בענין מצוה הבאה בעבירה / הרב אהרן ליכטנשטיין[1]

בסוגיא זו מצינו מחלוקת ראשונים בהגדרת מצב זה של מצווה הבאה בעבירה. רבנו תם סובר שחסרון זה קיים אפילו אם בשעת עשיית המצווה לא נעשית העבירה, אלא היא נשלמה קודם לכן. רבינו תם אינו דורש שמעשה העבירה יחול בשעת קיום המצווה. לעומת זאת סובר הר"י שחסרון זה של מצווה הבאה בעבירה קיים אך ורק בתנאי וקיום המצווה ומעשה העבירה באין כאחד. (מובא בתוס' בב"ק דף סז. ד"ה אמר עולא).

והנה בשיטת ר"י יש מקום לברר מה מהות חסרון זה של מצווה הבאה בעבירה. אפשרות ראשונה – הפסול של מצווה הבאה בעבירה נובע מתוך כך שקיום המצווה נעשה יחד עם מעשה עבירה ויש אפשרות לקיים את המצווה על ידי העבירה. אבל אם נשלמה העבירה לפני מעשה המצוה – אין מקום לפסול את המצווה. אפשרות שניה – החסון במצווה הבאה בעבירה הוא בכך שהמצווה מסייעת ומשלימה את מעשה העבירה, ועל ידי המצווה חלה העבירה. למשל: גזלן שמקדיש דבר גזול – על ידי ההקדשה יש שנוי שם מחולין להקדש ובכך נקנית הגזילה (גזילה נקנית ביאוש ובשנוי שם). הגזילה נקנתה עקב מעשה ההקדשה.

בתחילת פרק שלישי בסוכה מסתפקים התוס' (ד"ה: הא קניא") כיצד אפשר לצאת ידי חובת ד' מיני בלולב הגזול. האם יש צורך לקנות את הגזילה לפני יום טוב, כך שעם כניסת החג הלולב כבר שלו, או מספיק שלפני קיום המצווה, לפני נטילת הלולב, יקנה אותו – ואפילו ביום טוב גופו. צדדי הספק: האם יש לדאוג שבשעת קיום המצוה לא תהיה עבירה, או צריך לדאוג ליותר מזה – שבשעה שחל על החפץ שם מצווה, שלא תהיה כבר עבירה ולכן צריך שהגזילה תקנה לו עוד לפני יום טוב.

מעצם דין זה אפשר לראות בעליל שתוספות מבינים שאין חסרון בכך שהעבירה מושלמת בסיוע המצווה, כי אם בכך – אין מקום לומר שצריך לקנות את הלולב בערב יום טוב. הרי גם אם יקנה אותו בחג גופו לפני הנטילה, תושלם העבירה עוד לפני מעשה המצווה ובודאי שלא בסיועה.

אלא על כרחנו הסבר התוספות הוא שהפסול במצווה הבאה בעבירה הוא טעם המצווה נעשתה העבירה, וכאן יש מקום להעלאת אפשרות שגם אם חלות שם המצווה על החפץ חלה עם העבירה – קיים הפסול של מצווה הבאה בעבירה.[1] סיכם אליהו בלומנצווייג