בלכתך בדרך / יואל עמיטל

בשו"ע יור"ד סי' ק"ב סעיף ב' פסק כהרשב"א וז"ל:

"ביצה של ספק טריפה שנתערבה באחדות – אינו בדין דבר שיש לו מתירין, לפי שאין המחיר בודאי ואינו בידו".

והקשו האחרונים (ועיין בשו"ת צמח צדק סי' ס"ט), דביצה ספק טריפה לא שייכת לדין דבר שיש לו מתירין, דממה נפשך הביצה בטלה בתערובת – דאם יתברר שהתרנגולת טריפה (תמות תוך י"ב חודש), אין לה לביצה מתירין כלל, ובטלה. ואם התרנגולת כשרה, לא נאסרה הביצה מעולם. וא"כ אף אם ההיתר יהא בידו, או שיבוא בודאי – הביצה מותרת דבטלה בתערובת.

נסה ליישב קושיא זו בהתחשב בכך שהרשב"א פוסק שספק דאורייתא – מדאורייתא לחומרא. וביצת טריפה אסורה מהתורה. (יו"ד סי' פ"ו, בש"ק ס"ק ח').