בלכתך בדרך / יואל עמיטל

הטועה ולא התפלל אחת מתפילות עמידה – משלים בתפילה שלאחריה, ומתפלל ראשונה לחובה ושניה לתשלומין.

ופוסק המחבר בשו"ע (או"ח סי' ק"ח):

"ואם היפך לא יצא ידי תפילה שהיא תשלומין, וצריך לחזור ולהתפלל אותה".

ומבאר המ"ב:

"דלא תקנו רבנן השלמה אלא בזמן התעסקות בתפילה חיובית ולא קודם לכן".

*

ונחלקו האחרונים בדינו של המתפלל כסדר – ראשונה לחובה ושניה לתשלומין, וטעה בשל חובה טעות המחייבת לחזור ולהתפלל שנית, והוא לא נזכר עד אחר התפילה השניה –

המ"ב (שם) אומר:

"...השניה עלתה לתשלומין ויתפלל אח"כ לשם חובה ואף שהתפילה החיובית בטעות היתה – לא אמרינן כמאן דלא התפלל כלל דמיא לענין זה, משום דמ"מ בעת שהתפלל השניה לתשלומין היה זמן תפילה..."

הפ"ח מביא בשם מוהר"ש גראמיזאן:

"...שגם ידי תשלומין לא יצא וצריך לחזור ולהתפלל שתים, דאי אמרינן שניה עלתה לו – נמצא מתפלל תשלומין תחילה".

*

מחלוקת נוספת מובאת באותו סימן ע"י הבאר היטב (ס"ק ט"ז), בדינו של הטועה במנחה של שבת והתפלל של חול –

"תוס' בשם ר"י: ס"ל דאין צריך לחזור בשביל זה דהא כבר התפלל י"ח רק ששכח של שבת וכשישלים ויתפלל י"ח ולא יזכיר של שבת – מה ירויח בזה התשלומין.

וחכמי פרובינצה: ס"ל דמה שהתפלל י"ח בלא שבת הוי כאלו לא התפלל כלל כיון שלא עשה כדין".

מצא קשר בין שתי המחלוקות!