בלכתך בדרך / יואל עמיטל

אדר – עת תשובה מאהבה.

בענין התשובה ראוי להרהר מדוע אין מצוות עשה זו מהווה "ניתוק" לכל הלואין שבתורה, ולא יהיה חיוב מלקות על כל הלואין מדין "לאו הניתק לעשה".

(דוגמת לאו הניתק לעשה – לאו של "לא תגזול", הניתק למצוות עשה "והשיב את הגזילה".)