אכילה קודם תפילה / הרב יהודה עמיטל

שאלה:

מאימתי אסור לאכול בבוקר קודם התפילה?

תשובה:

מעיקר הדין - חצי שעה לפני עלות השחר, כמבואר במשנה ברורה (סימן פט סעיף קטן כז). אך לדעתי חיילים העוסקים במצוה, ואין ספק שהאימונים בזמנינו בכלל מצוה, אין להם להחמיר בשום פנים. מקור האסור היא הגמרא (ברכות י ע"ב): "'ואותי השלכת אחרי גויך' (מלכים א יד ט) - אל תקרי גויך אלא גאיך. אמר הקב"ה: לאחר שנתגאה זה קבל עליו מלכות שמים". והפוסקים מרבים להשתמש בסברא דכל מילי דלית בה משום גאוה - מותר, ועל יסוד זה מתירים לשתות קפה עם חלב וסוכר וכדומה. אין ספק שבאכילה שלכם לפני האמונים אין משום גאוה, ואל תחמירו על עצמכם. אם הגיע כבר זמן קריאת-שמע, טוב לומר קודם פרשה ראשונה של קריאת שמע כמבואר שם במשנה ברורה, ואם לאו כדאי לומר קודם האכילה את מזמור שיר חנוכת הבית (תהילים ל) משום שנאמר בו: "מה בצע בדמי", ובזה מקיימים 'לא תאכלו על הדם' - לפני שאתם מתפללים על דמכן. כך נהג מרן הרב ז"ל בימי מחלתו.