ברכות קריאת שמע בשעה מאוחרת[1] / הרב יהודה עמיטל

שאלה:

האם ניתן לומר את ברכות קריאת-שמע אחרי שעה רביעית למי שנאנס ולא יכול היה להתפלל קודם?

תשובה:

בשולחן (ערוך אורח חיים סימן נח סעיף ו) הכריע כדעת הרא"ש דאם עברה שעה רביעית - קוראה בלא ברכותיה. המשנה ברורה (סעיף קטן כו) מוסיף שאם בירך - הוי ברכה לבטלה. יש מהאחרונים שתמהו על המחבר שנמשך אחר דעת הרא"ש ולא אחר הרמב"ם שסבירא ליה (הלכות קריאת שמע פרק א הלכה יג) שקורא אותה בברכותיה כל היום, אך נראה שאין לזוז מפסק המחבר. אולם בבאור הלכה (שם ד"ה קוראה) מובאים דברי המשכנות יעקב (סימן עז) שבדיעבד עד חצות כמו בתפילה, וטעמו שהרי זמן קריאת שמע עד סוף שלוש שעות ואף על פי כן פוסקים דמברך כל שעה רביעית והיינו משום דהברכות אינן שייכות לקריאת שמע דאף על פי שנתקנו קודם קריאת שמע מכל מקום לאו ברכות קריאת שמע הן והרי הן כמו תפילה ולפיכך דינם כמו תפילת השחר שהיא עד שליש היום, וכן כתב שם במשנה ברורה (סעיף קטן כה). והרי לגבי תפילה נפסק בשולחן ערוך (סימן פט סעיף א) דעד חצות אף על פי שאין לו שכר כתפילה בזמנה - שכר תפילה מיהא איכא, כלומר שיצא ידי חובת תפילה, ואם כן גם לגבי ברכות קריאת שמע יכול לברך עד חצות. ועיין בבאור הלכה (שם) שכתב שאפשר שיש לסמוך על זה לענין אם נאנס. ובתשובות ארץ צבי (סימן כא) להגרא"צ פרומר ז"ל ראש ישיבת חכמי לובלין ראיתי שמכריע גם כן לברך עד חצות, ומסיים שם: "שאין שום סברא להחמיר בברכת קריאת שמע יותר מבתפילה". על כן נראה שחיילים שבגלל תפקידיהם הצבאיים נאנסו ולא יכלו לקרוא קריאת שמע בברכותיה עד שעה רביעית - יש להם על מי לסמוך לברך עד חצות.[1] פורסם בדף קשר 231.