ובלכתך בדרך

בטור יו"ד, הל' אונן, סי' שמ"א:

"ראיתי לא"א הרא"ש ז"ל, שמת לו מת בשבת, ובמוצאי שבת לא הבדיל ולא התפלל, ולא ביום א' בבקר, ולאחר שנקבר המת התפלל תפילת שחרית שעדיין לא עבר זמנה, אבל בתפילת הערב לא, שכבר עבר זמנה. ולא דמי לשכח ולא התפלל ערבית, שמתפלל שחרית שנים, כיון שבלילה לא היה חייב להתפלל.

ובענין הבדלה איכא פלוגתא: הר"מ מרוטנבק כתב שצריך להבדיל דקי"ל מי שלא הבדיל במוצאי שבת מדביל והולך כל השבת כולה. והר"ר יהודה כתב שאין להבדיל, ולזה הסכים א"א הרא"ש ז"ל."

א. האחרונים תולים את המחלוקת לענין הבדלה בשאלה אם הבדלה עד יום ג' היא מדין תשלומים, או שזמן ההבדלה מעיקרו הוא עד יום ג'.
הסבר זאת!

ב. האם תהיה עוד נפקא מינה לדינא מהמחלוקת הנ"ל לגבי מי שלא הבדיל במוצאי שבת במזיד, אם יכול להשלים למחרת.
(לגבי תפילה הדין שאם לא התפלל במזיד, אינו יכול להשלים ולהתפלל שתים בתפילה הבאה.)

אדר – עת תשובה מאהבה.

בעניין התשובה ראוי להרהר מדו אין מצוות עשה זו מהווה "ניתוק" לכל הלאוין שבתורה, ולא יהיה חיוב מלקות על כל הלאוין מדין "לאו הניתק לעשה".

(דוגמת לאו הניתק לעשה – לאו של "לא תגזול", הניתק למצוות עשה "והשיב את הגזילה".)