד מדומה של רוגזה יתרה יומלאו אהבה וחבה וחסד עולם ושמחת עולמים ונתלמד את עצמנו להכיר ולחבב את כל גרעין הנמצא בעולם בכל מקום שהוא. שבזמן שאהבה האמיתית מתגלמת בתוך הלב אז מתעוררת הרחמנות על כל המעשים ועל כל גרעין טוב, ובחפץ אמת חפיצים לרומם את הכל ולהציל הכל מעמקי שחת שבדרך הקדש הזה יש לקוות הרבה שאנו ננצח את כל העולם כולו. ובזמן הזה רק אחד לנו בזה אחד הי' אברהם גאון עוזנו קדוש ישראל מרן הרב מיפו שליט"א.

עם כל זה לבבי מאד דואבת על אשר לא קבלתי שום ידיעה ממך ואני מקוה שבעוד שתי שבתות למרבה נתראה יחד.

ונתענג על ד' ועל הדרתו בעיר קדוש מלכות עליון ציון עיר חמדתנו מקור בית חיינו.

מפני קדושת השבת הבא אקצר

ידידך ורעך, יעקב משה.

מתוך דברי יש ללמוד עד כמה יש להזהר מבלי להפריע את התסיסה הגדולה נגד הפוליטחניקום שלולא הלשון וחמדת הלאומיות אז אבדנו בענינו בישוב הצעיר שאין תורה למו. ואף אם נאמר שעזרה דורשת למלאת איזה דתיות בבית הספר שלה אין זה שוה מאומה נגד הזרם הגדול שהסט"א גוברת. ואין תקוה לדור המחרף ומגדף להגאל זולתי במה שלא ישנו את לשונם שבדחף הסגולה של קדושת לה"ק עם הדבקות לכנסת ישראל יהיה מאיזה צד שיהיה אם מצד הלאומיות אם מצד אחד התקוה חזקה שלאט לאט יחזרו כולם בתשובה שלמה – ולו היה הדבר נוגע גם לתלמוד תורה שלנו אז היינו מחויבים ג"כ ללחום נגד אלא שחפיצים להשכיח או אפילו למעט השפה הקדושה שלנו.

הנ"ל.

יפרוס נא בגיני לכל מאהבינו היקרים ויסלחו לי על אשר אינני כותב להם ביחוד כי פשוט אין לנו זמן אפי' לאכול ולישון. יתן ה' שעבודתינו לא תיגע לנו ולא יזיק לבריאותנו.

הנ"ל.